Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile

Proiect
8.8/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13767
Mărime: 83.72KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lacramioara Haiduc
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILIATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE BUCURESTI

Cuprins

CAPITOLUL I

1. STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE ŞI STOCURILE

1.1 Noţiuni, conţinut, structuri, delimitari privind activele imobilizate 3

1.2 Imobilizāri corporale 4

1.3 Imobilizari necorporale 4

1.4 Imobilizāri financiare 7

1.5 Noţiuni, continut, structuri, delimitāri privind stocurile 8

1.6 Obiectivele şi factorii contabilitaţii stocurilor 11

2. Standarde şi reglementāri contabile privind activele imobilizate şi stocurile 12

2.1 Standarde şi reglementāri contabile privind acivele imobilizate 12

2.1.1 Standardul Internaţional de contabilitate nr 16 “Imobilizāri corporale” 12

2.1.2 Standardul Internaţional de contabilitate 38 “Imobilizāri necorporale” 13

2.1.3 Satandardul Internaţional de contabilitate 39 “Imobilizāri financiare” 14

2.2 Standardul Internaţional de contabilitate 2 “Stocuri” 15

2.3 Probleme generale privind reglementārile contabile OMFP 1752/2005 15

3.Recunoaşterea imobilizārilor şi stocurilor 17

3.1 Recunoaşterea şi evaluarea imobilizārilor. Principii şi reguli 18

3.2 Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor. Principii şi reguli 20

4. Tratamente şi practice contabile privind activele imobilizate si stocurile 24

4.1 Tratamente şi practice contabile specifce activelor imobilizate 24

4.2 Tratamente şi politici contabile specifice stocurilor 28

CAPITOLUL II CONTRIBUTII PERSONALE

1 Concluzii şi propuneri 31

2.Studiu de caz la SC CDC CONSTRUCT SRL 33

Bibliografie 51

Extras din document

CAPITOLUL I

STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE SI

STOCURILE

1. Concepte, convenţii şi termeni cheie privind activele imobilizate şi stocurile.

“Contabilitatea financiara are o fundamentare patrimonialā, astfel elementele calitative descrise in situaţiile financiare se bazeazā pe categoria juridica de patrimoniu.

Structurile calitative proprii patrimoniului reprezentate în situaţiile financiare sunt cele de activ şi de pasiv.

Masa elementelor de activ este împartitā pe subdiviziuni, în raport de natura, modul de utilizare a bunurilor şi lichiditatea acestora. Structurile care raspund la asemenea cerinţā sunt cele de active si cele asimilate.

În raport cu aceste criterii se disting:

- Activele imobilizate;

- Activele circulante (curente)

O asemenea distincţie se regāseşte în plan economic prin gruparea activelor în capital fix şi capital circulant”

1.1 NOTIUNI, CONTINUT, STRUCTURI, DELIMITARI PRIVIND

ACTIVELE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt definite in I.A.S. 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”

ca toate acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente.

Activele imobilizate reprezintā bunurile şi valorile destinate sā serveascā o perioadā îndelungata în activitatea entitāţii economice si care nu se consumā sau se inlocuiesc dupa prima utilizare.

In raport de comportamentul lor economic şi al structurii lor materiale activele imobilizate se grupeaza astfel:

- Imobilizari corporale;

- Imobilizari necorporale;

- Imobilizari financiare;

1.1.1.* Imobilizarile corporale sunt definite de I.A.S 16 “Imobilizari corporale”ca active materiale, nemonetare, care:

a) sunt deţinute de o intreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestāri de servicii, pentru a fi închiriate terţilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

b) pot fi utilizate de întreprindere pe parcursul mai mulor perioade de gestiune;

Deşi IAS 16 “Imobilizāri corporale” exclude din aria sa de aplicabilitate investiţiile imobiliare (IAS 40 “Investiţii imobiliare”), acestea se numarā printre elementele de imobilizāri corporale, aceste imobilizāri sunt detinute mai degrabā pentru creşterea valorii capitalului.

Imobilizārile corporale mai sunt cunoscute şi sub denumirile de active corporale, active tangibile sau imobilizāri fizice.

”Termenul generic de imobilizāri corporale (denumite active tangibile) este folosit pentru a identifica în general acele active folosite în special în activitatea productivā din care societatea va beneficia pe o perioada mai mare de un an. Termenul de “corporal “ sau de “tangibil” face distincţia fata de activele necorporale care sunt active fārā o substanţa fizica sau a caror valoare nu poate fi în întregime indicata de existenţa lor fizica.”

1.1.2“* Imobilizārile necorporale, denumite si imobilizāri nemateriale sau active intangibile, nu îmbraca forma de bunuri concrete. Reglementārile din Romania clasificā imobilizārile necorporale în structuri precum:

- Cheltuieli de constituire;

- Cheltuieli de dezvoltare;

- Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale şi alte drepturi şi valori similare;

- Fond comercial, în cazul în care a fost achizitionat;

- Alte imobilizāri necorporale”

I.A.S. 38 “Active necorporale” solicitã unei intreprinderi sā recunoasca un element ca activ necorporal dacā şi numai dacā acel element intruneste:

1. Definitia unui activ necorporal;

2. Criteriul de recunoaştere expus in standard şi anume: este probabil ca intreprinderea sa obtina beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv;

3. Costul activului poate fi masurat in mod credibil.

Aceste reglementāri se aplicā fie ca activul este achizitionat din exterior, fie cā este generat intern.

“I.A.S. 38 “Active necorporale “ specificā faptul ca fondul comercial, mārcile, licenţele, titlurile de participare, listele de la clienţi şi alte categorii similare din punct de vedere economic, care sunt generate intern, nu vor fi recunoscute ca active.”1

Întreprinderile utilizeazā frecvent resurse sau angajeazā datorii pentru achiziţia, dezvoltarea sau mārirea unor resurse necorporale cum ar fi cunoştinţele ştiinţifice sau tehnologice, proiectarea si implementarea unor noi procese sau sisteme, licenţe, proprietāţi intelectuale, cunoştinţe despre piata şi marci inregistrate. Nu toate aceste elemente vor indeplini toate condiţiile definiţiei unui activ necorporal şi anume: identificabilitatea, controlul asupra unei resurse, existenţa beneficiilor economice viitoare.

Identificabilitatea activului necorporal se impune pentru a-l delimita de fondul comercial.

Controlul activului necorporal constā în capacitatea întreprinderii de a obţine beneficii economice viitoare din aceastā resursā şi, de asemenea¸ de a rerstricţiona accesul altora la beneficiile respective.

Beneficiile economice viitoare ce decurg dintr-un activ necorporal pot include venituri din vanzarea de produse sau servicii, reduceri de costuri sau alte beneficii rezultate din folosirea activului de societate.

Se cunosc urmatoarele categorii de imobilizāri necorporale :

1.1.2.1*Cheltuieli de constituire reprezintā cheltuielile generate de constituirea întreprinderii ca persoana juridicā distinctā. În aceaste situatie, valoarea rezultatā ca imobilizare necorporalā se amortizeazā sitematic pe parcursul unei perioade determinate.

Potrivit I.A.S 38 “active necorporale”, cheltuielile de constituire trebuie recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care sunt efectuate. Cheltuielile de constituire pot consta din costuri de infiintare, cum ar fi costurile de secretariat şi cele juridice suportate la infiintarea unei entitati juridice, cheltuiala pentru a deschide o noua afacere, sau cheltuiala pentru inceperea a noi operaţii sau lansarea de noi produse sau procese

Reglementārile contabile armonizate cu directiva a IV a CEE şi cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr.94/2001, prevād la punctual 5.21 posibilitatea imobilizārii de cātre o întreprindere a cheltuielilor de constituire. În aceastā situaţie suma reflectata in contul de imobilizāri necorporale se va amortiza sistematic pe parcursul unei perioade de 5 ani.

1.1.2.2“* Cheltuielile de dezvoltare

Dezvoltarea este aplicatā rezultatelor cercetārii sau a altor cunoştinţe în scopul realizārii de produse sau servicii noi sau îmbunātāţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizārii.”1

Exemple de activitāţi de dezvoltare sunt :

- proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediarā a prototipurilor, modelelor;

Preview document

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 1
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 2
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 3
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 4
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 5
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 6
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 7
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 8
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 9
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 10
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 11
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 12
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 13
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 14
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 15
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 16
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 17
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 18
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 19
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 20
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 21
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 22
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 23
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 24
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 25
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 26
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 27
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 28
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 29
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 30
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 31
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 32
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 33
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 34
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 35
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 36
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 37
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 38
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 39
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 40
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 41
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 42
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 43
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 44
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 45
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 46
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 47
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 48
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 49
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 50
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor - Recunoastere, Evaluare si Tratamente Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Contabilitatea Stocurilor si Productiei in Curs de Executie

Stocurile si productia in curs de executie reprezinta o componenta de baza a activelor circulante, constituind ansamblul bunurilor din cadrul...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Ai nevoie de altceva?