Organizarea si Conducerea Contabilitatii Institutiilor Publice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Organizarea si Conducerea Contabilitatii Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII 3
2 REGULI DE BAZĂ PRIVIND CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 4
3 COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 9
4 DOCUMENTE SPECIFICE INSTITUŢIILOR PUBLICE 10
5 CONCLUZII 11

Extras din document

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE

Potrivit Art. 1 din Lg. contabilităţii nr. 82/1991, instituţiile publice cu personalitate juridică au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, care trebuie să asigure:

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute;

- controlul operaţiunilor patrimoniale şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;

- furnizarea informaţiilor necesare patrimoniului naţional, execuţiei bugetului public naţional, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi bilanţului pe ansamblul economiei naţionale.

Obiectul contabilităţii instituţiilor publice îl constituie patrimoniul public şi cel privat aflat aflat în administrarea acestora , veniturile şi cheltuielile bugetare şi extrabugetare , drepturile şi obligaţiile rezultate din activitatea desfăşurată , cu respectarea prevederilor legale, rezultatele activităţii desfăşurate şi închiderea exerciţiului bugetar. Obiectul contabilităţii bugetare cuprinde înregistrarea operaţiunilor patrimoniale ce se produc în cadrul instituţiilor publice în procesul execuţiei bugetare

Pentru a-şi îndeplini rolul, contabilităţii instituţiilor publice îi revin următoarele obiective:

- reflectarea corectă a derulării procesului de execuţie a bugetului în toate compartimentele sale

- furnizarea la timp de informaţii reale necesare organelor de decizie

- de a contribui prin modul său de organizare şi funcţionare, la executarea corectă şi deplină a bugetului, prin preîntâmpinarea deturnărilor de fonduri şi prin încadrarea în alocaţiile bugetare stabilite, fără a fi nevoie de suplimentări de fonduri.

Instituţiile publice şi serviciile publice cu personalitate juridică şi a căror conducători au calitatea de ordonator de credite , indiferent de modul de finanţare a cheltuielilor , au obligaţia , potrivit legii , să conducă contabilitatea în partidă dublă (cu excepţia primăriilor comunale care conduc contabilitatea în partidă simplă) , să întocmească bilanţ contabil (în cazul primăriilor comunale situaţia soldurilor) şi cont de execuţie bugetară.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic şi sistematic potrivit planului de conturi şi normele de utilizare a acestuia.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice revine ordonatorului de credite

Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă , potrivit legii , pot încheia contracte de prestări servicii , pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau de persoane fizice autorizate , conform legii Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie

REGULI DE BAZĂ PRIVIND CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

INVENTARIEREA

Conducătorii instituţiilor publice au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Ministerul Finanţelor Publice poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice.

SITUAŢIILE FINANCIARE

Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este situaţia financiară trimestrială şi anuală.

Trimestrial şi anual , instituţiile publice întocmesc Situaţii financiare , care se depun la organele ierarhice superioare Consiliile locale şi judeţene depun darea de seamă la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat , care le centralizează şi le depun la Ministerul Finanţelor Publice

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Conducerea Contabilitatii Institutiilor Publice.doc