Baza de impozitare TVA import

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Baza de impozitare TVA import.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1. Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată 3
1.1. Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată 3
1.2. Persoane impozabile 5
1.3. Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 5
1.4. Baza de impozitare 7
1.5. Cotele de taxă 8
1.6. Obligații 9
Capitolul 2. Importul de bunuri 12
2.1. Aspecte generale privind importul 12
2.2. Persoanele obligate la plata taxei 13
2.3. Baza de impozitare pentru importul de bunuri 14
2.4. Scutiri pentru importul de bunuri 15
2.5. Plata taxei pe valoarea adăugată în cazul importului 16
Capitolul 3. Studiu de caz privind baza de impozitare TVA în importul de bunuri 17
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul 1. Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată

Taxa pe valoarea adăugată este principalul impozit indirect datorat la bugetul statului, fiind perceput asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al producției și al distribuției de bunuri.

Fiind un impozit pe consum, cel care suportă această sarcină fiscală este consumatorul final, entitățile având rolul de a colecta și vărsa la bugetul statului taxa pe valoarea adaugată.

Din punct de vedere economic, valoarea adaugată este un indicator care permite măsurarea valorii nou create de întreprindere în urma activității sale. Valoarea adăugată poate fi definită ca diferență între valoarea bunurilor și serviciilor produse de întreprindere și cea a serviciilor și bunurilor utilizate pentru realizarea lor – numite consumuri intermediare.

Aspectele legate de taxa pe valoarea adăugată sunt reglementate prin Legea nr. 227/2014 privind Codul Fiscal, normele de aplicare a Codului fiscal, precum și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

1.1. Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată

Conform reglementărilor în vigoare, se cuprind în sfera de aplicare a TVA operațiunile impozabile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;

c) sunt efectuate de persoane impozabile;

d) rezultă din una dintre activitățile economice prevăzute de lege.

Operațiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei sunt:

- Livrarea de bunuri

- Prestarea de servicii

- Schimbul de bunuri sau servicii

- Achiziții intracomunitare de bunuri

- Importul de bunuri.

A) Livrarea de bunuri

Livrarea de bunuri reprezintă transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar.

Următoarele operațiuni sunt considerate livrări de bunuri:

a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei sume scadente, cu excepția contractelor de leasing;

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite;

c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condițiile prevăzute de legislația referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.

Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată operațiunile de preluare de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru:

a) a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată,

b) a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit;

c) a fi utilizate în scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere.

Condiția este ca taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente să fi fost dedusă total sau parțial.

Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora.

Livrarea intracomunitară de bunuri este o operațiune scutită de TVA cu drept de deducere, dacă sunt respectate următoarele condiții:

- Beneficiarul comunică un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autoritățile fiscale din alt stat membru;

- Bunurile sunt expediate sau transportate către un alt stat membru decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Transferul cuprinde operațiuni care nu presupun o tranzacție. Acesta este asimilat livrărilor intracomunitare cu plată.

Transferul reprezintă expedierea sau transportul de către o persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, de bunuri aparținând activității sale economice din România într-un alt stat membru, în scopul desfășurării activității sale economice.

B) Prestarea de servicii

Prestarea de servicii reprezintă orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri.

Ca și în cazul livrărilor de bunuri, sunt asimilate prestărilor de servicii:

a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui contract de leasing;

b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul și/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi similare;

c) angajamentul de a nu desfășura o activitate economică, de a nu concura cu altă persoană sau de a tolera o acțiune ori o situație;

d) prestările de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în numele unei autorități publice sau potrivit legii;

e) servicii de intermediere efectuate de persoane care acționează în numele și în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele:

a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial;

b) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al angajaților acesteia sau pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Baza de impozitare TVA import.docx

Bibliografie

1. CECCAR, Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a IV-a, revizuită, Editura CECCAR, București, 2015
2. CECCAR, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, Editura CECCAR, București, 2015
3. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
5. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
7. OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile
8. OMFP 1891/2013 privind Certificatul de amânare de la plata TVA în vamă
9. Regulamentul (UE) 2015/2447 al Comisiei Europene din 24 noiembrie 2015, de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii