Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Proiect
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 171 în total
Cuvinte : 41029
Mărime: 606.02KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CUPRINS 3

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE 7

1.1. Conceptul de stocuri şi producţie în curs de execuţie şi

clasificarea acestora 7

1.2. Noţiuni generale prvind stocurile de mărfuri şi ambalaje 11

1.2.1. Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri 11

1.2.2. Noţiuni generale privind stocurile de ambalaje 14

1.3. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje 17

1.3.1. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje la intrarea în

patrimoniu 21

1.3.2. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje cu ocazia

inventarierii 25

1.3.3. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje la închiderea

exerciţioului financiar 26

1.3.4. Evaluarea stocurilor de mărfuri şi ambalaje la ieşirea din

patrimoniau 27

1.4. Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor conform IAS 2 32

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

COMERCIALE S.C. „DRAGON” SRL 35

2.1. Scurt istoric şi obiectul de activitate 35

2.2. Structura organizatorică a SC „DRAGON” SRL 36

2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil 40

2.4. Dinamica principalilor indicatori economico-financiari la

S.C. „DRAGON” S.R.L 49

CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI DE

GESTIUNE A STOCURILOR DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE 57

3.1. Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind stocurile de

mărfuri şi ambalaje 57

3.2. Metode de contabilitate sintetică şi analitică a stocurilor de

mărfuri şi ambalaje 67

3.2.1. Metode de contabilitate sintetică 67

3.2.2. Metode de contabilitate analitică 68

3.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind stocurile de

mărfuri 69

3.3.1. Contabilitatea stocurilor de mărfuri în unităţile cu

ridicata 71

3.3.2. Contabilitatea stocurilor de mărfuri în unităţile cu

amănuntul 76

3.3.3. Contabilitatea stocurilor de mărfuri aflate la terţi 79

3.3.4. Contabilitatea de mărfuri primite în consignaţie 82

3.4. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind stocurile de

ambalaje 84

3.4.1. Contabilitatea ambalajelor care circulă pe principiul

restituirii 86

3.4.2. Contabilitatea ambalajelor nerestituibile 91

3.4.3. Contabilitatea ambalajelor aflate la terţi 94

3.5. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de

mărfuri şi ambalaje 96

CAPITOLUL 4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A

STOCURILOR DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE 99

4.1. Necesitatea şi rolul analizei stocurilor de mărfuri şi ambalaje 99

4.2. Analiza stocurilor de mărfuri şi ambalaje 101

4.2.1. Analiza stocurilor active regulatoare 101

4.2.2. Analiza stocurilor de siguranţă 103

4.2.3. Analiza vitezei de circulaţie a mărfurilor 104

4.3. Analiza cheltuielilor legate de stocuri 108

4.3.1. Analiza cheltuielilor de desfacere 108

4.3.2. Analiza cheltuielilor de transport 110

4.3.3. Analiza cheltuielilor de stocare 111

CAPITOLUL 5. UTILIZAREA TEHNICII MODERNE DE

CALCUL ÎN CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI

ŞI AMBALAJE 113

5.1. Prezentarea sistemului informatic al SC „DRAGON”SRL 113

5.2. Prezentarea aplicaţiei CIRCSTOC – Prototip sistem expert

pentru analiza comparativă a stocurilor de mărfuri şi ambalaje

în cadrul S.C. „DRAGON” S.R.L. 118

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 123

BIBLIOGAFIE 126

Extras din document

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub imperiul INFORMAŢIEI.

Unică resursă inepuizabilă, informaţia a devenit astăzi un veritabil factor de putere, un bun social care influentează nemijlocit starea de prosperitate a unui popor.

Suntem în plină revoluţie informaţională. Schimbarea cea mai profundă este legată de generarea, culegerea, elaborarea şi răspândirea informaţiei. Omul nu poate exista în afara comunicării, pe care, în bună măsură, o generează şi intermediază.

Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau derivate ale acesteia.”Contabilitatea reprezintă cea mai importantă sursă de informare a unei naţiuni”, apreciază într-o lucrare de referinţă Oskar Morgenstern.

Cel mai mare filosof al antichităţii, Aristotel, atribuia conceptului de economie accepţiune creativă, utilă, respectiv arta de a acumula bunurile necesare traiului şi folosirea lor în sistemul comunităţii.

Drumul parcurs de contabilitate de-a lungul întregii sale istorii este predominat de la practică la teorie. Experienţa practică a anticipat şi modelat teoria contabilităţii. Nu întotdeauna practica a aşteptat neapărat teoria pentru a intra în aplicarea uzuală.

În cadrul procesului complex de relansare şi dinamizare a economiei româneşti, un rol important îl ocupă problematica stocurilor. În condiţiile unei economii de piaţă, asigurarea resurselor materiale necesare şi gestiunea corespunzătoare a acestora trebuie să corespundă sistemelor de valori bazate pe concurenţă, competiţie şi abilitatea de identificare şi fructificare a oportunutăţilor. În prezent, satisfacerea cererii pieţei în condiţii de profitabilitate a devenit o condiţie de existenţă a fiecărei firme. Aceasta presupune participarea tuturor subsistemelor unei întreprinderi, inclusiv a celui de asigurare a resurselor materiale necesare creşterii competitivităţii pe piaţă.

Unităţile economice trebuie să aibă în vedere condiţiile economice interne şi internaţionale de abordare a problemelor specifice proceselor de cumpărare, a celor de formare a stocurilor şi de desfacere a producţiei. Pentru ca activitatea economică dintr-o unitate patrimonială să genereze profit este necesar ca, încă din faza de aprovizionare materială, să fie puse în aplicare toate modalităţile care permit obţinerea lui. Astfel, orice reducere de preţ, obţinută prin negociere, creează premise pentru realizare de profit.

Formarea stocurilor de materiale şi produse la nivelul agenţilor economici are rolul de a asigura condiţiile optime pentru desfaşurarea activităţii. Stocurile contribuie la alimentarea continuă a subunităţilor de consum şi servirea clienţilor în vederea realizării obiectivelor pe care şi le-a propus fiecare unitate economică.

În activitatea economică stocurile au un rol deosebit deoarece constituirea, amplasarea şi administrarea lor se desfăşoară în strânsă corelaţie cu indicatorii strategici şi în interdependenţă cu rezultatele economico-financiare ale activităţii întreprinderii. Nivelul stocurilor trebuie adaptate sistematic la condiţiile noi create în economie, la cerinţele desfăsurării procesului de aprovizionare şi asigurării continuităţii activităţii.

Lucrarea de faţă intitulată „Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje într-o societate comercială” îşi propune să analizeze existenţa şi implicaţiile pe care le generează o anumită structură patrimonială „materie” de reflectare în contabilitatea financiară. Această structură patrimonială este reprezentată de mărfuri şi amabalaje, active circulante foarte importante în cadrul unei unităţi de producţie cum este S.C. „DRAGON”SRL . Se ştie că după anul 1989 economia României a trecut la o economie de piaţă, adică la o economie descentralizată. Trecerea la o astfel de economie a adus profunde modificări asupra contabilităţii, în general şi, implict, asupra contabilităţii stocurilor.

CAPITOLUL 1

NOTIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE

1.1. Conceptul de stocuri şi producţie în curs de execuţie şi clasificarea acestora

Activele circulante, denumite şi active pe termen scurt, capital circulant sau bunuri mobile, cuprind toate valorile economice sub forma stocurilor, creanţelor, titlurilor de plasament, instrumentelor de trezorerie şi disponibilităţilor băneşti.

Desfăşurarea activităţii de exploatare este condiţionată de existenţa stocurilor. Aceasta se grupează, sub aspectul gestionării, în stocuri propriu-zise şi producţie în curs de execuţie.

Stocurile şi producţia în curs de execuţie, reprezintă după caz, bunurile materiale, lucrurile şi serviciile destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie utilizate în situaţia în care au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie aflată sub forma producţiei neterminate.

Organizarea corespunzătoare a gestiunii stocurilor impune respectarea anumitor restricţii:

identificarea strictă a naturii bunului;

clasificarea bunurilor după destinaţie;

înregistrarea intrării în stoc în momentul trasferului

proprietăţii;

permanenţa şi exactitatea evaluării intrărilor, ieşirilor şi

stocului .

Marea diversitate a stocurilor utilizate impune o clasificare a acestora din diverse puncte de vedere. Astfel, în contabilitatea financiară a întreprinderii stocurile sunt clasificate şi delimitate în funcţie de patru criterii: fizic, destinaţia, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a gestiunilor. Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele structuri:

a. mărfurile, respectiv bunurile pe care unitatea patrimonială le cumpără în vederea revânzării, precum şi stocurile care îşi schimbă destinaţia;

b. materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se găsesc în produsul finit, integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;

c. materiile consumabile, care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau exploatare, fără a se regăsi, de regulă în produsul finit (materiale auxiliare, combustibili, materiale de amabalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat furaje şi alte materiale consumabile).

Preview document

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 58
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 59
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 60
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 61
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 62
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 63
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 64
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 65
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 66
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 67
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 68
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 69
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 70
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 71
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 72
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 73
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 74
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 75
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 76
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 77
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 78
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 79
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 80
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 81
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 82
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 83
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 84
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 85
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 86
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 87
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 88
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 89
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 90
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 91
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 92
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 93
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 94
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 95
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 96
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 97
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 98
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 99
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 100
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 101
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 102
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 103
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 104
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 105
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 106
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 107
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 108
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 109
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 110
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 111
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 112
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 113
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 114
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 115
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 116
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 117
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 118
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 119
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 120
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 121
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 122
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 123
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 124
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 125
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 126
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 127
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 128
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 129
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 130
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 131
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 132
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 133
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 134
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 135
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 136
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 137
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 138
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 139
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 140
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 141
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 142
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 143
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 144
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 145
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 146
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 147
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 148
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 149
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 150
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 151
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 152
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 153
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 154
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 155
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 156
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 157
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 158
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 159
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 160
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 161
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 162
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 163
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 164
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 165
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 166
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 167
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 168
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 169
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 170
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială - Pagina 171

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje Intr-o Societate Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Studiu Privind Modul de Organizare a Contabilitatii Stocurilor de Marfuri la SC Peco SA Arges

I.BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA S.C. PECO S.A. ARGEŞ. 1.Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile economiei de...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Monografie Contabila

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAŢIE ŞI METODE ŞTIINŢIFICE DE CERCETARE FOLOSITE Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă...

Contabilitatea Stocurilor

Capitolul I CONTABILITATEA STOCURILOR 1.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale stocurilor Stocurile sunt active...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Contabilitatea si Analiza Stocurilor - Studiu de Caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. FLAVI-COM S.R.L. Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere...

Contabilitatea mărfurilor și ambalajelor la SC Sprint Tools SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabila sau...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Ai nevoie de altceva?