Centralizator NIR-uri

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Centralizator NIR-uri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, mdb de 15 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stefanescu Laura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Birotica

Cuprins

I. Prezentarea agentului economic :
a) Caractere generale ale agentului economic (domeniul de activitate, tipul sau particularităţile procesului de producţie) ;
b) Structura organizatorică şi funcţională a agentului economic.
II. Analiza sistemului informatic:
a) Determinarea obiectivelor informatice;
b) Analiza circuitului informaţional existent în sistem :
• documentele identificate în sistem ;
• periodicitatea şi termenul de întocmire ;
• numărul de exemplare în care se întocmeşte documentul respectiv ;
• întocmirea unei scheme de flux informaţional (modul în care circulă documentele) ;
• evaluarea critică a sistemului informaţional existent.
III. Proiectarea logică :
a) Modelul conceptual (diagrama entitate-relaţie) ;
b) Modelul logic (relaţional).
IV. Proiectarea fizică :
a) Tebele ;
b) Interogări ;
c) Formulare ;
d) Rapoarte.

Extras din document

I. Prezentarea agentului economic

a) Caractere generale ale agentului economic

În societatea cu răspundere limitată, asociaţii pot lua hotărâri în adunarea generală şi cu votare prin corespondenţă dacă această posibilitate este stabilită de actul constitutiv. Adunarea decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţiilor şi a părţilor sociale. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor. Fiecare parte socială dă drept la un vot. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate. Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinei de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capital reprezentată de asociaţii prezenţi.

Adunarea asociaţiilor care are ca obligaţii principale:

-să aprobe bilanţul şi să stabilească repartizarea beneficiului net;

-să desemneze pe administrator şi cenzor, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor;

-să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

-să modifice actul constitutiv.

Asociatul în cauză răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu poate cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform contractului de societatea. Asociatul retras nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. Asociatul retras rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate până în momentul retragerii. Dacă în momentul retragerii sunt operaţii în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi poate retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acestor operaţii.

Convocarea adunării asociaţiilor se face de către administrator cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar. Adunarea asociaţiilor poate fi convocată şi de către un asociat sau un număr de asociaţii ce reprezintă cel puţin ¼ din capitalul social. Convocarea se face prin scrisoare recomandată.

Societatea cu răspundere limitată este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală. Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor, mandatul de administratori în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice sub sancţionarea revocării şi răspunderii pentru daune.

Societatea cu răspundere limitată ţine prin grija administratorilor registrul asociaţilor în care se înscriu: numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat; partea fiecărui asociat din capitalul social; transferul părţilor sociale sau alte modificări ale acestuia.

Societatea cu răspundere limitată nu emite obligaţiuni. Normele privind bilanţul societăţii, fondul de rezervă şi reducerea capitalului sunt identice cu cele ale societăţii pe acţiuni.

b) Structura organizatorică şi funcţională a agentului economic

Structura organizatorică a întreprinderii reprezintă ansamblul persoanelor şi compartimentului, modul în care sunt plasate într-o configuraţie coerentă şi relaţiile stabilite între ele.

Structura organizatorică prezintă două mari părţi:

1) Structura de conducere sau funcţională

2) Structura de producţie sau operaţională.

Structura de conducere cuprinde ansamblul cadrelor de conducere de nivel superior şi a subdiviziunilor organizatorice, prin ale căror decizii şi acţiuni trebuie să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii compartimentelor.

În structura de conducere se includ: organele de conducere colectivă, directorul întreprinderii, directorii executivi, compartimentele funcţionale.

Structura de producţie este alcătuită din totalul subdiviziunilor organizatorice ale întreprinderii, în cadrul cărora se desfăşoară activitatea de producţie: secţii, ateliere, laboratoare.

Compartimentele sunt rezultatul agregării unor posturi şi funcţii cu conţinut similar şi/sau complementar reunind persoane care desfăşoara activităţi relativ omogene şi solicită cunoştinţe specializate dintr-un anumit domeniu, sunt amplasate într-un anumit spaţiu şi subordonate nemijlocit unei singure persoane.

Compartimentele pot fi:

- operaţionale;

- funcţionale.

Documente de formalizare a structurii organizatorice a întreprinderii

Pentru formalizarea unei structuri organizatorice se folosesc următoarele documente:

a) regulamentul de organizare şi funcţionare care cuprinde cinci părţi, şi anume:

- prima parte, denumită organizarea firmei, cuprinde dispoziţii generale, actul normativ de înfiinţare, obiectul de activitate, tipul societăţii, statutul juridic şi prezentarea structurii organizatorice;

- partea a doua se referă la atribuţiile firmei.

Fisiere in arhiva (2):

  • Centralizator NIR-uri.doc
  • Centralizator NIR-uri.mdb

Alte informatii

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” Facultatea de Management Financiar Contabil CRAIOVA