Evaluarea Riscurilor de Audit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8658
Mărime: 52.50KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DISCIPLINA: AUDIT ȘI PROCEDURI DE CONTROL FINANCIAR

Cuprins

CAP.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND RISCUL DIN MEDIUL AUDITULUI FINANCIAR 1

CAP.2. COMPONENTELE RISCULUI DE AUDIT 3

2.1 RISCUL INERENT 4

2.2 RISCUL DE CONTROL 10

2.3. RISCUL DE NEDETECTARE 15

CAP. 3. MODALITĂŢI DE REDUCERE A RISCULUI DE AUDIT ACCEPTABIL 22

BIBLIOGRAFIE 24

Extras din document

CAP.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND RISCUL DIN MEDIUL AUDITULUI FINANCIAR

În decursul timpului obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a tuturor operaţiunilor patrimoniale şi a înregistrării lor contabile, la exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de către societate. Se urmăreşte, în acest sens, măsura în care informaţiile înregistrate în contabilitate reflectă evenimentele economice care au avut loc într-o anumită perioadă, iar eforturile auditorului sunt intensificate pentru identificarea eventualelor manipulări ale informaţiilor furnizate de sistemul financiar, pentru prevenirea cazurilor de contabilitate creativă sau fraudă.

Informaţiile furnizate de auditor sunt necesare tuturor categoriilor de utilizatori ai informatiei din situatiile financiare: manageri, acţionari şi asociaţi, organe fiscale, bancheri, organizaţii sindicale care au uneori interese contradictorii. Din acest motiv rezultatele lucrărilor de audit trebuie să fie corecte şi întocmite pe baza documentelor legale în vigoare. Ele trebuie să asigure calitatea şi coerenţa sistemului contabil şi sunt menite să asigure reflectarea corectă, sinceră şi completă în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere a patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor exerciţiului.

Cu toate acestea, orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor, este unul din obiectivele principale ale auditorului. Identificarea si evaluarea riscurilor de audit este o activitate dificilă şi nu oferă siguranţă deplină. Astfel, datorită limitelor controlului intern, datorită limitelor oricărui angajament de audit, există riscul inevitabil ca unele inexactităţi semnificative să nu fie descoperite, ceea ce determina ca pe parcursul îndeplinirii misiunii sale, auditorul sa fie obligat sa accepte un anumit nivel de risc sau incertitudine.

Evaluarea riscului de audit este efectuată în primele faze ale procesului de planificare a auditului, după colectarea tuturor informaţiilor relevante referitoare la activităţile entităţii şi sistemul de control intern ale acesteia.

Într-o fază preliminară, pe baza procedurilor şi testelor pe care le consideră necesare, auditorul determină şi analizează riscurile care pot influenţa expunerea unei opinii necorespunzătoare în raportul de audit. Efectuarea acestei analize este importantă deoarece în funcţie de riscurile auditului se aleg procedurile de lucru, se stabilesc întinderea procedurilor, testelor şi sondajelor, precum şi modul de aplicare a acestora.

Potrivit Standardului Internaţional de Audit 400- Evaluarea riscurilor şi controlul intern, riscul de audit (RA) este riscul ca auditorul să exprime o opinie de audit neadecvată, atunci când situaţiile financiare sunt denaturate în mod semnificativ.

Riscul de audit acceptabil reprezinta o măsură a gradului în care auditorul financiar acceptă faptul că situaţiile financiare conţin erori care ar putea fi semnificative după transmiterea raportului de audit.

Riscul de audit acceptat de către auditor trebuie să fie cu atât mai mic cu cât utilizatorii externi se bazează mai mult pe situaţiile financiare auditate, cu cât riscul entităţii de a intra în incapacitate de plată este mai mare şi cu cât competenta şi integritatea conducerii este mai îndoielnică.

Daca entitatea-client prezintă un risc economic ridicat, auditorul trebuie să obtina un grad de asigurare mai mare in ceea ce priveşte reflectarea imaginii prin intermediul situaţiilor financiare.

Gradul de asigurare (Ga) este complementul riscului de audit (RA).

Ga = 1 - RA

Ca urmare, cu cât entitatea auditată prezintă riscuri mai mari, cu atât auditorul trebuie să accepte un risc de audit mai mic. Normele minime de audit recomandă ca riscul de audit acceptat de auditori să nu fie mai mare de 5%, ceea ce inseamna un grad de asigurare de peste 95%.

In realitate, auditorul financiar nu poate garanta lipsa erorilor semnificative din situaţiile financiare, iar pentru reducerea riscului de audit si pentru creşterea gradului de asigurare asupra faptului că situaţiile financiare nu sunt denaturate semnificativ, firmele de audit sunt obligate:

• să colecteze o cantitate mare de probe adecvate, să aplice proceduri mai extinse sau modificate;

• să repartizeze angajamentul de audit către colaboratorii şi asistenţii cei mai competenţi şi experimentaţi;

• să monitorizeze mai riguros activitatea echipei de auditori.

Riscul de audit este influenţat de trei grupe de factori :

• măsura în care utilizatorii externi se bazează pe situaţiile finaciare auditate atunci când îşi fundamentează deciziile lor: de a achiziţiona actiuni sau obligaţiuni, de a acorda credite comerciale sau bancare etc.

• probabilitatea ca entitatea client sa aiba probleme la asigurarea continuităţii activităţii, după emiterea unui raport de audit: Investitorii si creditorii care pierd resurse financiare datorită falimentului entităţii auditate sau datorită scăderii drastice a cursului acţiunilor, au tendinţa sa îi acuze pe auditori pentru aceste prejudicii. Intr-o astfel de situaţie, auditorii sunt mai frecvent obligaţi să demonstreze calitatea auditului efectuat decât în situaţiile în care entităţile auditate nu se confruntă cu astfel de probleme.

• integritatea şi competenţa managementului: Dacă conducătorii au o integritate morală şi o onestitate îndoielnică sau dacă nu au competenţa necesară, se înregistrează numeroase conflicte sau procese juridice cu acţionarii, cu organele de reglementare, cu alte entităţi (clienţi sau furnizori), cu organele fiscale, cu sindicatele, cu personalul contabil sau cu auditorii interni. In astfel de situaţii, terţii manifestă o neîncredere sporită faţă de conţinutul situaţiilor financiare şi, uneori, faţă de calitatea auditului efectuat.

Riscul de audit acceptat de către auditor se determină la ansamblul situaţiilor financiare, nu pe categorii de tranzacţii. De regulă, acest risc nu se reevaluează pe parcursul misiunii.

Riscul de audit are trei componente: riscul inerent, riscul de control şi riscul de nedetectare.

Modelul riscului de audit reprezintă o formă cantitativă a relaţiilor dintre riscul de audit (R.A.), riscul inerent (R.I.), riscul de control (R.C.) şi riscul de nedetectare (R.N.). Potivit acestuia pentru determinarea risculuide audit se utilizeaza urmatoarea formula:

Riscul de audit = riscul inerent x riscul de control x riscul de nedetectare

In cele ce urmeaza ma voi opri asupra fiecarei componenete a riscului de audit, definind-o si explicitand modul de evaluare al riscului.

Bibliografie

1. Ana Stoian, E. Turlea, Auditul financiar-contabil, Editura Economică, București, 2001.

2. Camera Auditorilor Financiari din Romania - Normele minimale de audit, Editura Economica, Bucuresti, 2001.

3. CAFR, Audit financiar 2000. Standarde. Codul privind conduita etică şi profesională, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

4. Cristian Teodorescu, Audit financiar extern, Ploiești, 2005.

5. Ioan Oprean, Irimie Emil Popa, Radu Dorin Lenghel, Procedurile auditului si ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.

6. Manual de audit financiar si regularitate, Curtea de Conturi a României, București, 2003.

7. Mircea Boulescu, Audit financiar, Editura Economică, București, 2003.

8. Tatiana Danescu, Proceduri si tehnici de audit financiar, Editura Irecson, Bucuresti, 2007

9. *** Standardului Internaţional de Audit nr.330- Procedurile auditului ca raspuns la riscurile evaluate.

10. *** Standardului Internaţional de Audit nr .400- Evaluarea riscurilor şi controlul intern.

Preview document

Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 1
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 2
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 3
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 4
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 5
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 6
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 7
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 8
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 9
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 10
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 11
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 12
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 13
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 14
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 15
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 16
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 17
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 18
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 19
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 20
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 21
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 22
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 23
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 24
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 25
Evaluarea Riscurilor de Audit - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Riscurilor de Audit.doc
  • Pagina 1.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Identificarea Riscurilor de Audit

Introducere Entităţile urmăresc strategii prin care să îşi realizeze obiectivele şi în funcţie de natura operaţiunilor şi a sectorului de...

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Auditul Securitatii si Sanatatii Muncii si Evaluarea Riscurilor la SC Bim Security SRL

PRIMA PARTE - AUDITUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 1. INTRODUCERE Auditarea securitatii si sanatatii în munca reprezintă examinarea...

Auditarea Sistemului Informatic

Capitolul 1 Auditul sistemelor informatice, componentă a sistemului de audit 1.1. Definirea şi conceptul auditului sistemelor informatice În...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Audit

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT O misiune de audit trebuie să se realizeze prin parcurgerea...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Ai nevoie de altceva?