Divizarea prin absorbție a societăților comerciale

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2279
Mărime: 37.81KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Costi Boby
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Extras din document

1. Divizarea societăților comerciale

Divizarea societăților comerciale, la fel ca şi fuziunea acestora, reprezintă un procedeu tehnico-juridic prin care se realizează restructurarea societăților comerciale, în scopul adaptării lor la exigențele activității comerciale.

În legislația noastră, Legea nr. 31/1990 privind societățile reglementează cuprinzător divizarea societăților comerciale. Dispozițiile legii au în vedere divizarea societăților pe acțiuni, dar sunt aplicabile şi operațiunilor de divizare care privesc celelalte forme juridice ale societăților comerciale.

Conform art. 238 al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, divizarea este operațiunea prin care:

a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare şi, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile nou-constituite şi, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

Divizarea este o operațiune prin care se realizează împărțirea unei societăți comerciale. Ea constă în împărțirea întregului patrimoniu al unei societăți comerciale, care îşi încetează existenta, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

Divizarea poate fi în favoarea unor societăți existente sau în favoarea unor societăți noi, care iau ființă cu aceasta ocazie. Când divizarea are loc în favoarea unor societăți noi, societatea divizată se dizolvă, fără lichidare, iar patrimoniul său se împarte în două sau mai multe fracțiuni, pentru a constitui noi societăți comerciale.

Desprinderea constă, potrivit art. 250 indice 1 din Legea nr. 31/1990, în separarea unei părți din patrimoniul unei societăți şi transmiterea ei ca întreg uneia sau mai multor societăți existente sau unor societăți ori unor societăți care sunt astfel constituite, în schimbul alocării de acțiuni sau părți sociale ale societăților beneficiare către: acționarii sau asociații societății care transferă activele, denumită și desprindere în interesul acționarilor sau asociaților, sau societatea care transferă activele, denumită desprindere în interesul societății.

Hotărârea privind divizarea, precum și pentru desprindere, se ia de către adunarea generală extraordinara a acționarilor, în condițiile de cvorum şi majoritate prevăzute pentru modificarea actului constitutiv. Prin urmare, în cazul societăților cu răspundere limitata, al societăților în nume colectiv şi al societăților în comandită simplă, hotărârea se ia în unanimitate.

În cazul societăților pe acțiuni şi al societăților în comandită pe acțiuni este necesară o primă convocare, unde trebuie să fie prezenți acționarii reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârea să fie luată cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social. Dacă nu sunt întrunite aceste proporții, la convocările următoare este necesară prezența acționariatului reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.

Proiectul de divizare sau desprindere trebuie semnat de către reprezentanții societăților implicate și se depune la oficiul registrului comerțului unde este înregistrată fiecare societate, în vederea verificării legalității sale de către judecătorul delegat.

În cazul divizării, când societatea transmițătoare îşi încetează activitatea, proiectul trebuie însoțit de o declarație a societății respective, cu privire la modul cum a hotărât să îşi execute obligațiile asumate.

După vizarea de către judecătorul delegat, proiectul se publică, pe cheltuiala părților, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

2. Divizarea prin absorbție a societăților comerciale

Divizarea prin absorbție reprezintă operațiunea prin care, după dizolvarea fără intrare în lichidare, o societate transferă mai multor societăți toate activele şi pasivele sale în schimbul alocării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile care primesc contribuții ca urmare a divizării, denumite societăți beneficiare, şi eventual a unei plăți în numerar care nu poate depăși 10 % din valoarea nominală a acțiunilor alocate sau, în absența acesteia, din echivalentul lor contabil.

Organismele administrative sau de conducere ale societăților implicate într-o divizare întocmesc în scris un proiect de divizare.

Proiectul de divizare menționează cel puţin următoarele:

a) forma juridică, denumirea şi sediul social al fiecărei societăți implicate în divizare;

b) rata de schimb a acțiunilor şi, dacă este cazul, valoarea eventualelor plăți în numerar;

c) condițiile de alocare a acțiunilor la societățile beneficiare;

d) data de la care deținerea acestor acțiuni dă deținătorilor dreptul de a participa la beneficii şi orice condiții speciale care afectează acest drept;

e) data de la care tranzacțiile societății divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând uneia sau alteia dintre societățile beneficiare;

f) drepturile acordate de societățile beneficiare deținătorilor de acțiuni care confer drepturi speciale şi deținătorilor de titluri, altele decât acțiuni, sau măsurile propuse în privința acestora;

g) orice avantaj special acordat experților menționați în art. 8 alin. (1) şi membrilor organismelor administrative, de conducere, de supraveghere şi control ale societăților implicate în divizare;

h) descrierea şi repartizarea cu precizie a activelor şi pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare;

i) repartizarea către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare şi criteriul pe baza căruia se face repartizarea;

În cazul divizării societăților comerciale se efectuează următoarele operațiuni:

a) se inventariază și evaluează elementele de activ și de pasiv, înregistrându-se rezultatele inventarierii și ale evaluării;

b) se întocmesc situațiile financiare înainte de divizare de către societățile comerciale care urmează să se divizeze;

c) se împart elementele de activ și de pasiv ale societății comerciale care se divizează, urmând a se transmite societăților beneficiare pe baza protocolului de predare primire;

d) se stabilește realitatea creanțelor, a obligațiilor, provizioanelor, precum și a altor elemente de activ și de pasiv;

e) se calculează prima de divizare, ca diferență între valoarea contabilă a acțiunilor sau a părților sociale și valoarea nominală a acestora;

f) se reflectă în contabilitatea societăților comerciale beneficiare a elementelor de activ și de pasiv primite de la societatea comercială care s-a divizat;

g) se reflectă în contabilitatea societății comerciale care s-a divizat a transmiterii elementelor de activ și de pasiv ca urmare a divizării.

Preview document

Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 1
Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 2
Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 3
Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 4
Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 5
Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 6
Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 7
Divizarea prin absorbție a societăților comerciale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Divizarea prin absorbtie a societatilor comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Lichidarea unei Societati Comerciale in Situatia in Care se Obtine Profit din Lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Fuziunea prin Absorbtie

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Fuziunea Întreprinderilor

Fuziunea este o operatie prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una...

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Contabilitatea Operatiunilor Generate de Divizarea Societatilor Comerciale - Studiu de Caz

Aspecte generale ale operaţiunilor de divizare Restructurarea, retehnologizarea, dorinţa de sporire a gradului de profitabilitate sau existenţa...

Accizele în România și armonizarea acestora cu reglementările europene în materie

Introducere Accizele reprezintă formele cele mai vechi ale impozitului indirect. Există dovezi scrise care demonstrează perceperea accizelor încă...

Taxa pe valoarea adăugată

TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adaugată realizată de entităţile economice şi suportat de consumatori. Valoarea adaugată...

Ai nevoie de altceva?