Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 18726
Mărime: 276.07KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1. Bilanţul contabil

2.Contul de profit si pierdere

3. Situaţia modificării capitalului propriu

4.Situatia fluxurilor de trezorerie

5.Notele explicative situaţiilor financiare

6. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI

6.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare

6.2. Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiară

6.3. Analiza echilibrelor financiare

6.3.1. Analiza Situaţiei Nete

6.3.2. Analiza Fondului de Rulment

6.3.3. Analiza Necesarului de Fond de Rulment

6.3.4. Analiza Trezoreriei

6.3.5. Analiza echilibrelor financiare în optica funcţională

6.4. Analiza bilanţului prin metoda ratelor (ratios)

6.4.1. Analiza ratelor de structură a bilanţului

6.4.2. Analiza ratelor de finanţare. Structura finanţării

6.4.3. Analiza ratelor de rotaţie a posturilor de bilanţ

7. Analiza soldurilor intermediare de gestiune care caracterizează activitatea (exploatarea) entităţii economice

Extras din document

BILANT

Încheiat la data de 31 decembrie 2009

COD 10

Mii Lei Nr. rd. 2008 2009

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02 12.626 2.773

Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi si valori similare

si alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) 03 756.329 275.366

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 768.955 278.139

II. IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri si construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 07 474.242.340 491.717.741

Instalaţii tehnice si maşini (ct. 213-2813-2913) 08 25.735.565 29.770.478

Alte instalaţii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914) 09 216.200 355.026

Avansuri si imobilizări corporale

in curs (ct. 231+232-2931)

10

415.493

2.407.315

TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 500.609.598 524.250.560

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

Titluri de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului (ct. 261-2961) 12 1.000.000 1.000.000

Alte creanţe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) 17 151.056 25.854

TOTAL: (rd. 12 la 18) 19 1.151.056 1.025.854

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19) 20 502.529.609 525.554.553

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

Materii prime si materiale consumabile

(ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-

308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)

21

18.723.491

32.125.911

Producţia in curs de executţe (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952) 22 127.277.161 123.955.388

Produse finite si mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546 +356

+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

23

177.882

170.464

Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 24 18.249.574 9.212

TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 24) 25 164.428.108 156.260.975

II. CREANTE

Creanţe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491) 26 18.630.724 185.895.768

Alte creanţe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444

+445+446+447+4482+ 4582+ 461+473-496+5187)

29

8.081.269

29.665.072

TOTAL: (rd. 26 la 30) 31 26.711.993 215.560.840

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311

+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)

36

14.984.273

147.059.606

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36) 37 206.124.374 518.881.421

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) 38 382.078 147.872

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625

+1627+1682+5191+5192+5198)

40

21.382.999

30.118.957

Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419) 41 157.638.838 93.334.151

Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 42 73.806.714 114.779.774

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431

+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456

+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

46

394.493.682

740.325.877

TOTAL: (rd. 39 la 46) 47 647.322.233 978.558.759

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

(rd. 37+38-47-64)

48

(441.012.753)

(459.529.466)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48-63) 49 61.516.856 66.025.087

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale

(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431

+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456

+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

57

96.791.621

-

TOTAL: (rd. 50 la 57) 58 96.791.621 -

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 59

Alte provizioane (ct. 151) 60 7.706.196 13.092.017

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60) 61 7.706.196 13.092.017

I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64) 62 196.972 -

Venituri înregistrate in avans (ct. 472) 64 196.972 -

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 66 la 68), din care 65 296.892.431 296.892.431

- capital subscris varsat (ct. 1012) 67 296.892.431 296.892.431

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

- Sold creditor 70 95.957.454 122.794.493

- Sold debitor 71

IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 73 la 76) 72 6.020.724 6.020.724

Rezerve legale (ct. 1061) 73 2.572.838 2.572.838

Alte rezerve (ct. 1068+/-107) 76 3.447.886 3.447.886

V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)

- Sold creditor 77

- Sold debitor 78 232.720.476 441.851.570

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)

- Sold creditor 79 69.076.992

- Sold debitor 80 209.131.094

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81) 82 (42.980.961) 52.933.070

TOTAL CAPITALURI: (rd. 82+83) 84 (42.980.961) 52.933.070

Nota 1. Active imobilizate

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2009, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza:

1 . 1 Imobilizari necorporale

Preview document

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 1
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 2
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 3
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 4
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 5
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 6
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 7
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 8
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 9
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 10
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 11
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 12
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 13
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 14
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 15
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 16
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 17
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 18
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 19
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 20
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 21
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 22
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 23
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 24
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 25
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 26
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 27
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 28
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 29
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 30
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 31
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 32
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 33
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 34
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 35
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 36
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 37
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 38
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 39
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 40
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 41
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 42
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 43
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 44
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 45
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 46
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 47
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 48
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 49
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 50
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 51
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 52
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 53
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 54
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 55
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 56
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 57
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 58
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 59
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 60
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 61
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 62
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 63
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 64
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 65
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 66
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 67
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 68
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 69
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 70
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 71
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 72
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 73
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 74
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 75
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 76
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 77
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 78
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 79
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 80
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 81
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 82
Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Calculul si Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situatiilor Financiare Anuale ale unei Entitati Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Financiare a Firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie a Grupului Alro România

1. Prezentarea generala a Grupului de Societati 1.1. Structura Grupului ALRO Componenta Grupului ALRO si participatiile la data de 31.12.2011...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Lucrări practice bazele contabilității

Lucrarea practica numarul 1 BILANT INITIAL Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Perspective ale contabilitatii digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Analiza performanțelor întreprinderii în baza informațiilor oferite de situațiile financiare anuale - bilanț contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Te-ar putea interesa și

Eurolines

Transportul are o semnificaţie deosebită în relaţiile economice ale ţărilor lumii, el fiind drept instrument de legătură în aspectul tehnic al...

Comportamentul clientului față de bănci

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Studiu privind eficienta utilizării capitalurilor

CAPITOLUL I 1.1.Notiuni generale privind capitalurile Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul asociaţilor sau...

Analiza Ratelor Financiare și Clasificarea Clienților Băncii Comerciale Române

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Managementul operațiunilor de creditare în sistemul bancar românesc

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE SISTEMULUI BANCAR ROMĂNESC ŞI TIPURI DE SISTEME BANCARE Prin sistem bancar se înţelege totalitatea...

Ai nevoie de altceva?