Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 25095
Mărime: 135.71KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moisescu Iulian

Cuprins

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 2

1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării deciziilor 2

1.2. Informaţiile economice comunicate prin prisma situaţiilor financiare 4

1.3. Situaţiile financiare – obiectiv fundamental al contabilităţii 6

1.4. Rolul, funcţiile şi obiectul situaţiilor financiare 7

1.5. Utilizatorii info furnizate de SF 10

CAPITOLUL II: SITUATIILE FINANCIARE ELABORATE DE CATRE ENTITATILE ECONOMICE 12

2.1. Reglementari contabile conforme cu D.E.E. adoptare de entitatile economice

din România 12

2.2. Principii de elaborare a situatiilor financiare 16

2.3. Criterii de identificare a elementelor in situatiile financiare 18

2.4. Aprobarea, verificarea şi prezentarea situatiilor financiare 20

CAPITOLUL III: SITUATII FINANCIARE ELABORATE DE ENTITATILE ECONOMICE 22

3.1. Bilantul contabil 22

3.2. Contul de profit si pierdere 24

3.3. Situatia modificarii capitalurilor proprii 25

3.4. Tabloul fluxurilor de numerar 27

3.5. Notele explicative la situatiile financiare 29

CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA ACTIVITĂTII AGENŢILOR ECONOMICI PE BAZA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA S.C. AURORA S.A 37

4.1. Prezentarea generală a entităţii 37

4.2. Analiza situaţiei financiare – calculul indicatorilor 40

4.2.1. Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii 40

4.2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului 40

4.2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului 43

4.2.2. Analiza bonităţii financiare a întreprinderii 45

4.2.2.1. Analiza lichidităţii întreprinderii 45

4.2.2.2. Analiza solvabilităţii întreprinderii 46

4.2.3. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 47

4.2.3.1. Analiza echilibrului financiar pe termen lung 47

4.2.3.2. Analiza echilibrului financiar pe termen scurt 49

4.2.3.3. Analiza trezoreriei nete 49

4.2.4. Analiza ratelor de gestiune 50

CONCLUZII 53

BIBLIOGRAFIE 54

Extras din document

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE

INFORMARE A MANAGEMENTULUI

1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării deciziilor

Principala funcţie a conducerii într-o societate globală, o constituie fundamentarea şi luarea deciziilor, pe baza informaţiilor. Informaţia este înţeleasă ca o cunoaştere sau acţiune de constatare, de punere la curent, de lămurire a unei probleme la trecut, prezent sau viitor. Indiferent de natura ei, informaţia, se vinde şi se cumpără ca orice marfă. Cu cât informaţia este mai cuprinzătoare şi de utilitate certă, cu atât domeniul de incertitudini se restrânge, mărind sfera cunoaşterii umane în cele mai diverse domenii ale vieţii sociale, economice, culturale etc.

Contabilitatea este o puternică sursă de informaţii utilizate în diferite scopuri. Informaţiile furnizate de contabilitate sunt informaţii contabile obţinute prin prelucrarea datelor din contabilitate cu ajutorul unor metode, procedee şi instrumente proprii.

Informaţia contabilă se regăseşte sub formă de: informaţie contabilă curentă (obţinută zi de zi) şi de raportare (obţinută la anumite date de raportare şi la sfârşitul exerciţiului); informaţie contabilă de dispoziţie (care dispune realizarea unei operaţii) şi de execuţie (care atestă execuţia unei operaţii); informaţie contabilă internă (care circulă în întreprindere) şi informaţie contabilă externă, ce este orientată spre informarea utilizatorilor din afara unităţi.

Informaţia contabilă este produsă de structuri specializate organizate în cadrul întreprinderii ca şi compartimente funcţionale ale acesteia sau în afara ei, ca entităţi juridice de sine stătătoare sau persoane fizice ce au calitatea de contabil autorizat ori de expert contabil, şi au ca obiect de activitate obţinerea acestor informaţii, conform contractelor încheiate de întreprindere.

În literatura economică, pentru reflectarea –întreprinderii în termeni financiari– la sfârşitul exerciţiului se utilizează diverse accepţiuni: bilanţ contabil, documente contabile de sinteză, conturi anuale, situaţii financiare, rapoarte financiare.

Indiferent de titulatura sub care le regăsim în contabilitate, în opinia noastră, documentele contabile de sinteză reprezintă pentru utilizatorii informaţiilor financiare "baza de date" necesară în luarea deciziilor economice de către diferitele categorii de utilizatori.

La sfârşitul exerciţiului financiar, ca ofertă a contabilităţii, documentele contabile de sinteză sunt rezultatul unei munci care se descompune în trei mari faze: colectarea datelor, înregistrarea datelor în conturi şi formalizarea în conturi de sinteză.

Colectarea datelor constă în centralizarea tuturor -pieselor justificative- ale tranzacţiilor întreprinderii. Faza de înregistrare a datelor în conturi este realizată cu ajutorul următoarelor documente: Registrul jurnal –pentru înregistrarea cronologică a informaţiilor; Registrul mare –pentru deschiderea şi urmărirea conturilor în concordanţă cu totalul însemnărilor din registrul jurnal; Registrul inventar – care reflectă la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, cantitativ şi valoric, toate elementele de activ şi pasiv. Urmează apoi formalizarea în conturi de sinteză, care presupune o regrupare a datelor de aceeaşi natură, o clasare după o nomenclatură metodică, astfel încât situaţiile financiare să fie cât mai relevante.

Regăsirea noţiunii de bilanţ ca o componentă a documentelor contabile de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale, argumentează poziţia privilegiată pe care acesta o ocupa în cadrul formaţiei bilanţiere şi accentuează modelul patrimonial pe care s-a bazat sistemul contabil românesc.

Titulatura "conturi anuale" se regăseşte în Directiva a IV-a a C.E.E. În cadrul acesteia, se precizează, conturile anuale, care cuprind: bilanţul, contul de profit şi pierdere, anexa. Aceste documente constituie un tot, iar conturile anuale trebuie să dea o imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor societăţii.

Titulatura de "situaţii financiare" este utilizată de Cadrul General al IASB, unde se precizează că situaţiile financiare constituie o parte a procesului de raportare financiară. Un set complet de situaţii financiare include de regulă, un bilanţ, un cont de profit şi pierdere, o situaţie a modificărilor poziţiei financiare -care poate fi prezentată în diverse moduri: fie ca o situaţie a fluxurilor de trezorerie (situaţia fluxurilor de fonduri), fie sub formă de note şi alte situaţii explicative. Pot fi incluse de asemenea, materiale şi informaţii suplimentare sau derivate care vin în completarea acestora. Acelaşi document menţionează că situaţiile financiare nu includ elemente ca, rapoartele directorilor, declaraţiile preşedintelui, discuţiile şi analizele conducerii şi elemente similare care se pot include într-un raport financiar sau anual. Spre deosebire de Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene care nu abordează prezentarea conturilor consolidate, Cadrul general al IASB se referă şi la situaţiile financiare consolidate.

Pe plan internaţional, problematica situaţiilor financiare o regăsim în prevederile normei contabile internaţionale IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare", dar şi în alte norme contabile internaţionale. Apariţia IAS 1 a avut pe de o parte, menirea de a actualiza cerinţele din standardele pe care le-a înlocuit cu prevederile Cadrului general IASB privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, iar pe de altă parte, menirea de a ameliora calitatea situaţiilor financiare prezentate, utilizând sau făcând trimitere şi la alte Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardul îşi propune ca obiectiv stabilirea unei baze cu scop general, referitoare la prezentarea situaţiilor financiare ale întreprinderii pentru perioadele precedente, cât şi cu situaţiile financiare ale altor întreprinderi. Astfel, ne explicăm de ce standardul internaţional de contabilitate efectuează numai recomandări cu privire la prezentarea, structura şi conţinutul minim al informaţiilor ce trebuie cuprinse în situaţiile financiare. De altfel, recomandările sunt specifice normelor contabile internaţionale, deoarece acestea adoptă concepţia de situaţii financiare dereglementate şi, totodată, sunt dovada flexibilităţii acestora.

Totuşi, norma contabilă internaţională IAS 1 cuprinde şi prevederi cu caracter obligatoriu. Spre exemplu, se menţionează că un set complet de situaţii financiare include următoarele componente: bilanţul; contul de profit şi pierdere; o situaţie care să reflecte fie: toate modificările capitalului propriu; fie modificările capitalului propriu, altele decât acelea provenind din tranzacţii de capital cu proprietarii şi distribuiri către proprietari; situaţia fluxurilor de numerar; politicile contabile şi notele explicative. De asemenea, se mai menţionează că o întreprindere poate pretinde că întocmeşte situaţiile ei financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, numai dacă, acestea "satisfac toate cerinţele fiecărui Standard aplicabil şi fiecare interpretare aplicabilă Comitetului Permanent pentru Interpretări", scopul situaţiilor financiare fiind acela "să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi". O prezentare fidelă, sub toate aspectele semnificative cu IAS, solicită printre altele, " furnizarea de informaţii suplimentare atunci când cerinţele din Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt insuficiente pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă impactul tranzacţiilor şi evenimentele particulare asupra poziţiei financiare şi rezultatelor întreprinderii".

Preview document

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 1
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 2
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 3
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 4
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 5
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 6
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 7
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 8
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 9
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 10
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 11
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 12
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 13
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 14
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 15
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 16
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 17
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 18
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 19
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 20
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 21
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 22
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 23
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 24
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 25
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 26
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 27
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 28
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 29
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 30
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 31
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 32
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 33
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 34
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 35
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 36
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 37
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 38
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 39
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 40
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 41
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 42
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 43
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 44
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 45
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 46
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 47
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 48
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 49
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 50
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 51
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 52
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 53
Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Analiza Activitatii Agentilor Economici pe Baza Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Lucrări Pregătitoare Elaborării Situațiilor Financiare Anuale

LUCRĂRI PREGĂTITOARE ELABORĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE Lucrările pregătitoare au rolul de a verifica înregistrările efectuate în cursul...

Practici contabile privind întocmirea situațiilor financiare

İNTRODUCERE Apariţia şi evoluţia contabilităţii ca ştiinţă, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strâns legată...

Te-ar putea interesa și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Aparitia creditului este strâns legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Raportul practicii de producție BC Eurocreditbank SA

1. STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCII COMERCIALE Banca Comercială EuroCreditBank S.A din Chişinău a fost înfiinţată conform...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Creditarea Bancară pe Termen Lung

INTRODUCERE Acordarea de împrumuturi bancare este aproape generală pentru firme întrucât de cele mai multe ori este mai bine ca firmele să lucreze...

Analiza bonității firmei pe baza rezultatelor financiare - SC Golden Dawn SRL Pașcani

Analiza bonităţii firmei pe baza rezultatelor financiare cu aplicaţie la SC Golden Dawn SRL Paşcani Capitolul I. Profitabilitatea, lichiditatea...

Analiza Echilibrului Financiar la SC Argos SA Cluj-Napoca

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A S.C. ARGOS S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “Argos” S.A. Cluj-Napoca este unul dintre cei mai mari...

Ai nevoie de altceva?