Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 4560
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Achim Sârbu
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul I
 3. Prezentarea societăţii comerciale S.C. ASCOMA S.A 8
 4. 1.1. Scurt istoric 8
 5. 1.2. Obiectul de activitate 9
 6. 1.3. Structura organizatorică 10
 7. 1.3.1. Organigrama societăţii 10
 8. 1.3.2.Atribuţiile compartimentelor de muncă 11
 9. 1.3.3. Administrarea societăţii 17
 10. 1.3.4. Gestiunea şi controlul societăţii 19
 11. 1.4. Performanţele întreprinderii 20
 12. 1.5. Raport de audit 22
 13. 22
 14. Capitolul II
 15. Evidenţa şi contabilitatea operaţiunilor privind mărfurile 26
 16. 2.1. Delimitări şi structuri privind mărfurile 26
 17. 2.2. Evaluarea stocurilor de mărfuri 27
 18. 2.3. Sistemul informaţional-contabil al stocurilor de mărfuri 33
 19. 2.3.1. Subsistemul de documente 33
 20. 2.3.2. Subsistemul de conturi 40
 21. 2.4. Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor de mărfuri 46
 22. 2.5. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor de mărfuri 63
 23. 2.5.1. Metoda inventarului permanent 63
 24. 2.5.1. Metoda inventarului intermitent 64
 25. 2.6. Reglementări privind stocurile 64
 26. Capitolul III
 27. Organizarea stocurilor şi a fluxurilor de mărfuri 66
 28. 3.1. Structuri organizatorice de gestiune a stocurilor de mărfuri la S.C. ASCOMA S.A.66
 29. 3.2.Principalele operaţiuni privind mărfurile la S.C.ASCOMA S.A 68
 30. 3.2.1. Formele şi documentele specifice aprovizionării cu mărfuri la S.C.ASCOMA
 31. S.A , 69
 32. 3.2.2. Formele şi documentele specifice livrării şi vânzării de mărfuri la
 33. S.C.ASCOMA S.A 71
 34. Capitolul IV
 35. Studiu de caz privind contabilitatea mărfurilor la S.C. ASCOMA S.A 77
 36. Capitolul V
 37. Inventarierea stocurilor de mărfui 86
 38. 5.1. Periodicitatea inventarierii în unităţile comerciale 86
 39. 5.2. Caracterul inopinat al controlului gestionar prin inventariere 88
 40. 5.3. Constituirea comisiilor 88
 41. 5.4. Inventarierea propnu-zisâ 89
 42. 5.5. Măsuri pentru obţinerea rezultatelor corecte în inventariere 91
 43. 5.6. Stabilirea rezultatelor inventarierii şi valorificarea lor 93
 44. 5.7. Stabilirea răspunderilor pentru pagube denatura lipsurilor în gestiune 95
 45. 5.8. Măsuri de recuperare a pagubelor 97
 46. 5.9. Studiu de caz privind inventarierea mărfurilor 99
 47. Capitolul VI
 48. Concluzii şi propuneri 107
 49. ANEXE 109
 50. BIBLIOGRAFIE 137

Extras din proiect

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice între¬prindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii.

Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii dau conţinut func¬ţiei comerciale a unei firme şi se efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi vânzări stabilite de managerii firmei.

în cazul societăţilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea mărfurilor la preţ cu amănuntul, numărul tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei perioade de gestiune luată în considerare, deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se achiziţionează în vederea revânzării, fără a suferi modificări sau cu modi¬ficări neesenţiale .

Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de mărfuri se face de regulă ple¬când de la preţul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adică preţul definitiv negociat între vânzător şi cumpărător. Mărfurile la preţ de vânzare cu amănuntul presupun o evaluare iniţială la preţ de vânzare, ajungându-se la valoarea preţului cu amă¬nuntul prin aplicarea marjei brute.

Reforma economică care se desfăşoară în ţara noastră are meritul incontestabil de fixare în centrul vieţii economice a unităţii productiv-comerciale, sporindu-i astfel respon¬sabilităţile sub aspectul rentabilităţii, eficienţei, capacităţii de rezistenţă concurenţială, protecţia socială a salariaţilor.

Reforma economică a generat reforma sistemului de contabilitate. Prin Legea Contabilităţii se prevăd sarcini exprese de mare importanţă cu privire la conducerea contu¬rilor, finalizarea bilanţurilor, controlul gestionar şi de bilanţ, indiferent de forma de orga¬nizare a agentului economic. Conform acestei legi agenţii economici şi alte organisme cu personalitate juridică, au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întoc¬mească bilanţul contabil împreună cu componentele sale după "modelele" elaborate de Ministerul Finanţelor.

Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţio¬nal şi decizional la problema gestiunii valorilor economice separate patrimonial.

Contabilitatea, ca instrument principal de cunoaştere, gestiune şi control al patri¬moniului şi al rezultatelor obţinute, trebuie să asigure: înregistrarea cronologică şi siste¬matică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atât pentru necesităţile proprii ale unităţii patrimoniale, cât şi în re¬laţiile acesteia cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi al¬te persoane juridice şi fizice; controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedee¬lor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate; furnizarea in¬formaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional, execuţiei bugetului public naţional, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţiona¬le.

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de lege concepţia organizării contabile are în vedere funcţionarea a două paliere intercorelate: contabilitatea generală sau finan¬ciară şi contabilitatea analitică sau internă de gestiune.

Calculul, evidenţa, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind Introducere

mărfurile la S.C. ASCOMA S A

Contabilitatea financiară are la bază norme unitare privind organizarea şi condu¬cerea şi are drept obiect circuitul patrimonial al unităţii luat în totalitatea şi structuralitatea sa ca entitate gestionară. Scopul său este de a determina periodic situaţia patrimoniului, concomitent cu rezultatul global al exerciţiului bazat pe gruparea şi apoi decontarea chel¬tuielilor şi a veniturilor.

Contabilitatea de gestiune este organizată de fiecare unitate patrimonială în func¬ţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii privind calcularea costurilor, stabilirea re¬zultatelor şi a rentabilităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor, urmărirea şi controlul reali¬zării bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizarea altor date necesare fundamentării deci¬ziilor la unitatea patrimonială. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor şi a rezulta¬telor este cel al destinaţiei şi funcţiei lor.

Contabilitatea financiară are rolul de a furniza informaţii de sinteză capabile să formeze imaginea de ansamblu a situaţiei economico-financiare a întreprinderii şi să satis¬facă numărul cel mai mare de utilizatori externi: parteneri comerciali, bancheri, acţionari. Aceasta este un imperativ pentru aflarea de către persoanele externe agentului economic a informaţiilor necesare.

Contabilitatea de gestiune prelucrează informaţiile relativ rigide ale contabilităţii generale şi le adânceşte în funcţie de specificul productiv comercial şi de structurare inter¬nă a fiecărui agent economic.

Contabilitatea financiară este definită ca un mod de prelucrare a datelor ce con¬duce la crearea de documente de sinteză comparabile, în timp ce contabilitatea de gestiune este un mod de prelucrare a datelor ce permite furnizarea informaţiei utile gestiunii de în¬treprindere cum ar fi costurile ţi bugetele.

Contabilitatea financiară oferă informaţii generale nepermiţând de a lua decizii care să condiţioneze profitul întreprinderii.

Principalul impediment al integrării contabilităţii financiare cu contabilitatea de gestiune este de ordin social-economic. Anumite informaţii şi în mod particular cele ce fundamentează deciziile nu pot fi divulgate. Distincţia dintre cele două contabilităţi este un mijloc comod de a diferenţia informaţiile pe care întreprinderea acceptă sau este obli¬gată sa le difuzeze terţilor de cele pentru care are rezerve în a le face cunoscute.

Contabilitatea are ca obiect reprezentarea analitică a proceselor interne ale între¬prinderii care produc transformări cantitative şi calitative în masă patrimoniului. Informa¬ţia construită este destinată întreprinzătorului ca beneficiar intern de informaţii care trebu¬ie să răspundă la întrebarea cum să aloce şi să utilizeze resursele încredinţate de investitori pentru a atinge cât mai eficient obiectivele stabilite.

Organizarea separată a contabilităţii de gestiune de contabilitatea generală se im¬pune ca o necesitate, dar nu trebuie percepută ca o secţionare a contabilităţii în cele două subsisteme.

Sfera contabilităţii de gestiune se circumscrie la înregistrarea operaţiunilor pri¬vind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, etc, decontarea producţiei precum şi calcului costului efectiv al produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, inclusiv al producţiei în curs.

Modul de organizare a contabilităţii interne de gestiune este la latitudinea unităţii patrimoniale în funcţie de specificul activităţii si necesităţile proprii ale acesteia. In acest sens, pe lângă conturile de cheltuieli pe destinaţii şi de calculaţie a costurilor, pot fi utili-

Calculul, evidenţa, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind Introducere

mărfurile la S C ASCOMA S A

zate conturi de venituri şi rezultate analitice corespunzătoare, în funcţie de operaţiunea fi¬ecărei unităţi patrimoniale.

Având în vedere gama foarte variată de cheltuieli ce concură la realizarea produc¬ţiei unui agent economic, este necesară o cunoaştere în detaliu a structurii costului fiecărui produs, lucrare sau seiviciu obţinut. De aceea, este utilă gruparea cheltuielilor de exploata¬re de celelalte cheltuieli efectuate de agenţii economici.

Determinarea ponderii fiecărui tip de cheltuieli în structura costului prezintă im¬portanţă întrucât eforturile de diminuare a costurilor de exploatare trebuie să vizeze redu¬cerea acestor cheltuieli care deţin ponderea cea mai mare.

Pentru realizarea proceselor de cunoaştere şi gestiune, se procedează la organiza¬rea datelor şi informaţiilor într-un sistem informaţional, hi acest scop se identifică eveni¬mentele care generează date, se delimitează obiectivele cunoaşterii şi conducerii, se stabi¬lesc purtătorii materiali de informaţii şi modul în care se culeg şi se înregistrează datele, se aleg metodele şi instrumentele de prelucrare a acestor date, se defineşte destinaţia infor¬maţiilor şi se organizează transmiterea lor la beneficiari.

Preview document

Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 1
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 2
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 3
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 4
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 5
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 6
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 7
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 8
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 9
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 10
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 11
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 12
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 13
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 14
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 15
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 16
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 17
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 18
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 19
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 20
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 21
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 22
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 23
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 24
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 25
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 26
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 27
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 28
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 29
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 30
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 31
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 32
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 33
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 34
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 35
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 36
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 37
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 38
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 39
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 40
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 41
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 42
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 43
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 44
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 45
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 46
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 47
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 48
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 49
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 50
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 51
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 52
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 53
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 54
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 55
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 56
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 57
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 58
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 59
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 60
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 61
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 62
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 63
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 64
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 65
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 66
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 67
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 68
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 69
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 70
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 71
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 72
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 73
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 74
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 75
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 76
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 77
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 78
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 79
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 80
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 81
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 82
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 83
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 84
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 85
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 86
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 87
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 88
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 89
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 90
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 91
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 92
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 93
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 94
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 95
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 96
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 97
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 98
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 99
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 100
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 101
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 102
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 103
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 104
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 105
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 106
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 107
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 108
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 109
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 110
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 111
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 112
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 113
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 114
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 115
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 116
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 117
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 118
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 119
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 120
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 121
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 122
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 123
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 124
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 125
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 126
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 127
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 128
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 129
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 130
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 131
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 132
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 133
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 134
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 135
Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA - Pagina 136

Conținut arhivă zip

 • Calculul, Evidenta, Contabilizarea si Controlul Operatiilor privind Marfurile la SC Ascqma SA
  • anexe.doc
  • bibliografie.doc
  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.doc
  • cap5.doc
  • concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Proiecte economice - monografia unei societăți

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Finanțarea și contabilitatea operaților de leasing

Capitolul 1. LEASINGUL-MODALITATE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR Întrebarea care se pune de către utilizator, este următoarea : dacă are...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Prezentarea societăţii de asigurări ARDAF S.A. Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului...

Ai nevoie de altceva?