IAS 12 - Impozitul pe Profit

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 10005
Mărime: 58.07KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Popa

Cuprins

I. IMPOZITUL PE PROFIT 2

1.1. Obiectiv 2

1.2. Aria de aplicabilitate 3

1.3. Baza fiscală 3

II. RECUNOAŞTEREA DATORIILOR ŞI A CREANŢELOR PRIVIND IMPOZITUL CURENT 4

III. RECUNOAŞTEREA DATORIILOR ŞI A CREANŢELOR PRIVIND IMPOZITUL AMÂNAT 4

3.1. Diferenţe temporare impozabile 4

3.1.1. Combinări de întreprinderi 6

3.1.2. Active recunoscute la valoarea justă 6

3.1.3. Fond comercial 7

3.1.4. Recunoaşterea iniţială a unui activ sau a unei datorii 7

3.2. Diferenţe temporare deductibile 8

3.2.1. Fond comercial negativ 10

3.2.2. Recunoaşterea iniţială a unui activ sau a unei datorii 10

3.3. Pierderi fiscale şi credite fiscale neutilizate 10

3.4. Reevaluarea creanţelor nerecunoscute privind impozitul amânat 11

3.5. Investiţii în filiale, sucursale şi întreprinderi asociate şi interese în asocierile în participaţie 12

IV. EVALUARE 14

V. RECUNOAŞTEREA IMPOZITULUI CURENT ŞI A IMPOZITULUI AMÂNAT 15

5.1. Cont de profit şi pierdere 15

5.2. Elemente creditate sau debitate direct în capitalurile proprii 16

5.3. Impozit amânat rezultat din combinările de întreprinderi 17

VI. PREZENRTARE 18

6.1. Creanţe şi datorii fiscale 18

6.1.1. Compensare 18

6.2. Cheltuiala cu impozitul pe profit 19

6.2.1. Cheltuiala cu impozitul (venitul fiscal) aferentă profitului sau pierderii rezultate din activităţile curente 19

6.2.2. Diferenţele de curs valutar aferente creanţelor sau datoriilor din impozitele amânate din străinătate 20

VII. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR 20

VIII. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 22

IX. EXEMPLU – CREANŢE ŞI DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMÂNAT 23

BIBLIOGRAFIE 30

Extras din document

I. IMPOZITUL PE PROFIT

1.1. Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Principala problemă apărută în procesul de conta¬bilizare al impozitelor pe profit o constituie felul în care să se contabilizeze consecinţele fiscale curente şi viitoare ale:

- recuperării (decontării) viitoare a valorii contabile a activelor (datoriilor) ce sunt recunoscute în bilanţul unei întreprinderi; şi

- tranzacţiilor şi a altor evenimente ale perioadei curente ce sunt recu¬noscute în situaţiile financiare ale unei întreprinderi.

În mod inerent, la recunoaşterea unui activ sau a unei datorii, întreprinderea raportoare se aşteaptă să recupereze sau să deconteze valoarea contabilă a activului sau datoriei. Dacă este probabil ca recuperarea sau decontarea acestei valori contabile să ducă la efectuarea unor plăţi viitoare mai mari (sau mai mici), privind impozitele, decât ar fi valoarea acestora dacă o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinţe fiscale, acest Standard impune unei întreprinderi să recunoască o datorie privind impozitul amânat (sau o creanţă privind impozitul amânat), cu anumite excepţii limitate.

Acest Standard impune unei întreprinderi să contabilizeze consecinţele fiscale ale tranzacţiilor şi altor evenimente în acelaşi fel în care înscrie în contabilitate tranzacţiile şi celelalte evenimente în sine. Astfel, pentru tranzacţiile şi celelalte evenimente recunoscute în contul de profit şi pierdere, orice efecte fiscale aferente se vor recunoaşte şi ele în contul de profit şi pierdere. Pentru tranzacţiile şi alte evenimente recunoscute direct în capitalul propriu, orice efecte fiscale aferente vor fi, de asemenea, recunoscute direct în capitalul propriu. În mod similar, recunoaşterea creanţelor şi a datoriilor privind impozitul amânat într-o combinare de întreprinderi afectează valoarea fondului comercial şi a fondului comercial negativ apărute în acea combi¬nare.

Standardul mai operează şi cu recunoaşterea creanţelor privind impozitul amânat rezultate din pierderile fiscale sau creditele fiscale nefolosite, cu prezentarea impozitelor pe profit în situaţiile financiare şi cu prezentarea informaţiilor legate de impozitele pe profit.

1.2. Aria de aplicabilitate

Acest Standard se va aplica în contabilitatea impozitului pe profit. În contextul acestui Standard, impozitul pe profit include totalitatea impozitelor autohtone şi străine care se stabilesc asupra profiturilor impozabile. Impozitul pe profit mai include, de asemenea, contribuţii, cum ar fi impozitele reţinute, care sunt plătite de către o filială, întreprindere asociată sau asociere în participaţie o dată cu repartizările către întreprinderea raportoare.

Acest Standard nu operează cu metodele de contabilitate folosite pentru subvenţiile guvernamentale sau pentru creditele fiscale de investiţii. În orice caz, acest Standard operează cu contabilizarea diferenţelor temporare ce pot apărea din astfel de subvenţii sau credite fiscale pentru investiţii.

1.3. Baza fiscală

Baza fiscală a unui activ reprezintă valoarea ce va fi dedusă în scopuri fiscale din orice beneficiu economic impozabil care va fi generat către o întreprindere atunci când aceasta recuperează valoarea contabilă a activului. Dacă aceste beneficii economice nu vor fi impozabile, atunci baza fiscală a activului este egală cu valoarea sa contabilă.

Baza fiscală a unei datorii este valoarea sa contabilă, mai puţin orice sumă care va fi dedusă în scopuri fiscale în ceea ce priveşte respectiva datorie în perioadele contabile viitoare. În cazul veniturilor care sunt încasate în avans, baza fiscală a datoriei astfel rezultate este valoarea sa contabilă, mai puţin valoarea veniturilor ce nu vor fi impozabile în perioadele viitoare.

Unele elemente au bază fiscală, dar nu sunt recunoscute drept active şi datorii în bilanţ. De exemplu, costurile de cercetare sunt recunoscute ca şi cheltuieli în determinarea profitului contabil în perioada în care ele au apărut, dar pot să nu fie considerate deductibile în determinarea profitului impozabil (pierderii fiscale) până într-o perioadă ulterioară. Diferenţa dintre baza fiscală a costurilor de cercetare, aceasta fiind valoarea pe care autorităţile fiscale o îngăduie a fi dedusă în perioadele contabile viitoare, şi valoarea contabilă nulă este o diferenţă temporară deductibilă ce va avea ca rezultat o creanţă privind impozitul amânat.

Acolo unde baza fiscală a unui activ sau a unei datorii nu este evidentă imediat, luarea în considerare a principiului fundamental pe care se bazează acest Standard este de un real ajutor: acest principiu prevede faptul că o întreprindere trebuie, cu anumite excepţii bine limitate, să recunoască o datorie (o creanţă) privind impozitul amânat ori de câte ori recuperarea sau decontarea valorii contabile a activului sau a datoriei determină viitoare plăţi privind impozitele mai mari (sau mai mici) decât ar fi valoarea acestora dacă o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinţe fiscale.

În situaţiile financiare consolidate, diferenţele temporare sunt determinate prin compararea valorilor contabile ale activelor şi datoriilor din situaţiile financiare consolidate cu baza fiscală corespunzătoare. Baza fiscală este determinată apelând la raportul fiscal consolidat, sub acele jurisdicţii în care un asemenea raport este cerut. Sub alte jurisdicţii, baza fiscală este determinată apelând la rapoartele fiscale ale fiecărei întreprinderi din cadrul grupului.

Preview document

IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 1
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 2
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 3
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 4
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 5
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 6
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 7
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 8
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 9
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 10
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 11
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 12
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 13
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 14
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 15
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 16
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 17
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 18
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 19
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 20
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 21
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 22
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 23
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 24
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 25
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 26
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 27
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 28
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 29
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • IAS 12 - Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

IAS 40 - Investitii Imobiliare

Introducere Standardele internationale de contabilitate Istoricul elaborarii standardelor internationale de contabilitate incepe cu formarea, in...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

IAS 18 - Venituri

1. Introducere Veniturile sunt majorări ale beneficiilor economice în timpul exerciţiului financiar, în urma intrărilor sau măririlor activelor,...

IAS 12 - Impozit pe Profit

INTRODUCERE IN TEMATICA IMPOZITULUI PE PROFIT Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr. 414/2002 privind...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Standardul International de Contabilitate 38 Imobilizari Necorporale

IMOBILIZARI NECORPORALE IAS 38 Imobilizari necorporale a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate în septembrie...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

I N T R O D U C E R E Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Asezarea si Perceperea Bugetelor

CAP. 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII COMERCIALE SC „TEHNOTON”S.A IASI 1.1 SCURT ISTORIC S.C. Tehnoton S.A. Calea Chisinaului nr. 43,...

Prevederi ale Standardelor Internaționale de Contabilitate asupra Contabilizării Impozitului pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă o contribuţie banească obligatorie şi nerambursabilă către bugetul de stat, datorată de către persoanele fizice...

Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL

CAP. I: SISTEMUL FISCAL Impozitele, taxele, contribuţiile reprezintă fundamental si motivaţia pe care este construită fiscalitatea. Sistemul...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Ai nevoie de altceva?