Particularitati ale organizarii si conducerii contabilitatii la institutiile publice de invatamant preuniversitar

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Particularitati ale organizarii si conducerii contabilitatii la institutiile publice de invatamant preuniversitar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciurea Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Abstract. Organizing and conducting accounting in pre-university education institutions is similar to organizing and managing accounting in most public institutions. In the topic chosen by me, regarding the patricularities of organizing and managing such institutions, I wanted to address the main forms of pre-university education, the particularities of budgeting incomes and expenditures, the way of financing the pre-university education institutions, as well as the main aspects regarding the organization and management of the accounting.

1. Introducere.

Conform Legii educației naționale 1/2011, sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate. Învățământul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri și asigură condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea progresivă. Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri (Figura 1):

- educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3- 6 ani),care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;

- învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;

- învățământul secundar, care cuprinde:

- învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII

- învățământul secundar superior care poate fi:liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere:teoretică, vocațională și tehnologică;

- învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.

Figura 1. Nivelurile sistemului național de învățământ preuniversitar

Învățământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, și ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a. Învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal se organizează pentru specializări și calificări stabilite de Ministerul Educației Naționale, în conformitate cu Registrul național al calificărilor.

Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul secundar inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior.

Învățământul tehnic cuprinde clasele a XII-a și a XIII-a din învățământul liceal, filiera tehnologică.

Învățământul profesional și tehnic este format din: învățământ profesional, învățământ liceal tehnologic și învățământ postliceal. Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt: învățământ cu frecvență și frecvență redusă.

Învățământul obligatoriu este învățământ cu frecvență. În mod excepțional, pentru persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învățământul obligatoriu se poate organiza și în forma de învățământ cu frecvență redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Contabilitatea în cazul instituțiilor de învățământ preuniversitar prezintă anumite paticularități. În cadrul serviciului financiar - contabil lucrează persoane cu studii superioare economice, iar atribuțiile acestora sunt următoarele:

- Efectuează la timp înregistrările în contabilitate privind intrările materiale, obiecte de

inventar, mijloace(active) fixe, alți debitori si creditori și unele decontări cu bugetele locale și de stat;

- Înregistrează plățile și cheltuielile din alocația bugetară în fișele de evidență pentru

operațiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificației bugetare;

- Întocmește și înregistrează în evidența sintetică și analitică notele contabile pentru

toate operațiunile și activitățile;

- Întocmește și analizează balanța de verificare lunară, urmărind toate corelațiile

prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991;

- Întocmește trimestrial situațiile finaciare;

- Organizează efectuarea și valorificarea inventarierii generale și anuale;

- Participă la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și urmărește

realizarea acestuia pe capiltole bugetare;

- Urmărește și răspunde de recuperarea pagubelor aduse entității.

- Asigură la termen plata către buget a sumelor datorate;

- Asigură gestionarea patrimoniului instituției în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- Efectuează operațiuni de încasări și plăți către persoane fizice și juridice, în numerar

și prin virement, cu respectarea reglementărilor cuprinse în actele normative în vigoare;

- Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculului și a plății salariilor,

precum și a celorlate drepturi de personal, în bani și în natură;

- Răspunde de încasarea de la persoane fizice și juridice a numerarului și depunerea

acestuia la trezorerie, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

- Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea entității

în cadrul legal sau atribuții care decurg din actele normative în vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitati ale organizarii si conducerii contabilitatii la institutiile publice de invatamant preuniversitar.docx

Bibliografie

1. Criveanu M. Contabilitatea în instituțiile publice, Editura Universitaria, Craiova, 2018.
2. Dumitru M., Pitulice I. C., Stefănescu A., Cartea verde a contabilității instituțiilor publice, Ediția a II-a, Editura RENTROP & STRATON, București, 2014.
3. Gisberto A. Nișulescu I., Șendroiu C., Contabilitatea instituțiilor publice, Editura ASE, București, 2014.
4. Măcriș M. Contabilitate publică, Editura Universitas, Petroșani, 2015.
5. Ștefănescu A. ș.a., Contabilitatea instituțiilor publice, Editura RAABE, București, 2016, 2017.
6. Legea educației naționale nr. 1/2011.
7. Legea contabilității nr. 82/1991.
8. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 1917/2005, modificat și completat prin OMFP2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în M.O. nr. 831/24.12.2013.