Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje Intr-o Societate Comerciala

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje Intr-o Societate Comerciala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 171 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS 3
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE 7
1.1. Conceptul de stocuri şi producţie în curs de execuţie şi
clasificarea acestora 7
1.2. Noţiuni generale prvind stocurile de mărfuri şi ambalaje 11
1.2.1. Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri 11
1.2.2. Noţiuni generale privind stocurile de ambalaje 14
1.3. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje 17
1.3.1. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje la intrarea în
patrimoniu 21
1.3.2. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje cu ocazia
inventarierii 25
1.3.3. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje la închiderea
exerciţioului financiar 26
1.3.4. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje la ieşirea din
patrimoniau 27
1.4. Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor conform IAS 2 32
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII
COMERCIALE S.C. „DRAGON” SRL 35
2.1. Scurt istoric şi obiectul de activitate 35
2.2. Structura organizatorică a SC „DRAGON” SRL 36
2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil 40
2.4. Dinamica principalilor indicatori economico-financiari la
S.C. „DRAGON” S.R.L 49
CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI DE
GESTIUNE A STOCURILOR DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE 57
3.1. Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind stocurile de
mărfuri şi ambalaje 57
3.2. Metode de contabilitate sintetică şi analitică a stocurilor de
mărfuri şi ambalaje 67
3.2.1. Metode de contabilitate sintetică 67
3.2.2. Metode de contabilitate analitică 68
3.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind stocurile de
mărfuri 69
3.3.1. Contabilitatea stocurilor de mărfuri în unităţile cu
ridicata 71
3.3.2. Contabilitatea stocurilor de mărfuri în unităţile cu
amănuntul 76
3.3.3. Contabilitatea stocurilor de mărfuri aflate la terţi 79
3.3.4. Contabilitatea de mărfuri primite în consignaţie 82
3.4. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind stocurile de
ambalaje 84
3.4.1. Contabilitatea ambalajelor care circulă pe principiul
restituirii 86
3.4.2. Contabilitatea ambalajelor nerestituibile 91
3.4.3. Contabilitatea ambalajelor aflate la terţi 94
3.5. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de
mărfuri şi ambalaje 96
CAPITOLUL 4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A
STOCURILOR DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE 99
4.1. Necesitatea şi rolul analizei stocurilor de mărfuri şi ambalaje 99
4.2. Analiza stocurilor de mărfuri şi ambalaje 101
4.2.1. Analiza stocurilor active regulatoare 101
4.2.2. Analiza stocurilor de siguranţă 103
4.2.3. Analiza vitezei de circulaţie a mărfurilor 104
4.3. Analiza cheltuielilor legate de stocuri 108
4.3.1. Analiza cheltuielilor de desfacere 108
4.3.2. Analiza cheltuielilor de transport 110
4.3.3. Analiza cheltuielilor de stocare 111
CAPITOLUL 5. UTILIZAREA TEHNICII MODERNE DE
CALCUL ÎN CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI
ŞI AMBALAJE 113
5.1. Prezentarea sistemului informatic al SC „DRAGON”SRL 113
5.2. Prezentarea aplicaţiei CIRCSTOC – Prototip sistem expert
pentru analiza comparativă a stocurilor de mărfuri şi ambalaje
în cadrul S.C. „DRAGON” S.R.L. 118
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 123
BIBLIOGAFIE 126

Extras din document

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub imperiul INFORMAŢIEI.

Unică resursă inepuizabilă, informaţia a devenit astăzi un veritabil factor de putere, un bun social care influentează nemijlocit starea de prosperitate a unui popor.

Suntem în plină revoluţie informaţională. Schimbarea cea mai profundă este legată de generarea, culegerea, elaborarea şi răspândirea informaţiei. Omul nu poate exista în afara comunicării, pe care, în bună măsură, o generează şi intermediază.

Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau derivate ale acesteia.”Contabilitatea reprezintă cea mai importantă sursă de informare a unei naţiuni”, apreciază într-o lucrare de referinţă Oskar Morgenstern.

Cel mai mare filosof al antichităţii, Aristotel, atribuia conceptului de economie accepţiune creativă, utilă, respectiv arta de a acumula bunurile necesare traiului şi folosirea lor în sistemul comunităţii.

Drumul parcurs de contabilitate de-a lungul întregii sale istorii este predominat de la practică la teorie. Experienţa practică a anticipat şi modelat teoria contabilităţii. Nu întotdeauna practica a aşteptat neapărat teoria pentru a intra în aplicarea uzuală.

În cadrul procesului complex de relansare şi dinamizare a economiei româneşti, un rol important îl ocupă problematica stocurilor. În condiţiile unei economii de piaţă, asigurarea resurselor materiale necesare şi gestiunea corespunzătoare a acestora trebuie să corespundă sistemelor de valori bazate pe concurenţă, competiţie şi abilitatea de identificare şi fructificare a oportunutăţilor. În prezent, satisfacerea cererii pieţei în condiţii de profitabilitate a devenit o condiţie de existenţă a fiecărei firme. Aceasta presupune participarea tuturor subsistemelor unei întreprinderi, inclusiv a celui de asigurare a resurselor materiale necesare creşterii competitivităţii pe piaţă.

Unităţile economice trebuie să aibă în vedere condiţiile economice interne şi internaţionale de abordare a problemelor specifice proceselor de cumpărare, a celor de formare a stocurilor şi de desfacere a producţiei. Pentru ca activitatea economică dintr-o unitate patrimonială să genereze profit este necesar ca, încă din faza de aprovizionare materială, să fie puse în aplicare toate modalităţile care permit obţinerea lui. Astfel, orice reducere de preţ, obţinută prin negociere, creează premise pentru realizare de profit.

Formarea stocurilor de materiale şi produse la nivelul agenţilor economici are rolul de a asigura condiţiile optime pentru desfaşurarea activităţii. Stocurile contribuie la alimentarea continuă a subunităţilor de consum şi servirea clienţilor în vederea realizării obiectivelor pe care şi le-a propus fiecare unitate economică.

În activitatea economică stocurile au un rol deosebit deoarece constituirea, amplasarea şi administrarea lor se desfăşoară în strânsă corelaţie cu indicatorii strategici şi în interdependenţă cu rezultatele economico-financiare ale activităţii întreprinderii. Nivelul stocurilor trebuie adaptate sistematic la condiţiile noi create în economie, la cerinţele desfăsurării procesului de aprovizionare şi asigurării continuităţii activităţii.

Lucrarea de faţă intitulată „Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje într-o societate comercială” îşi propune să analizeze existenţa şi implicaţiile pe care le generează o anumită structură patrimonială „materie” de reflectare în contabilitatea financiară. Această structură patrimonială este reprezentată de mărfuri şi amabalaje, active circulante foarte importante în cadrul unei unităţi de producţie cum este S.C. „DRAGON”SRL . Se ştie că după anul 1989 economia României a trecut la o economie de piaţă, adică la o economie descentralizată. Trecerea la o astfel de economie a adus profunde modificări asupra contabilităţii, în general şi, implict, asupra contabilităţii stocurilor.

CAPITOLUL 1

NOTIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE

1.1. Conceptul de stocuri şi producţie în curs de execuţie şi clasificarea acestora

Activele circulante, denumite şi active pe termen scurt, capital circulant sau bunuri mobile, cuprind toate valorile economice sub forma stocurilor, creanţelor, titlurilor de plasament, instrumentelor de trezorerie şi disponibilităţilor băneşti.

Desfăşurarea activităţii de exploatare este condiţionată de existenţa stocurilor. Aceasta se grupează, sub aspectul gestionării, în stocuri propriu-zise şi producţie în curs de execuţie.

Stocurile şi producţia în curs de execuţie, reprezintă după caz, bunurile materiale, lucrurile şi serviciile destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie utilizate în situaţia în care au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie aflată sub forma producţiei neterminate.

Organizarea corespunzătoare a gestiunii stocurilor impune respectarea anumitor restricţii:

identificarea strictă a naturii bunului;

clasificarea bunurilor după destinaţie;

înregistrarea intrării în stoc în momentul trasferului

proprietăţii;

permanenţa şi exactitatea evaluării intrărilor, ieşirilor şi

stocului .

Marea diversitate a stocurilor utilizate impune o clasificare a acestora din diverse puncte de vedere. Astfel, în contabilitatea financiară a întreprinderii stocurile sunt clasificate şi delimitate în funcţie de patru criterii: fizic, destinaţia, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a gestiunilor. Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele structuri:

a. mărfurile, respectiv bunurile pe care unitatea patrimonială le cumpără în vederea revânzării, precum şi stocurile care îşi schimbă destinaţia;

b. materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se găsesc în produsul finit, integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;

c. materiile consumabile, care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau exploatare, fără a se regăsi, de regulă în produsul finit (materiale auxiliare, combustibili, materiale de amabalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat furaje şi alte materiale consumabile).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje Intr-o Societate Comerciala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE