Expertizarea Conturilor

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Expertizarea Conturilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Etapele expertizei contabile:

1. Stabilirea necesitãţii expertizei şi numirea experţilor.

Instanţa de judecatã sau organul de urmãrire penalã poate dispune efectuarea unei lucrãri de expertizã pentru lãmurirea unei împrejurãri.Numirea experţilor se poate face la alegerea pãrţilor sau a instanţei de judecatã sau a organului de urmãrire penalã. Dupã caz se pot numi unul sau trei experţi contabili.

2. Depunerea jurãmântului.

La data stabilitã de instanţã, în prezenţa pãrţilor şi a experţilor/expertului se face incunoştiinţarea privind obiectivele urmãrite şi termenul de finalizare a expertizei. Experţii sau pãrţile pot aduce observaţii cu privire la acestea, care se pot materializa prin completarea listei de obiective. Jurãmântul se depune în Camera de Consiliu fãrã citarea pãrţilor. Experţii se pot recuza, pe baza unor motive întemeiate, în termen de 5 zile de la numire. Tot în aceastã etapã se stabileşte şi plata expertului de cãtre instanţa de judecatã. Dincolo de acest cuantum expertii nu au voie sã ceara remuneraţie suplimentarã.

3. Desfãşurarea expertizei.

Dacã este necesarã cercetarea la faţa locului, expertul trebuie sã înştiinţeze pãrţile şi sã realizeze întâlnirea la faţa locului cu reprezentanţi ale ambelor pãrţi. Dovada împlinirii acestei obligaţii se ataşazã raportului de expertizã. Partea cercetatã are obligaţia de a pune la dispoziţia expertului sau experţilor numit(numiţi) doar documentele care duc la soluţionarea obiectivelor stabilite.

4. Întocmirea raportului de expertizã.

Desfãşurarea raportului de expertizã trebuie redatã în mod relevant şi clar în cadrul raportului de expertizã, precum şi concluziile şi recomandãrile expertului. Dacã existã mai mulţi experţi însãrcinaţi cu realizarea expertizei atunci se realizeazã tot un singur raport. Dcã în schimb aceşti experţi au ajuns la concluzii diferite ele se vor prezenta in cadrul raportului sau în anexe.

5. Depunerea şi examinarea raportului de expertizã.

Raportulde expertizã poate sau nu sã fie admis ca probã în instanţã. Acesta oferã în schimb organului de urmãrire sau instanţei de judecatã o probã temeinicã pentru tragerea la rãspundere a persoanelor vinovate. Expertul (experţii) îşi expun concluziile în şedinţã, iar observaţiile lor sunt notate de grefier doar la indicaţiile judecãtorului. La sfârşit se semneazã foile grefierului de catre acesta, judecãtor şi expert. Desigur, expertul are dreptul de a refuza semnarea acestora, dacã el considerã cã nu reflectă afirmaţiile sale.

Experţii au obligaţia de a se pune la dispoziţia organelor judiciare ori de câte ori sunt solicitaţi în vederea lãmuririi cauzelor judeacate şi instrumentate prin raportul de expertizã.

Gruparea etapelor se poate face şi dupã cum urmeazã:

1+2=Etapele premegãtoare expertizei contabile

3+4=Desfãşurarea expertizei contabile

5=Depunerea şi examinarea raportului de expertizã

În cazul expertizei extrajudiciare desfaşurarea este similarã celei judiciare cu mici difereţe date de specificul acestei categorii. Pentru început stabilirea necesitãţii acţiunii de expertizã contabilã se realizeazã de partea interesatã. De asemenea, obiectivele şi termenul se pot stabili fie de partea solicitantã sau de expertul contabil numit împreunã cu partea solicitatã. Partea expertizatã are prezent pe tot parcursul desfãşurãrii expertizei contabile un expert care sã-i reprezinte interesele. Eventual se mai poate întâlni prezenţa unui expert neutru care să supravegheze desfãşurarea expertizei contabile. Raportul de expertizã poate constitui în acest caz baza demarãrii procedurilor juridice.

Expertizarea conturilor de capitaluri

Privitor la capitalul social, obiectivele expertizei contabile pot fi:

- verificarea concordanţei dintre valoarea capitalului social contabilizat şi valoarea capitalului social consumată în actul constitutiv sau în actul modificator al actului constitutiv;

- realitatea vărsămintelor efectuate la capitalul social (depunerea de numerar, depunerea aporturilor în natură la capitalul social)

- cu privire la aporturile în natură, obiectivele pot fi:

- verificarea valorii de aport (verificarea corectei stabiliri a valorii de aport);

- verificarea respectării condiţiilor de fond şi de formă ale documentelor care atestă depunerea aporturilor în natură.

Legea 31/1990, modificatã şi republicatã art. 5

(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren;

- Cu privire la componenţa capitalului social, un obiectiv al expertizei contabile poate să fie direcţionat asupra structurii acţionariatului. Aceasta structură prezintă relevanţă pentru soluţionarea unor cazuri legate de corecta distribuire a dividendelor.

Legea31/1990, modificatã şi republicatã, art. 123 (3) Acţionarii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de registrul independent privat al acţionarilor, corespunzătoare datei de referinţă.

2. Un obiectiv al expertizei contabile cu privire la rezerva legală este verificarea din punct de vedere al respectării regulilor prevăzute de Codul Fiscal şi de normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Codul Fiscal al Romaniei - actualizat la 1 ianuarie 2008 Art.22:

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:

a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;

Alte rezerve pot fi obiective ale expertizelor contabile care au menirea să rezolve probleme de acţionariat de natură fiscală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertizarea Conturilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZARE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE