Contabilitatea si Decontarea Tranzactiilor cu Valori Mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 20392
Mărime: 108.00KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ. Dr. PARTENIE DUMBRAVA
UNIVERSITATEA “ BABE{-BOLYAI ” CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE {TIIN}E ECONOMICE

Cuprins

CAP. I PREZENTAREA SC “ STRIM “ S.A.

1.1. Istoricul [I obiectul de activitate 4

1.1.1. Capital social 4

1.1.2. Dizolvarea societ`]ii 5

1.1.3. Lichidarea 6

1.1.4. Solu]ionarea litigiilor 6

1.1.5. Obiectul de activitate al societ`]ii 6

1.2. Conducerea [I organizarea SC “ STRIM “ S.A. 8

1.2.1. Conducerea [I administrarea STRIM 8

1.2.2. Organizarea STRIM 10

CAP. II PIA}A FINANCIAR~

2.1. Locul pie]ei financiare n cadrul pie]ei de capital 15

2.1.1. Bursa de Valori Bucure[ti 17

2.1.2. Pia]a OTC 20

2.1.3. Condi]iile [i procedura de autorizare a societ`]ilor de valori

mobiliare 21

2.1.4. Obliga]iile societ`]ii de valori mobiliare 24

CAP. III COMPENSAREA , DECONTAREA TRANZAC}IILOR {I

ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI DE CONTABILITATE

LA SC “ STRIM “ S.A.

3.1. Organizarea contabilit`]ii 26

3.1.1. Caracteristici generale 26

3.1.2. Flux de documente [I opera]iuni 28

3.1.3. Situa]iile financiare lunare pentru societ`]ile de valori mobiliare 33

3.2. Compensarea [I decontarea tranzac]iilor 38

3.2.1. Nova]ia 39

3.2.2. Conturile de decontare 39

3.2.3. Mecanismul compens`rii 40

3.2.4. Mecanismul decont`rii 41

3.3. Managementul riscului

CAP. IV CONTABILITATEA OPERA]IUNILOR PRIVIND |NREGISTRAREA |N CONTABILITATE A PRINCIPALELOR TIPURI DE OPERA}IUNI SPECIFICE SOCIET~}ILOR DE VALORI MOBILIARE

4.1. Reflectarea n contabilitate a opera]iunilor specifice societ`]ilor de valori mobiliare care tranzac]ioneaz` pe cele dou` pie]e

4.1.1. Temeiul legal [I sistemul de conturi utilizat

CAP. V CONCLUZII {I PROPUNERI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP I PREZENTAREA S.C. “STRIM” S.A.

1.1. ISTORICUL {I OBIECTUL DE ACTIVITATE

S.C.”STRIM” S.A. a luat fiin]` la CLUJ NAPOCA , n anul 1995 , apari]ie dovedit` prin existen]a contractului de societate. S.C.”STRIM” S.A. are personalitate juridic` ,care se supune legisla]iei rom=ne n vigoare ( Legea nr.31/1990 , Ordonan]a Guvernului nr.18/1993 , Hot`r=rea guvernamental` nr.788/1993 ) , sediul societ`]ii fiind n ROM+NIA.

Asocia]ii nominaliza]i conform contractului de societate , convin statutul societa]ii comerciale STRIM din care rezult` urm`toarele :

1) Denumirea

Societatea se nume[te Societatea Comercial` “ STRIM ” Societate pe Ac]iuni.

2) Sediul societ`]ii

Sediul societ`]ii este n CLUJ NAPOCA , Str. Lombului nr.9 Societatea poate deschide sucursale , filiale [i agen]ii n ]ar` [i str`in`tate cu respectarea prevederilor legale.

3) Forma juridic`

Societatea se constituie sub forma unei societ`]i pe ac]iuni , fiind o persoan` juridic` rom=n` nmatriculat` la Registrul Comer]ului.

4) Durata societ`]ii

Societatea se constituie pe perioad` nelimitat`.

5) Sigla societ`]ii

1.1.1 CAPITAL SOCIAL

Societatea avea la constituire un capital social de 51.650.000 lei , divizat n 1.033 ac]iuni av=nd o valoare nominal` de 50.000 lei , ulterior acesta se m`re[te prin hot`r=rea Adun`rii Generale a Ac]ionarilor, la 1000000000 lei

Ac]iunile societ`]ii sunt nominative [i indivizibile fa]` de societate , care nu recuno[te dec=t un singur proprietar pentru o ac]iune Toate ac]iunile sunt subiecte de drepturi [i obliga]ii egale.

Ac]iunile vor fi emise sub forma nscrierii n cont , iar ac]ionarilor li se vor emite certificate de ac]ionar.

Ac]iunile emise de societate vor fi eviden]iate ntr-un registru al ac]ionarilor n care se vor ar`ta numele [i prenumele , denumirea , domiciliul sau sediul ac]ionarilor.

Reducerea sau majorarea capitalului social se pot realiza pe baza hot`r=rii AGA n condi]iile [i cu respectarea procedurilor prev`zute de legile n vigoare.

Ac]ionarii au fat` de societate drepturile [i obliga]iile ce decurg din prevederile statutului [i contractului de societate , precum [i ale legisla]iei rom=ne n vigoare.

Ac]ionarii sunt obliga]i fa]` de societate numai pentru v`rsarea ac]iunilor subscrise.

De]inerea de ac]iuni implic` de drept adeziunea proprietarului ei la statutul societ`]ii [i nsu[irea clauzelor contractului de societate cu toate modific`rile survenite ulterior De asemenea , de]inerea de ac]iuni implic` acceptarea hot`r=rilor AGA luate n mod egal

Fiecare ac]ionar are propor]ional cu m`rimea capitalui social dreptul de a participa la Adun`rile Generale, de a vota , de a alege [i de a fi ales n organele de conducere , dreptul asupra unei par]i din beneficiile distribuite anual conform hot`r=rii AGA , dreptul de a participa la lichidarea societ`]ii [i de a primi o parte din activul net , dup` ndeplinirea formalit`]ilor prev`zute de Legea 31/1990 cu privire la lichidarea societ`]ii pe ac]iuni , alte drepturi stabilite de lege.

Cesiunea par]ial` sau total` a ac]iunilor ntre ac]ionari sau ter]i se face n condi]iile [i cu procedura prev`zut` de lege.

Drepturile [i obliga]iile legate de ac]iuni urmeaz` ac]iunile n cazul trecerii lor n proprietatea altor persoane.

1.1.2. DIZOLVAREA SOCIET~}II

Societatea se dizolv` n urm`toarele situa]ii :

a) hot`r=rii AGA;

b) falimentul societ`]ii;

c) mic[orarea capitalului social cu 50% din valoarea sa , dac` ac]ionarii nu convin asupra reducerii capitalului social;

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Decontarea Tranzactiilor cu Valori Mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Contabilitatea Decontarilor cu Tertii

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2

Capitolul 1 Managementul contabil în societatile de valori mobiliare 1.1. Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii În...

Contabilitate Financiară

CAPITOLUL 1 NORMALIZAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII FINANCIARE A ENTITATILOR ECONOMICE REZUMAT Reforma în domeniul...

Ai nevoie de altceva?