Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 126 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Diaconu Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
1.1. S.C. “UPET” S.A.TÂRGOVIŞTE – Generalităţi şi structură .pag 1
1.1.1. Scopul şi obiectivele lucrặrii .pag1
1.1.2. Prezentarea generalặ a societặţii comerciale “ UPET “ S.A .pag1-3
1.1.3. Scurt istoric al firmei .pag3-4
1.1.4. Prezentarea capitalului social al firmei .pag 4
1.1.5. Scopul şi obiectul de activitate .pag4-6
1.1.6. Structura organizatoricặ a SC “UPET “ S.A. Târgovişte .pag6-8
1.1.7. Forma de contabilitate utilizatặ la S.C. “ UPET “ S.A. Târgovişte .pag8-12
CAPITOLUL II
2.1 Categoriile economice de cheltuieli, venituri şi rezultate .pag13
2.1.1. Abordặri ale conceptului de cheltuială .pag13-15
2.1.2. Abordări ale conceptului de venit .pag15-17
2.1.3. Abordări ale conceptului de rezultat .pag17-19
2.2. Clasificarea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor în contabilitatea financiară .pag19-20
2.3. Cheltuielile întreprinderii .pag20-23
2.4. Veniturile întreprinderii .pag23-27
2.5. Obiectivele contabilităţii financiare a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor .pag27-28
2.6. Standarde Internaţionale de Contabilitate .pag28-32
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR , VENITU- RILOR ŞI A REZULTATELOR LA S.C. “UPET” S.A.
3.1. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a cheltuielilor la S.C. “UPET” S.A. .pag33-34
3.1.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare .pag34-44
3.1.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare .pag44-49
3.1.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare .pag49-51
3.1.4. Cheltuielile cu amortizările şi provizioanele .pag51-53
3.1.5. Cazuri particulare privind contabilizarea unor cheltuieli complexe .pag53-56
3.2. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a veniturilor la S.C.”UPET” S.A. .pag56-57
3.2.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare .pag57-66
3.2.2. Contabilitatea veniturilor financiare .pag66-73
3.2.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare .pag74-76
3.2.4. Contabilitatea veniturilor din amortizări şi provizioane .pag76-78
3.2.5. Cazuri particulare privind contabilizarea veniturilor .pag78-85
3.3. Delimitări privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor .pag85-86
3.4. Organizarea contabităţii sintetice şi analitice a rezultatelor financiare la S.C. “UPET” S.A. .pag86
3.4.1. Contabilitatea operaţiilor privind determinarea rezultatului exerciţiului .pag86-92
3.4.2. Calculul şi contabilizarea impozitului pe profit .pag92-95
3.4.3. Calculul şi contabilizarea repartizării rezultatului exerciţiului .pag95-98
CAPITOLUL IV
ANALIZA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI A REZULTA -TELOR LA S.C. “UPET” S.A.
4.1. Necesitatea analizei .pag99-100
4.2. Analiza rentabilităţii .pag100-101
4.3. Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor .pag101-108
4.4. Analiza performanţei .pag108-117
CAPITOLUL V
CONCLUZII ŞI PROPUNERI .pag118-121

Extras din document

CAPITOLUL I

1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ

1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării

Lucrarea privind organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor se efectuează la Societatea Comercială “UPET” S.A. Târgovişte. Societatea aparţine domeniului industriei petroliere.

Scopul lucrării constă în cercetarea şi analiza problemelor legate de organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrării sunt următoarele:

• Cunoaşterea componentelor şi a modului de prezentare a

documentelor de sinteză contabilă utilizate în practica contabilă din România;

• Cunoaşterea modului de calcul, a evidenţei contabile precum şi

a reglementărilor legale privind rezultatul exerciţiului, amortizările şi provizioanele;

• Identificarea şi definirea unor concluzii şi aprecieri cu privire la

rezultatele obţinute în urma analizei economico-financiare a informaţiilor rezultate din bilanţul contabil;

Lucrarea este structurată în patru capitole în care sunt prezentate aspecte referitoare la S.C.”UPET” S.A. şi cuprinde:

• Aspecte teoretice referitoare la contabilitatea cheltuielilor,

veniturilor şi rezultatelor;

• Analiză a situaţiei financiare a societăţii mai sus menţionate,

efectuată pe baza bilanţului contabil întocmit la sfârşitul anului 2001.

1.1.2. Prezentarea generală a societăţii comerciale

“UPET” S.A.

Societatea Comercială “UPET” S.A. Târgovişte este o societate comercială română cu personalitate juridică, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J15/320/1991, având codul fiscal nr. 908332, adresa fiind în Târgovişte, str. Arsenalului, nr.20, cod 0200, jud. Dâmboviţa.

Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza Hotărâri Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. Societatea poate înfiinţa sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii situate şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate.

Conform prevederilor din statut, societatea îşi desfăşoară activitatea potrivit legilor române.

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerţ şi Industrie iar modificările de capital, forma de proprietate se fac în conformitate cu legislaţia din România.

Capitalul social, conform HG 983/1998 a fost majorat la valoarea de 298.708 mil. lei, menţinându-se valoarea nominală a acţiunii la 25000 lei.

Acţionar majoritar la S.C.”UPET” S.A. începând cu anul 2001 este Corporaţia – Federaţia Rusă.

Structura acţionariatului în situaţia capitalului social este următoarea:

Nr crt ACŢIONARI % CAPITAL SOCIAL

VALOARE lei NR. DE ACŢIUNI NR.DE ACŢIONARI ACŢIUNI DE LA

1. OMZ-FED.RUSĂ 73,1 218.341.700.000 8.733.668 1 422754-

515207

2. ASOCIAŢIA PAS 12,75 38.091.900.000 1.523.676 5001 515208-

896126

3. OFERTA

PUBLICĂ 12,93 38.612.000.000 1.544.480 10497 36634-422753

4. PPM 1,22 3.663.300.000 146.532 905 1-36633

TOTAL 100 298.709.900.000 11.948.356 16.404

Structura organizatorică a societăţii cuprinde cinci direcţii

subordonate echipei manageriale:

• Direcţia tehnică şi de producţie

• Direcţia comercială

• Direcţia management

• Direcţia de asigurare a calităţii

• Direcţia economică

Cele cinci direcţii le sunt subordonate o serie de departamente şi

sectoare.

Ca unităte direct productivă societatea este structurată astfel:

• Fabrica de armături

• Fabrica de utilaj complex

• Secţia mecano-energetică

• Fabrica de sectoare calde

1.1.3 Scurt istoric

În iulie 1864 se decide înfinţarea la Tặrgovişte a “ Fonderiei de tunuri “ pentru dotarea tinerei armate române.Până in 1945 funcţionează sub diferite organizări în cadrul armatei, între 1945-1949 funcţionează ca o sucursală a DIRECŢIEI ATELIERELOR CFR, după care se reprofilează în producerea de utilaj petrolier şi armături industriale, profil menţinut şi perfecţionat până astăzi.

Începând cu 1950 se construiesc noile hale de forjă uzinală, turnătoria de oţel secţia mecanică energetică şi montaj extinzându-se corespunzător de servirile necesare (staţii de transformare, cazane de apă caldă şi abur tehnologic, staţii de compresoare ) şi depozitele.

Datorită dezvoltării pieţelor de utilaj petrolier şi armături industriale de reglaj şi energetice, nucleare, precum şi cererile interne din industria construcţiilor de maşini, întreprinderea cunoaşte noi dezvoltări ale capacităţilor de producţie începând cu perioada 1969-1972 şi continuând până în prezent.Totodată au fost proiectate şi asimilate tehnologii moderne de fabricaţie in domeniul utilajului petrolier.

După 1990, unitatea şi-a redus drastic volumul producţiei, ca urmare a prăbuşirii sistemului centralizat al economiei româneşti, precum şi ca urmare a desfinţării pieţei CAER, în care întreprinderea işi desfăşoară majoritatea activităţilor de export.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA.doc

Alte informatii

Documentul a fost prezentat la Facultatea de Stiinte Economice din Targoviste Lucrarea privind organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor se efectuează la Societatea Comercială “UPET” S.A. Târgovişte. Societatea aparţine domeniului industriei petroliere. Scopul lucrării constă în cercetarea şi analiza problemelor legate de organizarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.