Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5420
Mărime: 41.00KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihet Andreea

Cuprins

CAPITOLUL I PREZENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR ŞI NOŢIUNILOR OPERANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

CAPITOLUL II REALIZAREA PRACTICĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL III CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Extras din document

CAPITOLUL I PREZENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR ŞI NOŢIUNILOR OPERANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

1.1 Capitalurile proprii

1.2 Capitaluri asimilate celor proprii, subvenţiile şi provizioanele

1.3 Capitaluri străine ( credite şi împrumuturi)

1.1 CAPITALURILE PROPRII

Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea sau scăderea tuturor datoriilor sale. Capitalurile proprii cuprind capital social, prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul exerciţiului şi rezultatul reportat.

Capitalul social

Capitalul social are un caracter avansabil şi exprimă finanţarea unităţii din aporturile în bani şi în natură ale proprietarilor. El se constituie la înfiinţarea societăţii, fiind o condiţie a existenţei şi funcţionării acesteia. La întreprinderile societare sau la societăţile comerciale aportul în numerar sau în natură (imobilizări, stocuri etc) se face de mai mulţi acţionari sau asociaţi, iar capitalul se numeşte capital social.

Capitalul social se diferenţiază în Capital subscris, adică angajat sau promis pentru constituirea societăţi, Capital subscris vărsat, care a fost aportat, pus la dispoziţia unităţii şi Capital subscris nevărsat, nedepus conform angajamentului asumat la înfiinţarea societăţii şi calculate ca diferenţă între capital subscris şi capitalul subscris vărsat.

Capitalul social este împărţit în acţiuni la societăţile de capitaluri şi în părţi sociale la societăţile de personae. Aceste fracţiuni de capital au o valoare înscrisă pe ele , numită valoarea nominală şi care dă posibilitatea evaluării capitalului social al întreprinderii astfel Capitalul social= număr de acţiuni(număr de părţi sociale) x valoarea nominală.

Constituirea capitalului social se realizează prin subcriere de aport social de către acţionari sau asociaţi. Prin operaţia de subcriere, asociaţii sau acţionarii se angajează prin actul constitutiv la o contribuţie in bani sau in natură (în bunuri materiale) in vederea înfiinţării societăţii comerciale. Ulterior capitalul se poate majora sau diminua în funcţie de necesităţi.

Operaţii privind capitalul social înregistrate în contabilitate: Subcrierea capitalului social: angajarea in scris a acţionarilor/asociaţilor de a participa cu aporturi la constituirea capitalului social; Aportarea sau vărsarea capitalului: aducerea efectivă a aporturilor subscrise şi punerea lor la dispoziţia societăţii; Tranferarea capitalului social subscris la capital social vărsat după aportare ;Majorarea capitalului prin aducerea de noi aporturi, emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor, a rezervelor din reevaluare, a primelor de capital a profitului reportat sau current, conversia obligaţiunilor in acţiuni ;Micşorarea capitalului prin:- retragerea acţionarilor/asociaţilor, acoperirea unor pierderi precedente sau curente, răscumpărarea şi anularea unor acţiuni proprii, reducerea valorii nominale sau a numărului de acţiuni, părţi sociale.

Documente specific utilizate: Actul constitutiv ;Certificate de înregistrare ; Încheieire de autentificare ; Prospectul de emisiune pentru S.A. înfiinţate prin subcripţie publică ; Chitanţă fiscală şi registru de casa; Foaie de vărsământ, ordin de plată şi extras de cont ;Nota de recepţie şi constatare de diferenţe ;Proces verbal de recepţie a mijloacelor fixe ;Proces verbal de predare-primire ; Registru jurnal, nota de contabilitate ;Proces verbal privind hotărârile AGA; Raport de evaluare; Registrul acţionarilor/asociaţilor.

Conturi utilizate: 101 “ Capital social” care dezvoltă sinteticele de grad II : 1011 “Capital subscris nevărsat”; 1012 “Capital subscris vărsat” ; 1015 “Patrimoniul regiei”

1016 “Patrimoniul public”

Contul 101 “ Capital social” evidenţiază capitalul subscris şi vărsat in natură şi/sau numerar de acţionari sau asociaţi, majorarea sau reducerea capitalului potrivit legii, este cont de capitaluri proprii.

Functia contabilă a contului este de pasiv. Se creditează cu capitalul subscris de acţionari sau asociaţi, precum şi cu majorarea de capital. Se debitează cu capitalul retras de acţionari sau asociaţi, lichidat cu acozia fuziunii sau lichidării şi cu reducerile de capital de terminate de acoperirea pierderilor sau prin anularea acţiunilor proprii. Sold final creditor care reprezintă capital nevărsat la sfârşitul perioadei sau capital existent la sfârşitul perioadei

Cont corespondent cu contul 101 “ Capital social “ este 456 “ Decontări cu asociaţii/actionarii privind capitalul”

Prime de capital

Primele legate de capital (Pc) reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune (Ve) şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale(Vn). Formula generală: Pc= Ve- Vn. Primele de capital se clasifică in: prime de emisiune, prime de fuziune sau divizare, prime de aport şi prime de conversie.

Primele de emisiune (Pe) reprezintă diferenţa dintre valoarea de vânzare a acţiunilor, preţul de emisiune (Ve) şi valoarea nominală de la înfiinţarea societăţii (Vn). Pe= Ve-Vn

Primele de fuziune sau divizare (Pf) apar in cazul fuziunii sau a divizării a 2 sau mai multe societăţi, operaţiune care presupune emiterea de noi acţiuni. Ele sunt egale cu diferenţa dintre valoarea bunurilor primite prin fuziune sau divizare ( Vf) şi valoarea nominal a acţiunilor emise cu ocazia fuziunii sau divizării (Vn). Pf= Vf-Vn

Primele de aport (Pa) se stabilesc in cazul creşterii capitalului social prin aport in natură. Ele se determină ca diferenţă între valoarea aporturilor in natură la capitalul social ( Va) şi valoarea nominală a acţiunilor emise (Vn). Pa=Va-Vn

Primele de conversie a obligaţiunilor in acţiuni (Pc) se determină ca diferenţă între valoarea împrumutului obţinut prin emiterea şi vânzarea de obligaţiuni şi care a fost convertit in acţiuni (Vo) şi valoarea nominal a obligaţiunilor emise (Vn). Pc=Vo-Vn.

Operaţii privind primele de capital înregistrate in contabilitate: constituirea primelor de capital; utilizarea primelor de capital

Conturi utilizate: 104.” Prime legate de capital” care dezvoltă sinteticele de grad II: 1041. “Prime de emisiune”; 1042. “Prime de fuziune”; 1043. “Prime de aport” ; 1044. “Prime de conversie a obligaţiunilor in acţiuni”

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor Proprii si a Imprumuturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA) ÎN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Taxa pe Valoarea Adăugată ( TVA ) este un impozit...

Capitaluri Proprii

- ARGUMENT - Capitalurile reprezinta resursele care contribuie la desfasurarea activitatii economice a societatilor comerciale. Cu ajutorul lor,...

Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului

EXERCITIULUI FINANCIAR Rezultatul se defineste prin prisma diferentei intre veniturile obtinute din livrarea (vanzarea) bunurilor mobile,din...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL I. Argument economic Ideea elaborării acestei lucrări este urmarea convingerii mele că dezvoltarea şi constituirea unei S.C. ţine de...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii

Cumpararile de bunuri si servicii genereaza datorii catre furnizori, a caror stingere urmeaza sa se faca in perioadele urmatoare. Dupa natura...

Contabilitatea Operatiunilor de Casa

1. Introducere in contabilitatea operatiunilor de casa In conditiile de tranzactie a economiei de piata disponibilul banesc capata un caracter...

Contabilitate Curs Nr3

1.Capitalul delimiteaza sursele de finantare cu caracter stabil, ale valorilor economice constituite ca Activ patrimonial ale întreprinderii....

Ai nevoie de altceva?