Analiza dinamică a bilanțului contabil

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 40911
Mărime: 239.03KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ANALIZA STATICĂ A BILANŢULUI CONTABIL

1.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ANALIZA STATICĂ A BILANŢULUI 2

1.2 CONCEPTUL DE BILANŢ FUNCŢIONAL 4

1.3 CONSTRUCŢIA BILANŢULUI FUNCŢIONAL 8

1.3.1 RECTIFICĂRI ALE POSTURILOR DE ACTIV ALE BILANŢULUI CONTABIL 8

1.3.2 RECTIFICĂRI ALE POSTURILOR DE PASIV ALE BILANŢULUI CONTABIL 17

1.3.3 RECTIFICĂRI ALE ELEMENTELOR DIN AFARA BILANŢULUI 24

1.4 INTERPRETAREA BILANŢULUI FUNCŢIONAL 26

1.5 LIMITE ALE BILANŢULUI FUNCŢIONAL 30

CAPITOLUL II INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ANLIZA DINAMICĂ A BILANŢULUI CONTABIL

2.1 TABLOURILE DE FLUX- INSTRUMENTE ALE ANALIZEI DINAMICE 31

2.1.1 NOŢIUNEA DE FLUX 31

2.1.2 TERMINOLOGIE PRIVIND TABLOURILE UTILIZATE 33

ÎN ANALIZA DINAMICĂ 33

2.1.3 DEFINIREA TABLOULUI DE FLUX 34

2.1.4 DIFERITE MODELE ALE TABLOULUI DE FLUX 35

2.2 TABLOURI BAZATE PE FLUXURI DE FONDURI 36

2.2.1 TABLOUL DE FINANŢARE PREVĂZUT DE PLANUL CONTABIL GENERAL FRANCEZ (PCG) ELABORAT ÎN ANUL 1982 38

2.2.1.1 CADRUL ANALIZEI 38

2.2.1.2 STRUCTURA ŞI CONSTRUCŢIA TABLOULUI DE FINANŢARE 40

2.2.1.3 INTERPRETAREA MODELULUI 46

2.2.1.4 AVANTAJE, DEZAVANTAJE ALE TABLOULUI DE FINANŢARE 47

2.3 TABLOURI BAZATE PE FLUXURI DE TREZORERIE 48

2.3.1 CONŢINUT ŞI STRUCTURĂ 48

2.3.2 TABLOUL DE FLUX AL FLUXURILOR FINANCIARE (TPFF) 50

2.3.2.1 CONŢINUTUL MODELULUI 50

2.3.2.2 INTERPRETAREA MODELULUI 54

2.3.2.3 CONTRIBUŢIILE ŞI LIMITELE MODELULUI 55

2.3.3 TABLOUL DE FLUX AL BĂNCII FRANŢEI 56

2.3.3.1 PREZENTAREA TABLOULUI 56

2.3.3.2 CONSTRUCŢIA ŞI INTERPRETAREA TABLOULUI 57

CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ LA S.C. “BERE TIMIŞOREANA” S.A…………….…………..… 60

3.1 PREZENTAREA S.C. “BERE TIMIŞOREANA”S.A 60

3.1.1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE 60

3.1.2 SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII 60

3.1.3 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE S.C. “BERE TIMIŞOREANA” S.A. 61

3.2 CONSTRUCŢIA ŞI INTERPRETAREA BILANŢULUI FUNCŢIONAL LA S.C “BERE TIMIŞOREANA” S.A. 63

3.3 CONSTRUCŢIA TABLOULUI DE FINANŢARE AL PCG 1982 74

3.3.1 ELEMENTE NECESARE 74

3.3.2 INTERPRETAREA TABLOULUI DE FINANŢARE AL PCG 1982 77

3.4 CONSTRUCŢIA TABLOULUI PLURIANUAL AL FLUXURILOR FINANCIARE (TPFF) 83

3.4.1 ELEMENTE NECESARE 83

3.4.2 INTERPRETAREA MODELULUI 84

3.5 CONSTRUCŢIA TABLOULUI DE FLUX AL BĂNCII FRANŢEI 87

3.5.2 INTERPRETAREA TABLOULUI DE FLUX AL BĂNCII FRANŢEI 87

CONCLUZII…….. ..89

ANEXE 91

Sortimentele de bere comercializate de S.C. ”Bere Timişoreana” S.A. 91

Bilanţ contabil 92

Contul de profit şi pierdere 94

Repartizarea profitului 96

Situaţia activelor imobilizate 97

Situaţia creanţelor şi datoriilor 98

Extras din document

Analiza financiară a activităţii agentului economic urmăreşte reflectarea echilibrului financiar pe termen scurt şi lung sub două aspecte: a modului în care acesta s-a realizat şi consecinţelor sale în planul solvabilităţii, lichidităţii şi al riscului de neplată sau de faliment

Principala sursă informaţională a analizei financiare interne o constituie documentele de sinteză contabilă şi, în plus, unele date ale gestiunii interne. Documentele de sinteză contabilă sunt utilizate atât de către analişti financiari interni, cât şi de către analişti externi, interesaţi să cunoască evoluţia sau situaţia financiară a agentului economic la un moment dat.

Bilanţul, contul de profit şi pierdere, anexele la bilanţul contabil constituie documente de bază ale analizei financiare. Bilanţul contabil nu poate satisface integral cerinţele analizei financiare.

Bilanţul contabil serveşte, în primul rând, analizei statice a solvabilităţii, a lichidităţii şi a riscului de faliment a agentului economic. În al doilea rând, mai multe bilanţuri succesive pot fi utilizate pentru o analiză dinamică cu ajutorul unor tablouri financiare specifice.

Bilanţul românesc, aşa cum este conceput în cadrul noului sistem de contabilitate inspirat din experienţa ţărilor cu o contabilitate continentală şi în special cea a Franţei, este un hibrid între concepţia patrimonială contabilă şi concepţia funcţională.

În timp, s-au conturat mai multe concepţii privind analiza statică a bilanţului contabil. Acestea vizează construcţia unor bilanţuri financiare specifice care să servească obiectivelor analizei financiare şi anume: bilanţul funcţional şi bilanţul financiar (lichiditate-exigibilitate).

Bilanţul lichiditate-exigibilitate, după concepţia pe care se bazează, se apropie mai mult decât cel funcţional de cel contabil, având în centrul său noţiunea de patrimoniu şi de drepturi şi obligaţii ce apar în legătură cu posesia şi folosirea elementelor sale.

Bilanţul contabil permite doar o apreciere cantitativă a activelor şi pasivelor agentului economic. Dacă analiza financiară pe baza bilanţului patrimonial poate fi considerată ca având un caracter static, care nu permite evidenţierea legăturilor semnificative dintre resurse şi nevoi, analiza financiară pe baza bilanţului funcţional răspunde cerinţelor unei analize dinamice, deoarece bilanţul funcţional este suportul întregii analize dinamice bazându-se pe continuitatea activităţii întreprinderii.

Trebuie avută în vedere asemănarea celor două bilanţuri prin prisma principiilor care stau la baza întocmirii lor. Este vorba de principiul continuităţii exploatării, de principiul costului istoric şi de principiului prudenţei în evaluarea activelor şi pasivelor. În continuarea vom prezenta sub formă tabelară, comparaţia între analiza lichiditate - exigibilitate şi analiza funcţională (tabel nr.1.1): Tabel nr. 1.1

Comparaţia între analiza lichiditate/exigibilitate şi analiza funcţională

Elemente de

Diferenţiere Analiză lichiditate/exigibilitate Analiză funcţională

Obiective Aprecierea posibilităţii de rambursare a datoriilor în cazul încetării activităţii;

Determinarea valorii trecute şi actuale a întreprinderii în cazul continuării activităţii. Explicarea originii fondu -rilor şi a folosirii acestora conform unor reguli predeterminate

Continuitatea activităţii

Arie de interes Acţionari şi creditori Manageri

Clasificarea activului Lichiditate crescătoare Natura posturilor, destinaţia

Clasificarea pasivului Pasiv după repartizare, structurat după exigibilitate crescătoare Pasiv înainte de repartizare. Elementele sunt clasificate după natura posturilor, destinaţia lor

Evaluarea activului Activ net(evaluare la costuri istorice, ţinându-se cont şi de evaluare economică (de piaţă)) Activ brut(evaluare la va- loarea brută contabilă, făcându-se abstracţie de valoarea de piaţă)

Tipul analizei Mai ales statică;

Analiză externă(pentru infor -maţii terţilor);

2 niveluri orizontale(peste şi sub un an) Statică şi dinamică (cont-nuată prin tablouri de finanţare şi de flux);

Analiză internă(pentru între - prindere);

3 niveluri orizontale.

Corelaţii între activ şi pasiv sau între utilizări şi resurse Activ circulant  datorii pe termen scurt

Pasivul peste 1 an imo bilizări mai mari de 1 an Afectarea precisă conform unor reguli prestabilite

Puncte cheie FR financiar = Capitaluri permanente - Activ imobili zat;

NFR = Active mai mici de un an - Pasive mai mici de un an

FR net global = Resurse durabile - Utilizări stabile;

NFR de exploatare = Active de exploatare - Pasive de exploatare;

NFR în afara exploatării = Active în afara exploatării - Pasive în afara exploatării

Avantaje

Corespunzător pentru abor- darea riscului Corespunzător pentru măsu- rarea potenţialului econo-mic, a rentabilităţii întreprinderii.

Dezavantaje Inadaptabil în raport cu cerinţele gestiunii, nefiind un mod de analiză convenabil al performanţelor. Bine adaptat pentru măsurarea potenţialului economic, dar instrument mai puţin operaţional pentru măsurarea riscului.

Concepţia patrimonială are, în centrul său, patrimoniul acţionarilor şi serveşte informării acestora şi a altor terţi asupra valorii activului care permite să se facă faţă angajamentelor. Astfel, el reflectă bogăţia acţionarilor, indicând capitalul deţinut la un moment dat, care este echivalent cu activul net contabil (totalul activelor diminuat cu totalul datoriilor rambursabile) care serveşte informării creditorilor. De aceea, un prim criteriu de clasificare a activelor şi pasivelor contabile este criteriul lichidităţii crescătoare, respectiv a exigibilităţii crescătoare. Echilibrul, care stă la baza încrederii creditorilor şi investitorilor, constă în posibilitatea agentului economic de a-şi lichida rapid activele lichide, pentru a-şi onora datoriile exigibile. Al doilea criteriu de clasificare a activelor şi pasivelor în concepţia patrimonială, de rang secund, este cel al naturii acestora, al tipului de operaţie căreia îi aparţin şi deci al ciclului sau funcţiei economice în care se încadrează.

În cazul bilanţului funcţional, primul criteriu de ordonare a activelor şi pasivelor îl constituie funcţiunea căreia îi aparţin şi, în ultimă instanţă, natura lor. Nu se ţine seama decât ca şi criteriu secund de lichiditate şi exigibilitate.

1.2 CONCEPTUL DE BILANŢ FUNCŢIONAL

Analiza funcţională reprezintă un concept nou utilizat în analiza financiară, constituind o nouă abordare privind întreprinderea prin investigarea activităţii pe cicluri de operaţiuni.

Concepţia funcţională a bilanţului a fost introdusă de PCG 1982 prin care s-a renunţat la prezentarea activului în funcţie de criteriul “lichidităţii crescătoare” şi a “exigibilităţii crescătoare” în ce priveşte prezentarea pasivului. Întreprinderea devine astfel “un portofoliu de utilizări şi resurse”.

În bilanţul funcţional, posturile de activ şi pasiv sunt regrupate în funcţie de natura sau destinaţia lor. Determinarea după natura economică a diverselor posturi bilanţiere este delicată. Este necesară cunoaşterea bine a întreprinderii şi aplicarea unor criterii obiective.

În concepţia funcţională, bilanţul constituie un ansamblu de stocuri de utilizări (utilizarea capitalurilor investite) şi de stocuri de resurse (sursa capitalurilor investite). Aceasta concepţie se sprijină pe o analiză a activităţii fondată pe diferite cicluri de operaţiuni şi are ca obiectiv final facilitarea înţelegerii funcţiunilor unei întreprinderi.(Charreaux, “Gestion financiere”)

Ea este fondată pe evaluarea activelor şi pasivelor la preţul de achiziţie făcând abstracţie de valoarea reală a patrimoniului, spre deosebire de concepţia patrimonială în care evaluarea elementelor de activ şi pasiv este făcută la preţul de achiziţie, încercându-se o apropiere de valoarea reală a patrimoniului. Bilanţul funcţional constituie instrumentul indispensabil al unei analize bazată pe fluxuri; el face să se înţeleagă politica financiară urmată de întreprindere şi aduce o viziune complementară celei a analizei patrimoniale.

Corelaţia dintre active şi stocurile de utilizări, respectiv între pasive şi stocurile de resurse este următoarea:

- Imobilizările corporale, necorporale şi financiare sunt utilizări stabile. Utilizările (nevoile) stabile sunt bunuri destinate utilizării durabile în întreprindere;

- Activele circulante legate de exploatare (stocuri, clienţi şi alte creanţe de exploatare) sunt utilizări sau nevoi temporare de exploatare;

- Activele circulante nelegate de exploatare sunt utilizări temporare în afara exploatării;

- Activele circulante foarte lichide (titluri de plasament) şi trezoreria (disponibil la bănci, casa, alte valori) sunt utilizări temporare aparţinând trezoreriei de activ;

- Capitaluri proprii, datoriile pe termen mediu şi lung precum şi, în general provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt resurse stabile;

- Pasivele circulante legate de exploatare (datorii către furnizori, datorii sociale şi alte datorii de exploatare) sunt resurse temporare de exploatare;

- Pasivele circulante în afara exploatării sunt resurse în afara exploatării;

- Creditele pe termen scurt şi soldurile creditoare ale conturilor curente la bănci sunt resurse temporare aparţinând trezoreriei de pasiv.

Aceste stocuri sunt grupate în bilanţul funcţional după o anumită logică, urmând ca apoi să se studieze relaţiile care există între ele, atât pe verticală, cât mai ales pe orizontală. Studiul orizontal al bilanţului funcţional decurge din principiul ce caracterizează în general concepţiile financiare şi anume acela de afectare a resurselor la nevoi (utilizări) specifice.

Spre deosebire de concepţia patrimonială, care ţine cont de contabilitate, privind întreprinderea ca o persoană juridică care dispune de un patrimoniu, concepţia funcţională vede întreprinderea ca o entitate economică al cărei obiectiv este producerea de bunuri şi servicii în care scop se exercită un ansamblu de funcţii economice: producţie, comercializare, repartiţie, investiţii şi finanţare. Combinaţiile sau conlucrarea acestor funcţii reflectă un anumit comportament specific unei entităţi date. Analiza financiară urmăreşte acest comportament, îl descrie şi trage concluzii asupra consecinţelor sale financiare, mai ales asupra trezoreriei.

Bibliografie

1. Conso Pierre “ La gestion financiere de l’entreprise “, Dunod, Paris, 1989

2. Charreaux Gerard “Gestion financiere”, epreuve nr 4, Collection Objectif Expertise Comptable Dirigee par Maurice Cozian, Editions LITEC,2000

3. Charreaux “Finance d’entreprise”

4. Deaconu Adela “Bilanţul contabil. Modele de analiză”, Editura Intelcredo, Deva, 1999

5. Georgescu Nicolae “Analiza bilanţului contabil”, Editura Economica, Bucureşti, 1999

6. Grandguillot Beatrice et Francis “Analyse financiere”,4 eme edition, Gualino editeur, Paris,2000

7. Keiser Anne-Marie “Gestion financiere” Editions Eska, Collection Gestion, France, Paris, 1994

8. Lasseque Pierre “Gestion de l’ entreprise et comptabilite”,Editions DALLOZ,1996

9. Pantea M., Eros - Stark L. “ Analiza situaţiei financiare - Studiu de caz”, Editura Marineasa, 1999

Preview document

Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 1
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 2
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 3
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 4
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 5
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 6
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 7
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 8
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 9
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 10
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 11
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 12
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 13
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 14
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 15
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 16
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 17
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 18
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 19
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 20
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 21
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 22
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 23
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 24
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 25
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 26
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 27
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 28
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 29
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 30
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 31
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 32
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 33
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 34
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 35
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 36
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 37
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 38
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 39
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 40
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 41
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 42
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 43
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 44
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 45
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 46
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 47
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 48
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 49
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 50
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 51
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 52
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 53
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 54
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 55
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 56
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 57
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 58
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 59
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 60
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 61
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 62
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 63
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 64
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 65
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 66
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 67
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 68
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 69
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 70
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 71
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 72
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 73
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 74
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 75
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 76
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 77
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 78
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 79
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 80
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 81
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 82
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 83
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 84
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 85
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 86
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 87
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 88
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 89
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 90
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 91
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 92
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 93
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 94
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 95
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 96
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 97
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 98
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 99
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 100
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 101
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 102
Analiza dinamică a bilanțului contabil - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • CONCLUZII.doc
  • CAP3.DOC
  • CAP2.DOC
  • CAP1.DOC
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • ANEXE2.DOC
  • ANEXA1.DOC

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Bilanțul Contabil

Argument Bilanţul contabil şi analiza pe bază de bilanţ este cea mai importantă activitate din cadrul unei societăţi comerciale, ţinând cont de...

Analiza economico-financiară a societății SDS Group SRL

1. Prezentarea firmei - Prezentarea obiectului de activitate Firma SDS Group a fost înființată în 1995 și are ca obiect principal de activitate...

Aplicații CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Sistem informatic privind gestiunea hotelieră a unei societăți de turism

1. Prezentare proiect Elaborarea modelului conceptual al datelor (MCD) pentru un sistem informatic privind gestiunea hoteliera a unei soscietati...

Sisteme Informatice de Gestiune

Sistem informatic pentru evidenţa personalului Sistemul are ca scop evidenţa angajaţilor S.C. “MECANPETROL” S.A. din Găeşti şi a posturilor din...

Situațiile Financiare Anuale

INTRODUCERE „Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni”, sbliniază, fără echivoc, savantul Oskar...

Conceptul de lichiditate globală

Introducere Prin coeficientul de lichiditate intelegem raportul ce indica lichiditatea unei intreprinderi si care se determina prin impartirea...

Te-ar putea interesa și

Analiza Economico Financiara la SC Global Construct SRL Selimbar

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Evaluarea și Fezabilitatea Afacerii la SC Feron Std SRL

INTRODUCERE O astfel de abordare de analiza multifunctionala,a riscului de faliment si a evaluarii propriu-zise permite nu numai o corecta...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL

CAPITOLUL I 1. Bilantul contabil – sursa de informatii a analizei economico-financiare 1.1.Teorii privind bilantul Modelul “bilant contabil”,...

Teorii ale Motivației în Muncă și Implicații Manageriale în Firmă

Introducere Realizarea obiectivelor organizatiei este imposibila în absenta participarii oamenilor. Raspunsul la întrebarea "Ce îi determina pe...

Analiza Functional-Patrimoniala a Bilantului Contabil

ÎNTRODUCERE În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza...

Sistem Informatic Pentru Evidenta Furnizori

INTRODUCERE Activitatea unitatilor patrimoniale s-a desfasurat în cadrul relatiilor de echilibru între activ si pasiv, cheltuieli si venituri. În...

Sursele de Finantare a SA Plovdiv

INTRODUCERE Orice întreprindere este obligată să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în acelaşi timp coeziunea internă şi...

Ai nevoie de altceva?