Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 29686
Mărime: 138.19KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1. IMPOZITELE SURSA A VENITURILOR PUBLICE 4

1.1. Evolutia impozitelor 4

1.2. Importanta impozitelor incasate la bugetul de stat in cadrul economiei 5

1.3. Aspecte teoretice privind impozitele ca venit fiscal 6

1.3.1. Elemente definitorii ale impozitelor 8

1.3.2. Asezarea si perceperea impozitelor 9

1.4. Definirea si caracterizarea generala a impozitelor directe 10

1.4.1. Impozitele reale 12

1.4.2. Impozitele personale 13

1.5. Definirea si caracterizarea generala a impozitelor indirecte 16

1.5.1. Taxa pe valoare adaugata 19

1.5.2. Accizele sau taxele speciale de consumatie 23

1.5.3. Alte impozite indirecte 24

CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR DATORATE BUGETULUI DE STAT 27

2.1. Conturi utilizate 27

2.2. Contabilitatea impozitului pe profit 28

2.3. Contabilitatea impozitului pe venit 31

2.4. Contabilitatea taxei pe valoare adaugata 35

2.5. Contabilitatea accizelor 43

CAPITOLUL 3 . STUDIU DE CAZ : CONTROLUL IMPOZITELOR LA S.C. IANCU TRANS S.R.L. 46

3.1.Prezentarea Societatii 46

3.2.Structura organizatorică S.C. IANCU TRANS S.R.L. 50

3.3.Analiza structurii personalului 54

3.4. Structura şi evoluţia principalelor venituri bugetare vărsate de S.C. Iancu Trans S.R.L. în perioada 2009-2011 59

3.5. Fundamentarea principalelor categorii de venituri bugetare de la S.C. Iancu TransS.R.L. 62

3.6. Elemente tehnice cu privire la obligaţiile bugetare 64

3.7. Calcule asupra planificării principalelor categorii de venituri bugetare 68

CONCLUZII 81

Bibliografie 83

Extras din document

INTRODUCERE

Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane, informaţionale şi financiare. Resursele financiare sunt reprezentate de totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării unor obiective economice, social–culturale sau de altă natură.

În economia contemporană, contabilitatea este o necesitate şi nu o dorinţă. Într-o lume fiscală de o amploare fără precedent, ştiinţa contabilitaţii oferă soluţii pentru dezvoltarea şi reflectarea activităţii oricărui agent economic.

Nu contează structura capitalului, nu contează domeniul, nu contează ţara. Fără contabilitate, activitatea economică nu se poate concepe.

Una din condiţiile esenţiale ale menţinerii echilibrului unei firme, într-o economie concurenţială, o constituie valorificarea eficientă a tuturor factorilor de producţie care participă direct sau indirect la realizarea obiectivelor acesteia. Obţinerea unei eficienţe economice care să menţină firma în competiţie, în condiţiile unui mediu economic cu tendinţe de globalizare a concurenţei, caracterizat prin schimbări rapide şi uneori violente în toate planurile vieţii social - economice, este o prioritate absolută pentru toate întreprinderile româneşti.

Impozitele, taxele, contribuţiile şi împrumuturile de stat, alocaţiile, subvenţiile şi transferurile bugetare constituie nu numai metode de prelevare şi de repartizare a resurselor financiare publice, dar şi instrumente cu ajutorul cărora organele de decizie caută să orienteze dezvoltarea economică şi socială a ţării în direcţia dorită de acestea.

Organele financiare, cadrele de conducere şi specialiştii din instituţiile publice sunt chemate să îndeplinească un rol activ în fundamentarea deciziilor autorităţilor publice, în raţionalizarea opţiunilor bugetare, în creşterea eficienţei cu care sunt folosite resursele materiale, umane, financiare şi valutare de care dispun.

Autorităţilor publice le revine sarcina alegerii instrumentelor prin care se efectuează prelevările din veniturile populaţiei şi din profiturile societăţilor comerciale – impozite, taxe şi contribuţii – în funcţie de randamentul acestora şi nu în ultimul rând de efectele pe care acestea le induc.

Ministerul Finanţelor are, potrivit legii, obligaţia de a actualiza permanent reglementările contabile, pe baza actelor normative ce vor fi adoptate ulterior.

În condiţiile economiei de piaţă rezultatele activităţii oricărei întreprinderi sunt condiţionate de eficacitatea decontărilor comerciale. Aceste decontări constituie o latură importantă în derularea normală a tranzacţiilor comerciale ale întreprinderilor, asigurând minimalizarea riscurilor de insolvabilitate, promovând tehnici moderne de decontare, contribuind la soluţionarea problemelor interne şi la desfăşurarea eficientă a activităţii de întreprinzător. În acest context, rolul contabilitaţii creşte semnificativ în luarea deciziilor operaţionale şi pe termen lung, deoarece informaţiile despre decontările comerciale sunt furnizate de contabilitate şi confirmate în cadrul auditului rapoartelor financiare.

Tranziţia la economia de piaţă determină schimbări esenţiale, fiind necesare transformări radicale pe toate planurile: social, economic, tehnologic şi ecologic. Promovarea schimbării necesită un efort de inteligenţă şi organizare, scoaterea în prim plan a competiţiei şi a valorilor autentice. În cadrul acestui proces de tranziţie un loc important îl ocupă problemele privind reorganizarea activităţii economice şi deblocarea structurilor economice şi reforme ale sistemului fiscal şi ale sistemului bancar, precum şi în domeniul preţurilor şi tarifelor.

Reorganizarea activităţii economice vizează crearea unor noi structuri de producţie şi de management atât la nivel microeconomic cât şi la nivel macroeconomic.

Larga mişcare pentru însuşirea, dezvoltarea şi aplicarea în viaţă a conducerii operative a condus la mutaţii cantitative şi calitative în concepţia de abordare, realizare şi folosire a resurselor generatoare de informaţii printre care se include şi contabilitatea.

Se pune un accent deosebit pe reflectarea în contabilitate a relaţiilor agenţilor economici cu statul, cu diverşi parteneri interni şi externi, cu personalul, cu băncile, cu acţionarii şi cu asociaţii şi pe calculul, pe baza informaţiilor furnizate, a indicatorilor financiar-economici privind activitatea desfăşurată şi rezultatul obţinut la încheierea exerciţiului financiar.

Întreprinderea are relaţii cu bugetul statului şi cu bugetele locale în legătură cu diferite impozite – directe şi indirecte- şi taxe datorate asupra, cu eventualele subvenţii de la buget, precum şi cu unele fonduri speciale la a căror constituire contribuie.

În cadrul lucrării au fost prezentate principalele impozite directe şi indirecte din sistemul fiscal românesc : accizele, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice, impozitele şi taxele locale, precum şi reţinerile din salarii datorate atât de unitate, cât şi de salariaţi.

Actualul sistem de impozite şi taxe din România nu a apărut pe un teren gol, ci ca urmare a unor sisteme mai vechi de impozitare, care s-au stabilit pe măsura evoluţiei economico–sociale şi care a funcţionat cu efecte mai mult sau mai puţin favorabile, în condiţiile concrete ale fiecărei etape de dezvoltare.

După apariţia statului ca organizator al vieţii sociale, nevoia de resurse financiare a crescut, dând amploare activităţii fiscale, care se impune ca un ansamblu al proceselor de formare şi redistribuire a resurselor, mai întâi sub forma lor naturală, apoi sub formă bănească, necesară atât colectivităţilor locale, cât şi celor statale, legate de omogenizarea obiectivelor de interes public, armata şi dotarea acesteia.

Dezvoltarea activităţii statale şi amploarea relaţiilor băneşti odată cu apariţia economiei de piaţă a favorizat apariţia „finanţelor”, ca un concept al fiscului incluzându-l şi pe acesta.

CAPITOLUL 1. IMPOZITELE SURSA A VENITURILOR PUBLICE

1.1. Evolutia impozitelor

Constituirea resurselor financiare publice se realizează, în principal, pe seama impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor prelevate de la persoane juridice şi fizice.

Impozitul exprimă contribuţia bănească obligatorie a persoanelor fizice şi juridice stabilită prin lege la bugetul statului, cu titlu definitiv sau nerambursabil şi fără echivalenţă directă şi imediată, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Prin urmare, rolul principal al impozitului se manifestă în plan financiar, el reprezentând mijlocul principal de procurare a resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Din această definiţie, rezultă trăsăturile principale ale impozitului, şi anume:

• În primul rând, impozitul reflectă contribuţia obligatorie în formă bănească a persoanelor fizice şi juridice la bugetul de stat şi bugetele locale. Dreptul de a institui impozite revine organelor puterii centrale şi locale.

Bibliografie

Văcărel I. „Finanţe publice”-ediţia IV, Editura Pedagogică şi didactică, Bucureşti, 2004

Roman D. „Finanţe aplicate”, vol.I, Editura Economică, Bucureşti, 2001

Talpoş I. „Finanţele României”, vol.I, Editura Sedona, Timişoara, 1997

Moşteanu Tatiana „Finanţe publice”, Editura Universitară, Bucureşti, 2004

Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costas -“Fiscalitatea in Europa la începutul Mileniului III” , Editura „Rosetti” ,Bucuresti , 2006

Ungureanu A. „Finanţe publice”, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2002

Moroşanu I. „Fiscalitatea”, Editura ContConsult, Suceava, 1998

Ştefura, Gabriel – Proces bugetar public, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010

Gâdiuţă M. „Finanţe publice’, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2005

Ionescu L. „Controlul şi implicaţiile economice, financiare şi fiscale ale impozitelor indirecte”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999,

Mihăilescu I. „Sisteme comparate de impozite şi taxe”, Ed Independenţa Ec, Piteşti, 2002

Ştefura, Gabriel – Proces bugetar în România, Editura TIPO MOLDOVA, Iaşi, 2004

Ştefura, Gabriel - Bugete publice şi fiscalitate, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007

Văcǎrel, Iulian – Finanţe Publice, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 2005

Vilaia Dan „T.V.A. în România şi în ţările Comunităţii Europene”, Antim Ivireanu, 1997

Condor I. „Dreptul fiscal şi financiar”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1996

Manolescu Gh. „Buget-abordare economică şi financiară”, Editura Economică, Bucureşti, 1997

Moşteanu N. „Impozite şi taxe”, Editura Economică, Bucureşti, 2004

Manolescu Gh. „Buget-abordare economică şi financiară”, Editura Economică, Bucureşti, 1997

Popescu Gh. „Ghidul Inspectorului de impozite şi taxe locale”, Ed Gestiunea, Bucureşti, 2004

Preview document

Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 1
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 2
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 3
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 4
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 5
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 6
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 7
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 8
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 9
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 10
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 11
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 12
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 13
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 14
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 15
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 16
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 17
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 18
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 19
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 20
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 21
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 22
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 23
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 24
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 25
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 26
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 27
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 28
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 29
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 30
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 31
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 32
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 33
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 34
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 35
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 36
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 37
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 38
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 39
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 40
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 41
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 42
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 43
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 44
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 45
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 46
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 47
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 48
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 49
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 50
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 51
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 52
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 53
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 54
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 55
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 56
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 57
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 58
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 59
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 60
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 61
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 62
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 63
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 64
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 65
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 66
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 67
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 68
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 69
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 70
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 71
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 72
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 73
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 74
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 75
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 76
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 77
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 78
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 79
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 80
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 81
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 82
Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor

Introducere Politica fiscală evoluează şi se schimbă continuu, adoptîndu-se necesităţilor ivite la o anumită etapă, în funcţie de obiectivele...

Contabilitatea Datoriilor și Creanțelor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE În economia contemporană, contabilitatea este o necesitate şi nu o dorinţă. Într-o lume fiscală de o amploare fără precedent, ştiinţa...

Contabilizarea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului Statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Contabilitatea privind Impozitele și Taxele Aferente Bugetului de Stat

ARGUMENT Firma este o entitate organizatorică şi tehnologică cea mai reprezentativă în societatea contemporană. Creativitatea şi munca socială...

Contabilitatea Decontarii cu Bugetul Statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Instrumentarea Contabila privind Calculul si Contabilizarea Impozitelor Datorate Statului

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR ŞI A TAXELOR. Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea...

Contabilitatea Relatiilor cu Bugetul Statului la SC Severnav SA

CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. SEVERNAV S.A. 1.1 Scurt istoric Societatea comercială SEVERNAV S.A. este...

Bugete Publice si Fiscalitate - SC Dumbrava SA

Partea I 1. Prezentarea societăţii. Date generale - Denumire: SC „Dumbrava” SA; - Forma juridică: SC „Dumbrava” este persoană juridică având...

Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Contabilizarea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului Statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare...

Asezarea si Perceperea Veniturilor Bugetare la S.C.Antibiotice S.A

1.1.Scurt istoric Mesajul Presedintelui Consiliului de Administratie Fiecare om are un vis pe care cauta sa îl transforme în realitate de-a...

Ai nevoie de altceva?