Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 28355
Mărime: 105.12KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

ACAPITOLUL 1.

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A.

1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A.

Acţionari şi asociaţi

Societatea comercială COMELF S.A. a fost înfiinţată în baza Hotărârii de Guvern nr.1213/20.11.1990 şi a Statutului, respectiv în condiţiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în societăţi comerciale (regii autonome).

Societatea comercială COMELF S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni.

Asociaţii acţionari ai societăţii sunt:

1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucureşti cu sediul în Bucureşti, B-dul Carol I, nr.12,având personalitate juridical română, Nr. înmatriculare în Registrul Comerţului J40/2835/1992, Cod fiscal R 327658;

2) Alte persoane fizice şi juridice (inclusive salariaţi COMELF) conform evidenţelor din Registrul acţionarilor de la Bursă de Valori Bucureşti.

Capitalul social total subscris este de 48185800 lei,constituit din 1.927.432 acţiuni nominative,valoarea fiecărei acţiuni fiind de 25.000 lei.

Capitalul social subscris şi vărsăt are următoarea structură:

1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti a subscris şi vărsăt un capital social echivalent cu 1380424 acţiuni nominative, reprezentând 71,62% din capitalul social total al societăţii la data de 26.05.1999 conform Notei de confirmare nr. 7245/27.05.1999 de la Registrul Bursei de Valori Bucureşti.

2) Alte persoane fizice şi juridice (inclusive salariaţi COMELF) cu un capital social echivalent cu 547.008 acţiuni nominative, reprezentând 28,38% din capitalul social al societăţii,conform Registrului Acţionarilor de la Bursă de Valori Bucureşti.

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al S.C. COMELF S.A. constă în fabricarea de instalaţii şi echipamente pentru protecţia mediului - deprăfuirea gazelor industriale,tratarea şi epurarea apelor - pentru industria siderurgică, cea a materialelor de construcţii precum şi pentru centralele termo si hidroelectrice.

Societatea execută echipamente pentru industria chimică, vase sub presiune,vase pentru tratarea chimică a apei, utilaje de ridicât, transport si terasiere.

Pentru toate domeniile de activitate se asigură, la cerere,proiectarea, montajul cu predare la cheie, service în garantie şi postgarantie, piese de schimb.

Societatea mai realizează şi alte activităţi, astfel:

- Producţia de construcţii metalice şi părţi componente;

- Producţia de structuri şi tâmplării metalice;

- Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;

- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

- Fabricarea echipamentelor de ventilare şi condiţionare a aerului (cu excepţia celor pentru uz casnic);

- Lucrări de instalaţii electrice;

- Lucrări de izolaţii si protecţie anticorozivă;

- Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală;

- Lucrări de montaj de echipamente şi utilaje;

1.2. MANAGEMENTUL FIRMEI

Conducerea S.C. COMELF S.A. este asigurată de Adunarea generală a acţionarilor care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:

a) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi;

b) numesc administratorii şi secretarul consiliului de administraţie, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc remuneraţia, îi descarcă de activitate şi îi revocă;

c) numesc directorul general şi adjuncţii acestuia, îi descarcă de activitate şi îi revocă;

d) stabilesc competenţele şi răspunderile administratorilor şi cenzorilor;

e) stabilesc salarizarea personalului angajat în funcţie de studii şi muncă prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege;

f) stabilesc nivelul de salarizare al administratorilor, directorului general şi a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii;

g) stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate pe exerciţiul următor;

h) examinează, aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierdere după analizarea raportului administratorilor şi cenzorilor, aprobă repartizarea profitului, hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) stabilesc competenţele şi nivelul de contracte a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor;

j) aprobă orice fel de credit financiar sau material acordat de societate;

k) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi sedii secundare;

l) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;

m) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutive, precum şi la schimbarea formei juridice a societăţii;

n) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;

o) analizează rapoartele administratorilor privind stadiul si perspectivele societăţii cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii şi furnizorii;

p) hotărăsc cu privire la acţionarea în justiţie a administratorilor, directorului general şi a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societăţii;

q) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea pentru care este necesară aprobarea adunării generale, conform prevederilor legii nr.31/1990.

Administrarea societăţii se face de către Consiliul de administraţie compus din 5 membri, din care trei membri numiţi din partea S.C. Uzinsider SA Bucureşti,acţionarul majoritar ,iar ceilalţi doi membri numiţi din cadrul din partea celorlalţi acţionari.

Termenul mandatului administratorilor este de 4 ani şi poate fi prelungit cu noi perioade de câte 4 ani.

Administratorii vor acţiona în limita competenţelor stabilite prin îndeplinirea obiectului societăţii, conform hotărârilor A.G.A., cu respectarea prevederilor legii.

Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt:

a) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe funcţiuni;

b) aprobă operatiunile de încasări si plăţi potrivit competentelor acordate;

c) aprobă operaţiunile de cumpărare si vânzare de bunuri, potrivit competenţelor acordate;

d) aprobă încheierea de contracte de închiriere ( luarea sau darea cu chirie);

e) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului;

f) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate;

g) supune anual Adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acţionarilor.

Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi din Consiliul de administraţie, fixându-le în acelaşi ti 20520x2310u mp şi salariile, potrivit legii.

Preview document

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 1
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 2
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 3
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 4
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 5
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 6
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 7
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 8
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 9
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 10
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 11
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 12
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 13
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 14
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 15
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 16
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 17
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 18
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 19
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 20
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 21
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 22
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 23
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 24
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 25
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 26
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 27
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 28
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 29
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 30
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 31
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 32
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 33
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 34
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 35
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 36
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 37
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 38
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 39
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 40
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 41
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 42
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 43
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 44
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 45
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 46
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 47
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 48
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 49
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 50
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 51
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 52
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 53
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 54
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 55
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 56
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 57
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 58
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 59
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 60
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 61
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 62
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 63
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 64
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 65
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 66
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 67
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 68
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 69
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 70
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 71
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 72
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 73
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 74
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 75
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 76
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 77
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 78
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 79
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 80
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 81
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 82
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 83
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 84
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 85
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 86
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 87
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 88
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 89
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 90
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 91
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 92
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 93
Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Sistemul Informational Economic - S.C. Apaca S.A.

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Contabilitatea Salariilor

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor salariale si sociale",astfel...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Ai nevoie de altceva?