Cuantificarea Impactului de Mediu pentru SC Mittal Steel SA Roman prin Aplicarea Metodei de Evaluare Integrata (SAB)

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cuantificarea Impactului de Mediu pentru SC Mittal Steel SA Roman prin Aplicarea Metodei de Evaluare Integrata (SAB).
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

Capitolul 1 : Descrierea amplasamentului 3
1.1. Amplasamentul în zonă. Vecinătăți 3
1.2. Geologie, hidrologie, floră, faună 3
Capitolul 2. Identificarea surselor de poluare şi a agenţilor contaminaţi 5
2.1. Descrierea procesului tehnologic a activităţii desfăşurate 5
2.2. Bilanţ de material 9
2.3. Identificarea surselor de poluare şi agenţi contaminanţi pentru componenta de mediu apa (suprafaţă/subterană) 10
2.4. Identificarea surselor de poluare pentru aer 13
2.5. Identificarea surselor de poluare şi agenţii contaminanţi pentru componenta de mediu sol 15
2.6. Identificarea posibilelor impacturi induse asupra ecosistemului 16
2.7. Identificarea posibilelor impacturi induse asupra sanătăţii umane 16
Capitolul 3. Cuantificarea impactului indus asupra mediului 16
3.1. Descrierea metodei Integrate (SAB) 16
3.2. Principii de lucru 17
3.3. Rezultate şi analiza rezultatelor 20
Capitolul 4. Elaborarea planului de management 23
4.1. Măsuri de prevenire şi măsuri de control 23
Concluzii 27
Bibliografie 28

Extras din document

Capitolul 1 : Descrierea amplasamentului

1.1. Amplasamentul în zonă. Vecinătăți

Amplasamentul obiectivului evaluat, S.C. “MITTAL STEEL” S.A. Roman, este situat în Şoseaua Roman – Iaşi km. 333, cu sediul social în Str. Ştefan cel Mare nr. 246, Roman, jud. Neamţ, în bazinul hidrografic Siret, între satele Cordun şi Simioneşti şi linia CF Roman – Suceava, în zona limitrofă a localităţii Roman, la 5 km nord . Cota absolută a amplasamentului platformei este de +208,60 m deasupra Mării Negre, ceea ce îi asigură protecţia împotriva inundaţiilor de 1:1000.

Vecinătățile obiectivului evaluat sunt:

Nord –sat Cordun și Simionesti ;

Sud - orasul Roman.

Est - S.C.”ELEROM” S.A. – șoseaua E 85 (București – Suceava)

Vest- satul Cordun.

Amplasamentul obiectivului evaluat are o suprafaţă de 1629031 mp din care:

- suprafaţă construită = 508376 mp;

- suprafaţă în incintă total = 953253 mp;

- suprafaţe în afara incintei = 167402 mp;

- haldă şlam şi reziduuri = 37 500 mp;

- spaţii verzi = 75 000 mp.

Teritoriul unde este amplasată societatea face parte din Platforma Moesică, situându-se în partea de Sud-Est a acesteia, în culoarul Moldova – Siret, partea sudică a gruiului Romanului. Culoarul Moldova – Siret reprezintă 12% din suprafaţa judeţului şi este alcătuit din luncile celor două râuri şi mai multe nivele de terasă.

Morfologia regiunii se caracterizează prin ampla dezvoltare a reliefului fluvial sub forma teraselor de fund vale, teraselor de versant şi a teraselor de confluenţă. Această zonă este încadrată din punct de vedere al altitudinii în ecartul 185 – 225 m. Albia minoră a râului Moldova are un curs meandrat datorită aportului mare de aluviuni.

1.2. Geologie, hidrologie, floră, faună

Geologia

Corespunzând ansamblului de component fizice: structură geologică, relief, climă, hidrografie, la care se adaugă solul cu dubla sa natură (organică și minerală), suportul geo-ecologic se constituie ca un sistem distinct, cu funcție coordonatoare pentru componentele sale, subsisteme de mare varietate fizică. Sub raport ecologic, acest ansamblu sistematic reprezintă o condiție obligatorie a vieții și aceasta nu ca un suport “piedestal” ci ca un suport prin care, și de care depinde viața. Condițiile de viață sunt cu atât mai favorabile cu cât sistemul este mai stabil.

Arealul cercetat, prezintă un relief variat, teritoriul judeţului Neamţ fiind format din trei unităţi morfologice :

• Unitatea montană a orogenului carpatic – reprezentată atât prin zona cristalino- mezozoică (evidențiată prin cuarțite negre, țisturi grafitoase, sercito-cloritoase, profiroide, microșisturi) cât și cea a flisului alcătuit din formațiuni cretacice și paleogene.;

• Unitatea neogenă subcarpatică – formată în cea mai mare parte din depozite aquitaniene (argiloase cu sare), gresii;

• Platforma Moldovenească – nisipuri cu intercalații de marne, gresii calcaroase și două, trei nivele de calcare eolitice).

Teritoriul unde este amplasată societatea, satul Cordun face parte din Platforma Moldovenească, situându-se în partea de sud-vest a acesteia, în culoarul Moldova – Siret, partea sudică a gruiului Romanului. Culoarul Moldova – Siret reprezintă 12% din suprafața județului și este alcătuit din luncile celor două râuri și mai multe nivele de terasă.

Morfologia regiunii se caracterizează prin ampla dezvoltare a reliefului fluvial sub forma teraselor de fund vale, teraselor de versant și ateraselor de confluență. Această zonă este încadrată din punct de vedere al altitudinii în ecartul 185 – 225 m. Albia minoră a râului Moldova are un curs meandrat datorită aportului mare de aluviuni.

Ca urmare a diversităţii condiţiilor fizico-geografice, învelişul de sol este relativ variat, remarcându-se o adevărată succesiune între valea Siretului şi culmea munţilor, astfel :

• Pe traseele inferioare ale Siretului şi Moldovei apar cernoziomurile cambice (levigate) asociate cu soluri cenuşii închise şi tipice, solurilor cernoziomoide şi solurile brune argiloiluviale, uneori cu caracter planic. Soluri similare, cum ar fi cernoziomuri cambice asociate cu soluri cenuşii şi soluri brune podzolice, creează podişul din stânga râului Siret.

• În subcarpații Neamțului predomină soluri tipice, la care se mai adaugă solurile cernoziomoide levigate și argiloivluviale podzolice și chiar cernoziomurile cambice.

• În zona montană se făsesc soluri cu profil scurt și conținut ridicat de material scheletic. Cele mai răspândite sunt solurile brune și podzolice brune. În zonele înalte apar și podzoluri.

• În luncile Siretului, Moldovei şi Bistriţei , în afara aluviunilor şi solurilor aluviale mai apar şi cernoziomuri aluviale, lăcovişti şi soluri humicogleice.

Datorită acţiunii combinate a factorilor şi proceselor pedogenetice, în teritoriu s-a format un înveliş de diferite soluri , grupate astfel: cernozionul cambic, cernoziomul, solul brun luvic, solul brun, lăcoviştea, solul, regolsolul, protosolul aluvial, solul aluvial, protosolul. Din punct de vedere geologic, zona studiată este formată din depozite sarmațiene acoperite cu aluviuni cuaternare. Sarmațianul este constituit dintr-o alternanță de depozite marnoase și argiloase.Aluviunile cuaternare depuse de râurile Moldova și Siret pe lunci și terase sunt alcătuite la suprafață din argile, prafuri sau nisipuri argiloase sub care se gasesc nisipuri pietrișuri îmbibate cu apă,

Fisiere in arhiva (1):

  • Cuantificarea Impactului de Mediu pentru SC Mittal Steel SA Roman prin Aplicarea Metodei de Evaluare Integrata (SAB).docx

Bibliografie

1. Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă. Metode şi tehnici de cuantificare a impactului ecologic. Note de curs. – Dr.Ing. Brânduşa Robu;
2. Autorizaţie integrată de mediu Nr. 16 din 29.12.2005 a societăţii ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.;
3. Bilanţul de mediu de nivel I pentru obiectivul S.C. “ISPAT PETROTUB” S.A. ROMAN – Auditor: Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi Catedra Ingineria Mediului: Prof.dr.ing. Matei Macoveanu, Drd.ing. Brânduşa Robu; A. F. Cărpinean – 2004;
4. Buletine de analiză - cuprinzând rezultatele analizelor fizice şi fizico-chimice la probele de apă de suprafaţă, apă subterană, sol, aer –imisii recoltate din zona de amplasament a S.C. ISPAT PETROTUB S.A. Roman în luna septembrie 2004;
5. Ordinul nr.161 din 16 februarie 2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;
6. Legea nr.458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile (modificată Legea nr.311/2004);
7. Ordinul nr.756 din 3 noiembrie 1997 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
8. Ordinul nr.592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi a oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

Alte informatii

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Managementul Mediului