Contabilitatea decontării cu bugetul statului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 16510
Mărime: 74.65KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popoescu Ioan
UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER C.A.A.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I : ASPECT GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAZELE MOBILIZATE LA BUGETUL DE STAT
 2. 1. STRUCTURĂ ŞI CARACTERISTICI ALE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
 3. 1.1. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele
 4. 1.2. Resursele financiare publice
 5. 1.3. Impozite şi taxe
 6. 1.4. Clasificarea impozitelor şi taxelor
 7. 1.5 Rolul şi funcţiile fiscalitãţii
 8. 2. DOCUMENTELE FOLOSITE PENTRU OBLIGAŢIILE FISCALE
 9. 2.1. Documente folosite pentru raportãrile fiscale
 10. 2.2. Documente ce stau la baza înregistrãrii obligaţiunilor fiscale
 11. 2.3 Structuri de conturi utilizatã pentru reflectarea decontãrilor fiscale
 12. CAPITOLUL II : CONTABILITATEA DECONTÃRILOR CU BUGETUL DE STAT ŞI ALTE ORGANISME PUBLICE
 13. 1. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT
 14. 1.1. Consideraţi generale privind impozitul pe profit
 15. 1.2 Anul fiscal al impozitului pe profit
 16. 1.3. Contribuabilii impozitului pe profit
 17. 1.4. Stabilirea bazei de calcul la impozitul pe profit
 18. 1.5. Cotele procentuale de impozit pe profit
 19. 1.6. Calcularea impozitului pe profit
 20. 1.7. Contabilizarea impozitului pe profit
 21. 2. CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATÃ
 22. 2.1 Consideraţii generale privind T.V.A.
 23. 2.2 Operaţiuni economice supuse taxei pe valoarea adãugatã
 24. 2.3 Operaţiuni economice scutite taxe pe valoarea adãugatã
 25. 2.4. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată
 26. 2.5. Regimul deducerii taxei pe valoarea adãugatã
 27. 2.6. Obligaţiile plãtitorului de TVA
 28. 2.7. Contabilizarea operaţiunilor privind TVA-ul
 29. 3.CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE SALARII
 30. 3.1. Noţiuni generale privind impozitul pe salarii
 31. 3.2 Calculul şi determinarea venitului din salarii
 32. 3.3. Deducerile salariale
 33. 3.4. Determinarea impozitului lunar
 34. 3.5. Obligaţiile plătitorului de venituri şi ale contribuabililor pentru venituri salariale.
 35. 4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR FISCALE PRIVIND ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
 36. 4.1 Noţiuni generale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
 37. 4.2. Contabilizarea alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
 38. 5. CONTABILITATEA FONDURILOR SPECIALE
 39. 5.1. Noţiuni generale
 40. 5.2.Contabilizarea fondurilor speciale
 41. 6. CONTABILITATEA ALTOR DATORII ŞI CREANŢE BUGETARE

Extras din proiect

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat

1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor

1.1. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele

Fiscalitatea cuprinde totalitatea resurselor financiare mobilizate la dispoziţia statului şi repartizate în vederea realizãrii obiectivelor de dezvoltare economicã şi socialã a ţarii, precum şi pentru funcţionarea autoritãţilor publice centrale şi locale. Bugetul de stat se aprobã anual prin legea bugetarã anualã, care vizeazã: (1)

1) Bugetul centralizat al statului;

2) Bugetele locale;

3) Bugetele fondurilor speciale ;

Problemele fiscale şi bugetare joacã un rol esenţial în economia de piaţã. În acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu multe implicaţii asupra sferei economico-sociale, de-a gãsi o cale de compromis între interesele sociale şi cele individuale sau de grup.

Ar trebui amintit cã România antebelicã, dispunea de un sistem fiscal modern, într-o continuã reformare şi modemizare, în pas cu sistemele fiscale ale ţarilor dezvoltate. Cu toate acestea, perioada socialistã ce a urmat, a însemnat, ca şi in alte domenii, ,,o reformã epocalã" a sistemului fiscal, aşezarea lui pe principii politice specifice perioadei, aşezarea lui în pasul "reformelor", mai mult sau mai puţin dictate, de la rãsãritul Europei.

Obiectivele reformei fiscale actuale, sunt numeroase şi presupun, înlãturarea treptatã a neajunsurilor sistemului "moştenit" de la perioada socialistã, elementelor reconsiderarea tradiţiilor din perioada interbelicã precum şi reconsiderarea tradiţiilor din perioada interbelicã precum şi introducerea elementelor noi, moderne, specifice economiilor dezvoltate.

Dificultãţile reformei fiscale în ţara noastrã sunt sporite şi de factorul "economie de tranziţie".

În baza reglementãrilor fiscale, fiecare unitate datoreazã impozite şi taxe cãtre bugetul statului, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, unele fiind aplicabile tuturor unitaţilor (TVA, impozit pe profit, impozit pe dividente, impozit pe clãdiri şi teren, etc.).

Baza legalã care reglementeazã impozitele, taxele şi contribuţiile la alte fonduri se reglementeazã anual prin Legea bugetului

1 : Vãcãrel Ioan – Finanţele publice, Ed. Didacticã şi pedagogicã, Buc. 2004.

1.2. Resursele financiare publice

Resursele financiare publice reprezintã totalitatea mijloacelor bãneşti necesare realizãrii obiectivelor economice, sociale sau de altã naturã.

Resursele financiare publice includ:

~ resursele administraţiei de stat centrale;

~ resursele administraţiei de stat locale;

~ resursele întreprinderilor publice;

~ resursele asigurãrilor sociale de stat.

A. Resursele administraţiei de stat centrale cuprind:

- impozite şi taxe;

- venituri nefiscale;

- împrumuturile;

- alte resurse cu caracter întâmplãtor.

B. Resursele administraţiei de stat locale în cadrul cheltuielilor sunt acoperite prin intermediul unor resurse variate cum sunt: (2)

- impozite;

- venituri nefiscale;

- subvenţii primite de la administraţia centralã de stat;

- împrumuturi şi alte resurse.

C. Resursele întreprinderilor publice cu caracter industrial, comercial sau de altã naturã care obţin venituri din vânzarea produselor, efectuarea de lucrãri sau prestãri de servicii.

D. Resursele asigurãrilor sociale de stat care provin în special din cotizaţiile pentru asigurãri sociale.

1.3. Impozite şi taxe

Impozitele reprezintã forma de prelevare a unei pãrţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor sale.

Aceastã prevedere se face în mod obligatoriu, definitiv şi nerambursabil pentru care statul nu presteazã nici un contraserviciu. Impozitele sunt plãţi care se fac cãtre stat cu titlu definitiv şi nerambursabil.

Sarcina achitãrii impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizeazã venit dintr-o anumitã sursã prevãzutã de lege.

Pentru cã prin impozite sã se poatã realiza obiectivitate urmãrite de cãtre stat la introducerea lor, este necesar ca reglementãrile fiscale sa fie cunoscute şi respectate atât de organele fiscale cât şi de plãtitor.

2 : Minea Ştefan – Dreptul finanţelor publice, Ed. Accent, Cluj 2005.

Taxele reprezintã plãţile baneşti efectuate la instituţiile publice pentru care acestea se obligã sã presteze un echivalent direct şi imediat.

Impozitele şi taxele denumite venituri bugetare, se caracterizeazã fiecare în parte prin anumite trãsãturi, determinate de modul de aşezare, provenieţã, percepere, rolul lor etc.

Limita impozitelor într-o ţarã este influentatã de:

- factori externi sistemului de impozitare (P.I.B.), natura instituţiilor politice, nivelul mediu al impozitului;

- factorii interni sistemului de impozitare (progresivitatea cotelor de impunere).

Elementele tehnice al impozitului

La concretizarea şi individualizarea fiecãrui impozit în parte trebuie sã se ţinã seama de urmãtoarele elemente tehnice ale impunerii, şi anume: (3)

A) Denumirea

- subiectul (contribuabilul sau plãtitorul) impozitului este persoana fizicã sau juridicã, ce are obligaţia legalã sã plateascã impozitul;

- suportatorul (destinatarul) impozitului este persoana care suportã în mod efectiv impozitul;

- obiectul impozitului constã în materia supusã impunerii, care mai poartã denumirea şi de materie impozabilã;

Exemplu: - la impozitul de profit, obiectul îl constituie profitul.

În cazul impozitelor indirecte obiectul impunerii îl constituie produsul care face obiectul vânzãrii, sau serviciul prestat .

- sursa impozitului aratã din ce anume se plãteşte impozitul, din venit sau avere. Când obiectul impozitului îl reprezintã venitul, valoarea, profitul sau tariful, aceasta este în acelaşi timp şi baza de calcul.

Pentru stabilirea dimensiuni obiectului impozabil, se foloseşte o anumitã unitate de masurã denumitã unitate de impunere (unitate monetarã, metru pãtrat pe suprafaţã utilã, bucatã, kilogram, litru, etc.)

- unitatea de impunere reprezintã unitatea de mãsurã cu care este exprimatã dimensiunea obiectul impozabil.

Preview document

Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 1
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 2
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 3
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 4
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 5
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 6
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 7
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 8
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 9
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 10
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 11
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 12
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 13
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 14
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 15
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 16
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 17
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 18
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 19
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 20
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 21
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 22
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 23
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 24
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 25
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 26
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 27
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 28
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 29
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 30
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 31
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 32
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 33
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 34
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 35
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 36
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 37
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 38
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 39
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 40
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 41
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 42
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 43
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 44
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 45
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 46
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 47
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 48
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 49
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 50
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 51
Contabilitatea decontării cu bugetul statului - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarii cu Bugetul Statului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Taxa pe Valoarea Adăugată

1.1. Continutul si rolul impozitelor Termenul de impozit provine din latinescul imponere (a stabili cu forta). În pre capitalism cu termenul de...

Impozite și Taxe la Bugetul Local

1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE 1.1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor Impozitele sunt cea mai...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Privind Impozitul pe Venit

Întroducere Republica Moldova ( în continuare R.M.)este un caz tipic din eşalonul ţărilor post-comuniste unde tranziţia economică avansează lent....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Implementarea unei Strategii de Resurse Umane

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA ELABORĂRII STRATEGIEI DE PERSONAL PENTRU ORGANIZAŢIE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse,...

Contabilitatea decontărilor cu personalul la SC Elmi 94 SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. In vederea efectuarii de acte de...

Contabilitatea decontărilor cu terții

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Contabilitatea relațiilor și decontărilor

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA S.C. COMMETCAR S.A. 1.1 . ISTORICUL ŞI PROFILUL SOCIETĂŢII S.C. COMMETCAR S.A. Caransebeş...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

Argument Desfășurarea activității agenților economici, generează în mod implicit datorii față de bugetul statului precum și unele creanțe privind...

Contabilitatea operațiilor cu terții

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND RELATIILE CU TERTII Creantele si datoriile fata de terte persoane constituie doua categorii importante de...

Decontări cu bugetul statului

Decontari cu bugetul statului In cadrul decontarilor cu bugetul statului se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata,...

Ai nevoie de altceva?