Audit si Control Intern - Audit Intern 2010

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Audit si Control Intern - Audit Intern 2010.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Botez Daniel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere
1. Auditul intern – Definire, rol, obiective
1.1. Audit Intern in Romania
1.2. Auditul intern - functii, obiective şi sfera de aplicare
1.3. Clasificarea auditului intern
1.4. Auditul intern la entităţi private
1.5. Auditul intern la entităţi publice
1.6. Profesia de auditor intern
2. Simetrie şi asimetrie între auditul intern şi alte servicii din cadrul întreprinderii
2.1. Auditul intern şi extern
2.2. Auditul intern şi controlul intern
2.3. Auditul intern şi consilierea externă
2.4. Auditul intern şi controlul de gestiune
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Auditul intern a cunoscut o largă răspândire după deceniul IX al secolului XX, iar evoluţia lui continuă şi în prezent. Auditul intern are un rol vital în desfăşurarea normală a vieţii economice, financiare şi administrative a unei entităţi, ajutând conducerea în luarea unor decizii cât mai aproape de politica de management dusă de conducători. Acesta ajută conducerea în atingerea obiectivelor sale legate de managementul riscului, cu ajutorul evaluării sistematice şi metodice, făcând propuneri pentru creşterea eficienţei si eficacităţii acestora.

Activitatea de audit intern este utilă în special managerilor, deoarece cu ajutorul acesteia pot avea un control asupra afacerilor, control pe care nu l-ar putea avea din lipsă de timp, în principal şi din lipsa cunoaşterii procedeelor utilizate.

Auditul intern îl sprijină pe managerul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative şi reducerea impactul acestora asupra entităţii. Auditul are ca obiectiv să aducă la cunoştinţă managerului toate riscurile interne sau externe ale entităţii.

Activitatea de audit intern contribuie la menţinerea unui sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia,contribuind la îmbunătăţirea lui continuă.

Auditul intern analizează măsura în care rezultatele corespund obiectivelor stabilite şi dacă operaţiile sau activităţile se efectuează conform prevederilor.

1. Auditul intern – Definire, rol, obiective

1.1. Audit Intern in Romania

Integrarea în Uniunea Europeană a impus României găsirea unor căi pentru eficientizarea activităţii economice şi înlăturarea unor neconcordanţe întâlnite atât în activitatea întreprinderilor cât şi a instituţiilor publice. Astfel, pe lângă adoptarea Standardelor internaţionale de Contabilitate la nivelul agenţilor economici, trecerea la un nou sistem contabil, bazat pe Sistemul European de Conturi la instituţiile publice, precum şi alte îmbunătăţiri legate de legislaţia economică şi fiscală, s-a impus şi organizarea activităţii de audit, atât la agenţii economici, cât şi la instituţiile publice.

Auditul intern s-a dezvolat mai întâi pe latura sa contabilă, ulterior devenind un instrument important de descoperire a riscurilor entităţilor. Auditul intern este organizat sub forma institutelor naţionale afiliate IIA (Institute of Internal Auditors-Institutul Auditorilor Interni) al cărui sediu este în Orlando – Statele Unite ale Americii. Această profesie reuneşte peste 77.000 de membri, din 120 de ţări. Auditul intern se bazează pe un cadru reglementat la nivel internaţional sub forma Normelor Profesionale publicate de I.I.A. Aceste norme sunt adoptate în funcţie de particularităţile legislative, de reglementările şi regulile fiecărei ţări în parte, şi în cadrul acestora de particularităţile fiecărui sector de activitate.

In România problematica auditului intern a fost abordata începând cu anul 2000, aceasta ca urmare a implementării cu responsabilitate a acquis-ului comunitar in domeniului controlului intern care este alcătuit, in mare măsură, de principii generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi naţional în Uniunea Europeana. Modalitate in care aceste principii se transpun in sistemele de management si control intern este specifica fiecărei ţări ţinând cont de condiţiile constituţionale, administrative, legislative, culturale,etc.

Pentru implementarea, organizarea, funcţionare, exercitarea şi evaluarea auditului intern s-au înfiinţat o serie de organisme care răspund de această activitate.

Auditul public intern este organizat astfel:

- Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI);

- Comitetul pentru audit public intern(CAPI);

- Compartimentele de Audit public intern;

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI);

Este o structura constituit în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, fiind constituită din compartimente de specialitate, în subordinea directă a Ministrului Finanţelor Publice având atribuţii de coordonare, evaluare, sinteza în domeniul activităţii de audit public intern la nivel naţional, care efectuează şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale Structurile teritoriale cuprind auditorii interni din cadrul birourilor teritoriale de audit ale Ministerului Finanţelor Publice,care exercită competenţe delegate de UCAAPI.

Conform legilor ce reglementează auditul public intern,pentru realizarea obiectivelor sale UCAAPI are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează,conduce şi aplică o strategie unitară în domeniul auditului public intern şi monitorizează la nivel naţional această activitate;

b) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;

c) dezvoltă şi implementează proceduri şi metodologii uniforme,bazate pe standardele internaţionale,inclusiv manualele de audit intern;

d) dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial;

e) elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern;

f) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern;

g) dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de audit public intern şi elaborează raportul anual,precum şi sinteze,pe baza rapoartelor primite;

h) efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale;

i) verifică respectarea normelor,instrucţiunilor,precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern de către compartimentele de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare,în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

j) avizează numirea/destituirea şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice;

k) cooperează,Curtea de Conturi şi cu alte instituţii şi autorităţi publice din România;

l) cooperează cu autorităţile şi organizaţiile de control financiar public din alte state, inclusiv din Comisia Europeană

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit si Control Intern - Audit Intern 2010.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” BACAU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICA DE GESTIUNE MASTER