Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 27678
Mărime: 4.33MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. FLORIN COMAN
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune Centrul Teritorial VASLUI

Cuprins

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 4

I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; 4

I.2 Tipurile de instituţii publice 4

I.3 Sursele de finanţare 4

I.4 Principiile procedurii bugetare; 5

I.4.1 Principiul universalităţii 5

I.4.2 Principiul publicităţii 5

I.4.3 Principiul unităţii 5

I.4.4 Principiul recurenţei anuale 5

I.4.5 Principiul specializării bugetare 5

I.4.6 Principiul unităţii monetare 6

I.5 Destinaţia cheltuielilor 6

I.6 Angajarea, Lichidarea, Ordonanţarea şi Plata cheltuielilor 6

I.6.1 Angajamentul legal 6

I.6.2 Angajamentul bugetar 7

I.6.3 Lichidarea cheltuielilor 8

I.6.4 Ordonanţarea cheltuielilor 9

I.6.5. Plata cheltuielilor 10

I.7 Evidenţa analitică a creditelor, angajamentelor bugetare şi legale 10

I.8 Tipurile de ordonatori 11

II. CONŢINUTUL ŞI CARACTERUL APLICATIV AL LUCRĂRII 11

II.1. Scurt istoric şi obiectul de activitate 11

II.2. Prezentarea organizaţiei şcolare 12

II.3. Diagnoza mediului extern 12

II.3.1. Analiza cantitativă 12

II.3.2. Analiza calitativă 13

II.3.3. Analiza PESTE 13

II.4. Diagnoza mediului intern 14

II.5. Organizarea internă 17

II.6. Relaţiile externe 22

II.7. Sistemul de documente privind organizarea contabilitǎţii drepturilor salariale 24

II.7.a). Decontările cu personalul şi asigurările sociale 24

II.7.b). Contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat 30

II.7.c). Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 31

II.7.d). Contribuţia la fondul de şomaj 31

II.7.e). Contribuţia la asigurările sociale de sănătate 31

II.7.f). Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 32

II.8. Aplicaţie informatică privind metodologia de calcul al drepturilor personalului

didactic, didactic auxiliar din instituţia de învăţământ 32

II.9. Proiectarea monografică a unui ciclu complet de înregistrări contabile 36

II.10. Bilanţul contabil al instituţiilor publice 61

III. CONCLUZII: OPINII ŞI PROPUNERI CONCRETE 95

Politici contabile 95

Note explicative 96

III. 1. Notă explicativă referitoare la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 97

III.1.1 Alocaţii de la bugetul local 97

III.1.2. Cheltuieli de personal 97

III.1.3. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 97

III.1.4. Alte cheltuieli (burse 98

III.1.5. Active nefinanciare (cheltuieli de capital) 98

III.2. Alocaţii de la bugetul de stat 98

III.3. Venituri extrabugetare şi alte surse 98

III.4. Notă explicativă referitoare la imobilizări 98

III.5. Notă explicativă referitoare la datorii 99

III.6. Notă explicativă referitoare la capitalurile proprii 99

III.7.Gestionarea patrimoniului 100

III.8.Disciplina financiară 100

BIBLIOGRAFIE: 101

Extras din document

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura;

Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi în formare profesională este cea mai rentabilă pentru dezvoltarea unei societăţi pe termen lung. Importanţa învăţământului în propăşirea economică şi spirituală a societăţii româneşti, precum şi dimensiunea semnificativă a resurselor alocate acestei subdiviziuni a cheltuielilor social-culturale, a fost motivul principal pentru care am ales ca temă pentru lucrarea de licenţă „Monografia contabilă-Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în unităţile de învăţământ”

Studiul de caz a fost realizat pe exemplul Şcolii cu cls-I-VIII Nr. 3 „ Constantin Parfene „ Vaslui care este unitate de învăţământ preuniversitar de nivel primar şi secundar inferior, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Începând cu 1 ianuarie 2007 şcolile cu peste 200 de elevi au devenit unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, funcţionând în conformitate cu prevederile articolului 7 aliniatul 8, 15, 20-21 din Legea învăţământului Nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Rolul directorului ca ordonator terţiar de credite şi prezenţa serviciului de contabilitate / contabil a permis dezvoltarea managementului financiar şi administrativ la nivelul şcolii, creând premisele pentru descentralizarea completă

Înfiinţarea în fiecare şcoală a Comisiei de : evaluarea şi asigurarea calităţii (conform Legii Nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei) permite realizarea unei evaluări interne, raportul anual fiind făcut public şi constată nivelul de atingere a standardelor de performanţă – un fapt important urmare a descentralizării.

I.2 Tipurile de instituţii publice;

Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie , respectiv contabilitatea financiară şi după caz, contabilitatea de gestiune.

În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice , sunt considerate instituţii publice , cele care îndeplinesc următoarele trăsături:

- sunt instituţii ale statului de drept, care desfăşoară activitate politică sau executivă , reprezentând puterea şi administraţia de stat în societate;

- sunt instituţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu bugetul public , privind resursele financiare constituite în cadrul acestuia , la nivel central, local sau prin fondurile speciale, pentru acoperirea cheltuielilor , pe destinaţiile specifice prin clasificaţie bugetară.

În România există în jur de 10.000 de instituţii publice. Marea majoritate a acestora sunt instituţii publice ale administraţiei publice locale. 3.000 de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti

- Instituţii publice de învăţământ( şcoli generale, licee, grupuri şcolare, etc)

- Instituţii publice sanitare ( policlinici, spitale universitare,spitale judeţene, sanatorii,etc.)

- Instituţii publice de cultură(case de cultură, muzee, teatre, cinematografe,etc)

- Instituţii de asistenţă socială (protecţia copilului, centre de plasament,etc.)

Şi altele

I.3 Sursele de finanţare;

În realizarea misiunii şi obiectivelor sistemului naţional de învăţământ unităţile şcolare de nivel preuniversitar au o importanţă covârşitoare. Pentru îndeplinirea scopului activităţii lor şi a rolului social cu care sunt investite acestea dispun de patrimoniu propriu şi derulează fluxuri materiale şi financiare provenind din bugete diferite: credite de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetul local şi resurse proprii realizate în regim extrabugetar. Bugetul instituţiei de învăţământ se întocmeşte pe fiecare sursă de finanţare în parte:

- Bugetul privind cheltuielile finanţate de la bugetul de stat (prin inspectoratul şcolar);

- Bugetul privind cheltuielile finanţate de la bugetul local (prin Consiliul local);

- Bugetul privind veniturile şi cheltuielile activităţilor autofinanţate;

Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ trebuie să consfinţească un grad înalt de autonomie financiară şi profesională, dar şi o răspundere managerială sporită pentru gestionarea fondurilor publice. Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli,rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare,costul programelor aprobate prin buget, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, fondurilor speciale şi a conturilor anuale de execuţie a bugetelor locale.

I.4 Principiile procedurii bugetare;

Conform legii finanţelor publice , principiile procedurii bugetare sunt următoarele:

- Principiul universalităţii

- Principiul publicităţii

- Principiul unităţii

- Principiul recurenţei anuale

- Principiul specializării bugetare

- Principiul unităţii monetare

I.4.1 Principiul universalităţii

Veniturile şi cheltuielilor fi în totalitate incluse în buget, în sume brute. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct către o anumită cheltuială bugetară, exceptând donaţiile şi sponsorizările , care au destinaţii distincte stabilite.

I.4.2 Principiul publicităţii

Sistemul bugetar este deschis şi transparent, şi este realizat prin:

- Dezbaterea publică a proiectelor de buget, când se aprobă aceste proiecte;

- Dezbaterea publică a conturilor generale pentru implementarea bugetelor, când se aprobă aceste conturi;

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, normale pentru aprobarea bugetelor şi conturile generale anuale pentru executarea acestor bugete;

- Mijloace ale mass-media, pentru distribuirea informaţiilor asupra conţinutului bugetar,exceptând orice documente şi informaţii ce nu pot fi divulgate conform legii.

I.4.3 Principiul unităţii

Veniturile şi cheltuielile bugetare vor fi trecute într-un singur document, în vederea asigurării unei monitorizări şi folosiri eficiente a fondurilor publice.

Toate veniturile reţinute şi utilizate într-un sistem extrabugetar, sub diverse forme şi denumiri,vor fi introduse în bugetul de stat, urmând regulile şi principiile respectivului buget.

Veniturile şi cheltuielile fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi cele ale fondului special pentru drumuri publice vor fi introduse în bugetul de stat ca venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială, urmându-se regulile şi principiile bugetare.

În scopul respectării principiilor bugetare, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acestei legi, Guvernul va propune Parlamentului modificarea normelor pentru anularea veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specială incluse în bugetul de stat.

I.4.4 Principiul recurenţei anuale

Veniturile şi cheltuielile bugetare vor fi aprobate prin lege pentru o perioadă de un an, corespunzătoare exerciţiului bugetar.

Toate operaţiunile de încasare şi plăţi derulate în timpul anului bugetar într-un cont de buget vor aparţine exerciţiului aferent pentru implementarea bugetului respectiv.

Bibliografie

Luminiţa Ionescu –Contabilitate publică

Ed.Fundaţia România de mâine, Bucureşti, 2007

Luminiţa Ionescu – Contabilitatea instituţiilor publice

Ed. Fundaţia România de mâine, Bucureşti, 2007

Luminiţa Ionescu - Contabilitatea instituţiilor publice, teste grilă şi aplicaţii practice,

Luminiţa Ionescu – Reforma bugetului public şi a contabilităţii publice în România, Ed.Economică, Bucureşti 2005

OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru insituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia , MO nr.1186 din 29 decembrie 2005

Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată MO nr.48 din 14 ianuarie 2005

Legea nr. 259/207 pentru modificarea şi completarea Legii Contabilităţii nr.82 /1991, MO nr.506 din 27 iulie 2007

Legea finanţelor publice nr.500/2002 cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se acordă personalului didactic din învăţământ , salarizat conform:

Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic

Ordinul Ministrului Educaţiei , Cercetării şi Tineretului nr.1350din 20 iunie 2007 privind metodologiile de calcul a drepturilor salariale cadrelor didactice din învăţământ

Ordonanţa Guvernului nr.15/01.02.2008 privind creşterile salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ

Preview document

Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 1
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 2
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 3
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 4
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 5
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 6
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 7
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 8
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 9
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 10
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 11
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 12
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 13
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 14
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 15
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 16
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 17
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 18
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 19
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 20
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 21
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 22
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 23
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 24
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 25
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 26
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 27
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 28
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 29
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 30
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 31
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 32
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 33
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 34
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 35
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 36
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 37
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 38
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 39
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 40
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 41
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 42
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 43
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 44
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 45
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 46
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 47
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 48
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 49
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 50
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 51
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 52
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 53
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 54
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 55
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 56
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 57
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 58
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 59
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 60
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 61
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 62
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 63
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 64
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 65
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 66
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 67
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 68
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 69
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 70
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 71
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 72
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 73
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 74
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 75
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 76
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 77
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 78
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 79
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 80
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 81
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 82
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 83
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 84
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 85
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 86
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 87
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 88
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 89
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 90
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 91
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 92
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 93
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 94
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 95
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 96
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 97
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 98
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 99
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 100
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 101
Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Situatii Financiare in Companiile de Asigurari

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Finantarea din Fonduri Externe Nerambursabile la Scoala Generala nr. 8 Colonie, Ramnicu Valcea

Contextul legislativ Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat se realizează în conformitate cu Legea...

Contabilitarea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala pe Exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamt

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Caiet de practică SC Kenion Construct SRL

Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION...

Monografie Contabila

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Ai nevoie de altceva?