Contabilizarea Impozitului pe Profit si Imaginea Fidela

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilizarea Impozitului pe Profit si Imaginea Fidela.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 46 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. univ.dr. Albu Cătălin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS 1
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 RAPORTUL CONTABILITATE – FISCALITATE 5
1.1. Fiscalitatea – factor de diferenţiere a sistemelor contabile 7
1.2. Dimensiunile conceptului de imagine fidelă 8
1.3. Optimizarea raportului contabilitate – fiscalitate şi asigurarea imaginii fidele 11
CAPITOLUL 2 DELIMITĂRI PRIVIND IMPOZITUL CURENT ŞI IMPOZITUL AMÂNAT 12
2.1. Impozitul pe profit curent (exigibil) 12
2.2. Impozitul pe profit amânat 13
2.2.1. Diferenţele temporare 13
2.2.1.1. Diferenţele temporare impozabile 13
2.2.1.2. Diferenţele temporare deductibile 14
2.2.2. Creanţele şi datoriile de impozit amânat 16
2.2.2.1. Datoriile de impozit amânat 16
2.2.2.2. Creanţele de impozit amânat 17
2.3. Evaluarea, recunoaşterea şi prezentarea impozitului curent şi a impozitului amânat 18
CAPITOLUL 3 REGLEMENTĂRI FISCALE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 19
3.1. Plătitorii impozitului pe profit 19
3.2. Scutiri de la plata impozitului pe profit 19
3.3. Anul fiscal şi cotele de impozitare 20
3.4. Calculul profitului impozabil 20
3.4.1. Veniturile neimpozabile 20
3.4.2. Cheltuielile ce afectează profitul impozabil 20
3.5. Plata impozitului pe profit 22
CAPITOLUL 4 IMPOZITAREA AMÂNATĂ ÎN SISTEMUL CONTABIL ROMÂNESC 23
STUDIU DE CAZ PRIVIND DETERMINAREA ŞI CONTABILIZAREA IMPOZITULUI PE PROFIT CURENT ŞI A IMPOZITULUI PE PROFIT AMÂNAT 25
Prezentarea societăţii 26
ETAPA 1. Determinarea rezultatului contabil înainte de impozitare 27
ETAPA 2. Determinarea impozitului pe profit amânat 29
ETAPA 2.1. Calculul diferenţelor temporare pentru fiecare activ şi fiecare datorie 30
ETAPA 2.2. Calculul activului sau datoriei de impozit amânat 33
ETAPA 2.3. Recunoaşterea în bilanţ a impozitului amânat (activ sau datorie) 33
ETAPA 3. Identificarea veniturilor neimpozabile 34
ETAPA 4. Identificarea cheltuielilor nedeductibile 34
ETAPA 5. Determinarea rezultatului impozabil 36
ETAPA 6. Determinarea şi contabilizarea impozitului pe profit exigibil. 36
ETAPA 7. Determinarea cheltuielilor totale cu impozitul pe profit. 37
CONCLUZII 38
BIBLIOGRAFIE 41

Extras din document

INTRODUCERE

Unul din cele mai motivante obiective care justifică existenţa unei întreprinderi este obţinerea de profit. În cadrul primei enciclopedii contabile, scrisă la începutul secolului al XVI-lea, Luca Pacioli evidenţia faptul că „scopul fiecărui negustor este de a dobândi câştig licit şi competent pentru subzistenţa sa”. Astfel, la sfârşitul Evului Mediu, măsura performanţei unei afaceri era câştigul. Începând cu secolul al XIX-lea, termenul de câştig a fost înlocuit cu cel de profit.

În calitatea sa de reprezentant al intereselor naţionale, statul desfăşoară activităţi care generează costuri ce trebuie acoperite prin resurse suficiente. Prin urmare, legea fundamentală a statului de drept consfinţeşte obligaţia tuturor cetăţenilor de a contribui prin impozite şi taxe la acoperirea cheltuielilor publice.

Impozitul reprezintă o prelevare obligatorie şi fără contraprestaţie din partea statului, cu scopul de a acoperi cheltuielile publice. Una dintre cele mai importante surse de venituri ale bugetului statului este impozitul pe profit.

Impozitul pe profit a fost şi este contestat de întreprinzători, aceştia argumentând că determină creşterea costurilor de producţie şi implicit a preţurilor de vânzare. Există păreri potrivit cărora acest impozit nu are o justificare economică, deoarece profiturile înregistrate de persoanele juridice se vor repartiza acţionarilor şi vor face obiectul impozitului pe venitul personal.

Argumentele economice aduse împotriva impozitului pe profit sunt neutralizate prin justificările prezentate, în legătură cu rolurile acestuia pe plan financiar, economic şi social.

Rolul cel mai important al impozitului pe profit se manifestă pe plan financiar, acesta reprezentând mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor publice.

Pe plan economic, rolul impozitului pe profit se manifestă prin intermediul măsurilor pe care statul le ia pentru a interveni în activităţile economice. Acesta poate fi utilizat ca un instrument de susţinere sau frânare a unei activităţi economice, de creştere sau reducere a producţiei sau a consumului unui anumit produs, de stimulare sau îngrădire a comerţului exterior, etc.

Dacă se urmăreşte stimularea întreprinzătorilor pentru creşterea producţiei şi a ofertei, statul va proceda la diminuarea prelevărilor sub formă de impozit, rezultând o creştere corespunzătoare a venitului rămas, din care o parte mai mare va putea fi destinată unor noi investiţii. Pe seama investiţiilor efectuate vor creşte capacităţile de producţie şi numărul locurilor de muncă create şi se va reduce şomajul, va spori producţia, iar economia se va înscrie pe coordonate de creştere.

Pe plan social, impozitul pe profit poate juca rolul de instrument de redistribuire a unei părţi din P.I.B. între clase şi pături sociale, între persoane fizice şi juridice, etc.

Prin urmare putem menţiona că impozitul pe profit deţine un rol extrem de important atât la nivelul activităţii desfăşurate de agenţii economici, cât şi la nivelul economiei naţionale. Pe baza analizei acestei plăţi către stat se pot elabora decizii în domeniul economico-financiar, în sensul ameliorării unor situaţii nefavorabile sau dezvoltării unor activităţi noi ce beneficiază de facilităţi fiscale.

Scopul principal al acestei lucrări îl constituie analiza detaliată a impozitului pe profit şi contabilităţii acestuia, abordată în mod teoretic dar şi practic, ţinând cont de reglementările în vigoare.

În partea teoretică a lucrării se prezintă o analiză a raportului dintre contabilitate şi fiscalitate în corelare cu modul în care acesta afectează principiul contabil al imaginii fidele şi se sugerează modalităţi de soluţionare a divergenţelor existente. De asemenea se prezintă aspecte teoretice privind modul de determinare a rezultatelor financiare şi a impozitului pe profit, modul de contabilizare a acestora, şi reflectarea lor în rapoartele financiare.

Partea practică a lucrării este elaborată în baza situaţiilor financiare prezentate de societatea ENERGOFAR SRL pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2006. Pentru această perioadă am realizat un studiu de caz cu scopul de a determina impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În cadrul studiului de caz am specificat etapele ce trebuie parcurse pentru a calcula impozitul curent şi cel amânat şi de asemenea am evidenţiat modul de calcul, contabilizare şi plată a cheltuielilor totale cu impozitul pe profit realizat.

Fisiere in arhiva (3):

  • Contabilizarea Impozitului pe Profit si Imaginea Fidela
    • lucrare licenta.doc
    • prima pagina.doc
    • situatii financiare.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice, Bucureşti Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune