Misiune de Audit - Achizitii Publice

Imagine preview
(5/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Misiune de Audit - Achizitii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Petris Marian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. PREZENTAREA INSTITUTIEI 3
II.CADRU INSTITUTIONAL 5
III. MASURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6
SECTIUNEA A 7
ORDIN DE SERVICIU 8
DECLARATIA DE INDEPENDENTA 9
NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE 10
AUDIT PUBLIC INTERN 10
COLECTAREA INFORMAŢIILOR 11
NOTĂ CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU 12
FISA NR. 1 13
FISA NR. 2 14
FISA NR. 3 15
FISA NR. 4 16
PROGRAM DE AUDIT 17
SECTIUNEA B 22
PROGRAMUL DE INTERVENŢIE LA FAŢA LOCULUI 23
ANALIZA RISCURILOR 28
TABEL “ PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE” 34
MINUTA ŞEDINTEI DE DESCHIDERE 41
MINUTA ŞEDINŢEI DE CONCILIERE 42
MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE 43
SECTIUNEA C 45
INSTIINTARE 46
RAPORT DE AUDIT INTERN 47
FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN 55
DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ 55
CHESTIONAR - LISTA DE VERIFICARE 57
PROGRAM DE ACHIZITIE PUBLICA ANUL 2007 61
PROGRAM DE ACHIZITIE PUBLICA ANUL 2008 65

Extras din document

I. Prezentarea institutiei

Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerelui Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei.

DMSSF Botoşani este instituţie publică cu personaliate juridică finanţată de la bugetul de stat.

DMSSF îşi exercită atribuţiile, în principal, in principalele domenii:

a) dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

b) audit public intern;

c) asistenţă socială;

d) resurse umane;

e) financiar, contabilitate;

f) informatică;

Structura organizatorică a DMSSF Botoşani este:

1. Directorul executiv, conduce întrega activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului de conducere.

Acesta are în coordonare directă următoarele compartimente:

a) dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;

b) audit public intern;

c) compartimentul relaţii cu publicul;

d) informatică

2. Directorul executiv adjunct - economic, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) resurse umane;

b) financiar, contabilitate;

3. Directorul executiv adjunct – asistenţă socială, coordonează activitatea următoarelor compartimente:

a) monitorizere prestaţii şi servicii sociale;

b) monitorizare programe pentru familie;

c) finanţare asistenţă socială.

DMSSF îndeplineşte urmatoarele atribuţii:

a) atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002, privind auditul intern;

b) organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi familiei, a bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile;

c) colaborează cu organizaţiile non-ptofit care au ca obiect de activitate protecţia socială;

d) sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a legislaţiei în domeniul salarizarii, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă;

e) solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia masuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

f) aplică măsuri de sancţionare contravenţională a celor care încalcă dispoziţiile legale din domeniul muncii şi solidarităţii sociale;

g) sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă, înregistrează şi organizează evidenţa acestora;

h) asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.129/2000privind formarea profesională a adulţilor, republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.552/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanţei;

i) exercită în condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese;

j) colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii;

k) desfăşoară activităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi al politicilor familiale;

l) distribuie bilete de odihnă persoanelor îndreptăţite, pe baza solicitărilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii familiei şi egalităţii de şanse.

Directorul executiv conduce întrega activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii, Famililiei şi Egalităţii de Şanse, cu organele administraţiei publice locale, celelalte instituţii publice, unităţi economice şi alte persoane juridice şi fizice.

Acesta are următoarele atribuţii:

a) asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare realizării obiectului de activitate al direcţiei, în limitele competenţei acordate de Ministerul Muncii, Famililiei şi Egalităţii de Şanse cu respectarea prevederilor legale;

b) deleagă atribuţiile de conducere a direcţiei, directorului executiv adjunct , asistenţă socială sau directorului executiv adjunct economic, după caz, potrivit art.7.

c) răspunde de promovarea în teritoriu a imaginii direcţiei;

d) asigură accesul la informaţiile publice, răspunde de soluţionarea petitiilor, acordă audienţe;

e) coordonează şi organizează activitatea în vederea aplicării actelor normative în vigoare, a ordinelor ministrului muncii, solidarităţiisociale şi familie, precum şi a normelor de aplicare care reglementează îndeplinirea prevederilor acestora;

f) organizează, prin decizie, controlul financiar preventiv propriu în cadrul direcţiei.

Asistenţa socială este componenta non-contributivă a sistemului de protecţie socială şi reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Obiectivul principal îl constituie protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru participarea activă la viaţa socială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Misiune de Audit - Achizitii Publice.doc