Contabilitatea si Decontarea Tranzactiilor cu Valori Mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea si Decontarea Tranzactiilor cu Valori Mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 85 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Univ. Dr. PARTENIE DUMBRAVA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. I PREZENTAREA SC “ STRIM “ S.A.
1.1. Istoricul [I obiectul de activitate 4
1.1.1. Capital social 4
1.1.2. Dizolvarea societ`]ii 5
1.1.3. Lichidarea 6
1.1.4. Solu]ionarea litigiilor 6
1.1.5. Obiectul de activitate al societ`]ii 6
1.2. Conducerea [I organizarea SC “ STRIM “ S.A. 8
1.2.1. Conducerea [I administrarea STRIM 8
1.2.2. Organizarea STRIM 10
CAP. II PIA}A FINANCIAR~
2.1. Locul pie]ei financiare n cadrul pie]ei de capital 15
2.1.1. Bursa de Valori Bucure[ti 17
2.1.2. Pia]a OTC 20
2.1.3. Condi]iile [i procedura de autorizare a societ`]ilor de valori
mobiliare 21
2.1.4. Obliga]iile societ`]ii de valori mobiliare 24
CAP. III COMPENSAREA , DECONTAREA TRANZAC}IILOR {I
ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI DE CONTABILITATE
LA SC “ STRIM “ S.A.
3.1. Organizarea contabilit`]ii 26
3.1.1. Caracteristici generale 26
3.1.2. Flux de documente [I opera]iuni 28
3.1.3. Situa]iile financiare lunare pentru societ`]ile de valori mobiliare 33
3.2. Compensarea [I decontarea tranzac]iilor 38
3.2.1. Nova]ia 39
3.2.2. Conturile de decontare 39
3.2.3. Mecanismul compens`rii 40
3.2.4. Mecanismul decont`rii 41
3.3. Managementul riscului
CAP. IV CONTABILITATEA OPERA]IUNILOR PRIVIND |NREGISTRAREA |N CONTABILITATE A PRINCIPALELOR TIPURI DE OPERA}IUNI SPECIFICE SOCIET~}ILOR DE VALORI MOBILIARE
4.1. Reflectarea n contabilitate a opera]iunilor specifice societ`]ilor de valori mobiliare care tranzac]ioneaz` pe cele dou` pie]e
4.1.1. Temeiul legal [I sistemul de conturi utilizat
CAP. V CONCLUZII {I PROPUNERI
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP I PREZENTAREA S.C. “STRIM” S.A.

1.1. ISTORICUL {I OBIECTUL DE ACTIVITATE

S.C.”STRIM” S.A. a luat fiin]` la CLUJ NAPOCA , n anul 1995 , apari]ie dovedit` prin existen]a contractului de societate. S.C.”STRIM” S.A. are personalitate juridic` ,care se supune legisla]iei rom=ne n vigoare ( Legea nr.31/1990 , Ordonan]a Guvernului nr.18/1993 , Hot`r=rea guvernamental` nr.788/1993 ) , sediul societ`]ii fiind n ROM+NIA.

Asocia]ii nominaliza]i conform contractului de societate , convin statutul societa]ii comerciale STRIM din care rezult` urm`toarele :

1) Denumirea

Societatea se nume[te Societatea Comercial` “ STRIM ” Societate pe Ac]iuni.

2) Sediul societ`]ii

Sediul societ`]ii este n CLUJ NAPOCA , Str. Lombului nr.9 Societatea poate deschide sucursale , filiale [i agen]ii n ]ar` [i str`in`tate cu respectarea prevederilor legale.

3) Forma juridic`

Societatea se constituie sub forma unei societ`]i pe ac]iuni , fiind o persoan` juridic` rom=n` nmatriculat` la Registrul Comer]ului.

4) Durata societ`]ii

Societatea se constituie pe perioad` nelimitat`.

5) Sigla societ`]ii

1.1.1 CAPITAL SOCIAL

Societatea avea la constituire un capital social de 51.650.000 lei , divizat n 1.033 ac]iuni av=nd o valoare nominal` de 50.000 lei , ulterior acesta se m`re[te prin hot`r=rea Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, la 1000000000 lei

Ac]iunile societ`]ii sunt nominative [i indivizibile fa]` de societate , care nu recuno[te dec=t un singur proprietar pentru o ac]iune Toate ac]iunile sunt subiecte de drepturi [i obliga]ii egale.

Ac]iunile vor fi emise sub forma nscrierii n cont , iar ac]ionarilor li se vor emite certificate de ac]ionar.

Ac]iunile emise de societate vor fi eviden]iate ntr-un registru al ac]ionarilor n care se vor ar`ta numele [i prenumele , denumirea , domiciliul sau sediul ac]ionarilor.

Reducerea sau majorarea capitalului social se pot realiza pe baza hot`r=rii AGA n condi]iile [i cu respectarea procedurilor prev`zute de legile n vigoare.

Ac]ionarii au fat` de societate drepturile [i obliga]iile ce decurg din prevederile statutului [i contractului de societate , precum [i ale legisla]iei rom=ne n vigoare.

Ac]ionarii sunt obliga]i fa]` de societate numai pentru v`rsarea ac]iunilor subscrise.

De]inerea de ac]iuni implic` de drept adeziunea proprietarului ei la statutul societ`]ii [i nsu[irea clauzelor contractului de societate cu toate modific`rile survenite ulterior De asemenea , de]inerea de ac]iuni implic` acceptarea hot`r=rilor AGA luate n mod egal

Fiecare ac]ionar are propor]ional cu m`rimea capitalui social dreptul de a participa la Adun`rile Generale, de a vota , de a alege [i de a fi ales n organele de conducere , dreptul asupra unei par]i din beneficiile distribuite anual conform hot`r=rii AGA , dreptul de a participa la lichidarea societ`]ii [i de a primi o parte din activul net , dup` ndeplinirea formalit`]ilor prev`zute de Legea 31/1990 cu privire la lichidarea societ`]ii pe ac]iuni , alte drepturi stabilite de lege.

Cesiunea par]ial` sau total` a ac]iunilor ntre ac]ionari sau ter]i se face n condi]iile [i cu procedura prev`zut` de lege.

Drepturile [i obliga]iile legate de ac]iuni urmeaz` ac]iunile n cazul trecerii lor n proprietatea altor persoane.

1.1.2. DIZOLVAREA SOCIET~}II

Societatea se dizolv` n urm`toarele situa]ii :

a) hot`r=rii AGA;

b) falimentul societ`]ii;

c) mic[orarea capitalului social cu 50% din valoarea sa , dac` ac]ionarii nu convin asupra reducerii capitalului social;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si Decontarea Tranzactiilor cu Valori Mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca.DOC

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ BABE{-BOLYAI ” CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE {TIIN}E ECONOMICE