Analiza Situatiei Financiare a Firmei

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Situatiei Financiare a Firmei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 108 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: POPA ADRIANA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL. REGLEMENTARI CONTABILE . 2
1.1. Aria de aplicabilitate si moneda de raportare 2
1.2. Dispozitii generale privins situatiile financiare anuale 3
1.3. Formatul bilantului 8
1.4. Prevederi referitoare la elementele de bilant 11
1.5. Formatul contului de profit si pierdere 13
1.6. Prevederi referitoare la elememntele din contul de profit si pierdere 14
1.7. Principii contabile generale 15
1.8. Notiunile si functiile bilantului 18
1.9. Structura bilantului contabil 20
CAPITOLUL II
ANALIZA BILANTULUI CONTABIL 26
2.1. Analiza pe baza bilantului financiar 27
2.2. Analiza bilantului functional 33
2.3. Analiza pe baza sistemului de rate 38
CAPITOLUL III
ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 44
3.1. Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune 45
3.2. Analiza capacitatii de autofinantare 48
3.3. Analiza pe baza ratelor
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ 51
4.1. Prezentarea societatii 51
4.2. Analiza indicatorilor pe baza bilantului financiar 60
4.3. Analiza indicatorilor pe baza bilantului functional 66
4.4. Analiza pe baza ratelor 71
4.5. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 79
4.6. Analiza capacitatii de autofinantare 88
4.7. Analiza ratelor de rentabilitate 90

Extras din document

CAPITOLUL I

REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL

REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

1.1. ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

1._

(1)Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale.

(2)Prezentele reglementări transpun:

a)Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare1;

b)art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de preluare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004.

(3)Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entităţi):

a)societăţile comerciale:

- societăţile în nume colectiv;

- societăţile în comandită simplă;

- societăţile pe acţiuni;

- societăţile în comandită pe acţiuni; şi

- societăţile cu răspundere limitată.

b)societăţile/companiile naţionale;

c)regiile autonome;

d)institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

e)societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;

f)subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a)-e), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări.

2._

(1)Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.

(2)Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o altă monedă.

Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative.

1.2. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE

(1)Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de mărime):

- total active: 3.650.000 euro,

- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ,

- cont de profit şi pierdere,

- situaţia modificărilor capitalului propriu,

- situaţia fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative la situaţiile financiare anuale.

(2)Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat,

- cont de profit şi pierdere,

- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

(3)Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Situatiei Financiare a Firmei.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “GEORGE BARIŢIU” din BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune