Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12873
Mărime: 81.87KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Morariu

Cuprins

CAPITOLUL I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. INDUSTRIA IUTEI S.A. 1

1.1. Scurt istoric al societăţii 1

1.2. Organizarea S.C. Industria iutei S.A 1

1.2.1. Secţii, aprovizionare, desfacere 1

1.2.2. Pavilion administrativ şi atelier de întreţinere 2

1.2.3. Alimentarea cu utilităţi 2

1.3. Organizarea compartimentului financiar - contabilitate şi realizarea funcţiei 3

financiar-contabile la S.C. Industria Iutei S.A.

1.3.1 Patrimoniul agentului economic 3

1.4. Piaţa şi comercializarea produselor 5

1.4.1. Piaţa internă 5

1.4.2. Piaţa externă 7

1.5. Organizarea compartimentului financiar contabilitate la S.C Industria Iutei S.A. 8

1.6. Structuri patrimoniale de active imobilizate 9

CAPITOLUL II DESCRIEREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA 10

S.C. INDUSTRIA IUTEI S.A.

2.1. Delimitări şi structuri privind activele imobilizate corporale 10

2.2. Contabilitatea sintetică şi analitică a activelor imobilizate corporale 15

2.3. Evaluarea activelor imobilizate corporale 18

2.3.1. Evaluarea activelor în momentul intrării în patrimoniu 18

2.3.1.1. Intrarea de active imobilizate corporale prin achiziţie 18

2.3.1.2. Intrarea de active imobilizate corporale în regie proprie 20

2.3.1.3. Intrări de imobilizări corporale prin aport sau donaţie 21

2.3.1.4. Finanţarea investiţiilor din subvenţii 21

2.3.1.5. Investiţii finanţate prin credite bancare 22

2.3.1.6. Intrări de active imobilizate corporale prin leasing financiar 23

2.3.2. Evaluarea activelor imobilizate corporale în momentul inventarierii 24

2.3.3 Evaluarea activelor imobilizate în momentul închiderii exerciţiului financiar 25

(la întocmirea situaţiilor financiare)

2.3.3.1 Amortizarea activelor imobilizate corporale 25

2.4. Evaluarea activelor imobilizate corporale la ieşirea din patrimoniu 35

2.4.1. Ieşiri de active imobilizate corporale prin scoatere din funcţiune 35

2.4.2. Ieşiri de active imobilizate corporale prin vânzare 39

2.4.3. Ieşiri de active imobilizate corporale prin donaţie 41

2.4.4. Ieşiri de active imobilizate corporale cu încasarea în rate 41

2.4.5. Ieşiri de active imobilizate corporale prin leasing financiar 42

2.5. Contabilitatea activelor imobilizate corporale la S.C. Industria Iutei S.A. 43

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 47

CUPRINS 49

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la realizarea obiectului de activitate al întreprinderii. De asemenea, este de specificat faptul că acivele imobilizate corporale au ponderea cea mai importantă în totalitatea activelor întreprinderii.

În actuala periaodă, în care în România s-a trecut la adaptatrea contabilităţii microeconomice şi macroeconomice la Standardele Internaţionale de Contabilitate, evidenţa contabilă legată de structurile de active imobilizate corporale a căpătat valenţe sporite, deoarece se pune problema recunoaşterii iniţiale a acestora în contabilitate, a recunoaşterii ulterioare (recunoaştere determinată de deprecieri definitive şi latente, precum şi de reevaluări determinate de inflaţie), dar mai ales de modul în care acestea se reflectă în situaţiile financiare ale întreprinderii.

În urma aplicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate, considerăm că cele mai importante modificări produse în contabilizarea structurilor patrimoniale s-au realizat în cadrul activelor imobilizate, atât a celor corporale, cât şi a celor corporale.

Ca urmare a argumentelor prezentate, consider că lucrarea de faţă este de mare importanţă teoretică şi practică şi este de mare actualitate.

1.1. Scurt istoric al societăţii

Societatea comercială a fost înfiinţată în anul 1928 şi reamplasată în actualul sediu în anul 1938. Profilul iniţial s-a păstrat, şi anume filatură de fire groase tip in, cânepă, iută, şi ţesătorie de ţesături groase tip in, cânepă, iută.

Ultima modernizare importantă a avut loc în anii 1974-1976, ceea ce implică astăzi uzuri fizice şi morale mari a utilajelor şi echipamentelor tehnologice.

Prin Hotărârea de Guvern nr.1254/04.12.1990 vechea întreprindere se transformă în societate pe acţiuni cu capital integral de stat.. Asociaţia salariaţilor a obţinut prin contracte încheiate cu Fondul Proprietăţii Private şi Fondul Proprietăţii de Stat, pachetul de acţiunii ce totalizează 100% din valoarea societăţii, pachet de acţiuni ce prezintă valoarea de piaţă a societăţii.

Societatea are ca domeniu de activitate actual producerea şi comercializarea firelor groase tip in, cânepă, iută, ţesături groase tip in, cânepă, iută, covoarelor din iută şi neţesute, textilelor şi sacilor textili.

Societatea comercială "Industria Iutei" S.A. Bucureşti a luat fiinţă prin preluarea patrimoniului fostei întreprinderi "Industria Iutei" Bucureşti şi s-a constituit ca societate pe acţiuni cu capital integral de stat prin Hotărârea de Guvern nr.1254/04.12.1990.

1.2. Organizarea S.C. "Industria Iutei" S.A.

Societatea comercială „Industria iutei” S.A. are o structură organizatorică bine definită; aceasta cuprinde compartimente, secţii de producţie şi ateliere.

1.2.1.Secţii, aprovizionare, desfacere

Agentul economic are următoarele secţii şi ateliere de producţie:

-filatură

-ţesătorie

-confecţii saci

-textile neţesute

Secţiile sunt dotate cu utilaje achiziţionate din ţară sau din import, cu uzuri morale şi fizice diferenţiate, funcţie de durata de funcţionare consumată, modul de utilizare, gradul de întreţinere şi condiţiile de mediu în care au funcţionat.

În funcţie de programele de fabricaţie preconizate se urmăreşte restructurarea tehnologică şi începerea unor acţiuni de modernizare - retehnologizare pe faze de fabricaţie.

La început se are în vedere filatura, cu scopul final de creştere calitativă şi diversificare sortimentală a producţiilor preconizate.

Depozitele au suprafeţele suficiente atât pentru materia primă cât şi pentru produsele finite.

Se asigură totodată depozitarea materialelor auxiliare (chimicale), a pieselor de schimb şi accesoriilor necesare desfăşurării procesului de producţie.

1.2.2. Pavilion administrativ şi ateliere de întreţinere

Pavilionul administrativ dispune de spaţii necesare serviciilor administrative, fiind în stare bună de funcţionare.

În cadrul societăţii funcţionează un atelier mecano-energetic care asigură activitatea de întreţinere pentru utilaje, instalaţii, clădiri, etc.

La nivelul secţiilor de producţie, activitatea de întreţinere este asigurată de ateliere de secţii specializate.

1.2.3. Alimentarea cu utilităţi

a) Alimentarea cu apă a instalaţiilor de producţie, precum şi pentru consumul menajer, a instalaţiilor tehnologice de condiţionare şi consumului tehnologic se asigură din reţelele de distribuţie orăşeneşti şi puţuri proprii.

Apele uzate menajere şi pluviale sunt evacuate la reţelele de canalizare orăşenească.

b) Alimentarea cu energie termică pentru încălzire, ventilaţie, condiţionarea şi funcţionarea utilajelor se asigură dintr-o centrală proprie, cu funcţionare pe gaz şi combustibil lichid.

c) Alimentarea cu energie electrică se asigură din reţeaua naţională de energie electrică prin intermediul posturilor de transformare din cadrul societăţii comerciale.

Preview document

Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 1
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 2
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 3
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 4
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 5
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 6
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 7
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 8
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 9
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 10
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 11
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 12
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 13
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 14
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 15
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 16
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 17
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 18
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 19
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 20
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 21
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 22
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 23
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 24
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 25
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 26
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 27
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 28
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 29
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 30
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 31
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 32
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 33
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 34
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 35
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 36
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 37
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 38
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 39
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 40
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 41
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 42
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 43
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 44
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 45
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 46
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 47
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 48
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 49
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 50
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 51
Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Imobilizările Corporale

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 1.1 PATRIMONIUL ECONOMIC - ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA Din...

Evaluarea si Contabilitatea Activelor Imobilizate la SC Petrom SA Dragasani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Ai nevoie de altceva?