Organizarea si Functionarea CECCAR

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 12114
Mărime: 50.90KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea „Ştefan Cel Mare” Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Cuprins

Dispoziţii generale 2

Organele de conducere si de control ale Corpului 2

Organizarea activitatii Corpului 7

Organe care activeaza pe langa Consiliul Superior al Corpului 10

Organele teritoriale ale Corpului 11

Adunarea Generala a Filialei 19

Organele care activeaza pe langa Consiliul Filialei 20

Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat 23

Veniturile si cheltuielile Corpului 26

Bibliografie 28

Extras din document

Dispoziţii generale

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate.

Organele de conducere si de control ale Corpului

3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt Conferinţa Naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, denumită în continuare Conferinţa Naţională, Consiliul Superior al Corpului, denumit în continuare Consiliul Superior, şi Biroul permanent al Consiliului Superior, denumit în continuare Biroul permanent.

4. Conferinţa Naţională este organul superior de conducere şi de control al Corpului.

Conferinţa Naţională este constituită din membrii Consiliului Superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplină, reprezentanţii Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul Superior şi consiliile filialelor, precum şi din reprezentanţi din fiecare filială a Corpului, desemnaţi de adunările generale, conform normei de reprezentare de 1/100.

5. Conferinţa Naţională este legal constituită, dacă este asigurată participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la pct. 4, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa Naţională, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la pct. 4 alin.2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi

Conferinţa Naţională este ordinară şi extraordinară

6. Conferinţa Naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului Superior, care alege locul de desfăşurare şi are loc în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar. Convocarea Conferinţei Naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.

7. Conferinţa Naţională ordinară are următoarele atribuţii:

a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, modificările şi completările acestuia, avizate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

b) stabileşte direcţiile de bază şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;

c) examinează şi aprobă, prin vot deschis, raportul de activitate prezentat de Consiliul Superior pentru exerciţiul financiar expirat şi raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului Superior;

d) aprobă, prin vot deschis, bilanţul contabil, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor, prezentate de Consiliul Superior;

e) aprobă, prin vot deschis, organigrama Consiliului Superior, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a aparatului propriu şi a consiliilor filialelor;

f) aprobă, prin vot deschis, sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare în consiliile filialelor Corpului pe anul următor, la propunerea preşedintelui Consiliului Superior;

g) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului Superior şi ai comisiei de cenzori a acestuia; alege şi revocă preşedintele şi doi membri ai Comisiei superioare de disciplină;

h) aprobă raportul Consiliului Superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor aleşi;

i) aprobă, prin vot deschis, nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului şi al taxelor de înscriere în evidenţa Corpului;

j) hotărăşte asupra propunerilor de sancţionare disciplinară a membrilor Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor, formulate de Comisia superioară de disciplină;

k) stabileşte anual cotizaţiile pe tranşe de venit, datorate de membrii Corpului;

l) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior şi ale consiliilor filialelor;

m) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului, în conformitate cu anexa nr.3;

n) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative, precum şi a propriilor hotărâri.

Preview document

Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 1
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 2
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 3
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 4
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 5
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 6
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 7
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 8
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 9
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 10
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 11
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 12
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 13
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 14
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 15
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 16
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 17
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 18
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 19
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 20
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 21
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 22
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 23
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 24
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 25
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 26
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 27
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 28
Organizarea si Functionarea CECCAR - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Functionarea CECCAR.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Diagnostic Financiar Contabil

Capitolul I: Cunoașterea generală a întreprinderii și a mediului său de afaceri 1.1 Informații generale despre întreprindere Denumirea societăţii...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Contabilitatea Instituțiilor de Credit

1. Credite pentru clientela 1.1. Concept. Caracteristici Creditele reprezinta creante detinute de banca asupra clientelei, creante ce au aparut...

Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Inventarierea Patrimoniului

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se...

Misiunea de Examinare a Contabilitatii, Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

1.Cadrul de referință al misiunilor profesioniștilor contabili Necesitatea utilizării externe a informației contabile și credibilitatea acesteia...

Te-ar putea interesa și

Expertiza Contabila Atribut Al Profesiei Contabile Libere

Definitie: Expertiza contabila este o activitate desfasurata de o persoana autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatiuni de...

Expertiză Contabilă

EXPERTIZA CONTABILA 1. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII CONTABILILOR AUTORIZATI SI EXPERTILOR CONTABILI Contabilul autorizat este persoana...

Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile

1. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RASPUNS: Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se...

Politici si Optiuni Contabile Referitoare la Contabilitatea Stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiza Contabilă

CAPITOLUL I – ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII PROFESIEI DE EXPERT CONTABIL SI DE CONTABIL AUTORIZAT 1.1. Expertiza contabilă – Introducere...

Ai nevoie de altceva?