Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 38747
Mărime: 411.07KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Hlaciuc
Universitatea ,,Ştefan Cel Mare ’’ Suceava Facultatea De Ştiinte Economice Şi Administratie Publica

Cuprins

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE ACTIVITĂTĂŢII 5

CAP.1. CONCEPTELE DE CHELTUIELI ŞI VENITURI ŞI PARTICULARITĂŢI

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN UNITATEA ECONOMICĂ 11

1.1 Noţiunea de cheltuieli şi gruparea acestora după natura lor 11

1.2 Conceptul de venituri şi clasificarea acestora după natura lor 13

1.3 Obiectivul de activitate şi structura organizatorică 14

1.4 Natura activităţii productive din unităţile silvice 18

CAP.2. STUCTURI DE CHELTUIELI REFLECTATE ÎN CONTABILITATE 24

2.1 Natura activităţilor productive care au loc în unitatea silvică 24

2.1.1 Operaţii care generează cheltuieli cu îngrijirea, protectia şi paza pădurilor 24

2.1.2 Structura cheltuielilor activităţii ,, seminţe forestiere ’’ 26

2.1.3 Puieţi forestieri 26

2.1.4 Cheltuielile cu răchitări şi natura acestora 27

2.1.5 Activitatea de apicultură şi cheltuielile ei 27

2.1.6 Cheltuielile aferente vănatului 27

2.1.7 Cheltuielile cu făzănările 28

2.1.8 Pescuitul şi cheltuielile aferente 28

2.1.9 Cheltuielile cu fructe de pădure 28

2.1.10 Cheltuielile cu alte produse 28

2.2 Organizarea contabilităţii cheltuielilor de exploatare 28

2.3 Contabilitatea cheltuielilor financiare 43

2.4 Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 44

CAP.3. STRUCTURI DE VENITURI EVIDENŢIATE ÎN CONTABILITATEA UNITĂŢII ..46

3.1 Veniturile generate de activităţile productive şi comerciale desfaşurate de unitatea şi

gruparea după natura acestora 46

3.1.1 Produse care se obţin din îngrijirea, protecţia şi paza pădurilor 48

3.1.2 Natura produselor care se obţin din activitatea : seminţe forestiere 48

3.1.3 Produse din ,, răchitări ’’ 49

3.1.4 Produse apicole 49

3.1.5 Venituri din activitatea de vănătoare 49

3.1.6 Făzănării 49

3.1.7 Produse piscicole 49

3.1.8 Produse obţinute din activitatea ,, fructe de pădure, ciuperci comestibile ’’ 50

3.1.9 Alte produse 50

3.2 Purtători de informaţii privind veniturile din silvicultură 50

3.3 Contabilitatea veniturilor din exploatare 62

3.4 Venituri din autorizaţii de vănătoare, pescuit si alte taxe asemănătoare 66

3.5 Venituri din arendarea terenurilor, chirii si pază 66

3.6 Contabilitatea veniturilor pentru păşunat 67

3.7 Contabilitatea altor venituri din exploatare 67

3.8 Contabilitatea veniturilor financiare 68

3.9 Contabilitatea veniturilor extraordinare 69

3.10 Contabilitatea rezultatului financiar-conceptul de rezultat şi structura acestuia 70

3.10.1 Determinarea rezultatului din exploatare 72

3.10.2 Conţinutul şi forma situaţiilor financiar anuale simplificate 74

3.10.3 Contul de profit si pierdere 75

3.10.4 Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 75

CAP.4. INFORMATIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR 86

4.1 Principalele relaţii ale unităţii cu utilizatorii informaţiilor contabile 86

4.2 Aplicaţii informatice utilizate în evidenţa contabilă, descriere şi facilităţi oferite 88

4.3 Consideraţii privind utilizarea calculatorului în adoptarea deciziilor la Ocolul Silvic

Brodina 90

4.4 Rolul inteligenţei artificiale în managementul întreprinderii 94

CONCLUZII ŞI PROPUNERII 120

BIBLIOGRAFIE 128

Extras din document

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE

ACTIVITĂŢII

Fiind o activitate specifică voi începe prin a prezenta o serie de elemente privin evoluţia şi reglementările care stau la baza activităţii de silvicultură. ,, Cănd priviţi munţii noştri acoperiţi cu păduri, fără să vrei te găndeşti la veşnicie, mii de rănduri de oameni i-au privit, s-au bucurat de splendida lor înfăţişare.¹’’

Prima reglementare oficială a regimului pădurilor pe teritoriul carpato-danubian este cea din Transilvania, în 1781, urmată de cea din Bucovina, în 1786, apoi cea din Moldova, în 1792 şi din Muntenia în 1793, în Dobrogea ea are loc abia în 1870. Reglementarea privind pădurile Transilvaniei este opera regimului austriac din timpul împăratului Iosif al-II-lea. În anul 1791, se dictează legi care prevăd că dreptul de proprietate asupra pădurii aparţine numai moşierilor. Reglementarea privind pădurile din Bucovina s-a tipărit în nemţeşte şi în romăneşte, versiunea purtănd titlul ,,Orănduiala de pădure’’.Se introduce aşadar noţiunea de amenajament care să garanteze refacerea pădurii.

In acelaşi an 1786 cănd se dădea ,,Orănduiala de pădure’’ şi anume prin Ordonanţa din 29 aprilie, Împăratul Iosif al-II-lea a înfiiţat : Fondul bisericesc ortodox romăn din Bucovina, care grupa toate pădurile mănăstirilor din noua provincie şi urma să fie administrat în mod deosebit. Erau păduri seculare în care molidul ocupa primul loc : 47,87% din total, apoi bradul 26,07%, fagul 19,19%, carpenul 2,75% şi stejarul 1,2%, restul de 2,92% fiind reprezentat de alte esenţe. Fondul forestier existent a fost gospodărit cu grijă astfel ca în anul 1872 s-a introdus un regulament silvic şi s-au înfiinţat ocoalele silvice , ajungănd în anul 1922 la numărul de32.

Similara organizării pădurilor fondului religios din Bucovina a fost şi organizarea începănd din 1890 a pădurilor satelor de unde sau recrutat regimentele grănicereşti imperiale. Pănă în 1890 administraţia acestor păduri a fost lăsată pe seama comunelor respective ceea ce a dus la devastarea pădurilor pe scară largă. După 1890 s-a emis o lege ungară prin care se prevedea administrarea pădurilor printr-o direcţie silvică specială care s-a păstrat pănă în anul 1926 cănd a luat fiinţă o noua organizare şi anume ,,Casa autonomă a pădurilor statului’’. În Ţara Romănească, reprezentanţii ţărănimii în Comisia împroprietăririi, la 1848, propuseseră să se dea sătenilor de la munte şi meşteşugarilor căte 8 pogoane de pădure. Nu s-a ajuns la nici un rezultat, comisia fiind dizolvată chiar de guvernul revoluţionar, în 1851, prin măsurile de ordin agrar luate 3 ani după revoluţie, s-a admis păşunatul vitelor în păduri şi luarea de lemne pentru trebuinţele ţăranilor.

1.C.C.Giurăscu, Istoria pădurii romăneşti din cele mai vechi timpuri şi pănă astăzi, Editura Ceres,Bucureşti

În anul 1782 prin legea privind administrarea domeniilor statului, serviciul de silvicultură este însărcinat ,,cu administraţia şi paza pădurilor’’. În anul următor, 1873, ministrul de finanţe prezintă un proiect de Cod Silvic care va fi votată de Cameră dar nu şi de Senat, deci proiectul cade. Abia în anul 1881 se va ajunge la realizarea Codului Silvic şi se va aplica aproape 30 de ani pănă în 1910 cănd va fi înlocuit cu un alt cod silvic. Coduli Silvic din 1881 prevedea amenajamente pentru pădurile ce urmau a fi exploatate. În Transilvania, se aplică legea ungară din 1879 care prevedea că pădurile statului, ale stabilimentelor publice şi a anumitor societăţi anonime nu puteau fi exploatate decăt pe baza unui amenajament urmărind regenerarea pădurilor. Pădurile particulare însa cu excepţia celor de protecţie, nu erau supuse la nici o restricţie, oricare ar fi fost suprafaţa exploatată. Din cauza exploatării intensive a pădurilor particulare şi a înfiinţării a numeroase gatere, guvernul ungar a dat o ordonanţă, potrivit căreia nici o pădure nu poate fi exploatată fără autorizaţie prealabilă de la serviciul forestier, care fixa suprafaţa anuală de exploatat, ţinănd seama de capacitatea de reîmpădurire a părţilor exploatate.

Codului Silvic din 1881 i se vor aduce unele modificări dar totuşi va fi înlocuit în anul 1910 cu alt cod care reprezintă un pas înainte fată de legislaţia precedentă. Cu toate acestea nici acesta nu supune aceluiaşi regim toate pădurile ţării, menţinănd discriminarea faţă de pădurile particulare. Erau supuse regimului silvic următoarele categorii de păduri : pădurile ce aparţin statului, Domeniul Coroanei, Casei Şcolilor, Casei Bisericii, judeţelor, comunelor, spitalelor civile din Bucureşti şi Epitropiei Sfîntului Spiridon din Iaşi, pădurile particulare situate pe vărfurile crestelor munţilor, precum şi pe dealurile regiunilor muntoase, pădurile particulare de protecţie , pădurile trebuincioase pentru apărarea teritoriului ţării. În ce priveşte pădurile de la şes, ele sunt supuse regimului silvic numai în cazul în care procentul suprafeţei de pădure în regiune este inferior lui 25%. Toate pădurile supuse regimului silvic nu pot fi exploatate decăt pe baza unui amenajament sau a unui regulament de exploatare aprobat de forul oficial.

La prima vedere, Codul Silvic din 1910 pare a lua toate măsurile pentru a asigura o exploatare raţională a pădurilor şi o refacere a pădurilor exploatate, însa în realitate, el lasă posibilităţi de înterpretare şi face o discriminare cu totul nejustificată. Clauza cu procentul de 25% poate fi uşor interpretată, deoarece suprafata regiunii nu e precis delimitată. Nici clauza acţiunii depuse la Ministerul de Agricultură şi Domenii ca garanţie a reîmpăduririi n-a fost, în foarte multe cazuri eficace. Dupa unirea Transilvaniei cu Romănia, guvernul romăn a continuat să aplice peste munţi ordonanţa ungară pănă în 1923 cănd Codul Silvic romăn din 1910 a fost aplicat pe întreg teritoriul Romăniei.

Pe cănd se pregătea aplicarea decretului de formă agrară, a apărut în octombrie 1919, programul partidului ţărănesc care prevedea între altele ,,socializarea’’ pădurilor, minelor si petrolului. Programul nu a avut urmări imediate, dar ideia ,,socializare’’ adică a naţionalizării marilor bogăţii naţionale a început să circule. Între 1920 şi 1930 se alcatuiesc o serie de legi în legătură cu pădurea şi corpul silvic, fără însa să se vină cu un nou cod silvic. Din 1920 se înfiinţează păşunile comunale, prin care se urmăreşte cruţarea pădurii, utilizăndu-se numai poienile, golurile de munte, regiunea de baltă a Dunării şi Prutului. Din 1923 se aplica Legea de organizare a Corpului silvic prin care prevede personal silvic superior – inginerii şi inferiori – brigadierii şi pădurarii, asigurănd o încadrare corespunzătoare şi permiţănd formarea de personal specializat. Pentru satisfacerea trebuinţelor normele în lemn de foc şi de construcţie ale populaţiei rurale din Basarabia şi Bucovina, se prevede expropierea de păduri în acest scop, suprafaţa fondului forestier fiind iarăşi micşorat. În 1930 se înfiinţează administraţia pădurilor, prevăzănd doua mari direcţii în administraţia forestieră şi anume : Direcţia Generală a Casei autonome a pădurilor statului şi Direcţia regimului forestier care exercita controlul general în ce priveşte aplicarea Codului Silvic. Ca urmare se înfiinţează ,,Casa autonoma a padurilor statului’’, considerată regie publică comercială.

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 25
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 26
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 27
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 28
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 29
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 30
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 31
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 32
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 33
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 34
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 35
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 36
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 37
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 38
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 39
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 40
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 41
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 42
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 43
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 44
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 45
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 46
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 47
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 48
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 49
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 50
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 51
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 52
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 53
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 54
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 55
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 56
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 57
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 58
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 59
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 60
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 61
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 62
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 63
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 64
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 65
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 66
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 67
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 68
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 69
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 70
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 71
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 72
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 73
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 74
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 75
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 76
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 77
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 78
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 79
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 80
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 81
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 82
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 83
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 84
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 85
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 86
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 87
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 88
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 89
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 90
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 91
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 92
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 93
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 94
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 95
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 96
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 97
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 98
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 99
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 100
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 101
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 102
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 103
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 104
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 105
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 106
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 107
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 108
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 109
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 110
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 111
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 112
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 113
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 114
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 115
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 116
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 117
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 118
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 119
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 120
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 121
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 122
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 123
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 124
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 125
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 126
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 127
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 128
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 129
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 130
Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatului Financiar in Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea Veniturilor, Cheltuielilor si Rezultatul Exercitiului

SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist, adică cuprinde...

Contabilitatea si Analiza Stocurilor - Studiu de Caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Manageriala a Cheltuielilor - Studiu de Caz – SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Analiza Rentabilitatii - SC Agricola International SA Bacau

CAP. I SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU 1.2. PREZENTAREA S.C. Agricola Internaţional S.A. BACĂU S.C. AGRICOLA...

Studiu de Caz Rgeia Nationala a Padurilor Romsilva

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Regia Naţională a...

Dosar cu Lucrari la Disciplina - Sisteme Expert in Contabilitate

TEMA: SISTEME EXPERT ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ Nume şi prenume: Mocanu Ana-Maria ABSTRACT: Accounting is one area where artificial...

Ai nevoie de altceva?