Piața bancară, rol, scop și mod de organizare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 24665
Mărime: 147.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CUPRINS 1

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I

PIATA BANCARĂ

1.1 Piaţă bancară, segment bancar, sector de piaţă 4

1.2 Sistem bancar 4

1.2.1 Scurt istoric şi evoluţie 4

1.2.1.1 Definirea sistemului bancar 4

1.3 Sectorizarea bancară 5

1.4 Sisteme informatice bancare 6

1.4.1 Sistemul bancar românesc 6

1.4.2 Sistemul de plăţi şi decontări 7

1.4.3 Decontarea interbancară 7

1.4.4 Decontarea interbancară 8

1.4.5 Tipuri de card-uri 8

1.4.6 Servicii bancare la domiciliu (home banking) 9

1.5 Oferta de piaţă a băncilor – Produse şi servicii bancare 9

1.5.1 Conceptul privind produsele bancare 11

1.5.2 Concurenţa în cadrul sistemului bancar 11

1.5.3 Particularităţile imaginii serviciilor bancare 13

1.5.4 Cererea de produse bancare şi segmentarea clientelei 14

1.6 Tipuri de clienţi şi servicii bancare

Avantajele obţinute ca urmare a utilizării sistemului bancar de către clienţi

15

1.6.1 Segmentul clientelei 16

CAPITOLUL II

CARDUL – INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ

2.1 Avantajele utilizării cardurilor 17

2.2 Tipologie 18

2.2.1 Clasificarea cardurilor în raport cu modul de stocare a caracteristicilor de securizare 18

2.3 Tipuri de operaţiuni cu carduri utilizate la Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Societe Generale

19

2.3.1 Tipuri de carduri utilizate de B.R.D. – G.S.G. 19

2.3.1.1 B.R.D. Maestro 20

2.3.1.2 B.R.D. Visa Electron 20

2.3.1.3 B.R.D. Visa Classic – lei 21

2.3.1.3 B.R.D. Visa Classic – USD 21

2.3.1.4 B.R.D. Visa Business – lei 21

2.3.1.5 B.R.D. Visa Business – USD 22

2.4 Condiţiile de emitere a unui card 22

2.4.1 Organizarea activităţii şi tehnica de lucru în acest domeniu 23

2.5 Decontarea tranzacţiilor 27

2.5.1 Eliberarea de numerar la ghişeul băncii 29

2.5.2 Distribuirea card-urilor noi (în locul celor expirate) 30

2.5.3 Alte aspecte referitoare la activitatea cu card-uri 30

B.R.D. Visa Classic în lei card – Circuitul de emitere şi acceptate (studiu de caz) 35

CAPITOLUL III

CREATIVITATE – ORIGINALITATE

3.1 Posibilităţi de imbunătăţire a sistemului bancar 41

CONCLUZII FINALE

BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

INTRODUCERE

Trăim într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, singura constantă fiind schimbarea. Expansiunea rapidă a tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor în timp real, transferul extern al fondurilor, migraţia capitalurilor, extinderea întreprinderilor multinaţionale în contextul globalizării, creşterea nemaintâlnită a cifrei de afaceri, au determinat mutaţii structurale în mediul de afaceri. Toate aceste schimbări au un impact direct asupra modului de derulare a afacerilor întreprinderilor. Din aceste considerente apar tot mai frecvent diverse litigii, care, pentru a fi soluţionate trebuie să se apeleze la serviciile unor experţi.

Orientarea României spre o economie de piaţă reală şi concurenţială a produs mutaţii esenţiale în structura capitalurilor şi a patrimoniului întreprinderilor, mutaţii care implică reconsiderarea profundă a însăşi conceptului de gestiune a unităţilor economice. După evenimentele din Decembrie 1989, România a păşit intr-o nouă etapă a dezvoltării sale, care a deschis perspectiva realizării unui sistem nou, democratic. Trecerea la economia de piaţă s-a tăcut într-un consens naţional, întreaga societate contribuind la implementarea noilor structuri: politice, organizatorice, legislative, economice şi financiare.

În această tranziţie spre economia de piaţă, punctul de plecare l-a constituit profunda criză a vechiului sistem bancar puternic centralizat şi conceptualizat.

Centralizarea excesivă a condus la adânci dezechilibre în economie atât pe verticală cât şi pe orizontală, concretizate în rămânerea în urmă a agriculturii, supradimensionarea ramurilor industriale de prelucrare primară, agravarea problemei energetice, neglijarea sectorului terţiar. Competitivitatea economiei româneşti a fost serios afectată scăzând dramatic, lucru ce a determinat eliminarea României din competiţia internaţională şi condamnarea la autarhie. Spiritul de competiţie şi creativitatea umană erau îngrădite, resursele erau utilizate iraţional, ineficient şi haotic, iar activitatea economică era denaturată de la finalitatea ei socială firească.

Sufocaţi de centralismul excesiv şi ineficient, poporul român a ales irevocabil calea spre o economie de piaţă liberă, unde rolul statului se diminuează simţitor. Statul devine doar un arbitru imparţial care stabileşte şi supraveghează regulile de bază care guvernează jocul social într-o economie de piaţă liberă, reguli care au în epicentru cererea şi oferta.

Trăsăturile esenţiale ale economiei de piaţă libere sunt:

- existenţa unei palete largi de forme de proprietate, unde preponderenţa o are sectorul privat;

- funcţionarea întreprinderilor strict pe baza mecanismelor pieţei libere, a criteriilor de eficienţă, rentabilitate şi decizionale;

- exercitarea de către stat a unui rol de liber arbitru, care stabileşte doar regulile jocului prin stabilirea politicilor economice, rol similar pe care statul îl are în economiile statelor avansate;

- larga deschidere spre exterior, găsirea locului României în economia globală, care se prefigurează cu paşi rapizi.

Managementul reformei în economia românească trebuie să aibă ca ţintă restructurarea şi modernizarea economiei naţionale, prin valorificarea judicioasă a resurselor naturale şi a forţei de muncă în vederea atingerii unor niveluri rezonabile de productivitate a muncii şi de eficienţă comparabile cu cele ale statelor avansate. La începutul tranziţiei spre economia de piaţa s-au constituit ca entităţi patrimoniale distincte atât persoane fizice şi asociaţii familiale autorizate să desfăşoare activităţi economice conform Decretului nr. 54/1990, cât şi regii autonome şi societăţi comerciale constituite prin reorganizarea unităţilor economice de stat, conform prevederilor Legii nr. 15/1990, precum şi un mare număr de societăţi comerciale cu capital privat, constituite pe baza Legii nr. 31/1990, inclusiv societăţi mixte cu participarea de capital străin sau românesc. Pentru ca economia de piaţă să funcţioneze eficient şi în condiţii de concurenţă reale şi oneste, trebuie creat un mediu economic echitabil pentru toţi partenerii care intră în jocul social (întreprinderi ca entităţi patrimoniale independente şi autonome). Acest lucru se poate realiza prin crearea unui cadru legislativ coerent, fără restricţii şi îngrădiri din partea statului şi prin pârghii economice adecvate, într-un mediu economic dat fiecare întreprindere este liberă să cheltuiască, să producă şi să economisească în conformitate cu propria strategie de dezvoltare, scopul final fiind acelaşi pentru toţi: obţinerea unui profit cât mai mare. Pentru aceasta, întreprinderile trebuie să-şi organizeze activitatea pe criterii de competitivitate, inventivitate, capacitate de conducere şi organizare, fiind nevoite să se adapteze din mers la mediul economic naţional şi internaţional, care pe zi ce trece este tot mai agresiv.

Tranziţia la economia de piaţă a presupus o veritabilă revoluţie managerială, selecţionarea şi promovarea noilor generaţii de cadre cu autentică competenţă profesională, pregătită să acţioneze eficient în condiţiile specifice economiei de piaţă.

Viitorologii lumii anunţă societatea secolului XXI ca fiind una a cunoaşterii, a învăţării, astfel că acest demers de formare permanentă a omului necesită o riguroasă activitate de management în toate segmentele social-economice. Dar ce înseamnă implicarea managementului într-o asemenea operă complexă- Cu ce pârghii şi în ce direcţii să se acţioneze- Cum să se proiecteze sau să se prognozeze dezvoltarea domeniului vital al societăţii economice- Ce rol are controlul organizat ştiinţific şi înfăptuit sistematic în gestionarea efortului pentru dezvoltare?

Răspunsul la astfel de întrebări trebuie formulat bazându-ne pe o teorie economică armonioasă şi pe principii metodologice coerente care să conducă la efecte utile pe multiple planuri, corelând cuceririle ştiinţei economice obţinute până acum cu perspectivele ei de modernitate pe termen lung.

Toate aceste schimbări au un impact direct asupra modului de derulare a afacerilor întreprinderilor, întrebările la care trebuiesc căutate răspunsuri sunt de genul: “Cum pot face faţă managerii şi angajaţii acestor schimbări şi stresului conţinu generat de acestea- Cum influenţează aceste schimbări atitudinea oamenilor şi implicit organizaţiile- Cum pot crea managerii organizaţii mai eficiente pe termen lung- Cum putem să cunoaştem, să controlăm şi să dirijăm aceste schimbări în beneficiul propriu- Cum asigură contabilitatea informaţia necesară în timp real?”

CAPITOLUL I

PIAŢA BANCARĂ

l.l. Piaţă bancară, segment bancar, sector de piaţă

Activitatea bancară este reglementată de Legea numărul 58/1998, privind activitatea bancară şi Legea numărul 31/1990 republicată, privind activitatea societăţilor comerciale. Spre deosebire de perioada sistemului “monobancar”, specific economiei centralizate, în contextul actual băncile comerciale au un rol activ în luarea deciziilor privind activitatea lor însă, în prezent, activitatea lor este limitată, potrivit anumitor cerinţe pe care băncile trebuie să le respecte. Astfel, sunt stabilite anumite reglementări, cu scopul de a asigura concurenţa în sectorul bancar şi pentru a limita poziţiile de monopol. Băncile nu au voie să încheie contracte, înţelegeri sau acorduri care le-ar conferi o poziţie dominantă pe piaţa monetară sau posibilitatea de a dicta politicile comerciale în sectorul bancar.

Piaţa poate fi definită ca fiind spaţiul economic în cadrul căruia cei ce doresc un produs sau serviciu se întâlnesc cu cei ce pot şi doresc să ofere produsul sau serviciul respectiv.1

O piaţă este, de cele mai multe ori, “văzută” din punct de vedere fizic, ca o localizare geografică. Piaţa poate exista, însă, şi sub forma unui sistem de relaţii informatizate (denumită şi “piaţă sintetică”), fără să presupună, în acest caz, întâlnirea fizică, directă, a vânzătorilor şi cumpărătorilor

Preview document

Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 1
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 2
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 3
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 4
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 5
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 6
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 7
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 8
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 9
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 10
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 11
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 12
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 13
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 14
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 15
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 16
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 17
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 18
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 19
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 20
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 21
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 22
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 23
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 24
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 25
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 26
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 27
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 28
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 29
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 30
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 31
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 32
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 33
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 34
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 35
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 36
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 37
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 38
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 39
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 40
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 41
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 42
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 43
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 44
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 45
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 46
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 47
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 48
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 49
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 50
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 51
Piața bancară, rol, scop și mod de organizare - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Piata Bancara, Rol, Scop si Mod de Organizare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Cardul - produs bancar modern la Banca Transilvania

Introducere Banca Transilvania reprezinta una dintre cele mai atractive actiuni listate la bursa datorita ritmului de crestere inregistrat de la...

Sistemul bancar românesc și creditarea economiei

INTRODUCERE În cadrul sistemului economic, subsistemul bancar este o componentă principală fără de care, practic, economia modernă nu-și poate...

Cardul - studiu de caz Bancpost Cluj

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A BANCII 1.1 Scurt istoric al băncii.Modul de constituire În procesul restructurării Sistemului Bancar...

Cererea și oferta de produse bancare pe piața românească

INTRODUCERE Definirea sferei de cuprindere a serviciilor comparativ cu produsele bancare, a diferenţelor care există între cele două categorii...

Sistemul bancar

1.SISTEMUL BANCAR Sistemele bancare din tarile dezvoltate se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi, dintre care cele mai importante...

Piața Financiară - Definitie și Componente

1. Piaţa financiară - definitie si componente Piaţa financiară, mai mult sau mai puţin dezvoltată, exista in orice economie de piata şi reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Lucrare de practică - Banca Transilvania SA - tehnică bancară

Capitolul I Scurt istoric al Bancii Transilvania SA Banca Transilvania SA este o bancă comercială cu capital integral privat, înfiinţată în anul...

Rolul BNR în controlul masei monetare din România

Introducere Această lucrare are la bază analiza masei monetare din România si rolul Băncii Naţionale în controlul acesteia. Lucrarea este...

Rolul Băncii Naționale a României

INTRODUCERE EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa...

Transferul Electronic de Fonduri în Sistem Bancar

Lucrarea de faţă “Transferul electronic de fonduri în sistemul bancar” este concepută ca structură din trei capitole. În Capitolul I – Structura...

Dezvoltarea activității de piață prin diversificarea, modernizarea și promovarea produselor și serviciilor bancare în rețeaua de unități a Băncii Comerciale Române - sucursala județeană Harghita

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem economic este să procure bunurile şi să presteze...

Analiza Performanțelor Bancare

INTRODUCERE Analiza performanţelor bancare prezintă o importanţă majoră, sistemul bancar reprezentând principalul sistem circulator din economie....

Ai nevoie de altceva?