Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8449
Mărime: 13.64MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof Univ Dr Iatu Corneliu

Cuprins

I. Introducere

A. Cadru legislativ

B. Muncipiul Iaşi

II. Poziţiile şi raţiunile care au stat la baza construirii cartierului

În prezent

Plan Urbanistic Zonal:

Încadrarea în teritoriu (limitele intravilane, reţeaua de căi de comunicaţie şi transport, zonele protejate şi cu restricţii impuse)

O situaţie existentă, disfuncţionalităţi, priorităţi rezultate, la nivelul echipării tehnico-edilitare, a căilor de comunicaţie şi transport etc.

Reglementări cu stabilirea obiectivelor de utilitate publică

Analiză SWOT a cartierului

Scenariu privind direcţiile de dezvoltare şi acţiunile concrete pentru dezvoltarea cartierului

Scenariu pentru dezvoltarea infrastructurii

Concluzii

Bibliografie

Anexe (planşe)

Extras din document

I. Introducere

A. Cadru legislativ

Amenajarea teritoriului

Art. 7. - Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.

Art. 8. - Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.

Art. 9. - Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele:

a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;

b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;

c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;

d) utilizarea raţională a teritoriului.

Certificatul de urbanism

Art. 31. - Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind:

a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului, interdicţii definitive sau temporare de construcţie sau dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, precum şi altele prevăzute de lege;

b) regimul economic al imobilului - folosinţa actuală, destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei;

c) regimul tehnic al imobilului - procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă.

Art. 32. - În cazul în care prin documentaţia înaintată se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii de urbanism - Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism

Art. 39. - (1) În sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi.

Documentaţii de amenajare a teritoriului

Art. 40. - Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele:

a) Planul de amenajare a teritoriului naţional;

b) Planul de amenajare a teritoriului zonal;

c) Planul de amenajare a teritoriului judeţean.

Art. 41. - (1) Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al ţării.

(2) Planul de amenajare a teritoriului naţional este compus din secţiuni specializate.

(3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional şi ale secţiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază.

(4) Secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional sunt: Căi de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală. Prin lege se pot aproba şi alte secţiuni.

Art. 42. - (1) Planul de amenajare a teritoriului judeţean are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socioeconomică a judeţului. Planul de amenajare a teritoriului judeţean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare.

(2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază.

(3) Fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului.

Art. 43. - Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi:

a) intercomunale sau interorăşeneşti, compuse din unităţi administrativ-teritoriale de bază, comune şi oraşe;

b) interjudeţene, înglobând părţi din judeţe sau judeţe întregi;

c) regionale, compuse din mai multe judeţe.

Documentaţii de urbanism

Art. 45. - Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:

a) Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;

b) Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;

c) Planul urbanistic de detaliu.

Art. 46. - (1) Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;

g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.

(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

a) evoluţia în perspectivă a localităţii;

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

Art. 47. - (1) Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică detaliată şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localităţii.

(2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

a) organizarea reţelei stradale;

b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane;

c) modul de utilizare a terenurilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora.

Preview document

Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 1
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 2
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 3
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 4
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 5
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 6
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 7
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 8
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 9
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 10
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 11
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 12
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 13
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 14
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 15
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 16
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 17
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 18
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 19
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 20
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 21
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 22
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 23
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 24
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 25
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 26
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 27
Amenajarea unui cartier rezidențial în Iași - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea unui Cartier Rezidential in Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Diafragme construcții civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Proiect de Rezistenta pentru o Constructie cu Destinatia Vila

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Construcții metalice - hală

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de execuţie al unei platforme tehnologice având 2 deschideri şi 1 travee cu structură metalică în...

Proiect Constructii Civile

TEMA Să se realizeze proiectul unei clădiri P+1E cu destinatia “Clădire de locuit cu pod”, constructia fiind amplasată în Constanta. Structura va...

Clădiri civile

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie de tip vilã pentru una sau douã familii, având regimul de...

Te-ar putea interesa și

Tipurile de Magazine Existente în Iași

Punctul de vânzare se poate defini ca fiind locul de vânzare permanent în care pătrunde clientul şi unde el îşi efectuează cumpărăturile. Un...

Ai nevoie de altceva?