Monografie Contabila

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3229
Mărime: 53.15KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iuliana Georgescu

Cuprins

1. Prezentarea firmei

2. Registru-jurnal

3. Înregistrarea în contabilitate a decontului de TVA

4. Registrul Cartea Mare

5. Balanţa de verificare cu 4 egalitati

Extras din document

1. Prezentarea firmei

Lucrarea de faţa a fost fǎcutǎ pe exemplul S.C. „Panifcom” S.R.L. ce are ca obiect de acti-vitate producerea şi comercializarea produselor de panificaţie.

Societatea comercială aplică Reglementările contabile simplificate armonizate cu directi-vele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002.

Capitalul societăţii este integral privat şi a fost depus integral de către asociaţi care sunt re-zidenţi.

Furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din România.

Desfacerea produselor finite se realizează către clienţi din România şi se efectuează de la sediul societăţii şi/sau prin delegaţi ai societăţii angajaţi cu contracte de muncă ca distribuitori.

Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor corporale metoda liniară, iar ca metodă de evidenţă a stocurilor metoda inventarului permanent.

Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată după metoda cantitativ-valorică.

Stocurile la ieşire se evaluează şi înregistrează în contabilitate după varianta costului mediu ponderat.

Produsele finite obţinute din procesul de producţie sunt evaluate şi înregistrate la costul estimat (standard, planificat).

Mărfurile de la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul sunt contabilizate la preţul cu amănuntul. Magazinul este aprovizionat cu mărfuri prin transferul de produse finite obţinute din pro-cesul de producţie.

Operaţiile economice care fac obiectul înregistrării în contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent.

Pentru înţelegerea metodologiei de înregistrare în contabilitate, operaţiile sunt prezentate pentru un interval de timp din luna de referinţă pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp în mod cumulat. Prezentarea în mod cumulat a fost determinată de caracterul de repetabilitate al operaţiilor economice şi de necesitatea simplificării calculelor, întocmirii documentelor primare şi înregistrării în contabilitate.

2. Registru-jurnal

Registrul-jurnal serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologica şi site-maticǎ a modificǎrii elementelor de activ şi de pasiv ale unitǎţii.

Se întocmeşte lunar, prin înregistrarea cronologicǎ a documentelor în care se reflectǎ mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unitǎţii.

Registrul jurnal se editeazǎ la cererea organelor de control sau în funcţie de necesitǎţile unitǎţii. Acesta se prezintǎ sub forma unui tabel cu 8 coloane, dupǎ cum urmeazǎ:

- în coloana 1 se înscrie numarul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activitǎţii, pânǎ la 31 decembrie, sau încetarea activitǎţii;

- în coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se efectueazǎ înregistrarea în registru.

- în coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanţa, jurnalul privind operaţiunile de casǎ şi bancǎ, jurnalul decontǎrilor cu furnizorii etc.), precum şi numarul şi data acestuia.

- în coloana 4 se trece felul operaţiunii, dându-se explicaţiile în legaturǎ cu operaţiunea res-pectivǎ. Aceastǎ coloanǎ se completeazǎ numai atunci când este cazul.

- în coloanele 5 şi 6 se trece simbolul conturilor debitoare şi, respectiv, creditoare.

- în coloanele 7 şi 8 se trec sumele totale, debitoare şi creditoare din documentul respectiv (bon , factura, jurnal auxiliar, nota de contabilitate etc.).

Registrul jurnal de încasǎri şi plǎţi serveşte ca:

- document de înregistrare a încasǎrilor şi plǎţilor;

- document de stabilire a situaţiei financiare a contribuabilului care conduce evidenţa contabilǎ în partidǎ simplǎ;

- proba în litigii.

Se întocmeşte într-un singur exemplar de cǎtre contribuabili, fǎcându-se înregistrarea opera-ţiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operaţiune, fǎrǎ a se lǎsa rânduri libere, dupǎ ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial.

Pentru fiecare asociaţie fǎrǎ personalitate juridicǎ se va întocmi câte un registru-jurnal de încasǎri şi plǎţi.

În registrul-jurnal de încasǎri şi plaţi se înregistreazǎ nu numai operaţiunile în numerar, ci şi cele efectuate prin contul curent de la bancǎ.

Contribuabilii plǎtitori de taxa pe valoarea adǎugatǎ vor înregistra sumele încasate sau plǎti-te, exclusiv taxa pe valoarea adǎugatǎ.

Registrul jurnal de încasǎri şi plǎţi parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial va fi com-pletat lunar, prin preluarea totalului sumelor din registrul jurnal de încasǎri şi plǎţi obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.

Operaţiile economice care au loc în luna ianuarie sunt următoarele:

1. Factura nr. 12/4/01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de 10.000 kg. făină pentru SC „Panifcom” SRL. Preţul unitar fără TVA – 0.72 lei/kg. Materia primă a fost recepţionată, fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr.1/4/01. Datele din factură şi nota de recep-ţie sunt concordante.

2. Bonul de consum nr.1/4/01 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de ma-terii prime şi materiale auxiliare: făină 1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg., amelioratori 3 kg.

3. Raportul de producţie şi bonul de predare nr.1/4/01 evidenţiază obţinerea, şi respectiv, predarea la depozit a 5.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare (costul estimat) – 0.3 lei/buc.

Preview document

Monografie Contabila - Pagina 1
Monografie Contabila - Pagina 2
Monografie Contabila - Pagina 3
Monografie Contabila - Pagina 4
Monografie Contabila - Pagina 5
Monografie Contabila - Pagina 6
Monografie Contabila - Pagina 7
Monografie Contabila - Pagina 8
Monografie Contabila - Pagina 9
Monografie Contabila - Pagina 10
Monografie Contabila - Pagina 11
Monografie Contabila - Pagina 12
Monografie Contabila - Pagina 13
Monografie Contabila - Pagina 14
Monografie Contabila - Pagina 15
Monografie Contabila - Pagina 16
Monografie Contabila - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila
    • Monografie Contabila.doc
    • Monografie Contabila.xls

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Monografie Contabilă

Monografie contabila BALANTA DE VERIFICARE LA 1 februarie 2007 Nr. Crt. Simbol cont Denumire cont Sold final Debitor Creditor 1 1011 Capital...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Contabilitate Financiară

De realizat o monografie contabila. Pornind de la o situaţie iniţială reflectată printrun bilanţ iniţial la o entitate economica cu profil...

Organizarea Contabilitatii la o Firma de Panificatie

INTRODUCERE Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Ai nevoie de altceva?