Auditarea Situatiilor Financiare Anuale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Auditarea Situatiilor Financiare Anuale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 59 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Emil Horomnea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI IMAGINEA FIDELĂ 2
1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI IMAGINEA FIDELĂ 2
1.2. OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE 3
1.2.1 Obiectivele raportării financiare 3
1.2.2. Situaţiile anuale şi informarea financiară 5
1.3. STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE 6
1.3.1 Bilanţul ca mijloc de reflectare a imaginii fidele 7
1.3.2. Contul de profit şi pierdere 11
1.3.3. Situaţia modificării capitalurilor proprii 13
1.3.4 Situaţia fluxurilor de trezorerie 14
1.3.5. Notele explicative la situaţiile financiare anuale 15
1.4. AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 17
CAPITOLUL II REGLEMENTĂRI CONTABILE ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE SI IMAGINEA FIDELĂ 20
2.1.REGLEMENTĂRI EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND POZIŢIA FINANCIARĂ, PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 20
2.1.1 Directivele europene ale comunităţii europene 20
2.1.2 Standardele internaţionale de contabilitate şi standardele internaţionale de raportare financiară 22
2.2. REGLEMENTĂRI ROMÂNEŞTI PRIVIND POZIŢIA FINANCIARĂ, PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 25
2.3. ROLUL INFORMAŢIILOR FINANCIAR CONTABILE CONŢINUTE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 27
2.4. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMAŢIILOR CONŢINUTE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 28
2.5. UTILIZATORII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ŞI NECESITĂŢILE DE INFORMARE 29
2.6. ARMONIZAREA ŞI NORMALIZAREA ÎN VEDEREA ATENUĂRII DIFERENŢELOR LA NIVEL EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONALE 31
CAPITOLUL III TEHNICI DE ELABORARE SITUAŢIILOR FINANCIARE 34
3.1. LUCRĂRI CONTABILE PREMERGĂTOARE ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 34
3.1.1. Întocmirea balanţei de verificare primară 35
3.1.2 Inventarierea generală a patrimoniului 35
3.1.3. Contabilizarea operaţiilor de regularizare 36
3.1.4. Determinarea rezultatului contabil 44
3.1.5. Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea acestuia, repartizarea profitului 45
3.1.6. Închiderea conturilor de activ şi de pasiv 47
3.1.7. Întocmirea balanţei de verificare finale 48
3.2. SISTEMATIZAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 48
3.2.1 Lucrări de sistematizare a posturilor in Bilanţ 48
3.2.2. Lucrări de sistematizare a posturilor în Contul de profit şi pierdere 50
3.2.3. Lucrări de sistematizare a posturilor în cadrul politicilor contabile şi notelor explicative 51

Extras din document

Introducere:

În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi socială a unei întreprinderi.

Din structura tipurilor de entităţi patrimoniale, întreprinderea reprezintă sfera de acţiune, în limitele căreia contabilitatea – ca instrument informaţional şi de gestiune – capătă forma completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi utilizării resurselor. La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitate de producţie a bunurilor, de prestări de servicii, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a instrumentelor de plată, precum şi de alte operaţii accesorii activităţii de comerţ.

Întreprinderile din întreaga lume întocmesc situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi. Obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare a întreprinderii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Deciziile economice care sunt luate de utilizatorii situatiilor financiare necesită evaluarea capacităţii unei societăţi comerciale de a-şi plăti angajaţii şi furnizorii, de a plăti dobânzi, de a rambursa credite şi de a remunera pe proprietarii acesteia, în concluzie, evaluarea poziţiei financiare, a performanţei şi a modificărilor poziţiei financiare a întreprinderii.

Obiectul lucrării de faţă îl constituie clarificarea unor concepte teoretice privind lucrările ce marchează sfârşitul exerciţiului financiar la orice societate comercială, cât şi relevarea importanţei practice a situaţiilor financiare în procesul decizional intern (aprecierea situaţiei întreprinderii din perspectiva managerilor, acţionarilor) şi extern (luarea deciziei de acordare/neacordare de credite, de investiţii, etc.).

În acest sens, în primul capitol, situaţiile financiare anuale sunt încadrate în sistemul contabilităţii financiare şi de gestiune urmărind, de fapt, acelaşi scop: oferirea utilizatorilor interni şi externi informaţii certe privind situaţia financiară a entităţii economico-financiare studiate.

Reglementările româneşti, europene şi internaţionale privind situaţiile financiare anuale, precum şi cele cele de audit financiar referitor la examinarea situaţiilor financiare din punct de vedere al coerenţei şi concordanţei datelor din contabilitate se regasesc în cadrul capitolului al doilea. De asemenea, rolul şi caracteristicile calitative ale informaţiilor furnizate prin conturile anuale (inteligibilitate, relevanţă, credibilitate, comparabilitate) oferă o imagine fidelă asupra patrimoniului întreprinderii.

În cadrul capitolului al treilea, sunt prezentate în detaliu documentele finale de sinteză ale contabilităţii şi anume: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele explicative la situaţiile financiare anuale.

. În continuare sunt redate lucrările premergătoare întocmirii şi redactării lor: întocmirea balanţei de verificare primară, inventarierea generală a patrimoniului, contabilizarea operaţiilor de regularizare, determinarea rezultatului contabil, determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea cestuia, repartizarea profitului, închiderea conturilor de activ şi a conturilor de pasiv, întocmirea balanţei de verificare finale, precum şi aspectele privind redactarea situaţiilor financiare anuale. Capitolul se finalizează cu prezentarea procesului de auditare a situaţiilor financiare anuale.

Capitolul al treilea prezintă lucrările cu caracter premergător ce preced întocmirea efectivă a situaţiilor financiare anuale.

În scopul realizarii obiectului de activitate al societăţii sau demararea unor proiecte de investiţii, societatea are nevoie de lichidităţi, obţinute de cele mai multe ori prin procesul de creditare bancară.

Lucrarea demonstrează importanţa situaţiilor financiare anuale atât la nivelul intern al societăţii comerciale cât şi la nivel extern, din perspectiva procesului de creditare bancară, ce se sprijină pe tehnologii inteligente de luare a deciziilor.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI IMAGINEA FIDELĂ

Informaţia contabilă reală, operativă şi complexă este suportul deciziilor economice, financiare şi gestionare ce se stabilesc în cadrul oricărei societăţi comerciale.

Situaţiile financiare reprezintă cea mai importantă modalitate de a prezenta periodic terţilor informaţiile colectate şi prelucrate de sistemul contabil.

Prin lege, situaţiile financiare trebuie să reflecte ceea ce reprezintă în opinia lor o imagine fidelă a societăţii, obiectiv fundamental şi chiar principiul suprem al contabilităţii.

1.1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare şi imaginea fidelă

Reglementările româneşti precizează faptul că „documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare sunt situaţiile financiare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată” . Denumirea de situaţii financiare este utilizată atât în Standardele Internaţionale de Contabilitate (S.I.C.) şi normele europene, cât şi în cadrul OMFP nr. 1752 din 17/11/2005.

În consecinţă, situaţiile financiare anuale reprezintă documente de sinteză prin care se prezintă într-o structură formalizată informaţii de natură contabil-financiară necesară majorităţii utilizatorilor . Acestea mai sunt cunoscute şi sub denumirile de conturi anuale, documente contabile de sinteză sau bilanţ contabil.

Se numesc situaţii anuale deoarece aceste informaţii de sinteză sunt publicate, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, care durează, de cele mai multe ori, un an. Însă, adesea, utilizatorii solicită date privind performanţele întreprinderii şi la intervale mai mici de timp. Astfel, sunt publicate de către întreprinderi unele informaţii şi la alte intervale: semestrial, trimestrial sau lunar (în cazul întreprinderilor cotate la bursele importante ale lumii).

Fisiere in arhiva (2):

  • Auditarea Situatiilor Financiare Anuale.doc
  • Concluzii.doc