IAS 12 - Impozit pe Profit

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza IAS 12 - Impozit pe Profit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Raileanu Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere in tematica impozitului pe profit 2
Aspecte fiscal-contabile ale impozitului pe profit 7
I.ACTIVE IMOBILIZATE 12
1.Imobilizarile corporale 12
2.Imobilizari necorpoarale 15
3.Imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt 18
II. ACTIVE CIRCULANTE 18
III.PROVIZIOANE 19
IV.CAPITALURI PROPRII 20
1.Rezerve din reevaluare 20
2.Rezerve din reevaluarea disponibilului in valuta reprezentand capital social 20
3.Rezerve din facilitati fiscale 21
4.Alte fonduri (contul 118) 21
V.CHELTUIELILE 22
VI.VENITURILE 23
VII.TRATAMENTUL DIFERENTELOR DE CURS VALUTAR 24
VIII.CORECTAREA ERORILOR 26
IX.PIERDEREA FISCALA REPORTABILA 26
OPERATIUNI SPECIFICE INSTITUTIILOR DE CREDIT 27
1.Efecte publice şi alte titluri acceptate spre refinanţare la băncile centrale 27
2.Creanţe asupra clientelei 28
3.Creanţe asupra instituţiilor de credit 29
4.Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 29
5.Datorii privind instituţiile de credit 30
6.Datorii subordonate 30
7.Rezerve 31
8.Operaţiuni în devize 31
STUDIU DE CAZ 32

Extras din document

INTRODUCERE IN TEMATICA

IMPOZITULUI PE PROFIT

Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin H.G. nr. 859/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Anterior acestei legi, impozitul pe profit s-a determinat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 70/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitul pe profit determinat potrivit acestor reglementări constituie impozit curent, conform IAS 12 „Impozitul pe profit”.

Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 12 (IAS 12) prevede regimul contabil al impozitului pe profit, stabileşte principii şi oferă recomandări pentru înregistrarea în contabilitate a consecinţelor fiscale prezente şi viitoare legate de:

-Recuperarea/decontarea viitoare a valorii contabile a activelor/pasivelor din bilanţul contabil al unei entităţi;

-Tranzacţiile aferente perioadei curente recunoscute în contul de profit şi pierderi sau direct în capitalurile proprii.

IAS 12 „Impozitul pe profit” prevede că, în condiţiile în care este probabil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii să ducă la efectuarea unor plăti viitoare mai mari sau mai mici privind impozitul pe profitul curent, decât ar fi valoarea acestora dacă o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinţe fiscale, o întreprindere trebuie să recunoască o datorie sau o creanta privind impozitul amânat, cu anumite excepţii prevăzute de IAS 12.

Deşi elemente de detaliu sunt cuprinse în standardul menţionat, se prezintă în continuare câteva reguli de bază cuprinse în IAS 12. Conform acestui Standard International de Contabilitate, impozitul pe profit luat în calcul la determinarea si inregistrarea in contabilitate a profitului net/pierderii nete a exerciţiului financiar cuprinde impozitul curent şi impozitul amânat.

Potrivit legislatiei fiscale, impozitul curent este valoarea impozitului pe profit exigibil pentru anul curent determinat potrivit legislatiei fiscale, conform careia profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

Rezultatul fiscal se determina astfel:

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Diferenţe permanente + Diferenţe temporare

Potrivit IAS 12 ,,Impozitul pe profit” :

-Cheltuiala cu impozitul pe profit (Venitul din impozitul pe profit) reprezinta valoarea globala inclusa in determinarea profitului net sau a pierderii nete pe perioada exercitiului in ceea ce priveste impozitul curent si pe cel amanat. Cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscută de întreprindere în timpul perioadei de raportare financiară trebuie calculată în funcţie de profitul contabil, şi nu de cel fiscal.

-Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit plătibile în perioadele contabile viitoare, in ceea ce priveste diferentele temporare impozabile.

-Creantele privind impozitul amanat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, recuperabile in perioadele contabile viitoare, in ceea ce priveste:

-Diferentele temporare deductibile;

-Reportarea pierderilor fiscale nefolosite;

-Reportarea creditelor fiscale nefolosite.

-Diferenţele temporare sunt diferenţele dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii din bilanţ şi baza fiscală a acestora. Acestea pot fi :

-impozabile –vor genera sume impozabile în determinarea profitului impozabil al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/ datoriei va fi încasată/decontată. În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca datorie cu impozitul pe profit amânat.

-deductibile – vor genera sume deductibile în determinarea profitului impozabil al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/datoriei va fi încasată/decontată. În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca şi creanţă cu impozitul pe profit amânat.

Analizând cele două tipuri de diferenţe de mai sus, remarcăm deosebirea existentă între profitul contabil (care este profitul net sau pierderea pe o anumită perioadă de gestiune, înainte de scăderea cheltuielilor cu impozitul) şi cel impozabil (ce reprezintă de fapt, profitul sau pierderea perioadei de gestiune respective, cuantificată conform regulilor stabilite de către autoritatea fiscală, pe baza cărora impozitul pe profit devine plătibil/recuperabil).

-Baza fiscală a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuită acelui activ sau acelei datorii în scopuri fiscale.

În conformitate cu prevederile Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 12 (IAS 12), o întreprindere trebuie să recunoască o datorie cu impozitul amânat, cu anumite excepţii prevăzute de standard, în condiţiile în care este posibil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii să determine efectuarea unor plăţi viitoare mai mari sau mici privind impozitul pe profit curent, decât ar fi valoarea acestora dacă o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinţe fiscale.

Impozitul pe profit luat în calcul la determinarea şi înregistrarea în contabilitate a profitului net/pierderii nete dintr-un exerciţiu financiar trebuie să cuprindă atât impozitul curent, cât şi impozitul amânat.

A. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului si reprezinta valoarea impozitului pe profit plătibil/recuperabil în raport cu profitul impozabil/pierderea fiscală pe o perioada.

Datoriile şi creanţele fiscale curente trebuie luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit şi trebuie să fie recunoscute pentru perioadele de impozitare curente şi anterioare, aplicând cota de impozit pentru perioada respectiva (IAS 12.12).

Beneficiul unei pierderi fiscale care poate fi folosită pentru a diminua impozitul curent al unei perioade trecute trebuie recunoscut ca şi activ (IAS 12.13). Impozitul pe profit curent, indiferent dacă este o creanţă sau o datorie, trebuie calculat la valoarea recuperabilă/de plată de la/către autorităţile fiscale, folosind rata stabilită prin legile fiscale în vigoare la data bilanţului (IAS 12.46).

Fisiere in arhiva (1):

  • IAS 12 - Impozit pe Profit.doc

Alte informatii

Acest proiect este despre Impozitul pe profit conform Standardului IAS 12. A fost sustinut la seminarul de contabilitate fiscala si am obtinut nota 10.