Contabilitatea Institutiilor Publice - Studiu de Caz Primaria Brasov

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Institutiilor Publice - Studiu de Caz Primaria Brasov.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 2
1.1 Primarul si atributiile sale. 2
1.2 Organigrama Primariei Brasov 4
1.3 Departamente subrdonate primarie 6
Capitolul 2. Monografie contabila 8
Capitolul 3. Situatii financiare 14
Capitolul 4. Concluzii 20

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov

1.1 Primarul si atributiile sale.

Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie ocupata de catre Dl. George Scripcaru, cu 2 viceprimari reprezentati de catre Dl. Razvan Popa si de Dl. Adrian Atomei.

Primarul are atributii atat ca si reprezentant al statului, cat si atributii in rol de reprezentant al unitatii administrative-teritoriale, atributii referitoare la bugetul local, etc. Acestea includ:

ATRIBUŢII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL STATULUI

Primarul Municipiului Braşov îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi va avea următoarele atribuţii în calitate de reprezentant al statului:

- Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

- Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară;

- Indeplineşte atribuţiile ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului, recensământului, luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege;

- Asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil.

ATRIBUŢII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE

Primarul Municipiului Braşov va exercita direct în calitate de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale şi conducător al aparatului de specialitate următoarele atribuţii prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

ATRIBUŢII REFERITOARE LA RELAŢIA CU CONSILIUL LOCAL

- Prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale;

- Prezintă, la solicitarea consiliului local alte rapoarte şi informări;

- Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale şi le supune aprobării consiliului local;

ATRIBUŢII REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL

- Exercită funcţia de ordonator principal de credite;

- Intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

- Iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ – teritoriale

ATRIBUŢII PRIVIND SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE CETĂŢENILOR.

Primarul conduce serviciile publice locale;

- Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică de interes local;

- Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lit. “b” şi lit. “c”;

- Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale;

- Numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

- Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

- Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau alte acte normative;

- Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Primarul Municipiului Braşov reprezintă unitatea administrativ – teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Institutiilor Publice - Studiu de Caz Primaria Brasov.docx

Alte informatii

Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor