Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 67052
Mărime: 1.75MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai PATRAS, Doctor in stiinte economice, profesor universitar
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA Teză de doctor în ştiinţe economice

Cuprins

INTRODUCERE.3

CAPITOLUL I. CONCEPTUL TEORETICO-METODOLOGIC AL MANAGEMENTULUI SISTEMULUI DE CREDIT.8

1.1. Managementul sistemului de credit: teorii şi concepte.8

1.2. Analiza conceptelor privind definirea creditului şi a sistemului de credit.18

1.3. Elementele managementului sistemului de credit în condiţiile economiei de piaţă.25

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CREDIT: EXPERIENŢA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ.34

2.1. Cercetarea evoluţiei instituţiilor de credit din Republica Moldova (până la tranziţie).34

2.2. Instituţiile bancare - elemente principale ale procesului de creditare a economiei naţionale în perioada de tranziţie.44

2.3. Specificul organizării sistemului de credit în unele ţări cu economie dezvoltată.64

CAPITOLUL III. PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ŞI CONSOLIDĂRII INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.77

3.1. Particularităţile instituţiilor de microfinanţare din Republica Moldova în perioada de tranziţie.77

3.2. Direcţii de utilizare a experienţei altor ţări în domeniul sistemului cooperatist de credit .90

3.3. Strategii manageriale de dezvoltare durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova .100

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE.118

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.120

BIBLIOGRAFIE.127

ANEXE.139

ADNOTARE.174

CUVINTE-CHEIE .177

ABREVIERI.178

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie

de tip concurenţial, reprezintă prin sine una dintre cele mai dificile etape de dezvoltare socialeconomică

a ţării. Republica Moldova spre deosebire de alte ţări, foste socialiste, din estul Europei

(Polonia, Cehia, Ungaria etc.) care au abordat un mecanism de trecere la economia de piaţă de tip

„şoc”, a ales o cale de trecere treptată. Această modalitate s-a dovedit a fi neviabilă şi drept urmare,

Republica Moldova se află pe unul dintre ultimule locuri în Europa, în ceia ce priveşte indicatorii

economici, financiari, sociali etc. La modul ideal tranziţia ar fi trebuit să se producă cât se poate de

repede, cu eficienţă maximă posibilă, având ca scop desfăşurarea proceselor de ordin economic,

social şi politic în baza unui set de valori general acceptate, care ar forma cadrul favorabil pentru

apariţia unui climat de stabilitate relativă.

Importanţa activităţii instituţiilor de credit atât în străinătate, cât şi în Moldova (sfârşitul sec.

XIX – începutul sec. XXI), supusă cercetării în prezenta lucrare, este determinată de finanţarea

directă a sectoarelor economiei. Structurarea sistemelor de credit, într-o ţară sau alta, argumentează

existenţa diverselor tipuri de instituţii care contribuie la susţinerea tuturor ramurilor/sectoarelor

economiei. Astfel, redresarea activităţii instituţiilor de credit nebancare în Republica Moldova

(organizaţii de împrumut, asociaţii de economii şi împrumut etc.) începând cu anii 1996-1997 are

un impact benefic asupra finanţării busness-lui mic şi mijlociu din sectoarele rurale ale ţării.

Importantă este şi perfecţionarea strategiilor manageriale ale băncilor comerciale, în scopul

susţinerii finanţării afacerilor mari, dezvoltării leasing-ului financiar, creditelor investiţionale,

ipotecare şi de consum. Managementul procesului de creditare, pe de o parte, joacă rolul decisiv în

activitatea bancară, iar pe de altă parte, de eficienţa lui depinde în mare măsură nivelul de

dezvoltare a economiei în ansamblu.

În perioada de tranziţie volumul creditelor acordate economiei naţionale de băncile

comerciale a avut o tendinţă de majorare, soldul acestora constituind la 31 august 2004 – 6559,1

mln.lei, de cca. 6,3 ori mai mare comparativ cu 1033,9 mln.lei de la sfârşitul anului 1999 [166]. Cu

toate că s-a simţit o creştere a volumului creditelor acordate economiei naţionale de instituţiile

bancare şi a PIB-lui, raportul soldului de credite faţă de PIB, comparativ cu alte ţări în tranziţie, a

rămas destul de mic constituind doar 24,0 % în anul 2003. Conform datelor statistice prezentate de

Banca Mondială, raportul soldului de credite acordate în sectorul privat de sistemul bancar faţă de

PIB, în anul 2001, în Moldova constituia doar 14,8 %. Dacă comparăm acest indicator cu al

Japoniei, care este şi cel mai semnificativ din lume (187,6%), observăm că este de 12,25 de ori mai

mic. Iar dacă facem o comparaţie cu ţările baltice, acest indicator în Estonia este de 27,3% [204,

pp.258-260], deci de cca. 2 ori mai mare.

În acest context, considerăm că atât aspectul metodologic, cât şi cel practic al

managementului sistemului de credit al Republicii Moldova necesită o studiere mai aprofundată.

Utilizarea corespunzătoare a tuturor principiilor manageriale se va solda cu dezvoltarea reţelei

instituţionale, diversificarea portofoliului de credite, formarea unui cadru juridic adecvat, apărarea

drepturilor participanţilor la raporturile de credit, creşterea nivelului profesional al funcţionarilor

din sistemul de credit, dezvoltarea sistemului informaţional etc. Toate cele menţionate vor contribui

la majorarea rentabilităţii agenţilor economici şi la minimizarea riscurilor ce intervin în procesul

efectuării operaţiunilor de credit.

Necesitatea cercetării multiplelor probleme de gestionare şi organizare a sistemului de credit

naţional, găsirea căilor de perfecţionare, precum şi de elaborare a unor metode şi strategii ştiinţifice

manageriale ce vor fi utilizate în soluţionarea problemelor aferente relaţiilor de credit, confirmă

actualitatea prezentei lucrări sub aspect teoretic şi practic.

Scopul cercetării rezidă în studierea şi analiza problemelor managementului sistemului de

credit din Republica Moldova, în special instituţiilor de microfinanţare, în condiţiile actuale, şi

elaborarea unor propuneri relevante privind perfecţionarea funcţionării şi eficientizării acestuia.

Pentru realizarea scopului propus ne-am trasat următoarele sarcini:

• studierea teoriilor managementului şi, în special, a particularităţilor privind managementul

instituţiilor creditar-bancare;

• cercetarea elementelor managementului sistemului de credit în condiţiile economiei de piaţă;

• studierea experienţei ţărilor cu economie dezvoltată în domeniul organizării şi gestionării

sistemului de credit;

• argumentarea propunerilor ce ţin de perfecţionarea managementului instituţiilor bancare

naţionale, care sunt elementul principal de creditare în economia naţională;

• generalizarea experienţei instituţiilor de credit nebancare (organizaţiile de credit şi asociaţiile de

economii şi împrumut ale cetăţenilor) ce activează pe teritoriul Republicii Moldova şi a

experienţei internaţionale în acest domeniu, argumentarea, în această bază, a recomandărilor

privind perfecţionarea organizării şi dezvoltării acestora.

Obiectul de cercetare îl constituie managementul sistemului de credit al Republicii Moldova

în perioada de tranziţie la economia de piaţă şi experienţa organizării sistemului financiar de credit

în unele ţări cu economie dezvoltată.

Preview document

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 1
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 2
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 3
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 4
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 5
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 6
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 7
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 8
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 9
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 10
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 11
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 12
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 13
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 14
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 15
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 16
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 17
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 18
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 19
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 20
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 21
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 22
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 23
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 24
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 25
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 26
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 27
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 28
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 29
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 30
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 31
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 32
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 33
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 34
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 35
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 36
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 37
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 38
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 39
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 40
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 41
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 42
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 43
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 44
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 45
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 46
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 47
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 48
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 49
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 50
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 51
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 52
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 53
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 54
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 55
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 56
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 57
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 58
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 59
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 60
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 61
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 62
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 63
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 64
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 65
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 66
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 67
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 68
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 69
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 70
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 71
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 72
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 73
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 74
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 75
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 76
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 77
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 78
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 79
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 80
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 81
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 82
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 83
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 84
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 85
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 86
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 87
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 88
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 89
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 90
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 91
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 92
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 93
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 94
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 95
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 96
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 97
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 98
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 99
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 100
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 101
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 102
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 103
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 104
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 105
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 106
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 107
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 108
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 109
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 110
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 111
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 112
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 113
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 114
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 115
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 116
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 117
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 118
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 119
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 120
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 121
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 122
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 123
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 124
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 125
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 126
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 127
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 128
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 129
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 130
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 131
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 132
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 133
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 134
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 135
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 136
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 137
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 138
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 139
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 140
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 141
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 142
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 143
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 144
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 145
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 146
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 147
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 148
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 149
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 150
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 151
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 152
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 153
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 154
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 155
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 156
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 157
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 158
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 159
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 160
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 161
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 162
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 163
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 164
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 165
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 166
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 167
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 168
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 169
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 170
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 171
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 172
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 173
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 174
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 175
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 176
Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție - Pagina 177

Conținut arhivă zip

  • Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova in Perioada de Tranzitie.pdf

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Creditarea bancară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Gestiunea Calității Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Riscurile Antreprenoriale și Metodele de Minimizare a Lor

Cap.I RISCURILE ANTREPRENORIALE-CONCEPT THEORETIC 1.1 Definirea notiuniei de antreprenoriat. Expansiunea marilor companii, concentrarea...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Fondul Monetar Internațional

INTRODUCERE De la bun început vom încerca să facem o scurtă incursiune în istoria apariţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI). La sfârşitul...

Ai nevoie de altceva?