Divizarea prin absorbtie a societatilor comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Divizarea prin absorbtie a societatilor comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Costi Boby

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Divizarea societăților comerciale

Divizarea societăților comerciale, la fel ca şi fuziunea acestora, reprezintă un procedeu tehnico-juridic prin care se realizează restructurarea societăților comerciale, în scopul adaptării lor la exigențele activității comerciale.

În legislația noastră, Legea nr. 31/1990 privind societățile reglementează cuprinzător divizarea societăților comerciale. Dispozițiile legii au în vedere divizarea societăților pe acțiuni, dar sunt aplicabile şi operațiunilor de divizare care privesc celelalte forme juridice ale societăților comerciale.

Conform art. 238 al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, divizarea este operațiunea prin care:

a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare şi, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile nou-constituite şi, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

Divizarea este o operațiune prin care se realizează împărțirea unei societăți comerciale. Ea constă în împărțirea întregului patrimoniu al unei societăți comerciale, care îşi încetează existenta, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

Divizarea poate fi în favoarea unor societăți existente sau în favoarea unor societăți noi, care iau ființă cu aceasta ocazie. Când divizarea are loc în favoarea unor societăți noi, societatea divizată se dizolvă, fără lichidare, iar patrimoniul său se împarte în două sau mai multe fracțiuni, pentru a constitui noi societăți comerciale.

Desprinderea constă, potrivit art. 250 indice 1 din Legea nr. 31/1990, în separarea unei părți din patrimoniul unei societăți şi transmiterea ei ca întreg uneia sau mai multor societăți existente sau unor societăți ori unor societăți care sunt astfel constituite, în schimbul alocării de acțiuni sau părți sociale ale societăților beneficiare către: acționarii sau asociații societății care transferă activele, denumită și desprindere în interesul acționarilor sau asociaților, sau societatea care transferă activele, denumită desprindere în interesul societății.

Hotărârea privind divizarea, precum și pentru desprindere, se ia de către adunarea generală extraordinara a acționarilor, în condițiile de cvorum şi majoritate prevăzute pentru modificarea actului constitutiv. Prin urmare, în cazul societăților cu răspundere limitata, al societăților în nume colectiv şi al societăților în comandită simplă, hotărârea se ia în unanimitate.

În cazul societăților pe acțiuni şi al societăților în comandită pe acțiuni este necesară o primă convocare, unde trebuie să fie prezenți acționarii reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârea să fie luată cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social. Dacă nu sunt întrunite aceste proporții, la convocările următoare este necesară prezența acționariatului reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.

Proiectul de divizare sau desprindere trebuie semnat de către reprezentanții societăților implicate și se depune la oficiul registrului comerțului unde este înregistrată fiecare societate, în vederea verificării legalității sale de către judecătorul delegat.

În cazul divizării, când societatea transmițătoare îşi încetează activitatea, proiectul trebuie însoțit de o declarație a societății respective, cu privire la modul cum a hotărât să îşi execute obligațiile asumate.

După vizarea de către judecătorul delegat, proiectul se publică, pe cheltuiala părților, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

2. Divizarea prin absorbție a societăților comerciale

Divizarea prin absorbție reprezintă operațiunea prin care, după dizolvarea fără intrare în lichidare, o societate transferă mai multor societăți toate activele şi pasivele sale în schimbul alocării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile care primesc contribuții ca urmare a divizării, denumite societăți beneficiare, şi eventual a unei plăți în numerar care nu poate depăși 10 % din valoarea nominală a acțiunilor alocate sau, în absența acesteia, din echivalentul lor contabil.

Organismele administrative sau de conducere ale societăților implicate într-o divizare întocmesc în scris un proiect de divizare.

Proiectul de divizare menționează cel puţin următoarele:

a) forma juridică, denumirea şi sediul social al fiecărei societăți implicate în divizare;

b) rata de schimb a acțiunilor şi, dacă este cazul, valoarea eventualelor plăți în numerar;

c) condițiile de alocare a acțiunilor la societățile beneficiare;

d) data de la care deținerea acestor acțiuni dă deținătorilor dreptul de a participa la beneficii şi orice condiții speciale care afectează acest drept;

e) data de la care tranzacțiile societății divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând uneia sau alteia dintre societățile beneficiare;

f) drepturile acordate de societățile beneficiare deținătorilor de acțiuni care confer drepturi speciale şi deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, sau măsurile propuse în privința acestora;

g) orice avantaj special acordat experților menționați în art. 8 alin. (1) şi membrilor organismelor administrative, de conducere, de supraveghere şi control ale societăților implicate în divizare;

h) descrierea şi repartizarea cu precizie a activelor şi pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare;

i) repartizarea către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare şi criteriul pe baza căruia se face repartizarea;

În cazul divizării societăților comerciale se efectuează următoarele operațiuni:

a) se inventariază și evaluează elementele de activ și de pasiv, înregistrându-se rezultatele inventarierii și ale evaluării;

b) se întocmesc situațiile financiare înainte de divizare de către societățile comerciale care urmează să se divizeze;

c) se împart elementele de activ și de pasiv ale societății comerciale care se divizează, urmând a se transmite societăților beneficiare pe baza protocolului de predare primire;

d) se stabilește realitatea creanțelor, a obligațiilor, provizioanelor, precum și a altor elemente de activ și de pasiv;

e) se calculează prima de divizare, ca diferență între valoarea contabilă a acțiunilor sau a părților sociale și valoarea nominală a acestora;

f) se reflectă în contabilitatea societăților comerciale beneficiare a elementelor de activ și de pasiv primite de la societatea comercială care s-a divizat;

g) se reflectă în contabilitatea societății comerciale care s-a divizat a transmiterii elementelor de activ și de pasiv ca urmare a divizării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Divizarea prin absorbtie a societatilor comerciale.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, INFORMATICĂ ȘI INGINERIE