Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 40740
Mărime: 553.74KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. CAPITOLUL I – STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII
 3. 1.1 Profilul şi caracteristicile societăţii 3
 4. 1.1.1 Istoricul societăţii comerciale „EMA” S.A. Piatra Neamţ 4
 5. 1.1.2 Scurtă prezentare a societăţii 5
 6. 1.1.3 Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale 6
 7. 1.1.4 Promovarea produselor şi a vanzărilor societăţii 10
 8. 1.1.5 Obiectul de activitate şi principalele produse 11
 9. 1.1.6 Piaţa întreprinderii 11
 10. 1.2 Structura organizatorică şi funcţională a societăţii 16
 11. 1.3 Evoluţia principalilor indicatori economico – financiari 19
 12. 1.3.1 Evoluţia cifrei de afaceri şi a profitului 19
 13. 1.3.2 Indicatori de structură ai bilanţului 20
 14. 1.3.3 Indicatori ai echilibrului financiar 23
 15. 1.3.4 Indicatori de gestiune 24
 16. 1.3.5 Indicatori de rentabilitate 26
 17. 1.3.6 Analiza dinamicii şi structurii personalului 27
 18. CAPITOLUL II – SALARIUL – CONSIDERENTE TEORETICE
 19. 2.1 Definirea noţiunii de salariu 29
 20. 2.2 Clasificarea salariilor 31
 21. 2.3 Factorii determinanţi ai nivelului salariului 33
 22. 2.4 Instrumente de salarizare 34
 23. 2.4.1 Principiile sistemelor de salarizare 35
 24. 2.4.2 Componentele salariului 36
 25. 2.4.3 Formele de salarizare 43
 26. 2.5 Cadrul juridic şi normativ privind salariile 48
 27. CAPITOLUL II – REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR PRIVIND SALARIILE
 28. 3.1 Atribuţiile compartimentului financiar – contabil şi rolul acestuia în cadrul întreprinderii 53
 29. 3.2 Compartimentele organizatorice care au responsabilităţi pe linie de gestiune a salarizării 55
 30. 3.3 Documente ce stau la baza evidenţei salariilor 57
 31. 3.3.1 Norme generale privind documentele justificative 57
 32. 3.3.2 Documente contabile folosite în cadrul relaţiilor cu personalul 58
 33. 3.4 Elemente componente ale salariilor datorate personalului şi sistemul de conturi folosit pentru înregistrarea acestora 64
 34. 3.5 Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind salariile 75
 35. CAPITOLUL IV – INFORMATIZAREA CALCULULUI ŞI CONTABILITĂŢII SALARIILOR
 36. 4.1 Descrierea sistemului informaţional al societăţii 81
 37. 4.2 Descrierea sistemului informatic al societăţi 84
 38. 4.2.1 Resursele fizice ale sistemului informatic 85
 39. 4.2.2 Resursele logice ale sistemului informatic 86
 40. 4.2.3 Resursele umane ale sistemului informatic 88
 41. 4.3 Prezentarea aplicaţiei privind salariile 88
 42. 4.3.1 Descrierea generală a aplicaţiei privind salariile 89
 43. 4.3.2 Prezentarea interfeţei aplicaţiei 90
 44. 4.3.3 Prezentarea bazei de date 92
 45. 4.3.4 Analiza aplicaţiei informatice 93
 46. 4.3.4.1 Prezentarea prelucrărilor 93
 47. 4.3.4.2 Analiza intrărilor 94
 48. 4.3.4.3 Analiza ieşirilor 96
 49. 4.3.5 Prezentarea listelor, rapoartelor, centralizatoarelor furnizate de alpicaţia „Salarii” 97
 50. 4.4 Protecţia şi securitatea aplicaţiei „Salarii” 101
 51. 4.5 Alte posibilităţi de automatizare a contabilităţii salariilor 104
 52. 4.5.1 Piaţa de software financiar – contabil 104
 53. 4.5.2 Soluţii ERP pentru firmă 108
 54. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 112
 55. BIBLIOGRAFIE 115

Extras din proiect

CAPITOLUL I

STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII

Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor organizaţii economice corespunzătoare, numite întreprinderi (firme în terminologia anglo-saxonă), a căror organizare şi mod de funcţionare a evoluat în mod continuu odată cu evoluţia societăţii . În cadrul şi prin intermediul acestora se desfăşoară activitatea economică. Întreprinderile reprezintă acele entităţi tehnico-economice, sociale şi juridice în care se produc bunuri materiale şi se prestează servicii pe baze comercial-lucrative. Ea este constituită dintr-un grup de persoane organizate potrivit anumitor cerinţe economice, juridice şi tehnologice care concep şi desfăşoară procese de muncă folosind un anumit capital. O întreprindere indiferent de dimensiune, profil şi formă de proprietate nu poate funcţiona fără existenţă resurselor. Întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a unei ţări în determinarea potenţialului acesteia deoarece la acest nivel se crează substanţa economică.

Din punct de vedere economic, întreprinderea este un stabiliment care reuneşte şi combină resurse materiale, umane şi financiare în scopul producerii de bunuri şi servicii destinate a fi vândute pe piaţă . În acest sens ea este sursa principală de creare a bogăţiei unei ţări.

1.1 Profilul şi caracteristicile societăţii

Activitatea economică reprezentând preocuparea societăţii noastre, se desfăşoară în întreprinderi , care devin astfel utilizatoare de resurse , sursă de bogaţie şi deţinătoare de putere. Întreprinderea poate fi definită ca o entitate economică şi socială în care se produc bunuri şi servicii destinate pieţei în vederea satisfacerii nevoilor clienţilor şi realizării de profit .

Activitatea economică a unei ţări se desfăşoară în cadrul diferitelor întreprinderi. Fiecare întreprindere constituie o unitate economică distinctă atât faţă de întreprinderile care aparţin de ramuri economice diferite cât şi faţă de întreprinderile care aparţin de aceiaşi ramură sau subramură.

Evoluţia unei întreprinderi este marcată de creşterea interdependenţelor cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Înteprinderea este un sistem deschis fiind influenţată direct de alte întreprinderi şi indirect de factorii economici, tehnici, sociali, politici, etc. ai mediului în care acţionează. Astfel întreprinderea preia din mediul extern materii prime, materiale, combustibil, energie, utilaje, forţă de muncă, tehnologii, informaţii, resurse financiare, servicii etc. pe care le utilizează în procesele de producţie .

Activitatea oricarei întreprinderi este influenţată direct de organizaţii externe cu care întreprinderea are diverse relaţii de cooperare, informare, asigurare, finanţare, control, evaluare, etc. Principalele organizaţii din mediul extern al întreprinderii sunt: clienţii, furnizorii, întreprinderile concurente, instituţiile bancare, societăţi de asigurări, Mass-media, instituţiile statului etc.

1.1.1 Istoricul societăţii comerciale „EMA” S.A. Piatra Neamţ

Întreprinderea de tricotaje de la Piatra Neamţ a luat fiintă în anul 1907, sub denumirea “Doamna”, având ca profil de producţie: fabricarea tricotajelor şi articolelor de bonetărie.Dotarea tehnică iniţială a constat în maşini de bobinat, maşini de tricotat ciorapi, maşini de tricotat din urzeală Rashel, maşini de cusut de diverse tipuri.

În anul 1911, întreprinderea “Doamna” îşi schimbă denumirea în “Societatea anonimă pentru industria de tricotaje şi bonetărie” având ca obiect de activitate producerea de ciorapi şi tricotaje din fire de bumbac şi lână. Prin actul naţionalizării de la 11 iunie 1948, “Societatea anonimă” devine întreprindere de stat sub denumirea de Fabrica de tricotaje “8 Martie” .

Începând cu anul 1968 în cadrul întreprinderii se fac investiţii masive (maşini circulare de tricotat cu diametrul mare tip “Texima”, rame de uscat-termofixat, maşini de confecţionat), producţia ajungând la sfârşitul anului 1975 la peste 1,0 mil.buc/an tricotaje. În cadrul întreprinderii se formează un nucleu puternic de cercetare-creaţie ce oferă posibilitatea diversificării gamei de modele şi produse, reuşind să se realizeze produse competitive la export.

Până în anul 1990, întreprinderea a funcţionat ca unitate de producţie autonomă, cu personalitate juridică şi gestiune economică proprie, subordonată direct Centralei Industriei Tricotajelor din Bucureşti, din cadrul M.I.U. În ianuarie 1991 ia fiinţă societatea comercială “EMA” (denumire ce reprezintă iniţialele termenilor Elegantă, Maiestrie, Artă) prin preluarea integrală a patrimoniului întreprinderii “8 Martie” Piatra Neamţ.

În prezent S.C. EMA S.A. Piatra Neamţ dispune de o capacitate de producţie de 3800 mii buc/an tricotaje la un numar de 255 zile lucratoare/an şi un regim de lucru de 3 schimburi/zi la sectiile bobinat, tricotaj, finisaj chimic şi 2 schimburi/zi la secţiile de croit-confecţionat .

1.1.2 Scurta prezentare a societăţii

A. Denumirea societăţii

Societatea comercială EMA S.A. a fost înregistrată sub această denumire la data de 31 ianuarie 1991 în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi în baza H.G. nr. 1254/1990 prin preluarea integrală a patrimoniului fostei întreprinderi de tricotaje “8 Martie” Piatra Neamţ şi a fost înmatriculată la O.R.C. Neamţ sub numărul J 27/54/31.01.1991 şi codul fiscal R2048307.

În toate actele, facturile, publicaţiile şi alte acte emise de societate, denumirea societăţii va fi precedată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau iniţialele “S.A.”, de capitalul social şi de numărul de înregistrare la Registrul Comerţului şi codul fiscal .

B. Sediul societaţii

Sediul societăţii “EMA” S.A. este în Piatra Neamţ, str. Baltagului, nr.1.

Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. În acest moment societatea nu are filiale şi nu deţine titluri de participare la alte societăţi .

Adresa: Str.Baltagului, nr. 1, Piatra Neamţ, jud Neamţ, România, 5600;

Tel: 0233 / 215.070; 0233 / 214.020;

Fax: 0233 / 216.990;

E-mail: ema@ambra.ro;

Website: http:// www.ema.ro.

C. Forma juridică

S.C. EMA S.A. este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acţiuni cu capital privat, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română şi cu prevederile prezentului. Societatea se costituie pe durata nelimitată începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului.

Firma este cotată la Bursa de Valori Bucureşti, acţionarii fiind atât persoane fizice cât şi juridice deţinând procente diferite.

D. Constituira capitalului social

Preview document

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 1
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 2
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 3
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 4
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 5
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 6
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 7
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 8
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 9
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 10
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 11
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 12
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 13
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 14
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 15
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 16
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 17
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 18
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 19
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 20
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 21
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 22
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 23
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 24
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 25
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 26
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 27
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 28
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 29
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 30
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 31
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 32
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 33
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 34
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 35
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 36
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 37
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 38
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 39
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 40
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 41
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 42
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 43
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 44
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 45
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 46
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 47
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 48
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 49
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 50
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 51
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 52
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 53
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 54
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 55
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 56
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 57
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 58
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 59
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 60
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 61
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 62
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 63
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 64
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 65
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 66
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 67
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 68
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 69
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 70
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 71
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 72
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 73
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 74
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 75
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 76
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 77
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 78
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 79
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 80
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 81
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 82
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 83
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 84
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 85
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 86
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 87
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 88
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 89
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 90
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 91
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 92
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 93
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 94
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 95
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 96
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 97
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 98
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 99
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 100
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 101
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 102
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 103
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 104
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 105
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 106
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 107
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 108
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 109
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 110
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 111
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 112
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 113
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 114
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 115
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 116
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 117
Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Organizarea evidenței și contabilității salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea salariilor și a contribuțiilor asupra acestora, cu exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic

Cap I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR 1.1 VENITURI SALARIALE Conform Codului Muncii , salariul...

Ai nevoie de altceva?