Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 40740
Mărime: 553.74KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Cuprins

CUPRINS 1

CAPITOLUL I – STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII

1.1 Profilul şi caracteristicile societăţii 3

1.1.1 Istoricul societăţii comerciale „EMA” S.A. Piatra Neamţ 4

1.1.2 Scurtă prezentare a societăţii 5

1.1.3 Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale 6

1.1.4 Promovarea produselor şi a vanzărilor societăţii 10

1.1.5 Obiectul de activitate şi principalele produse 11

1.1.6 Piaţa întreprinderii 11

1.2 Structura organizatorică şi funcţională a societăţii 16

1.3 Evoluţia principalilor indicatori economico – financiari 19

1.3.1 Evoluţia cifrei de afaceri şi a profitului 19

1.3.2 Indicatori de structură ai bilanţului 20

1.3.3 Indicatori ai echilibrului financiar 23

1.3.4 Indicatori de gestiune 24

1.3.5 Indicatori de rentabilitate 26

1.3.6 Analiza dinamicii şi structurii personalului 27

CAPITOLUL II – SALARIUL – CONSIDERENTE TEORETICE

2.1 Definirea noţiunii de salariu 29

2.2 Clasificarea salariilor 31

2.3 Factorii determinanţi ai nivelului salariului 33

2.4 Instrumente de salarizare 34

2.4.1 Principiile sistemelor de salarizare 35

2.4.2 Componentele salariului 36

2.4.3 Formele de salarizare 43

2.5 Cadrul juridic şi normativ privind salariile 48

CAPITOLUL II – REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR PRIVIND SALARIILE

3.1 Atribuţiile compartimentului financiar – contabil şi rolul acestuia în cadrul întreprinderii 53

3.2 Compartimentele organizatorice care au responsabilităţi pe linie de gestiune a salarizării 55

3.3 Documente ce stau la baza evidenţei salariilor 57

3.3.1 Norme generale privind documentele justificative 57

3.3.2 Documente contabile folosite în cadrul relaţiilor cu personalul 58

3.4 Elemente componente ale salariilor datorate personalului şi sistemul de conturi folosit pentru înregistrarea acestora 64

3.5 Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind salariile 75

CAPITOLUL IV – INFORMATIZAREA CALCULULUI ŞI CONTABILITĂŢII SALARIILOR

4.1 Descrierea sistemului informaţional al societăţii 81

4.2 Descrierea sistemului informatic al societăţi 84

4.2.1 Resursele fizice ale sistemului informatic 85

4.2.2 Resursele logice ale sistemului informatic 86

4.2.3 Resursele umane ale sistemului informatic 88

4.3 Prezentarea aplicaţiei privind salariile 88

4.3.1 Descrierea generală a aplicaţiei privind salariile 89

4.3.2 Prezentarea interfeţei aplicaţiei 90

4.3.3 Prezentarea bazei de date 92

4.3.4 Analiza aplicaţiei informatice 93

4.3.4.1 Prezentarea prelucrărilor 93

4.3.4.2 Analiza intrărilor 94

4.3.4.3 Analiza ieşirilor 96

4.3.5 Prezentarea listelor, rapoartelor, centralizatoarelor furnizate de alpicaţia „Salarii” 97

4.4 Protecţia şi securitatea aplicaţiei „Salarii” 101

4.5 Alte posibilităţi de automatizare a contabilităţii salariilor 104

4.5.1 Piaţa de software financiar – contabil 104

4.5.2 Soluţii ERP pentru firmă 108

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 112

BIBLIOGRAFIE 115

Extras din document

CAPITOLUL I

STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII

Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor organizaţii economice corespunzătoare, numite întreprinderi (firme în terminologia anglo-saxonă), a căror organizare şi mod de funcţionare a evoluat în mod continuu odată cu evoluţia societăţii . În cadrul şi prin intermediul acestora se desfăşoară activitatea economică. Întreprinderile reprezintă acele entităţi tehnico-economice, sociale şi juridice în care se produc bunuri materiale şi se prestează servicii pe baze comercial-lucrative. Ea este constituită dintr-un grup de persoane organizate potrivit anumitor cerinţe economice, juridice şi tehnologice care concep şi desfăşoară procese de muncă folosind un anumit capital. O întreprindere indiferent de dimensiune, profil şi formă de proprietate nu poate funcţiona fără existenţă resurselor. Întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a unei ţări în determinarea potenţialului acesteia deoarece la acest nivel se crează substanţa economică.

Din punct de vedere economic, întreprinderea este un stabiliment care reuneşte şi combină resurse materiale, umane şi financiare în scopul producerii de bunuri şi servicii destinate a fi vândute pe piaţă . În acest sens ea este sursa principală de creare a bogăţiei unei ţări.

1.1 Profilul şi caracteristicile societăţii

Activitatea economică reprezentând preocuparea societăţii noastre, se desfăşoară în întreprinderi , care devin astfel utilizatoare de resurse , sursă de bogaţie şi deţinătoare de putere. Întreprinderea poate fi definită ca o entitate economică şi socială în care se produc bunuri şi servicii destinate pieţei în vederea satisfacerii nevoilor clienţilor şi realizării de profit .

Activitatea economică a unei ţări se desfăşoară în cadrul diferitelor întreprinderi. Fiecare întreprindere constituie o unitate economică distinctă atât faţă de întreprinderile care aparţin de ramuri economice diferite cât şi faţă de întreprinderile care aparţin de aceiaşi ramură sau subramură.

Evoluţia unei întreprinderi este marcată de creşterea interdependenţelor cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Înteprinderea este un sistem deschis fiind influenţată direct de alte întreprinderi şi indirect de factorii economici, tehnici, sociali, politici, etc. ai mediului în care acţionează. Astfel întreprinderea preia din mediul extern materii prime, materiale, combustibil, energie, utilaje, forţă de muncă, tehnologii, informaţii, resurse financiare, servicii etc. pe care le utilizează în procesele de producţie .

Activitatea oricarei întreprinderi este influenţată direct de organizaţii externe cu care întreprinderea are diverse relaţii de cooperare, informare, asigurare, finanţare, control, evaluare, etc. Principalele organizaţii din mediul extern al întreprinderii sunt: clienţii, furnizorii, întreprinderile concurente, instituţiile bancare, societăţi de asigurări, Mass-media, instituţiile statului etc.

1.1.1 Istoricul societăţii comerciale „EMA” S.A. Piatra Neamţ

Întreprinderea de tricotaje de la Piatra Neamţ a luat fiintă în anul 1907, sub denumirea “Doamna”, având ca profil de producţie: fabricarea tricotajelor şi articolelor de bonetărie.Dotarea tehnică iniţială a constat în maşini de bobinat, maşini de tricotat ciorapi, maşini de tricotat din urzeală Rashel, maşini de cusut de diverse tipuri.

În anul 1911, întreprinderea “Doamna” îşi schimbă denumirea în “Societatea anonimă pentru industria de tricotaje şi bonetărie” având ca obiect de activitate producerea de ciorapi şi tricotaje din fire de bumbac şi lână. Prin actul naţionalizării de la 11 iunie 1948, “Societatea anonimă” devine întreprindere de stat sub denumirea de Fabrica de tricotaje “8 Martie” .

Începând cu anul 1968 în cadrul întreprinderii se fac investiţii masive (maşini circulare de tricotat cu diametrul mare tip “Texima”, rame de uscat-termofixat, maşini de confecţionat), producţia ajungând la sfârşitul anului 1975 la peste 1,0 mil.buc/an tricotaje. În cadrul întreprinderii se formează un nucleu puternic de cercetare-creaţie ce oferă posibilitatea diversificării gamei de modele şi produse, reuşind să se realizeze produse competitive la export.

Până în anul 1990, întreprinderea a funcţionat ca unitate de producţie autonomă, cu personalitate juridică şi gestiune economică proprie, subordonată direct Centralei Industriei Tricotajelor din Bucureşti, din cadrul M.I.U. În ianuarie 1991 ia fiinţă societatea comercială “EMA” (denumire ce reprezintă iniţialele termenilor Elegantă, Maiestrie, Artă) prin preluarea integrală a patrimoniului întreprinderii “8 Martie” Piatra Neamţ.

În prezent S.C. EMA S.A. Piatra Neamţ dispune de o capacitate de producţie de 3800 mii buc/an tricotaje la un numar de 255 zile lucratoare/an şi un regim de lucru de 3 schimburi/zi la sectiile bobinat, tricotaj, finisaj chimic şi 2 schimburi/zi la secţiile de croit-confecţionat .

1.1.2 Scurta prezentare a societăţii

A. Denumirea societăţii

Societatea comercială EMA S.A. a fost înregistrată sub această denumire la data de 31 ianuarie 1991 în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi în baza H.G. nr. 1254/1990 prin preluarea integrală a patrimoniului fostei întreprinderi de tricotaje “8 Martie” Piatra Neamţ şi a fost înmatriculată la O.R.C. Neamţ sub numărul J 27/54/31.01.1991 şi codul fiscal R2048307.

În toate actele, facturile, publicaţiile şi alte acte emise de societate, denumirea societăţii va fi precedată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau iniţialele “S.A.”, de capitalul social şi de numărul de înregistrare la Registrul Comerţului şi codul fiscal .

B. Sediul societaţii

Sediul societăţii “EMA” S.A. este în Piatra Neamţ, str. Baltagului, nr.1.

Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. În acest moment societatea nu are filiale şi nu deţine titluri de participare la alte societăţi .

Adresa: Str.Baltagului, nr. 1, Piatra Neamţ, jud Neamţ, România, 5600;

Tel: 0233 / 215.070; 0233 / 214.020;

Fax: 0233 / 216.990;

E-mail: ema@ambra.ro;

Website: http:// www.ema.ro.

C. Forma juridică

S.C. EMA S.A. este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acţiuni cu capital privat, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română şi cu prevederile prezentului. Societatea se costituie pe durata nelimitată începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului.

Firma este cotată la Bursa de Valori Bucureşti, acţionarii fiind atât persoane fizice cât şi juridice deţinând procente diferite.

D. Constituira capitalului social

Preview document

Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 1
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 2
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 3
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 4
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 5
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 6
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 7
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 8
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 9
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 10
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 11
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 12
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 13
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 14
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 15
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 16
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 17
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 18
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 19
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 20
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 21
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 22
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 23
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 24
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 25
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 26
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 27
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 28
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 29
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 30
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 31
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 32
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 33
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 34
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 35
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 36
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 37
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 38
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 39
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 40
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 41
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 42
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 43
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 44
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 45
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 46
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 47
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 48
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 49
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 50
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 51
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 52
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 53
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 54
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 55
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 56
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 57
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 58
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 59
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 60
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 61
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 62
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 63
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 64
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 65
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 66
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 67
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 68
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 69
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 70
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 71
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 72
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 73
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 74
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 75
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 76
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 77
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 78
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 79
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 80
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 81
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 82
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 83
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 84
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 85
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 86
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 87
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 88
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 89
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 90
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 91
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 92
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 93
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 94
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 95
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 96
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 97
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 98
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 99
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 100
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 101
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 102
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 103
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 104
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 105
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 106
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 107
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 108
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 109
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 110
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 111
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 112
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 113
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 114
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 115
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 116
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 117
Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Posibilitati de Automatizare a Calculului si Contabilitatii Salariilor - Ema SA Piatra Neamt.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontarii cu Salariatii

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea Salariilor si a Contributiilor asupra Acestora, Cu Exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic

Cap I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR 1.1 VENITURI SALARIALE Conform Codului Muncii , salariul...

Salarizarea

CAPITOLUL I Notinea de salariu . I . 1 Definitie ; Caracteristici . Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza...

Ai nevoie de altceva?