Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 28355
Mărime: 105.12KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

ACAPITOLUL 1.

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A.

1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A.

Acţionari şi asociaţi

Societatea comercială COMELF S.A. a fost înfiinţată în baza Hotărârii de Guvern nr.1213/20.11.1990 şi a Statutului, respectiv în condiţiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în societăţi comerciale (regii autonome).

Societatea comercială COMELF S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni.

Asociaţii acţionari ai societăţii sunt:

1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucureşti cu sediul în Bucureşti, B-dul Carol I, nr.12,având personalitate juridical română, Nr. înmatriculare în Registrul Comerţului J40/2835/1992, Cod fiscal R 327658;

2) Alte persoane fizice şi juridice (inclusive salariaţi COMELF) conform evidenţelor din Registrul acţionarilor de la Bursă de Valori Bucureşti.

Capitalul social total subscris este de 48185800 lei,constituit din 1.927.432 acţiuni nominative,valoarea fiecărei acţiuni fiind de 25.000 lei.

Capitalul social subscris şi vărsăt are următoarea structură:

1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti a subscris şi vărsăt un capital social echivalent cu 1380424 acţiuni nominative, reprezentând 71,62% din capitalul social total al societăţii la data de 26.05.1999 conform Notei de confirmare nr. 7245/27.05.1999 de la Registrul Bursei de Valori Bucureşti.

2) Alte persoane fizice şi juridice (inclusive salariaţi COMELF) cu un capital social echivalent cu 547.008 acţiuni nominative, reprezentând 28,38% din capitalul social al societăţii,conform Registrului Acţionarilor de la Bursă de Valori Bucureşti.

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al S.C. COMELF S.A. constă în fabricarea de instalaţii şi echipamente pentru protecţia mediului - deprăfuirea gazelor industriale,tratarea şi epurarea apelor - pentru industria siderurgică, cea a materialelor de construcţii precum şi pentru centralele termo si hidroelectrice.

Societatea execută echipamente pentru industria chimică, vase sub presiune,vase pentru tratarea chimică a apei, utilaje de ridicât, transport si terasiere.

Pentru toate domeniile de activitate se asigură, la cerere,proiectarea, montajul cu predare la cheie, service în garantie şi postgarantie, piese de schimb.

Societatea mai realizează şi alte activităţi, astfel:

- Producţia de construcţii metalice şi părţi componente;

- Producţia de structuri şi tâmplării metalice;

- Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;

- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

- Fabricarea echipamentelor de ventilare şi condiţionare a aerului (cu excepţia celor pentru uz casnic);

- Lucrări de instalaţii electrice;

- Lucrări de izolaţii si protecţie anticorozivă;

- Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală;

- Lucrări de montaj de echipamente şi utilaje;

1.2. MANAGEMENTUL FIRMEI

Conducerea S.C. COMELF S.A. este asigurată de Adunarea generală a acţionarilor care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:

a) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi;

b) numesc administratorii şi secretarul consiliului de administraţie, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc remuneraţia, îi descarcă de activitate şi îi revocă;

c) numesc directorul general şi adjuncţii acestuia, îi descarcă de activitate şi îi revocă;

d) stabilesc competenţele şi răspunderile administratorilor şi cenzorilor;

e) stabilesc salarizarea personalului angajat în funcţie de studii şi muncă prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege;

f) stabilesc nivelul de salarizare al administratorilor, directorului general şi a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii;

g) stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate pe exerciţiul următor;

h) examinează, aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierdere după analizarea raportului administratorilor şi cenzorilor, aprobă repartizarea profitului, hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) stabilesc competenţele şi nivelul de contracte a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor;

j) aprobă orice fel de credit financiar sau material acordat de societate;

k) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi sedii secundare;

l) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;

m) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutive, precum şi la schimbarea formei juridice a societăţii;

n) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;

o) analizează rapoartele administratorilor privind stadiul si perspectivele societăţii cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii şi furnizorii;

p) hotărăsc cu privire la acţionarea în justiţie a administratorilor, directorului general şi a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societăţii;

q) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea pentru care este necesară aprobarea adunării generale, conform prevederilor legii nr.31/1990.

Administrarea societăţii se face de către Consiliul de administraţie compus din 5 membri, din care trei membri numiţi din partea S.C. Uzinsider SA Bucureşti,acţionarul majoritar ,iar ceilalţi doi membri numiţi din cadrul din partea celorlalţi acţionari.

Termenul mandatului administratorilor este de 4 ani şi poate fi prelungit cu noi perioade de câte 4 ani.

Administratorii vor acţiona în limita competenţelor stabilite prin îndeplinirea obiectului societăţii, conform hotărârilor A.G.A., cu respectarea prevederilor legii.

Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt:

a) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe funcţiuni;

b) aprobă operatiunile de încasări si plăţi potrivit competentelor acordate;

c) aprobă operaţiunile de cumpărare si vânzare de bunuri, potrivit competenţelor acordate;

d) aprobă încheierea de contracte de închiriere ( luarea sau darea cu chirie);

e) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului;

f) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate;

g) supune anual Adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acţionarilor.

Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi din Consiliul de administraţie, fixându-le în acelaşi ti 20520x2310u mp şi salariile, potrivit legii.

Preview document

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 1
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 2
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 3
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 4
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 5
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 6
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 7
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 8
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 9
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 10
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 11
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 12
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 13
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 14
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 15
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 16
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 17
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 18
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 19
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 20
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 21
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 22
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 23
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 24
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 25
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 26
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 27
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 28
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 29
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 30
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 31
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 32
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 33
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 34
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 35
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 36
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 37
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 38
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 39
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 40
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 41
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 42
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 43
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 44
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 45
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 46
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 47
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 48
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 49
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 50
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 51
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 52
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 53
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 54
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 55
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 56
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 57
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 58
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 59
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 60
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 61
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 62
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 63
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 64
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 65
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 66
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 67
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 68
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 69
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 70
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 71
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 72
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 73
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 74
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 75
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 76
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 77
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 78
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 79
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 80
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 81
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 82
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 83
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 84
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 85
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 86
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 87
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 88
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 89
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 90
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 91
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 92
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 93
Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Monedă și Credit

CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia...

Contabilitate de Gestiune - Metoda pe Comenzi

Aplicaţie La o societate comercială pentru producerea mobilei s-au lansat în fabricaţie două produse şi anume: - Bufet, model 0516 – L, 500 buc....

Contabilitate Internationala

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Elemente de Contabilitate Generală

INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE Contabilitatea, ca disciplină ştiinţifică independentă, trebuie să ofere permanent fundamentele teoretice şi...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Informational Economic - S.C. Apaca S.A.

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Organizarea si Conducerea Contabilitatii Personalului, Asigurarilor si Protectiei Sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Remunerarii Personalului si Analiza Utilizarii Fortei de Munca

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Contabilitatea Salariilor

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor salariale si sociale",astfel...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Ai nevoie de altceva?