Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc, xls
Pagini : 257 în total
Cuvinte : 359700
Mărime: 8.42MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Pelin
Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice Administrarea Financiară a Afacerilor

Cuprins

1 Prezentarea generală a societăţii 10

1.1. Informaţii generale 10

1.2. Evoluţia activităţii firmei 11

2 Diagnosticul potenţialului uman 13

2.1. Asigurarea cu personal 14

2.2. Structura personalului 15

2.2.1. Structura personalului pe categorii 15

2.2.2. Structura personalului după vechimea în firmă 16

2.3. Remunerarea personalului 17

2.4. Utilizarea personalului 17

2.4.1. Utilizarea timpului de muncă al personalului 17

2.4.2. Eficienţa utilizării personalului 17

3 Diagnosticul potenţialului tehnic 19

3.1. Asigurarea cu imobilizări corporale 20

3.2. Starea imobilizărilor corporale 21

3.3. Eficienţa utilizării imobilizărilor corporale 22

4. Diagnosticul potenţialului comercial 23

4.1. Activitatea de aprovizionare 24

4.2. Piaţa de desfacere 26

4.2.1. Analiza pieţei 26

4.2.2. Produse şi servicii oferite 26

4.3. Eficienţa activităţii de desfacere 29

5. Diagnosticul financiar 30

5.1. Situaţia patrimoniului şi rezultatele financiare 32

5.2. Indicatorii de rezultate 35

5.3. Structura patrimoniului 38

5.3.1. Ratele de structură ale activului 38

5.3.2. Ratele de structură ale pasivului 40

5.4. Echilibrul financiar 42

5.5. Bonitatea financiară a firmei 44

5.6. Riscurile 46

5.7. Randamentul financiar 48

5.8. Ratele de gestiune 50

6. Perspectiva situaţiei financiare 52

6.1. Cadrul general de abordare a perspectivei situaţiei financiare 52

6.2. Proiecţia contului de profit şi pierdere 52

6.2.1. Estimarea veniturilor 52

6.2.2. Estimarea cheltuielilor 54

6.2.3. Estimarea profitului net 55

6.3. Proiecţia bilanţului 56

6.4. Estimarea fluxului de numerar 58

6.5. Validarea prognozelor prin analiza financiară previzionată 59

6.6. Fezabilitatea investiţiei 63

7. Evaluarea societăţii 64

7.1. Evaluarea pe baza activului net contabil 64

7.2. Metode financiare de evaluare 64

7.2.1. Evaluarea pe baza profitului net 66

7.2.2. Evaluarea pe baza fluxului de numerar 67

7.2.3. Evaluarea pe baza capacităţii de autofinanţare 68

7.3. Valoarea finală 69

Bibliografie 70

Extras din document

Sinteză

1. Mod de abordare

Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare.

Dintre metodele patrimoniale de evaluare, a fost utilizată doar metoda activului net contabil; metoda activului net contabil corectat nu a fost folosită din considerente tehnice.

În ceea ce priveşte evaluarea financiară, s-a apelat la următoarele metode:

- metoda actualizării profitului net;

- metoda capitalizării profitului net;

- metoda actualizării cash-flow-ului;

- metoda capitalizării cash-flow-ului;

- metoda actualizării capacităţii de autofinanţare;

- metoda capitalizării capacităţii de autofinanţare;

Metodele de evaluare bazate pe dividende, respectiv autofinanţarea netă nu au fost aplicate, deoarece pentru perioada 2005-2009 nu se estimează distribuirea de dividende, caz în care autofinanţarea netă coincide cu capacitatea de autofinanţare.

Aplicarea fiecăreia dintre metode a dus la obţinerea unei anumite valori a întreprinderii (respectiv a unei părţi sociale); rezultatele au fost agregate pe seama metodei ponderării pe criterii, obţinându-se astfel valoarea finală propusă pentru întreprinderea DPR (respectiv pentru o parte socială).

Dacă aplicarea metodei activului net contabil a presupus doar întocmirea bilanţului financiar, metodele financiare de evaluare au impus în prealabil estimarea şi dovedirea viabilităţii activităţii întreprinderii pe termen lung.

Astfel, pentru evaluarea pe baza activului net contabil, a fost întocmit bilanţul financiar, pornind de la bilanţul contabil (prin eliminarea activelor fictive şi reordonarea elementelor).

Pentru evaluarea prin metode financiare, au fost parcurse următoarele etape:

a) realizarea unei analize-diagnostic a întreprinderii DPR, cu privire la aspectele umane, tehnice, comerciale, financiar-patrimoniale; analiza – diagnostic s-a concretizat în stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe ale întreprinderii;

b) estimarea situaţiei financiar – patrimoniale a întreprinderii pentru perioada 2005 – 2009; estimarea a fost efectuată pe seama informaţiilor relevate de analiza diagnostic (cu privire la punctele tari şi punctele slabe ale întreprinderii, dar şi la oportunităţile şi ameninţările generate de mediu);

c) analiza previzională a activităţii întreprinderii, care a relevat o serie de concluzii cu privire la performanţele financiare, respectiv riscurile aferente afacerii în perioada de estimare; concluziile analizei previzionale au fost utilizate în stabilirea priorităţii diferitelor metode de evaluare în determinarea valorii finale propuse;

d) aplicarea metodelor financiare alese, asupra rezultatelor estimării.

2. Sinteza analizei – diagnostic

Atâta timp cât tendinţele actuale de dezvoltare ale afacerii se vor menţine, iar firma va beneficia în continuare de suportul financiar al societăţii-mamă, şi îşi va revizui politica de stabilire a preţurilor, DPR are toate şansele să depăşească dificultăţile cu care se confruntă în prezent în materie de eficienţă, profitabilitate şi rentabilitate scăzută şi autonomie financiară practic inexistentă, care au conferit un risc ridicat al afacerii în anul 2004.

CONCLUZIE FINALĂ

CONCLUZII PARŢIALE

1. Potenţialul uman

Potenţialul uman al firmei poate fi apreciat ca fiind satisfăcător sub aspectul asigurării cu personal (economie relativă de personal, calificare şi structură conformă necesităţilor activităţii) ; de asemenea, productivitatea muncii a crescut permanent, pe întreaga perioadă analizată, ritmul de creştere al acesteia depăşindu-l pe cel al cheltuielilor medii de personal pe salariat, la nivelul anilor 2002 şi 2004. Ca un aspect negativ, menţionăm fluctuaţia relativ ridicată a personalului. De asemenea, in 2004 s-a înregistrat o depreciere accentuată a capacităţii personalului de a crea valoare adăugată, precum şi a profitabilităţii utilizării acestuia, fapt care se datorează în mare măsură politicii de preţ defectuoase. În general, indicatorii de eficienţă ai utilizării personalului au scăzut semnificativ la nivelul ultimului an de analiză.

2. Potenţialul tehnic şi tehnologic

Potenţialul tehnic al firmei îl considerăm satisfăcător din punctul de vedere al nivelului, structurii şi dinamicii imobilizărilor corporale, care corespunde necesităţilor activităţii de bază a întreprinderii. Marea majoritate a mijloacelor de producţie se află încă în timpul duratei normale de funcţionare, iar nivelul lor tehnic şi tehnologic este ridicat. În acelaşi timp, cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile au fost nule în ultimul an analizat, denotând o funcţionare în condiţii bune a utilajelor. Ca un aspect negativ, ultimul an de analiză a marcat un regres în ceea ce priveşte eficienţa utilizării mijloacelor fixe, atât din punct de vedere al volumului de producţie, cât şi al profitabilităţii activităţii.

3. Potenţialul comercial

Potenţialul comercial al firmei poate fi apreciat ca fiind bun, cifra de afaceri în preţuri reale sporind permanent, pe întreaga perioadă 2001-2004; de asemenea, firma are asigurată piaţa de desfacere, compusă din alte firme din cadrul grupului DRX. Acest aspect constituie însă şi un punct slab pentru firmă, ea fiind dependentă de aceşti clienţi, şi neavând posibilitatea de a atrage cumpărători din afara grupului fără acordul firmei-mamă. În ceea ce priveşte activitatea de aprovizionare, firma colaborează atât cu furnizori din cadrul DRX, cât şi cu furnizori externi grupului, numărul ridicat de potenţiali furnizori de pe piaţa locală reprezentând un aspect pozitiv pentru firmă, ea având posibilitatea să-i aleagă pe cei mai convenabili sub raportul calitate – preţ - timp de livrare.

Ca un aspect negativ, se remarcă şi în acest caz eficienţa scăzută atât a activităţii de aprovizionare (durată mare a creditului-furnizor, obligaţii restante), cât şi a activităţii de desfacere (datorită politicii de preţ defectuoase).

1 Prezentarea generală a societăţii

1.1. Informaţii generale

Elemente de identificare

Denumire completă: S.C. DPR Draexlmaier Procese de Producţie România S.R.L.

Sediul social: Calea Buziaşului, nr. 9 A, Timişoara, judeţul Timiş

Forma de organizare: societate cu răspundere limitată, persoană juridică română

Forma de proprietate: capital integral privat

Nr. Registrul Comerţului: J 35/1154/2000

Cod Unic de Înregistrare: R 13551362

Obiectul de activitate:

- principal: proiectarea şi asamblarea echipamentelor de măsură ş.a., cod CAEN 3330

- secundar: consultanţă şi furnizare de alte produse software, cod CAEN 7222

Informaţii economice la 31.12.2004

Cifra de afaceri: 266.154.777 mii ROL;

Activul total: 149.320.939 mii ROL;

Datorii totale: 154.054.598 mii ROL;

Activul net contabil: -4.733.659 mii ROL;

Structura activului:

- Imobilizări 4,96%

- Stocuri 55,81%

- Creanţe 35,73%

- Disponibilităţi 3,35%

Profit net: 4.420.404 ROL;

Număr de personal: 119 persoane.

Societatea a luat fiinţă pe 20.11.2000, făcând parte din grupul german DRX, unul dintre cei mai mari producători mondiali de componente pentru autovehicole. Profilul de activitate al firmei este dat de : producţia de staţii de verificare pentru cablaje; producţia de dispozitive de testare pentru staţiile de verificare, precum şi alte componente ; activitatea de proiectare, programare şi consultanţă.

Capitalul social subscris şi vărsat la data de 31.12.2004 era de 12.000.000.000 ROL, împărţit la un număr de 12.000 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 1.000.000 ROL ; asociatul majoritar (99%) este societatea Lisa Draexlmaier GmbH.

Firma realizează export direct, care reprezintă peste 50% din cifra de afaceri. Cei mai importanţi clienţi ai DPR fac parte din acelaşi grup de firme Draexlmaier.

Ca urmare a sporirii continue a volumului de activitate, precum şi a necesităţii creşterii eficienţei activităţii de producţie, societatea are în vedere realizarea unei investiţii într-o maşină de frezat CNC cu comandă numerică, investiţie ce va fi finanţată integral pe seama unui împrumut pe termen scurt, contractat de la firma-mamă Lisa Draexlmaier GmbH.

1.2. Evoluţia activităţii firmei

Cifra de afaceri reprezintă principalul indicator al activităţii firmei, arătând volumul afacerilor dintr-o perioadă; reprezintă una dintre cele mai importante obiective strategice ale firmei şi principala formă de venit a acesteia. Evoluţia cifrei de afaceri în perioada 2001-2004, atât în preţuri curente, cât şi în preţuri comparabile, este prezentată în graficul de mai jos.

Figură 1 1. Evoluţia cifrei de afaceri în perioada 2001-2004

Cifra de afaceri exprimată în preţuri comparabile (31.12.2004) prezintă o tendinţă de creştere permanentă pe întreaga perioadă de analiză, atingând nivelul maxim în anul 2004. Ponderea majoritară în cifra de afaceri, la nivelul ultimului an de analiză, a revenit producţiei de staţii de verificare pentru cablaje.

În continuare, va fi prezentată evoluţia lunară a cifrei de afaceri în preţuri curente şi în preţuri constante (decembrie 2004), la nivelul perioadei ian.2003 – dec.2004.

S-au utilizat următoarele notaţii:

- Capc – cifra de afaceri lunară exprimată în preţuri curente;

- CApcCUM – cifra de afaceri cumulată în preţuri curente;

- Capr – cifra de afaceri lunară în preţuri reale (comparabile);

- CAprCUM – cifra de afaceri cumulată în preţuri reale;

- Iinf – indicele inflaţiei.

Preview document

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 1
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 2
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 3
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 4
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 5
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 6
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 7
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 8
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 9
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 10
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 11
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 12
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 13
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 14
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 15
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 16
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 17
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 18
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 19
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 20
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 21
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 22
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 23
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 24
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 25
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 26
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 27
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 28
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 29
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 30
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 31
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 32
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 33
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 34
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 35
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 36
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 37
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 38
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 39
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 40
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 41
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 42
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 43
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 44
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 45
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 46
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 47
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 48
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 49
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 50
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 51
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 52
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 53
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 54
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 55
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 56
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 57
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 58
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 59
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 60
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 61
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 62
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 63
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 64
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 65
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 66
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 67
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 68
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 69
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 70
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 71
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 72
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 73
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 74
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 75
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 76
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 77
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 78
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 79
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 80
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 81
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 82
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 83
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 84
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 85
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 86
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 87
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 88
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 89
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 90
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 91
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 92
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 93
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 94
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 95
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 96
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 97
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 98
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 99
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 100
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 101
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 102
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 103
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 104
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 105
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 106
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 107
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 108
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 109
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 110
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 111
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 112
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 113
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 114
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 115
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 116
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 117
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 118
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 119
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 120
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 121
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 122
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 123
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 124
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 125
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 126
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 127
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 128
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 129
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 130
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 131
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 132
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 133
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 134
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 135
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 136
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 137
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 138
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 139
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 140
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 141
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 142
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 143
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 144
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 145
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 146
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 147
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 148
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 149
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 150
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 151
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 152
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 153
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 154
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 155
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 156
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 157
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 158
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 159
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 160
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 161
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 162
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 163
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 164
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 165
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 166
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 167
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 168
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 169
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 170
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 171
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 172
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 173
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 174
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 175
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 176
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 177
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 178
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 179
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 180
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 181
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 182
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 183
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 184
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 185
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 186
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 187
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 188
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 189
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 190
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 191
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 192
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 193
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 194
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 195
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 196
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 197
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 198
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 199
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 200
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 201
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 202
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 203
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 204
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 205
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 206
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 207
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 208
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 209
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 210
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 211
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 212
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 213
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 214
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 215
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 216
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 217
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 218
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 219
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 220
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 221
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 222
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 223
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 224
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 225
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 226
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 227
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 228
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 229
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 230
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 231
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 232
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 233
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 234
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 235
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 236
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 237
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 238
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 239
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 240
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 241
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 242
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 243
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 244
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 245
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 246
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 247
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 248
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 249
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 250
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 251
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 252
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 253
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 254
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 255
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 256
Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL - Pagina 257

Conținut arhivă zip

  • analiza post dpr.xls
  • analiza previzionala dpr.xls
  • Analiza rezultatelor.doc
  • Analiza riscurilor-proiect AFA-var.finala.doc
  • Analiza situatiei financiare.doc
  • previziune dpr.xls
  • Proiect evaluare-disertatie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara - SC Painea SA

INTRODUCERE În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a...

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Organizarea Contabilitatii de Gestiune a Costurilor Globale la SC Mecanica Ceahlau SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Proiect Evaluarea Intreprinderii - Raport de Evaluare

1. SPECIFICAREA MISIUNII DE EVALUARE Datele de identificare ale societatii: Numele firmei: SC BIOFARM SA Sediul firmei (adresa, telefon, fax):...

Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti

INTRODUCERE Analiza financiară, ca parte componentă a analizei economico-financiare, este inclusă în categoria disciplinelor cu caracter...

Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal...

Raport de Evaluare - SC Alfa SA

CAPITOLUL I - GENERALITATI I.1. CERTIFICARE - Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; - Analizele, opiniile si...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Ai nevoie de altceva?