Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 31569
Mărime: 162.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diaconu Gheorghe
Documentul a fost prezentat la Facultatea de Stiinte Economice din Targoviste Lucrarea privind organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor se efectuează la Societatea Comercială “UPET” S.A. Târgovişte. Societatea aparţine domeniului industriei petroliere. Scopul lucrării constă în cercetarea şi analiza problemelor legate de organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.

Cuprins

CAPITOLUL I

1.1. S.C. “UPET” S.A.TÂRGOVIŞTE – Generalităţi şi structură .pag 1

1.1.1. Scopul şi obiectivele lucrặrii .pag1

1.1.2. Prezentarea generalặ a societặţii comerciale “ UPET “ S.A .pag1-3

1.1.3. Scurt istoric al firmei .pag3-4

1.1.4. Prezentarea capitalului social al firmei .pag 4

1.1.5. Scopul şi obiectul de activitate .pag4-6

1.1.6. Structura organizatoricặ a SC “UPET “ S.A. Târgovişte .pag6-8

1.1.7. Forma de contabilitate utilizatặ la S.C. “ UPET “ S.A. Târgovişte .pag8-12

CAPITOLUL II

2.1 Categoriile economice de cheltuieli, venituri şi rezultate .pag13

2.1.1. Abordặri ale conceptului de cheltuială .pag13-15

2.1.2. Abordări ale conceptului de venit .pag15-17

2.1.3. Abordări ale conceptului de rezultat .pag17-19

2.2. Clasificarea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor în contabilitatea financiară .pag19-20

2.3. Cheltuielile întreprinderii .pag20-23

2.4. Veniturile întreprinderii .pag23-27

2.5. Obiectivele contabilităţii financiare a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor .pag27-28

2.6. Standarde Internaţionale de Contabilitate .pag28-32

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR , VENITU- RILOR ŞI A REZULTATELOR LA S.C. “UPET” S.A.

3.1. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a cheltuielilor la S.C. “UPET” S.A. .pag33-34

3.1.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare .pag34-44

3.1.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare .pag44-49

3.1.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare .pag49-51

3.1.4. Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele .pag51-53

3.1.5. Cazuri particulare privind contabilizarea unor cheltuieli complexe .pag53-56

3.2. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a veniturilor la S.C.”UPET” S.A. .pag56-57

3.2.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare .pag57-66

3.2.2. Contabilitatea veniturilor financiare .pag66-73

3.2.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare .pag74-76

3.2.4. Contabilitatea veniturilor din amortizări şi provizioane .pag76-78

3.2.5. Cazuri particulare privind contabilizarea veniturilor .pag78-85

3.3. Delimitări privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor .pag85-86

3.4. Organizarea contabităţii sintetice şi analitice a rezultatelor financiare la S.C. “UPET” S.A. .pag86

3.4.1. Contabilitatea operaţiilor privind determinarea rezultatului exerciţiului .pag86-92

3.4.2. Calculul şi contabilizarea impozitului pe profit .pag92-95

3.4.3. Calculul şi contabilizarea repartizării rezultatului exerciţiului .pag95-98

CAPITOLUL IV

ANALIZA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI A REZULTA -TELOR LA S.C. “UPET” S.A.

4.1. Necesitatea analizei .pag99-100

4.2. Analiza rentabilităţii .pag100-101

4.3. Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor .pag101-108

4.4. Analiza performanţei .pag108-117

CAPITOLUL V

CONCLUZII ŞI PROPUNERI .pag118-121

Extras din document

CAPITOLUL I

1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ

1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării

Lucrarea privind organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor se efectuează la Societatea Comercială “UPET” S.A. Târgovişte. Societatea aparţine domeniului industriei petroliere.

Scopul lucrării constă în cercetarea şi analiza problemelor legate de organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrării sunt următoarele:

• Cunoaşterea componentelor şi a modului de prezentare a

documentelor de sinteză contabilă utilizate în practica contabilă din România;

• Cunoaşterea modului de calcul, a evidenţei contabile precum şi

a reglementărilor legale privind rezultatul exerciţiului, amortizările şi provizioanele;

• Identificarea şi definirea unor concluzii şi aprecieri cu privire la

rezultatele obţinute în urma analizei economico-financiare a informaţiilor rezultate din bilanţul contabil;

Lucrarea este structurată în patru capitole în care sunt prezentate aspecte referitoare la S.C.”UPET” S.A. şi cuprinde:

• Aspecte teoretice referitoare la contabilitatea cheltuielilor,

veniturilor şi rezultatelor;

• Analiză a situaţiei financiare a societăţii mai sus menţionate,

efectuată pe baza bilanţului contabil întocmit la sfârşitul anului 2001.

1.1.2. Prezentarea generală a societăţii comerciale

“UPET” S.A.

Societatea Comercială “UPET” S.A. Târgovişte este o societate comercială română cu personalitate juridică, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J15/320/1991, având codul fiscal nr. 908332, adresa fiind în Târgovişte, str. Arsenalului, nr.20, cod 0200, jud. Dâmboviţa.

Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza Hotărâri Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. Societatea poate înfiinţa sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii situate şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate.

Conform prevederilor din statut, societatea îşi desfăşoară activitatea potrivit legilor române.

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerţ şi Industrie iar modificările de capital, forma de proprietate se fac în conformitate cu legislaţia din România.

Capitalul social, conform HG 983/1998 a fost majorat la valoarea de 298.708 mil. lei, menţinându-se valoarea nominală a acţiunii la 25000 lei.

Acţionar majoritar la S.C.”UPET” S.A. începând cu anul 2001 este Corporaţia – Federaţia Rusă.

Structura acţionariatului în situaţia capitalului social este următoarea:

Nr crt ACŢIONARI % CAPITAL SOCIAL

VALOARE lei NR. DE ACŢIUNI NR.DE ACŢIONARI ACŢIUNI DE LA

1. OMZ-FED.RUSĂ 73,1 218.341.700.000 8.733.668 1 422754-

515207

2. ASOCIAŢIA PAS 12,75 38.091.900.000 1.523.676 5001 515208-

896126

3. OFERTA

PUBLICĂ 12,93 38.612.000.000 1.544.480 10497 36634-422753

4. PPM 1,22 3.663.300.000 146.532 905 1-36633

TOTAL 100 298.709.900.000 11.948.356 16.404

Structura organizatorică a societăţii cuprinde cinci direcţii

subordonate echipei manageriale:

• Direcţia tehnică şi de producţie

• Direcţia comercială

• Direcţia management

• Direcţia de asigurare a calităţii

• Direcţia economică

Cele cinci direcţii le sunt subordonate o serie de departamente şi

sectoare.

Ca unităte direct productivă societatea este structurată astfel:

• Fabrica de armături

• Fabrica de utilaj complex

• Secţia mecano-energetică

• Fabrica de sectoare calde

1.1.3 Scurt istoric

În iulie 1864 se decide înfinţarea la Tặrgovişte a “ Fonderiei de tunuri “ pentru dotarea tinerei armate române.Până in 1945 funcţionează sub diferite organizări în cadrul armatei, între 1945-1949 funcţionează ca o sucursală a DIRECŢIEI ATELIERELOR CFR, după care se reprofilează în producerea de utilaj petrolier şi armături industriale, profil menţinut şi perfecţionat până astăzi.

Începând cu 1950 se construiesc noile hale de forjă uzinală, turnătoria de oţel secţia mecanică energetică şi montaj extinzându-se corespunzător de servirile necesare (staţii de transformare, cazane de apă caldă şi abur tehnologic, staţii de compresoare ) şi depozitele.

Datorită dezvoltării pieţelor de utilaj petrolier şi armături industriale de reglaj şi energetice, nucleare, precum şi cererile interne din industria construcţiilor de maşini, întreprinderea cunoaşte noi dezvoltări ale capacităţilor de producţie începând cu perioada 1969-1972 şi continuând până în prezent.Totodată au fost proiectate şi asimilate tehnologii moderne de fabricaţie in domeniul utilajului petrolier.

După 1990, unitatea şi-a redus drastic volumul producţiei, ca urmare a prăbuşirii sistemului centralizat al economiei româneşti, precum şi ca urmare a desfinţării pieţei CAER, în care întreprinderea işi desfăşoară majoritatea activităţilor de export.

Preview document

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 1
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 2
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 3
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 4
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 5
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 6
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 7
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 8
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 9
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 10
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 11
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 12
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 13
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 14
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 15
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 16
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 17
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 18
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 19
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 20
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 21
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 22
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 23
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 24
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 25
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 26
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 27
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 28
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 29
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 30
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 31
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 32
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 33
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 34
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 35
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 36
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 37
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 38
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 39
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 40
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 41
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 42
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 43
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 44
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 45
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 46
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 47
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 48
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 49
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 50
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 51
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 52
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 53
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 54
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 55
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 56
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 57
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 58
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 59
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 60
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 61
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 62
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 63
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 64
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 65
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 66
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 67
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 68
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 69
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 70
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 71
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 72
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 73
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 74
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 75
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 76
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 77
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 78
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 79
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 80
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 81
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 82
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 83
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 84
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 85
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 86
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 87
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 88
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 89
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 90
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 91
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 92
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 93
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 94
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 95
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 96
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 97
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 98
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 99
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 100
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 101
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 102
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 103
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 104
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 105
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 106
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 107
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 108
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 109
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 110
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 111
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 112
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 113
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 114
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 115
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 116
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 117
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 118
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 119
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 120
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 121
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 122
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 123
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 124
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 125
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Veniturilor, Cheltuielilor si Rezultatul Exercitiului

SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist, adică cuprinde...

Contabilitatea Constructiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL

CAPITOLUL I Prezentarea firmei 1.1. Date generale privind SC "ITAL-KOL" SRL Şag Denumirea societăţii este SC "ITAL-KOL" SRL sediul social este...

Studiu de Caz Rgeia Nationala a Padurilor Romsilva

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Regia Naţională a...

Ai nevoie de altceva?