Toate proiectele din domeniul Contabilitate

 • Lucru individual - Auditul Performantei

  Guvernul Republicii Moldova a finanțat realizarea a trei programe pentru anul 2017: 1. Programul de reabilitare și întreținere a drumurilor stratecice din țară - 800 mln. lei; 2. Programul de subvenționare a sectorului agrar - 250 mln. lei; 3. Programul de ocrotire a sănătății familiei în RM - 180 mln. lei. Sarcini formulate: 1. Stabiliți în viziunea Dvs informațiile de bază despre programe la temele propuse, care vor reflecta preocupările de răspundere și administrare eficientă a...

 • Evolutia veniturilor din impozite si taxe pe bunuri si servicii in Romania in perioada 2012 - 2017

  Partea I: Din punct de vedere teoretic Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice la dispoziția statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face obligatoriu, cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului. Taxa derivă din latinescu „taxis” și reprezintă un transfer de valoare obligatoriu la dispoziția statului, cu echivalent, titlu definitiv și destinație...

 • Studiu de caz privind activitatea exercitata de catre Curtea de Conturi, in ceea ce priveste contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat

  Introducere In calitatea sa de auditor public extern independent, Curtea de Conturi urmărește promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în gestionarea performantă a resurselor publice în scopul consolidării managementului financiar în România și raportează Parlamentului despre modul în care au fost utilizate resursele publice în exercițiul bugetar expirat. Independența Curții de Conturi se manifestă față de autoritățile, instituțiile și organismele pe care...

 • Portofoliu de practica

  1. Secțiunea I - Prezentarea instituției partenere de practică Precizarea unității patrimoniale și cadrul său legislativ S.C. TINTA S.R.L a luat ființă în anul 2002. Numărul și data înregistrării în Registrul Comerțului este J15/256/2002 . Încă de la început s-a declarat ca societate comercială plătitoare de TVA , având CODUL UNIC de Înregistrare 14726934 Actul constitutiv al societății S.C. TINTA S.R.L. cuprinde: a) FORMA JURIDICĂ : Forma juridică de constituire a societății este...

 • Valoarea justa conform IAS 39 vs principiul costului istoric

  Abstract Elementele esențiale ale fenomenului contabil contemporan sunt orientate către armonizare, uniformitate și convergență. Aspectele privind armonizarea, convergența, conformitatea și internaționalizarea contabilității sunt cele care controlează procesul reformei contabile contemporane la nivel mondial. Toate acestea funcționează atât individual dar și printr-o intercondiționare reciprocă. Lipsa unui sistem contabil unitar constituie un obstacol pentru efectuarea de investiții dar și...

 • Activitatea concurentiala la CahulPan SA

  Caracteristica generală a întreprinderii Scurt istoric În anul 1946, pe baza unei mici brutării locale a fost organizată fabrica de pâine cu un singur cuptor, a cărei capacitate era de 10 tone pe zi. La sfârșitul anului 1946 a fost instalat primul cuptor de marca FIL-2. În primul semestru al anului 1947 a fost instalat al doilea cuptor de aceeași marcă. Astfel, fabrica mărindu-și capacitatea de producție devine combinat, în baza hotărârii Ministerului Industriei Alimentare al RSSM, pe data...

 • Etica expertului contabil in contextul misiunii de examinare a contabilitatii

  Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații. Astfel că se urmărește creearea și promovarea unui program de formare și instruire profesională a contabililor din România prin respectarea și aplicarea standardelor naționale și internaționale de educație pentru contabili. Profesia contabilă vine alături de o mare responsabilitate, și anume cea de acționare pentru și în interesul public. Astfel că...

 • Cooperarea pentru asigurarea functiei de audit intern

  1. APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA AUDITULUI INTERN Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificația „a asculta”, dar despre audit se vorbește de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei. Activități de audit s-au realizat în decursul timpului și în România, dar purtau alte denumiri. Utilizarea termenului de audit în accepțiunea folosită în prezent este relativ recentă și se plasează în...

 • Evaluarea instrumentelor financiare

  Abstract Criza economico-financiară mondială a reușit să aducă la suprafață o mare dificultate cu privire la o evaluare corectă a instrumentelor financiare pentru raportarea financiară. Modalitatea de realizare a unei evaluări corecte a instrumentelor financiare reprezintă de fapt cheia succesului în domeniul serviciilor financiare, deoarece pentru a cumpara sau vinde un instrument financiar, este negreșit necesară cunoașterea valorii acestuia. Reforma contabilă se supune aspectelor...

 • Contabilitatea capitalului social

  ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care am ales să prezint contabilitatea capitalului social. Capitalul social reprezintă aportul în numerar și/sau în natură subscris de către acționari sau asociați atat la constituirea unității patrimoniale, cat și ulterior cu prilejul majorării acestei categorii de capitaluri proprii . Capitalul propriu reprezintă totalitatea capitalurilor...

 • Contabilitatea decontarilor cu tertii

  ARGUMENT Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. În primul dintre acestea, prin contabilitate se înțelege forma de evidență și tehnicile prin care se consemnează, se culeg și se prelucrează informațiile referitoare la situația economico - financiară a unui sistem economic : întreprindere, firmă, economie națională. În acest cadru contabilitatea desemnează și totalitatea informațiilor referitoare la existența și mișcarea patrimoniului unui agent economic și stocarea în...

 • Capitalul social al societatilor comerciale

  INTRODUCERE Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i precizeze rolul în mod formal, informația a fost motorul dezvoltării, astfel încât cunoștințele noi se clădesc pe suportul celor existente. Mulțimea de date noi este filtrată, prelucrată cu un aparat conceptual specific fiecărei discipline științifice, obținându-se produsul: informația. Prin analiza și interpretarea informației se iau deciziile referitoare la acțiunile viitoare sau la evaluarea acțiunilor anterioare....

 • Analiza performantelor economice si a riscului la Transgaz

  INTRODUCERE Tema proiectului este intitulată Analiza performanței economice și a riscului la S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A care se reflectă prin Contul de profit și pierdere care reprezintă o situație financiară de închidere a exercițiului financiar, acesta cuprinde veniturile și cheltuielile unei întreprinderi pentru o perioadă dată și explică modul de formare a rezultatelor. Informații despre aceste structuri financiare sunt oferite în principal de Contul de profit și pierdere, dar și de unele...

 • Planul de afaceri al intreprinderii - instrument de implementare a strategiilor economice studiu de caz realizat la SC Gamafarm SRL

  1.1 Date generale SCURT ISTORIC S.C GAMAFARM .S.R.L. s-a înființat la data de 1 Febroarie 2018 ca societate comercială cu răspundere limitată. Numărul acționarilor era de 2, cu un capital social total de 10.000 lei. Societatea a fost înscrisă la Registrul Comerțului cu numărul J29/1234/1999. Înființarea societății a fost publicată în Monitorul Oficial. Sediul societății a fost stabilit în str. Gh. Doja, nr. 24, Ploiești, județul Prahova. Situată în centrul orașului, societatea are o...

 • Dinamica executiei bugetului de venituri si cheltuieli la Universitatea Transilvania

  1. Situatia financiara a universitatii pe surse de finantare si tipuri de cheltuieli Activitatea desfasurata in exercitiile bugetare 2016, 2017, 2018, au avut drept cadru legislativ si institutional actele normative care reglementeaza activitatea institutiilor publice si in mod special prevederile Legii Invatamantului nr.1 din 2011.Directiile principale ale strategiei activitatii economice desfasurate au vizat intarirea, dezvoltarea si consolidarea patrimoniului, precum si gestionarea...

Pagina 1 din 189