Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 24815
Mărime: 263.44KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Cojocaru
UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” BACĂU FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I. Contabilitatea surselor şi plasamentelor în sistemul bancar românesc 4

1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar românesc 4

1.1.1. Definirea băncii şi a sistemului bancar 4

1.1.2. Rolul şi importanţa sistemului bancar 5

1.1.3. Structura sistemului bancar 7

1.2. Tipologia şi funcţiile băncii 8

1.2.1. Tipologia băncilor 8

1.2.2. Funcţiile băncilor 10

1.3. Reforma bancară din România 12

1.3.1. Evoluţia sistemului bancar românesc 12

1.3.2. Evoluţia cadrului legislativ 13

1.4. Operaţiuni privind sursele 15

1.5. Operaţiuni privind plasamentele 17

CAPITOLUL II. Prezentarea generală a societăţii S.C. BANCPOST S.A.

2.1. Istoricul firmei 22

2.2. Organizarea BANCPOST 24

2.2.1. Tehnologie şi servicii 27

2.2.2. Divizia Audit intern 28

2.2.3. Direcţia Conformitate 28

2.3. Principalii indicatori financiari 29

2.4. Managementul riscului financiar 31

2.4.1. Riscul de credit 31

2.4.2. Riscul de rată a dobânzii 32

2.4.3. Riscul valutar 34

2.4.4. Riscul de lichiditate 36

2.4.5. Valorile juste ale activelor şi pasivelor financiare 37

CAPITTOLUL III. Reflectarea surselor şi plasamentelor în contabilitatea societăţii S.C. BANCPOST S.A. 39

3.1. Operaţiuni privind sursele 39

3.1.1. Particularităţi privind creditele acordate clientelei 39

3.1.2. Creanţe restante şi îndoielnice 56

3.2. Operaţiuni privind plasamentele 60

3.2.1. Depozite bancare 60

3.2.2. Valori de recuperate şi sume datorate 66

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 68

ANEXE 73

BIBLIOGRAFIE 86

Extras din document

1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar românesc

România are o economie relativ deschisă, cu exporturi reprezentând 25,7% şi importuri 34,2% din PIB în 1998. Aceasta face ca situaţia României să fie similară cu cea a Poloniei, ambele având economii mai puţin deschise decât Slovenia, Slovacia sau Republica Cehă, pentru care atât exporturile, cât şi importurile reprezintă mai mult de jumătate din PIB. Din punct de vedree geografic, România este departe de principalii parteneri comerciali din Vest şi la răscrucea unor zone conflictuale ( Rusia şi Iugoslavia).

Băncile, definite ca persoane juridice autorizate să efectueze în mod curent operaţiuni bancare, sunt obligate, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 să organizeze şi să ţină contabilitate. Prin aceasta se urmăreşte redarea sub o formă unică, generalizată şi normalizată a evenimentelor economice, financiare, juridice şi fiscale. În cazul băncilor, contabilitatea trebuie să reflecte în expresie bănească disponibilităţile băneşti şi depozitele băneşti, bunurile mobile şi imobile, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile, precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute.

Legea contabilităţii şi planul de conturi pentru bănci sunt obligatorii pentru toate băncile cu sediul în România şi pentru subunităţile cu sediul în România ale băncilor cu sediul în străinătate.

Contabilitatea bancară deşi este reglementată de o lege care se adresează tuturor societăţilor comerciale, prezintă unele particularităţi determinate de specificitatea activităţii bancare. Astfel :

-Descentralizarea funcţiei contabile - se datorează faptului că în activitatea bancară fiecare operaţiune bancară se traduce printr-o operaţiune contabilă ce se înregistrează la locul producerii ei. Asta nu înseamnă că nu există un compartiment de contabilitate care să centralizeze şi să prelucreze informaţia contabilă;

-Gradul înalt de informatizare în contabilitate – ca o consecinţă directă a descentralizării şi a numărului mare de înregistrări contabile;

-Finalitatea activităţii contabile – cuprinde în plus o serie de informaţii despre bancă sau clienţii băncii, care sunt utilizate de către organele de supraveghere bancară sau de organele fiscale.

1.1.1. Definirea băncii şi a sistemului bancar

Conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 58/1998 astfel cum a fost modificată, prin bancă se înţelege “persoana juridică autorizată să desfăşoare, în principal, activităţi de atragere de depozite şi de acordare de credite în nume şi în cont propriu”. Această definiţie se axează în principal pe ideea că băncile reprezintă persoane juridice autorizate, punându-se astfel accentul pe condiţia sine qua non a autorizării acestora de către Banca Naţională a României, autorizaţie în absenţa căreia societăţile bancare nu îşi pot desfăşura activitatea. Aceasta este principala deosebire între definiţia actuală a băncii şi cea formulată de Legea 33/1991, în care nu se făcea referire la cerinţa fundamentală a autorizării băncilor.

O altă definiţie a băncii întâlnită în literatura de specialitate din ţara noastră, este cea formulată de profesorul Costin C. Kiriţescu , conform căreia banca este “o instituţie financiară şi de credit, de stat sau particulară, ale cărei funcţii principale sunt:

-atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise acestora;

-acordarea de credite pe diferite termene;

-efectuarea de viramente între conturile clienţilor şi de transferuri în conturile deschise la alte bănci;

-emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu astfel de instrumente;

-vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare.”

Aceaşi modalitate de definire prin enumerare exemplificativă o întâlnim şi în lucrări dindreptul francez (“banca este acea instituţie publică sau privată care facilitează plăţile întreprinderilor şi ale particularilor, primeşte şi împrumută fonduri şi girează mijloace de plată”). Sau în sistemul de drept common-law (“băncile sunt acele organizaţii care primesc depozite, acordă credite, plătesc cecuri şi prestează alte servicii clienţilor”). Legat de sistemul de common-law mai trebuie să precizăm că, pentru a fi bancă, o instituţie trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiţii:

-să încaseze cecuri pentru clienţi;

-să plătească cecurile trase de clienţii săi;

-să ţină conturi curente pentru clienţii săi.

Din definiţia dată sistemului bancar, aceea în care “sistemul bancar reprezintă ansamblul operaţiunilor şi tranzacţiilor active şi pasive efectuate de aparatul bancar” , rezultă complementaritatea dintre sistemul bancar şi aparatul bancar. În continuare, aparatul bancar este definit ca fiind “ansamblul diverselor categorii de bănci cu capital autohton sau privat, precum şi combinaţii mixte ale acestora, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unei ţări”. Astfel se poate desprinde concluzia că, în timp ce aparatul bancar reprezintă modu de organizare a băncilor, sistemul bancar se referă la operaţiunile realizate de aceste bănci.

1.1.2. Rolul şi importanţa sistemului bancar

Conform opiniilor exprimate în literatura de specialitate atât în ţară, cât şi din străinătate, rolul băncilor este, dacă nu unic, cel puţin special, în comparaţie cu alţi agenţi economici din sectorul real sau financiar, dezvoltarea bancară asigurând, în ultimă instanţă, structura necesară funcţionării economiei de piaţă.

Băncile, datorită calităţii lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică, reprezintă astfel o categorie aparte de instituţii financiare, care asigură lichiditate şi servicii de plăţi, formează o modalitate de transmisie a politicii monetare şi exercită disciplină financiară asupra debitorilor. Procesul de intermediere bancară influenţează în mod decisiv dezvoltarea economică a unei ţări prin faptul că băncile mobilizează o resursă deficitară - capitalul - şi o alocă imparţial pe baza unei analize riguroase de credit către cele mai sigure şi eficiente investiţii. În plus, băncile asigură disciplina financiară în cadrul unei economii, întrucât ele trebuie să se asigure că îşi vor recupera resursele financiare împrumutate, cu un randament adecvat. Prin urmare, băncile vor ierarhiza proiectele de investiţii în funcţie de randament şi risc şi vor monitoriza modul de utilizare a fondurilor împrumutate. Astfel, prin intermediul unei activităţi eficiente şi sănătoase, băncile impun disciplina financiară la scara întregii economii. Toate aceste funcţii explică de ce băncile sunt supuse unui grad mai ridicat de reglementare şi supraveghere decât în cazul celorlalte instituţii din cadrul economiei.

În cazul ţărilor de tranziţie, care au sisteme financiare mai puţin complexe, băncile joacă un rol şi mai pronunţat decât în economiile dezvoltate, deoarece acestea sunt principalele instituţii care produc informaţia necesară pentru desfăşurarea intermedierii financiare.

Preview document

Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 1
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 2
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 3
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 4
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 5
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 6
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 7
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 8
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 9
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 10
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 11
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 12
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 13
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 14
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 15
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 16
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 17
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 18
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 19
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 20
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 21
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 22
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 23
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 24
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 25
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 26
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 27
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 28
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 29
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 30
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 31
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 32
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 33
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 34
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 35
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 36
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 37
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 38
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 39
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 40
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 41
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 42
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 43
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 44
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 45
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 46
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 47
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 48
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 49
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 50
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 51
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 52
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 53
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 54
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 55
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 56
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 57
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 58
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 59
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 60
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 61
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 62
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 63
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 64
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 65
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 66
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 67
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 68
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 69
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 70
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 71
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 72
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 73
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 74
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 75
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 76
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 77
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 78
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 79
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 80
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 81
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 82
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 83
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 84
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 85
Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Surselor si Plasamentelor unei Societati Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Gestiunea Trezoreriei Întreprinderii

1.PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI În general prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiunilor băneşti şi financiare pe care...

Organizarea Contabilității Importului de Mărfuri

INTRODUCERE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2

Capitolul 1 Managementul contabil în societatile de valori mobiliare 1.1. Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii În...

Contabilitatea Bancară

TEMA 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE Conţinut: 1. Obiectul contabilităţii bancare 2. Principiile contabilităţii bancare 3. Documentele...

Ai nevoie de altceva?