Contabilitatea Capitalurilor

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6392
Mărime: 27.96KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Argument

Capitolul 1

Contabilitatea capitalurilor proprii

1.1 Conţinutul şi structura capitalurilor

1.2 Evaluarea curentă a capitalurilor

1.3 Constituirea, majorarea şi diminuarea capitalurilor

1.4 Contabilitatea primelor legate de capital

1.5 Contabilitatea diferenţelor din reevaluare

1.6 Contabilitatea rezervelor

1.7 Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii

1.8 Contabilitatea provizioanelor reglementate

Capitolul 2

Prezentarea unităţii S.C. MOISODAN S.R.L.

Capitolul 3

Monografie contabilă la S.C. MOISODAN S.R.L.

Bibliografie

Extras din document

Argument

Capitalul întreprinderii reprezintă sursele stabile şi permanente de formare şi finanţare a activelor şi se înscrie în pasivul bilanţului contabil sub formă de capital individual sau social, prime de emisiune, rezerve şi diferite fonduri proprii.

Capitalul se constituie la înfiinţarea societăţii, se modifică sub forma majorării sau diminuării şi se lichidează la desfiinţarea societăţii.

Capitalul social se constituie la înfiinţarea întreprinderii şi se majorează ulterior, pe parcursul desfăşurării activităţii, prin aporturi în numerar şi / sau în natură ale acţionarilor sau asociaţilor.

O modalitate de majorare a capitalului social o constituie subscrierea de aporturi noi în natură şi / sau în numerar, atât sub formă de părţi sociale cât şi prin emisiunea de acţiuni noi, soluţii dintre care numai ultima necesită prezentarea unor aspecte specifice.

Capitalul social se diminuează, de regulă, prin micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale, prin reducerea valorii nominale a acestora şi prin dobândirea şi anularea propriilor acţiuni şi numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau asociaţilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, hotărâre care trebuie să respecte minimul de capital fixat prin lege.

Clasificarea capitalului întreprinderii:

- în funcţie de sursa de formare şi de apartenenţă:

- capital individual – ca aport al întreprinzătorului

- capital social – care se constituie prin contribuţia asociaţilor sau prin subscriere de acţiuni de către acţionari

- după modul de constituire sau sub aspect financiar:

- capital propriu

- provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

- datorii pe termen mediu şi lung.

Capitalul propriu reprezintă totalitatea capitalurilor proprietate individuală sau a asociaţiilor sau a acţionarilor care se înscrie în pasivul bilanţului.

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli – sunt destinate pentru acoperirea de riscuri şi cheltuieli pentru care evenimentele survenite sau în curs de desfăşurare le fac probabile.

Datorii pe termen mediu şi lung reprezintă resursele primite de unitate pe o perioadă mai mare de 1 an.

Capitolul 1

Contabilitatea capitalurilor proprii

1.1 Conţinutul şi structura capitalurilor

Un prim element al patrimoniului îl constituie capitalul care exprimă în esenţă sub forma bănească obligaţiile unităţii faţă de cei care participă la constituirea sa, acestea putând fi persoane fizice şi persoane juridice.Deoarece capitalul se regăseşte în patrimoniul unei firme pe toată durata de existenţă a acestei firme are un caracter permanent fiind denumit şi capital permanent.

Capitalurile permanente se împart în trei categorii:

- capitaluri proprii

- provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

- datorii pe termen mediu şi lung.

Capitalurile proprii reprezintă totalitatea capitalurilor proprietate individuală sau a asociaţiilor sau a acţionarilor care se înscrie în pasivul bilanţului.Capitalurile proprii se împart în:

- capitalul propriu – zis sau capitalul social care reprezintă echivalentul aporturilor la capital aduse de către asociaţi şi acţionari sau întreprinzători individuali.Capitalul propriu – zis se mai numeşte şi capital social. Capitalul social corespunde valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de acţionari sau asociaţi.Capitalul social are o valoare fixă prin documentele de constituire a societăţii şi nu poate fi modificat decât cu hotărârea acţionarilor sau asociaţilor printr-un act adiţional la actele de constituire

- primele legate de capital, acestea rezultă din operaţiunile de majorare a capitalului şi se disting următoarele tipuri:

- prime de emisiune care reprezintă diferenţa între valoarea de emisiune a acţiunilor mai mari şi valoarea nominală a acestora

- prime de fuziune apar în cazul fuzionării societăţilor comerciale şi reprezintă diferenţa între valoarea bunurilor preluate în urma fuziunii şi valoarea nominală a acţiunilor emise cu ocazia fuzionării

- prime de aport care apar în cazul majorării capitalului prin aport în natură (bunuri) şi reprezintă diferenţa între valoarea bunurilor aduse ca aport şi valoarea nominală a acţiunilor emise

- diferenţe (rezerve) din reevaluare reprezentând soldurile diferenţelor între valoarea actuală mai mare şi valoarea înregistrată în contabilitate a elementelor în activ supuse reevaluării pe baza actelor normative.Vor fi transferate la rezerve sau încorporate în capitalul social

- rezerve se consituie anual din profitul unităţii, iar în unele situaţii din primele legate de capital neutilizate.Rezervele sunt destinate pentru acoperirea pierderilor sau majorarea capitalului.Se împart în:

- rezerve legale: se constituie din beneficiile societăţii brute în cota de 5 % până când rezerva legală va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.Dacă fondul de rezervă după constituire s-a micşorat se va completa conform legii (art.178 din legea s.c. nr. 31 / 90 republicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 29.01.98)

- rezerve statuare sau contractuale: se constituie anual din profitul net conform prevederilor din contractul societăţii

- alte rezerve care nu sunt prevăzute de lege şi se constituie din profitul net pentru acoperirea pierderilor, majorarea capitalului social conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

- rezultatul reportat îmbracă două forme:

- profit nerepartizat

- pierdere de recuperat în perioada următoare

- rezultatul exercţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului şi poate fi profit sau pierdere.

- fonduri proprii (cf. ordinului pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu directiva a patra a CE şi cu standardele de contabilitate internaţionale nu se vor mai constitui).Se constituie din profitul net şi îmbracă următoarele forme:

- fondul de participare a salariaţilor la profit

- alte fonduri care pot fi consituite de unitate

- subvenţiile pentru investiţii sunt resurse provenite de la bugetul statului sau bugetul local şi pot îmbrăca forma subvenţiilor primite în bani şi în natură.Pe măsura utilizării bunurilor primite prin subvenţii, subvenţia se înregistrează la venituri excepţionale.

- provizioane reglementate şi asimilate capitalului au caracterul unor rezerve de aceea se include în capitaluri proprii.Ele au un regim fiscal propriu fiind constituite atunci când unitatea urmăreşte un avantaj fiscal. În categoria provizioanelor reglementate pot intra:

- provizioane pentru creşterile de preţuri

- provizioane pentru fluctuaţiile cursurilor valutare

- alte situaţii reglementate de lege.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Reflectarea Financiar-Contabila a Stocurilor de Natura Marfurilor si Ambalajelor in Unitatile Comerciale cu Amanuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Surse Straine de Finantare

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de...

Monografie Contabila

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Modul de Intocmire si prezentare a Raportului privind Rezultatul Financiar

Introducere Rapoartеlе finanсiarе rеprеzintă un sistеm rеglеmеntat dе indiсatori finanсiari generalizatori сarе caracterizează situaţia...

Capitalul Social

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect voi prezenta in detaliu noţiunea de capital social pentru a dobândi o mai buna intelegere a notiunii....

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

1 Argument Pregatirea cadrelor care lucreaza sau vor lucra in domeniul contabilitatii reprezinta o actiune de maxima importanta si actualitate ,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Ai nevoie de altceva?