Contabilitatea si Inflatia

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea si Inflatia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 184 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Timos Tatiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE . 3
Capitolul I. CARACTERISTICA INFLAŢIEI ŞI CREDIBILITATEA INFORMAŢIILOR CONTABILE AFERENTE ACESTEIA . 7
1.1 Caracteristica generală a fenomenului inflaţionist . 7
1.2 Repercusiuni inflaţioniste în economia Republicii Moldova . 21
1.3 Necesitatea asigurării credibilităţii informaţiilor contabile în condiţii economice inflaţioniste . 27
Capitolul II. IMPACTUL INFLAŢIEI ASUPRA EVALUĂRII ŞI RAPORTĂRII ELEMENTELOR PATRIMONIALE ÎN 33 CONTABILITATE .
2.1 Influenţa inflaţiei asupra valorii activelor entităţii . 34
2.2 Consecinţele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale de pasiv . 60
2.3 Impactul inflaţiei asupra evaluării în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului financiar al entităţii . 69
Capitolul III. ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND METODOLOGIA CONTABILITĂŢII INFLAŢIEI . 81
3.1 Particularităţile metodei bazate pe conversie la inflaţie şi contabilitatea efectelor acesteia. 82
3.2 Contabilitatea inflaţiei conform metodei bazate pe evaluare. 104
3.3 Metoda combinată (mixtă) de retratare la inflaţie a elementelor patrimoniale raportate . 115
3.4 Analiza comparativă a metodelor de contabilizare a inflaţiei . 118
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI . 124
BIBLIOGRAFIE . 127
ADNOTARE . 136
CUVINTE–CHEIE . 139
LISTA ABREVIERILOR . 140
ANEXE . 141

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a economiilor contemporane, complexitatea căreia evoluează odatăcu dezvoltarea acestora. Istoria economică a dovedit că nici o economie nu este asigurată de impactul nefavorabil al inflaţiei. Ca consecinţă, aceasta niciodată nu a încetat să fie obiect de cercetare sau discuţii, inclusiv şi pentru Republica Moldova.

Inflaţia afectează tot: economia ţării, activitatea întreprinderilor, populaţia şi chiar şi contabilitatea prin distorsionarea informaţiilor financiar–contabile raportate. În astfel de condiţii, entităţile pentru a lua decizii corecte şi a rezista impactului inflaţionist, vor să se asigure de credibilitatea informaţiilor contabile furnizate de rapoartele financiare. Rolul contabilităţii în acest domeniu este decisiv – de a asigura utilizatorii cu informaţii credibile şi relevante aferente situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii, ce ar permite luarea unor decizii oportune. În acest scop reglementările şi practica internaţională apelează la contabilitatea de inflaţie.

Deşi noua legislaţie contabilă în Republica Moldova prevede armonizarea contabilităţii autohtone cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (I.F.R.S.), reglementările actuale în ţara noastră în domeniul contabilităţii de inflaţie nu sunt dezvoltate. Pe parcursul a mai mult de 17 ani inflaţia în Republica Moldova a cunoscut diferite forme, inclusiv şi hiperinflaţia (1991-1994). Însă informaţiile în rapoartele financiare cum se prezentau şi acum mai continuă a fi prezentate ca şi cum fenomenul inflaţiei nu există. Toate acestea argumentează actualitatea temei date de cercetare şi necesitatea unui studiu în problematica contabilităţii inflaţiei în Republica Moldova.

Conceptul inflaţiei, tipurile, cauzele şi consecinţele acesteia sunt abordate de numeroşi economişti cum sunt M. Friedman, Keynes, A. Smith, D. Miles, A. Scott, T. Dernburg, R. Dornbush, I. Golfajin, H. Frisch, P. Halwood, T. Mayer, J. S. Duesenberry, R. Z. Aliber, I. Bernar,

J. Colli, F. S. Mishkin (Occident); V. Balikoev, E. Borisov, S. Moiseev, A. Şişkin. (spaţiul ex¬sovietic); A. Ţugui , N. Dobrotă, N. Dardac, I. Cohuţ, N. Moroianu (România), dar mai puţini sunt cei ce au fost preocupaţi de impactul inflaţiei asupra contabilităţii şi anume: V. Bucur, A. Nederiţa,

T. Tuhari, E. Bajerean, V. Balanuţă, N. Ţiriulnicova (autohtoni); E. Schmalenbach, H. Greuning (Occident); N. Feleagă, M. Ristea, C-G. Dumitru, C. Toma, A. Ţugui, A-I. Muţiu, D. Pivodă, L. Malciu, (România).

Scopul tezei constă în studierea impactului inflaţiei asupra informaţiilor din rapoartele financiare şi contabilitatea acestuia, în contextul reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi dezvoltarea metodologiei contabilităţii de inflaţie în condiţiile Republicii Moldova pentru asigurarea principalelor caracteristici calitative ale informaţiei prezentate în rapoartele financiare.

Pentru realizarea acestui scop au fost formulate următoarele sarcini ale cercetării:

studierea şi definirea conceptului inflaţiei, tipurilor, cauzelor şi consecinţelor, modalităţilor de măsurare a acesteia;

analiza evoluţiei inflaţiei în Republica Moldova;

determinarea problemelor ce apar în contabilitatea în cost istoric ca rezultat al influenţei inflaţiei şi studierea alternativelor costului istoric, propuse de reglementările internaţionale şi naţionale;

determinarea eficienţei aplicării paleativelor de natură contabilăşi fiscală în condiţii de inflaţie;

aprecierea efectelor inflaţiei asupra activelor, pasivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului financiar al întreprinderii;

elaborarea unui model concret de măsurare a efectelor inflaţiei asupra elementelor patrimoniale, ţinând cont de particularităţile contabilizării acestora la întreprinderile din Republica Moldova;

identificarea aspectelor problematice şi perfecţionarea metodologiei contabilităţii inflaţiei în Republica Moldova.

Obiectul cercetării. Prezenta lucrare are ca obiect de cercetare studierea impactului inflaţiei asupra elementelor patrimoniale ale întreprinderii în cadrul etapelor exerciţiului contabil în baza datelor Î.M. “FAME–CV Construction” SRL, “Albara Grup” SRL, Î.I. “Lion-Gri” Ialoveni.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării. În cadrul elaborării lucrării ştiinţifice a fost aplicată metoda dialecticii, care stă la baza cunoaşterii materiei, cu componentele ei: analiza, sinteza inducţia şi deducţia; metode statistice, precum şi conceptele teoretice ale economiştilor autohtoni şi din străinătate; convenţiile fundamentale şi principiile de bază ale contabilităţii; caracteristicile calitative ale informaţiei contabile, prezentate în rapoartele financiare; prevederile standardelor de contabilitate naţionale şi internaţionale, a legilor şi actelor normative în vigoare; datele Biroului Naţional de Statistică; rapoartele anuale şi trimestriale ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si Inflatia.doc

Alte informatii

A fost prezentat la fac. Contabilitate de la Universitatea de stat din Moldova