Diagnostic Financiar Contabil

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Diagnostic Financiar Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marilena Mironicu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII „SC RECON SA” ŞI A MEDIULUI SĂU EXTERN
I.1. Profilul şi caractristicile întreprinderii Pag. 3
I.2. Structura funcţională a S.C. Recon S.A. Huşi Pag. 5
I.3. Tehnologii de producţie principale Pag. 6
II. ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI
II.1. Analiza verticală a contului de profit şi pierdere. Structura fluxurilor de rezultat Pag. 9
II.2. Analiza eficienţei cheltuielilor totale Pag. 13
II.3. Analiza efectului creşterii eficienţei cheltuielilor Pag. 14
II.4. Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune. Pag. 16
II.5. Analiza factorială a cifrei de afaceri Pag. 21
II.6. Analiza valorii adăugate (metoda aditivă/analitică) Pag. 23
II.7. Analiza capacităţii de autofinanţare Pag. 25
II.8. Relaţiile dintre indicatorii de performanţă ai activităţii de exploatare Pag. 26
II.9 Analiza ratelor de rentabilitate Pag. 30
II.9.1. Analiza ratelor rentabilităţii comerciale Pag. 30
II.9.2. Analiza ratelor rentabilităţii economice Pag. 32
II.9.2.1.Analiza ratei rentabilităţii activului total Pag. 32
II.9.2.2. Analiza ratei rentabilităţii activului de exploatare Pag. 33
II.9.3. Analiza ratelor rentabilităţii financiare Pag. 35
II.10 Analiza fluxurilor de trezorerie (EVA) Pag. 37
II.11 Analiza ratelor de rentabilitate bursieră Pag. 38
III. ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE A FIRMEI
III.1. Analiza situaţiei nete şi a situaţiei modificărilor capitalului propriu. Pag. 40
III.2. Analiza structurii bilanţului Pag. 41
III.3. Analiza echilibrului pe baza bilanţului financiar Pag. 43
III.3.1. Elaborarea bilanţului financiar Pag. 43
III.3.2. Analiza echilibrului financiar prin indicatori în mărimi absolute Pag. 43
III.3.3. Analiza echilibrului financar prin indicatori în mărimi relative Pag. 44
III.3.3.1. Analiza ratelor de acoperire finaciară a imobilizărilor Pag. 44
III.3.3.2. Analiza ratelor de lichiditate Pag. 45
III.3.3.3. Analiza necesarului de finanţat la 100 RON cifră de afaceri Pag. 47
III.3.3.4. Anaiza ratelor de solvabilitate Pag. 47
III.3.3.5. Analiza indicatorilor economico-financiari din Nota 9 Pag. 48
III.4. Analiza echilibrului pe baza bilanţului funcţional Pag. 49
III.4.1. Elaborarea bilanţului funcţional Pag. 49
III.4.2. Analiza echilibrului funcţional prin indicatori în mărime absolută Pag. 50
III.4.3. Analiza echilibrului funcţional prin indicatori în mărime relativă Pag. 51
III.4.3.1. Analiza ratelor de structură Pag. 51
III.4.3.2. Analiza ratelor de finanţare Pag. 52
III.5. Analiza echilibrului financiar dinamic Pag. 53
IV. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI
IV.1. Riscul de exploatare Pag. 55
IV.1.1. Analiza cost-volum-profit Pag. 55
IV.1.2. Analiza efectului de levier operational Pag. 55
IV.2. Riscul financiar Pag. 57
IV.3. Riscul de faliment Pag. 58
IV.3.1. Analiza riscului de faliment conform Modelului E. Altman Pag. 58
IV.3.2. Analiza riscului de faliment conform Modelului Conan & Holder Pag. 58
V. RAPORTUL DIAGNOSTICULUI ÎNTREPRINDERII Pag. 58

Extras din document

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII „SC RECON SA” ŞI A MEDIULUI SĂU EXTERN

1.1. Profilul şi caracteristicile întreprinderii

1.1.1. Date generale

• Forma juridică: Societate pe acţiuni

• Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J37/432/1991

• Cod fiscal: RO840784

• Sediul întreprinderii: str.1 Decembrie, nr.45, oraş Huşi, judeţ Vaslui

• Conducerea executivă: Director General; Director Adjunct; Director Tehnic; Contabil-şef.

• Capital Social – Constituire:

• Capital social: 44.255.940 lei

• Mijloace fixe: 27.851.858 lei

• Mijloace circulante: 16.404.082 lei

Capitalul social subscris a fost în întregime în natură şi pus la dispoziţia societăţii prin contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni nr. 543/31 mai 1996, încheiat cu FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT, precum şi prin cupoane şi certificate de proprietate subscrise prin ofertă publică potrivit legii nr. 55/1995, conform procesului verbal din 02.10.1996 de predare – primire a REGISTRULUI ACŢIONARILOR, încheiat cu INSTITUTUL DE MANAGEMENT ŞI INFORMATICĂ Bucureşti.

• Capital Social – Actual:

Capital Social: 135.420 lei

Număr de acţiuni: 1.354.200 acţiuni

Valoare nominală: 0,1 lei/acţiune

Structura acţionariatului - ponderea cea mai importantă aparţine Directorului general şi anume 1,93%, restul acţiunilor fiind deţinute în procent mai mic de alte persoane fizice din interiorul şi exteriorul unităţii. Societatea are scop lucrativ, desfăşurându-şi activitatea în scopul obţinerii de profit.

1.1.2. Obiect de activitate

Obiectul de activitate al S.C. RECON S.A. Huşi constă în:

• proiectarea şi executarea de construcţii noi;

• reparaţii, întreţinere, modernizări, consolidarea şi îmbunătăţirea confortului la construcţiile existente;

• producerea şi livrarea semifabricatelor de beton mortar, a prefabricatelor de beton armat şi simplu, a materialelor de zidărie şi a înlocuitorilor lor, a confecţiilor pentru instalaţii sanitare, încălzire şi electrice;

• încercări de laborator pentru materialele de construcţii;

• transport de mărfuri şi personal din unitate;

• exploatarea, repararea şi închirierea utilajelor de construcţii şi a mijloacelor de transport;

• valorificarea materialelor de construcţii;

• prestări servicii în construcţii;

• operaţiuni privind dezvoltarea şi exploatarea capacităţii de producţie existente;

• vânzarea – cumpărarea şi/sau închirierea de terenuri şi clădiri în România în scopul desfăşurării obiectului de activitate.

Acest amplu obiect de activitate al societăţii îşi are suportul într-o serie de avantaje pe care firma le deţine în raport cu competitorii săi. Primul dintre acestea, care de altfel este şi cel mai important, este că S.C. Recon S.A. este singura societate de construcţii din Huşi, ceea ce-i facilitează accesul la lucrări din localitate sau din împrejurimi.

De asemenea, pe lista avantajelor se află şi faptul că societatea deţine o staţie de cale ferată (necesară transportului de materii prime şi materiale de la furnizori) şi o bază de producţie proprie cu trei componente: staţie de betoane şi mortare; depozit de materii prime şi materiale; depozitul de mijloace fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe.

1.2. Structura funcţională a S.C. Recon S.A. Huşi

Înainte de a începe descrierea structurii S.C. Recon S.A. Huşi, trebuie făcute anumite precizări şi anume:

• structura organizatorică funcţională priveşte în primul rând organizarea societăţii din punctul de vedere al modului de conducere şi administrare a acesteia. O caracteristică a acestei forme de organizare o reprezintă compartimentele;

• structura tehnică caracterizează organizarea societăţii din punctul de vedere al implicării în activitatea de producţie.

Forma de organizare a societăţii este structura organizatorică funcţională, având la bază o structură ierarhică piramidală, caracteristică fiind activitatea împărţită în compartimente distincte.

Conducerea societăţii este structurată pe următoarele niveluri ierarhice (vezi organigrama din Anexa nr.1):

Nivelul I: Adunarea Generală a Acţionarilor;

Nivelul II: Consiliul de Administraţie, Director General;

Nivelul III: Conducerea Executivă;

Nivelul IV: Şefi de şantier / birouri.

În ceea ce priveşte structura organizatorică funcţională, S.C. Recon S.A. Huşi este structurată pe 8 compartimente, după cum urmează:

• Compartimentul financiar – contabil, cu următoarele activităţi: contabilitatea materialelor şi materiilor prime; contabilitatea mijloacelor fixe; evidenţa salariilor; încasări plăţi.

• Compartimentul aprovizionare, cu următoarele activităţi: achiziţii de materii prime şi materiale; încheierea de contracte cu furnizorii; transport de materii prime şi materiale utile.

• Compartimentul desfacere, cu următoarele activităţi: promovarea firmei pe piaţă; participarea la târguri şi expoziţii; încheierea de contracte cu clienţii.

• Compartimentul tehnic, cu următoarele activităţi: urmărirea lucrărilor; devize pentru licitaţii.

• Compartimentul personal, cu următoarele activităţi: încheiere contracte de muncă; selecţia şi încadrarea personalului; concedieri pentru nerespectarea termenilor contractelor de muncă; protecţia muncii.

• Compartimentul normare, cu următoarele activităţi: completarea foii de prezenţă; verificarea caietelor de pontaj; normarea muncii.

• Oficiul juridic, cu următoarele activităţi: urmărirea modificărilor legislative care pot afecta activitatea unităţii; reprezentarea unităţii în acţiuni litigioase.

• Casieria, cu următoarele activităţi: încasări în numerar de la clienţi; plăţi în numerar către furnizor; viramente către contul din bancă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Diagnostic Financiar Contabil.doc