Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Matei Rodica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

ARGUMENT pg.3
CAP.I : PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.”VEL GROUP DISTRIBUTION” S.R.L
1.1 Prezentarea firmei pg.5
1.2. Formă juridică pg6
1.3. Sediul social pg6
1.4. Durata societăţii pg6
1.5. Obiectul de activitate pg6
1.6. Capitalul social pg7
1.7. Forţa de muncă pg7
1.8. Dizolvarea şi lichidarea pg7
1.9. Recuperarea beneficiilor şi pierderilor pg8
1.10 Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale directorului economic..pg8
CAP.II : NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND SALARIUL
2. 1 Salariul pg.12
2..2. Forme de salarizare pg.14
2..3 Modaltăţi de calcul al salariului pg18
CAP III :CONTABILITATEA SINTETICĂ A DATORIILOR SALARIALE
3.1 Sistemul de conturi folosit în contabilitatea decontărilor cu personalul pg.25
3.2 Modalităţi de înregistrare în contabilitate a decontărilor cu personalul pg.28
3.3 Documente specifice pg.32
CAP IV Studiu de caz privind contabilitatea decontările cu personalul la S.C. VEL GROUP DISTRIBUTION S.R.L.

Extras din document

ARGUMENT

Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi economico-juridice privind datorii şi drepturi de creanţă faţă de furnizori, clienţi, personal angajat, stat, asigurările sociale, unităţile din cadrul grupului, asociaţi, acţionari, diverşi debitori şi creditori.

Aceşti parteneri cu care un agent economic intră în relaţii directe şi indirecte sunt cunoscuţi sub denumirea generică de „terţi”.

Relaţiile ce se stabilesc între întreprindere şi terţi generează anumite drepturi şi obligaţii, creanţe şi datorii care duc la o modificare permanentă a structurii patrimoniului şi la o continuă transformare a sa.

Evidenţierea în contabilitate a datoriilor şi creanţelor este necesară deoarece, în general decontarea, respectiv achitarea datoriilor şi încasarea drepturilor de creanţă se realizează în principiu prin intermediul unităţilor bancare, ulterior efectuării operaţiilor economice.

Desfăşurarea oricărei activităţi, a oricărui proces de producţie, este de neconceput fără intervenţia forţei de muncă. Forţa de muncă, ca rezultantă a capacităţilor fizic şi intelectuale ale omului are rolul de a acţiona împreună cu mijloacele de muncă asupra obiectelor muncii în vederea transformării lor în produse, lucrări şi servicii destinate consumului individual sau productiv.

Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activităţi depuse”, „preţul muncii”, „plata muncii”.

• Pentru muncă prestată de către personalul angajat, unităţile economice datorează acestuia salarii. Ele se negociază şi se prevăd în contractele de muncă încheiate cu salariaţii. Din punct de vedere fiscal, salariul reprezintă:

• Pentru angajatori (societate comercială, regie autonomă etc.), o cheltuiala, că orice altă cheltuiala, impusă de necesitatea desfăşurării activităţii.;

• Pentru angajat un venit

Pe lângă salariile cuvenite se mai plătesc salariaţilor prime sau sporuri de diferite feluri.

Toate datoriile către personal se stabilesc lunar şi reprezintă pentru unităţile economice cheltuieli de personal ale exerciţiului financiar în curs.

Pe lângă salarii, unităţile economice calculează şi datorează statului şi altor organisme sociale diferite impozite şi taxe, care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor.

Cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64“Cheltuieli cu personalul”.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor salariale ",astfel să evidenţiez o parte din marea cunostiinta de informaţii primite de-a lungul celor patru ani privind contabilitatea.

Consider că alcătuirea acestei lucrări,culegerea de materiale necesare realizării,efortul depus pentru bună structurare, îmi vor fi de folos în viitor .

Contabilitatea este mai mult decât o materie în plus în orarul nostru de elevi,e o materie de viitor iar atâta timp cât vor există firme şi asociaţii va există şi contabilitatea.

Mă bucur că am avut plăcută ocazie să studiez această materie şi să colaborez cu profesori bine pregătiţi.

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. “VEL GROUP DISTRIBUTION” S.R.L

1.1.Prezentarea firmei

Societatea comercială S.C. VEL GROUP DISTRIBUTION este o societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 29/3245/2007 şi are CUI 22926875 . Încă de la început s-a declarat că societate comercială plătitoare de TVA .

Sistemul de documente privind constituirea şi funcţionarea unităţii economice

a)Constituirea societăţii.

Pentru constituirea societăţii au fost necesare următoarele documente:

-cerere de înmatriculare-declaraţie de înregistrare

-copie autorizaţie emisă de Administraţia publică Sector 3, în temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;

-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vânzare-cumpărare

-declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianţi (original)

-actul constitutiv al societăţii a contract de societate şi stătut, redactat la notariat

-copii de pe actele de identitate ale asociaţilor, actele privind activitatea comercială anterioară, dar în cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociaţi

-declaraţie pe propria răspundere cu privire la averea deţinută şi la modul de evaluare a acesteia (original)

-dovadă depunerii capitalului social- chitanţă CEC

-specimenul de semnătura, depus la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat prin semnarea unui document tip în prezenţa judecătorului delegat

Dosarul pentru înmatriculare a fost depus la Cameră de Comerţ şi Industrie a României.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution.doc

Alte informatii

atestat contabilitate