Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 5306
Mărime: 72.54KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. PREAMBUL 2

2. DEFINIŢII 3

3. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ŞI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 3

4. FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ ŞI CONDIŢIILE FUZIUNII 3

5. STABILIREA ŞI EVALUAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 3

6. MODALITATEA DE PREDARE A ACŢIUNILOR ŞI DATA DE LA CARE ACESTEA DAU DREPTUL LA DIVIDENDE 3

7. VALOAREA CONTABILĂ A ACŢIUNILOR SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 3

8. RAPORTUL DE SCHIMB AL ACŢIUNILOR 3

9. CONVERSIA ŞI SCHIMBUL DE ACŢIUNI. PATRIMONIUL NET AL SOCIETĂŢII ABSORBANTE 3

10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII ABSORBANTE 3

11. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE 3

12. DREPTURILE CARE SE ACORDĂ OBLIGATARILOR ŞI ALTE AVANTAJE SPECIALE 3

13. DATA SITUAŢIEI FINANCIARE DE FUZIUNE 3

14. DATA FUZIUNII 3

15. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU FUZIUNE 3

16. ANEXE 3

ANEXA NR.1 – NUMĂRUL NOILOR ACŢIUNI EMISE DE SOCIETATEA ABSORBANTĂ ŞI DISTRIBUITE FIECĂRUI ACŢIONAR AL SOCIETĂŢII ABSORBITE 3

ANEXA NR.2 – STRUCTURA ACŢIONARIATULUI S.C. FITOTERFAPIA S.A. DUPĂ FUZIUNE 3

ANEXA NR.3 – MODALITATEA DE CALCUL A VALORII CONTABILE A ACŢIUNILOR SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE, A RAPORTULUI DE SCHIMB ŞI A PRIMEI DE FUZIUNE 3

ANEXA NR.4 – SITUAŢIA FINANCIARĂ DE FUZIUNE A S.C. FITOTERAPIA S.A 3

ANEXA NR.5 – SITUAŢIA FINANCIARĂ DE FUZIUNE A S.C. SINTOFARM S.A 3

Extras din document

1. PREAMBUL

Având în vedere:

(i) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Fitoterapie S.A. nr. 2 din data de 28 ianuarie 2009;

(ii) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Sintofarm S.A. nr. 3 din data de 28 ianuarie 2009;

În temeiul dispoziţiilor

(i) Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066/17.11.2004, numită în cele ce urmează Legea nr. 31/1990 (r2);

(ii) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629/2002, numită în cele ce urmează Legea nr. 82/1991;

(iii) Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012/03.11.2004, numit în cele ce urmează Ordinul nr. 1376/2004;

(iv) Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571/29.06.2004

(v) Legii concurenţei nr. 21/1996 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

(vi) Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 927/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

(vii) Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial nr. 22/2003, numită în cele ce urmează OUG nr. 75/1999;

(viii) Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 72/2003,

Acţionarii fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au hotărât şi aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbţie a S.C. Sintofarm S.A, în calitate de societate absorbită, de către S.C. Fitoterapie S.A., în calitate de societate absorbantă şi au mandatat administratorii cu întocmirea prezentului Proiect de Fuziune. Consiliile de Administraţie ale S.C. Fitoterapie S.A. şi ale S.C. Sintofarm S.A. au fost însărcinate de către prin Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare din nr. 2 din 28 ianuarie 2009 a S.C. Fitoterapie S.A., respectiv 3 din 28 ianuarie 2009 a S.C. Sintofarm S.A. să întocmească proiectul de fuziune prin absorbţie în conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 (r2). Conţinutul acestui proiect de fuziune prin absorbţie a societăţii Sintofarm de către societatea Fitoterapie a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al S.C. Sintofarm S.A. prin Decizia nr. 3 din data de 15.03.2009 şi de către Consiliul de Administraţie al S.C. Fitoterapie S.A. prin Decizia nr. 3 din data de 15.03.2009.

După avizarea de către judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, proiectul de fuziune va fi prezentat Adunărilor Generale Extraordinare ale societăţilor implicate în fuziune spre aprobare.

2. DEFINIŢII

„B.V.B.” Bursa de Valori Bucureşti

„B.E.R.” Bursa Electronică Rasdaq

„C.N.V.M.” Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

„Data Fuziunii” data la care are loc fuziunea, conform prevederilor din cadrul Capitolului 14 al prezentului Proiect de Fuziune

„Fuziunea” operaţiunea de fuziune prin absorbţie prin care S.C. Fitoterapie S.A. va absorbi S.C. Sintofarm S.A.

„Societatea Absorbantă” Fitoterapie S.A.

„Societatea Absorbită” Sintofarm S.A.

„Societăţi Implicate în Fuziune” Societatea Absorbantă şi Societatea Absorbită împreună

Terţe Persoane toate persoanele purtătoare de drepturi juridice diferite de S.C. Fitoterapie S.A. şi S.C. Sintofarm S.A., precum persoane fizice, persoane juridice de drept privat şi entităţi de drept public.

Termenii definiţi în preambulul prezentului Proiect de Fuziune vor avea semnificaţia stabilită în

respectivul preambul.

3. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ŞI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE

3.1 SOCIETATEA ABSORBANTĂ – FITOTERAPIE S.A.

3.1.1 Forma juridică societate pe acţiuni (S.A), persoană juridică română, societate admisă la tranzacţionare, acţiunile emise de aceasta fiind înscrise la Cota B.V.B, în cadrul Sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice române, Categoria a III-a

3.1.2 Denumirea FITOTERAPIA S.A. BUCURESTI

3.1.3 Sediul social Bucuresti, str. Timisoara 50 s6

3.1.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3935/1991

3.1.5 Cod unic de înregistrare 459497

3.1.6 Atribut fiscal R

3.1.7 Durata de functionare Nelimitată

3.1.8 Capitalul social 595.950.8 RON subscris si integral vărsat, împărţit în 5.959.508 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,1000 RON

3.1.9 Obiect principal de activitate Fabricarea produselor farmaceutice de baza- cod CAEN –

2441

Preview document

Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 1
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 2
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 3
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 4
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 5
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 6
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 7
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 8
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 9
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 10
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 11
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 12
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 13
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 14
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 15
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 16
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 17
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 18
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 19
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 20
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 21
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 22
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 23
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 24
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 25
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 26
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 27
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 28
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 29
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 30
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 31
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 32
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 33
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 34
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 35
Fuziune - Sintofarm și Fitoterapia - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Fuziune - Sintofarm si Fitoterapia
    • descriere.doc
    • Fuziune - Sintofarm si Fitoterapia.doc

Alții au mai descărcat și

Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Industria Mobilei din România

INDUSTRIA MOBILEI DIN ROMANIA - scurta prezentare Inceputul industriei romanesti de mobila este dupa anul 1900. Astfel, in anul 1915 functionau 12...

Practică contabilitate - SC Terapia SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA FABRICII DE MEDICAMENTE S.C. TERAPIA S.A. . Scurt istoric TERAPIA a fost fondată în 1921 de către prof. univ. dr....

Fuziunea prin Absorbtie

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Fuziunea

MODALITATE DE CREARE A UNOR NOI ÎNTREPRINDERI Fuziunea este operaţia prin care două sau mai multe întreprinderi societare îşi reunesc patrimoniul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?