Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 28195
Mărime: 175.07KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ. Radu Florea

Cuprins

INTRODUCERE.7

Capitolul I

ORGANIZAREA ACTIVITǍŢII DE CONTROL

1.1. Controlul, element fundamental al actului de conducere şi de decizie.9

1.2. Formele controlului financiar, diversitatea şi interdependenţa sistemului metodologic al acestora.13

1.2.1. Clasificarea din punct de vedere al momentului în care intervin.14

1.2.2. Clasificarea din punct de vedere al reglementărilor legale care stau la baza lor.14

1.3. Obiectivele controlului financiar de gestiune.16

1.4. Programarea şi funcţionarea controlului financiar de gestiune.16

1.5. Organizarea si exercitarea activităţii de control financiar de gestiune. 17

1.6. Întocmirea şi perfectarea documentelor de control.22

Capitolul II

ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITǍŢII ECONOMICO-FINANCIARE A S.C.PAMBAC S.A. BACǍU

2.1. Prezentarea generală a S.C.PAMBAC S.A. BACǍU.25

2.2. Structura organizatorică şi funcţională a S.C. PAMBAC S.A. BACǍU.36

2.2.1. Fluxul tehnologic.38

2.2.2 Organizarea compartimentului financiar-contabil.39

2.3. Situaţia şi evoluţia principalilor indicatori economico-financiari.42

2.4. Sistemul informaţional financiar-contabil al S.C. PAMBAC S.A. BACĂU.43

Capitolul III

STUDIUL DE CAZ PRIVIND CONTROLUL FAPTIC-INVENTARIEREA LA S.C.PAMBAC S.A. BACǍU

3.1. Existenţa, integritatea şi paza bunurilor, valorilor de orice fel deţinute cu orice titlu.49

3.2. Utilizarea valorilor materiale şi băneşti, declasările şi casările de bunuri.58

3.3. Efectuarea în numerar sau prin conturi bancare a încasărilor şi plăţilor, în lei şi valută, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor faţă de salariaţi şi de buget.59

3.4. Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, a celor tehnico-operative şi contabile, înregistrarea în contabilitate a acestora.60

Concluzii şi propuneri referitoare la eficienţa controlului financiar la S.C. PAMBAC S.A.65

Anexe.67

Bibliografie.93

Extras din document

INTRODUCERE

Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie: valorificarea singurei resurse inepuizabile, creativitatea şi inteligenţa.

Evoluţia societăţii este grevată esenţial pe amplificarea continuă a capacităţii de informare. Fiinţa umană păstrează astfel în permanenţă, vocaţia spre progres şi civilizaţie.

Trăim în imperiul informaţiei, într-o lume a competiţiei unde adevărata "avere" se măsoară în cantitatea şi calitatea informaţiei obţinute la un moment dat. Ea prevalează, adeseori potenţialul economic, tehnologic sau umanitar.

Napoleon Bonaparte consideră că „INFORMAŢIA EXACTǍ, DEŢINUTǍ LA MOMENTUL OPORTUN ASIGURǍ 99 % DIN VICTORIA ORICǍROR BǍTǍLII."

Cunoaşterea situaţiei patrimoniului, a capacităţii acesteia de a asigura profit, a solvenţei comerciale ori de faliment, în care se pot afla agenţii economici, la un moment dat, este asigurată cu ajutorul contabilităţii reale operative, ştiinţific organizată şi a controlului financiar, organizat şi exercitat în mod exigent şi competent.

Controlul financiar de gestiune, ca principală componentă a controlului financiar, cuprinde în sfera sa, sub aspect legal, teoretic şi practic, problematica complexă, specifică domeniului economic‚ şi financiar al agenţilor economici.

Controlul financiar de gestiune corectează modul de gospodărire şi utilizare a resurselor materiale, financiare, umane şi informaţionale.

Contabilitatea ca ştiinţă cu caracter teoretic şi aplicativ s-a născut din necesităţile practice ale producţiei materiale şi s-a dezvoltat odată cu forţele de producţie, cu diviziunea socială a muncii şi cu schimbul. În aceste condiţii, contabilitatea este străns legată de procese economice şi de relaţiile de producţie, care se schimbă în diferite momente ale istoriei societăţii. Înţeleasă şi privită în acest fel, contabilitatea îşi păstrează întregul dinamism, mersul novator, caracterul de ştiinţă care a luat naştere şi a crescut odată cu dezvoltarea mediului social-economic. Cercetările şi studiile în contabilitatea producţiei şi a ansamblurilor economice mari din ultimile decenii, au dat la iveală şi mai plenar caracterul universal şi forţa sa previzională.

Varietatea activităţilor desfaşurate în unităţile economice, impune contabilităţii ca stiinţă cu multiple resorturi calculatorii, rezolvarea problemelor în spiritul cerinţelor şi jocul pieţei. Contabilitatea furnizează date şi informţii eficiente pentru statornicirea productivismului raţional şi pentru elaborarea strategiilor şi tacticilor la toate nivelurile.

Cunoaşterea volumului cheltuielilor şi al veniturilor, compararea acestora în vederea stabilirii rezultatelor prin intermediul informaţiei contabile, permite realizarea principiului de bază al gestiunii, care obligă unităţiile economice să-şi acopere cheltuielile din venituri proprii şi să obţină un profit.

Contribuţia contabilităţii la realizarea obiectivelor strategice ale managerilor se manifestă şi sub forma asigurării informaţiilor necesare controlului, a determinării gradului de răspundere şi efectului realizat la diferite locuri de muncă, scoate la iveală rezervele interne, cheltuielile neeconomicoase şi pierderile din producţie. Urmare a cerinţelor actuale ale conducerii şi organizării ştiinţifice a unităţiilor economice, contabilitatea temporană se orienteză tot mai mult către calcule previzionale asupra mijloacelor, resurselor de formare a acestora, rezultatelor financiare, pe care le împleteşte cu reflectarea fenomenelor ce au avut loc.

Contabilitatea şi-a dezvoltat puterea de cunoaştere a situaţiei economice şi financiare, cu scopul de a furniza în condiţii optime din formaţiile necesare luării celor mai juste decizii. Scopul contabilităţii este de a face din informaţiile şi metodele sale un instrument de orientare, un „tablou de bord”, un consilier pentru stabilirea condiţiilor în care unitatea economică îşi desfăşoară activitatea în interior, precum şi în contextul macroeconomic.

Cu alte cuvinte, informaţiile contabilităţii constituie sursa cea mai importantă, „banca de date” a conducerii în procesul decizional. Contabilitatea devine astfel indispensabilă în activitatea de conducere.

Ca rezultat al secularei sale existeţe şi a multiplelor aplicaţii practice, contabilitatea dispune de o mare mobilitate în abordarea fenomenelor economice, iar informaţia ei a devenit de mult „ o componentă a sistemului de conducere raţională a unităţilor creatoare de valori”.

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ACTIVITǍŢII DE CONTROL

1.1. CONTROLUL, ELEMENT FUNDAMENTAL

AL ACTULUI DE CONDUCERE ŞI DE DECIZIE

În economia de piaţă, orice agent economic doreşte să realizeze profit.

Agenţii economici sunt supuşi examenului riguros, dar drept al pieţei, având la baza raportul cerere-ofertă, care operează după criteriul eficienţei, al concordanţei activităţilor economice cu nevoile reale ale consumatorilor.

În aceste condiţii pentru a produce profit, agenţii economici trebuie să aibă o înaltă capacitate de adaptare la cerinţele şi legităţile pieţei, ale concurenţei loiale.

Pe lângă iniţiativa liberă şi aportul material, financiar, uman-fizic şi de inteligenţă, o condiţie esenţială a obţinerii profitului este informaţia operativă şi reală cu privire la patrimoniul, activitatea economică şi comercială desfăşurată şi rezultatele acesteia, profit sau pierdere.

Cunoaşterea condiţiilor economice şi financiare, în raport cu cerinţele şi legităţile pieţei în care se derulează activitatea agenţilor economici, previne situaţiile de încetare a plăţilor şi de faliment, asigură profitul.

În condiţiile de legalitate şi liberă iniţiativă, cunoaşterea, de către factorii interesaţi, a acestor obiective, este o cerinţă esenţială a conducerii pe baza criteriilor de profit.

Informaţia de calitate, reală şi operativă a situaţiei economice şi financiare şi a evoluţiei acesteia previne riscurile, deficienţele, lipsurile, în general ineficienţa şi asigură libera iniţiativă economică, în condiţii de concurenţă loială.

Cunoaşterea este necesară, în primul rând, conducerii agenţilor economici (regii autonome, societăţi comerciale, societăţi agricole, alte categorii) şi personalului acestora, iar în al doilea rând, se ştie că orice agent economic are nevoie de un grad ridicat de încredere-certitudine din partea terţilor agenţi economici, parteneri de afaceri.

Această cunoaştere a situaţiei patrimoniale şi financiare a agenţilor economici se realizează cu ajutorul documentelor primare şi al evidenţei tehnic-operative şi contabile.

Asigurarea corectitudinii, exactităţii şi realităţii acestor informaţii constituie o problemă de mare răspundere a controlului financiar-contabil.

Prin control, conducerea îşi asigură informarea dinamică, reală, preventivă, care ridică valoarea concluziilor şi calitatea deciziilor.

Controlul pătrunde în esenţa fenomenelor şi contribuie efectiv la conducerea ştiinţifică şi eficientă, sesizează aspectele negative în momentul în care acestea se manifestă ca tendinţă şi intervine operativ pentru prevenirea şi lichidarea cauzelor.

Controlul nu se rezumă să constate manifestarea neajunsurilor, nu este numai concomitent şi ulterior, ci, în primul rând, este bazat pe previziunea desfăşurării activităţii, a posibilităţilor apariţiei deficienţelor şi anomaliilor.

Pentru obţinerea profitului maxim, pe lângă evaluarea rezultatelor în raport cu obiectivele şi normele stabilite, controlul contribuie şi la prevenirea tendinţelor şi fenomenelor care necesită decizii de corecţie.

Controlul asigură perfecţionarea activităţii şi creşterea profitului în condiţii de concurenţă liberă şi loială.

Preview document

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 1
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 2
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 3
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 4
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 5
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 6
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 7
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 8
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 9
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 10
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 11
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 12
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 13
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 14
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 15
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 16
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 17
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 18
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 19
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 20
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 21
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 22
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 23
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 24
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 25
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 26
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 27
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 28
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 29
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 30
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 31
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 32
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 33
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 34
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 35
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 36
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 37
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 38
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 39
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 40
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 41
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 42
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 43
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 44
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 45
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 46
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 47
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 48
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 49
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 50
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 51
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 52
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 53
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 54
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 55
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 56
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 57
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 58
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 59
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 60
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 61
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 62
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 63
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 64
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 65
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 66
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 67
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 68
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 69
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 70
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 71
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 72
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 73
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 74
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 75
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 76
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 77
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 78
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 79
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 80
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 81
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 82
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 83
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 84
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 85
Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Controlul de Gestiune si Controlul Gestionar.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII Noua legislatie privind economia de piata în...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Modernizarea gestionării stocurilor - SC Sbains SRL

Introducere Provocarile impuse de globalizare, de o piata tot mai dinamica, de o cerere tot mai calificata, mai pretentioasa, de o oferta...

Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice între¬prindere cu activitate industrială, comercială, de servicii...

Controlul Finaciar

INTRODUCERE Este cunoscut faptul ca actul conducerii presupune, ca un atribut deosebit de important, controlul permanent si systematic asupra...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Analiza financiară a întreprinderii

1.SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA SOCIETATII Scurt istoric al S.C. ALCOM S.A. In literatura economica pentru a desemna o activitate de productie sau...

Audit societatea națională de transport feroviar de călători

PREZENTAREA SOCIETĂŢII Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – „CFR Călători” SA, denumită în continuare CFR Călători SA, cu...

Ai nevoie de altceva?