Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 3075
Mărime: 3.19MB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

I. Organe proprii de conducere şi control

II. Comitetul de administrare a riscurilor

III. Comitetului de audit intern

IV. Procedurii de analiză a activităţii de control intern

V. Planul anual de audit intern

VI. Concluzii

VII. Bibliografie

Extras din document

I.Organe proprii de conducere şi control

Fiecare societate are, în conformitate cu prevederile legale, organe de gestiune şi control.

La societatea- mamă, organul de gestiune este consiliul de administraţie, ales de adunarea generală acţionarilor, investitori şi proprietari de acţiuni emise de societăţile Grupului.

Consiliul de administraţie are unsprezece membri, inclusiv PDG, în următoarea componenţă:

Din cei unsprezece:

- Cinci sunt cu compeţenţe deliberative (executivi);

- Şase- fără competenţe deliberative (neexecutivi).

Comitetul de administraţie a alcătuit următoarele comitete auxiliare de lucru:

Comitetul pentru nominalizare şi remuneraţii, precum şi comitetul de risc sunt conduse de administratori cu competenţe deliberative, comitetul de audit intern de un administrator de un administrator neexecutiv, iar comitetul acţionarilor de un acţionar, nemembru al consiliului de administraţie.

La reuniunea consiliului de administraţie la care a fost aprobată structura organizaţională s-a hotărât să se constituie imediat comitetul pentru administrarea riscurilor şi comitetul de audit.

S-a accordat prioritate constituirii Comitetului de administrare a riscurilor întrucât societatea- mamă are acţiunile cotate la Bursa de valori Bucureşti şi activitatea de tranzacţionare deţine o pondere importantă în activitatea de ansamblu a societăţii. De asemenea, s-a acordat prioritate comitetului de audit, pentru conformitate cu prevederile legale recent adoptate.

II.Comitetul de administrare a riscurilor

Comitetul de administrare a riscurilor desfţsoară o activitate cu caracter permanent , cu funcţionare şi atribuţii stabilite prin reglementări proprii şi actualizate permanent.

Constituit prin decizie a consiliului de administraţie, Comitetul de administrare a riscurilor este alcătuit din cinci persoane, cu responsabilităţi în compartimentele a căror activitate este supusă riscurilor semnificative şi un administrator executiv. În regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului sunt prevăzute mai multe atribuţii, din care am extras câteva din cele mai semnificative:

- Să asigure informarea consiliului de administraţie cu privire la problemele şi riscurile semnificative care ar putea să influenţeze rezultatele Grupului;

- Să dezvolte proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative;

- Să prezinte consiliului de administraţie informări suficient de detaliate şi oportune, care să permită acestuia să cunoască şi să evalueze performanţa conducerii în monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum şi performanţa de ansamblu a societăţii;

- Să informeze cu regularitate consiliul de administraţie asupra situaţiei expunerilor societăţii la riscuri şi imediat, în cazul în care intervin schimbări semnificative în expunerea curentă sau viitoare la riscurile respective.

III.Comitetului de audit intern

Membrii comitetului de audit au fost aleşi de adunarea generală a acţionarilor prin vot secret. S-a ţinut seama de prevederile Legii societăţii comerciale care precizează că „Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a cenzorilor/auditorilor interni, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărărilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere şi control ale societăţii” (art.130.2)

Membrii comitetului de audit îşi cunosc pe deplin obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru ca „auditorii interni, după caz, cenzorii să supravegheze gestiunea entităţii, să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare” (13.1).

Comitetul de audit trebuie să ţină seama, pe lângă acestea, de prevederile actului constitutiv al entităţii, în care sunt precizate modalităţile şi procedurile prin care auditorii interni îşi vor întocmi raportările referitoare la situaţiilr financiare şi repartizarea profitului, precum şi propunerile pe care le vor considera necesare.

„Auditorii interni au obligaţia de a aduce la cunoştiinţă membrilor consiliului de administraţie neregulile în administraţie, precum şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştiinţa adunării generale”. (163.5)

Din rândurile de mai sus sunt de reţinut pentru activitatea internă de audit câteva concepte şi anume:

Preview document

Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 1
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 2
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 3
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 4
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 5
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 6
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 7
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 8
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 9
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 10
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 11
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 12
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 13
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 14
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 15
Cum își Organizează Activitatea Comitetul de Audit - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Cum isi Organizeaza Activitatea Comitetul de Audit
    • CONTRACT DE AUDIT INTERN.doc
    • Cum isi Organizeaza Activitatea Comitetul de Audit.doc
    • Cum isi Organizeaza Activitatea Comitetul de Audit.ppt

Alții au mai descărcat și

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Audit Intern la Primaria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Reglementari Privind Consolidarea Conturilor in Romania - Trecut, Prezent si Perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Organizarea Contabilității Importului de Mărfuri

INTRODUCERE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi...

Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Metodologia Implementarii Controlului Intern

Introducere Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Audit în Sistemul Bancar

Capitolul 1. Auditul financiar şi auditul intern 1.1. Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern Printre principalele...

Ai nevoie de altceva?