Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 4784
Mărime: 55.19KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Capitolul I. Prezentarea entităţii pag. 3

1.1. Înfiinţare, denumire, capital pag. 3

1.2. Domeniu de activitate pag. 3

1.3. Structura organizatorică pag. 4

1.4. Modul de organizare si conducere a contabilităţii. Circuitul documentelor pag. 5

Capitolul II. Întocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile, a declaraţiilor

şi deconturilor pag. 6

2.1. Registre contabile pag. 6

2.2. Documente privind organizarea contabilităţii imobilizărilor pag. 7

2.3. Documente privind organizarea contabilităţii materialelor pag. 7

2.4. Documente privind organizarea contabilităţii mijloacelor băneşti pag. 9

2.5. Documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale pag. 9

2.6. Documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor pag. 10

2.7. Documente privind organizarea contabilităţii generale pag. 11

2.8. Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului pag. 11

2.9. Gestionarea,folosirea si evidenta formularelor cu regim special pag. 12

2.10. Lucrări de sinteză şi raportare financiar – contabilă. Situaţii financiare. pag. 12

Capitolul III. Monografie contabilă specifică entităţii pag. 13

3.1. Balanţa analitică pag. 13

3.2.Registrul jurnal pag. 15

3.3.Registrul Cartea Mare pag. 18

Bibliografie pag. 25

Extras din document

Capitolul I. Prezentarea entităţii.

1.1. Înfiinţare, denumire, capital.

Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul Jxx/xx/2003 având CODUL UNIC de înregistrare R 1518xxxx.

Actul constitutiv al societăţii „X”cuprinde:

a) Forma juridică:

Forma juridică a societăţii este de Societate cu Răspundere Limitată.

b) Denumirea societăţii:

Numele dat este :

„X”

Sediul social:

Sediul social se stabileşte în Târgovişte, str. 1 Mai, jud. Dâmboviţa

c) Durata societăţii:

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

d) Obiectul societăţii:

Activitatea principală a societăţii constă în:

1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

e) Capitalul social :

Capitalul subscris şi vărsat este de 200 RON.

Capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 200 părţi sociale, deţinute în totalitate de asociatul unic.

f) Administrarea şi prezentarea:

Societatea este administrată, pe durată nelimitată , de o persoana fizică , cetăţean român.

g) Beneficii şi pierderi:

Asociatul unic încasează în totalitate beneficiile şi suportă în totalitate eventualele pierderi.

h) Forţa de muncă:

Societatea va putea angaja personal cu contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale. Are în prezent 12 salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

i) Dizolvarea şi lichidarea:

Societatea se dizolva prin voinţa asociatului unic, imposibilitatea realizării obiectului de activitate, faliment sau micşorarea capitalului sub limita legală.

1.2. Domeniu de activitate.

Activitatea principală a societăţii va fi :

1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

X are laborator pentru fabricarea covrigilor în municipiul Târgovişte.

1.3.Structura organizatorică. Organigrama organizatorică şi funcţională a unităţii :

1.4. Modul de organizare şi conducere a contabilităţii. Circuitul documentelor.

Contabilitatea în cadrul firmei se ţine în compartiment distinct, cu personal angajat cu pregătire de specialitate.

În cadrul compartimentului se ţine evidenţa următoarelor documente : documente de intrare – ieşire (facturi de la furnizor, avize, facturi emise); a registrelor de casă; a declaraţiilor şi impozitelor şi taxelor locale precum şi evidenta materialelor şi a mijloacelor fixe. La încheierea lunii, până în data de 5 a lunii următoare, se va înregistra în programul contabil toate documentele lunii pentru arhivare. Pe lângă evidenţa registrului de casă şi a jurnalelor, se înregistrează toate cheltuielile generale ale societăţii, a salariilor, a mijloacelor fixe, a declaraţiilor la bugetul statului, se ţine evidenţa imprimatelor cu regim special, se elaborează decontul de TVA, se întocmeşte balanţa de verificare lunară, se calculează impozitul pe profit şi se elaborează situaţiile financiare anuale.

Toate actele care sunt cuprinse în registrele de casă vor avea semnătura compartimentului financiar contabil şi semnătura de aprobare a administratorului.

Capitolul II. Întocmirea documentelor contabile a registrelor contabile, a declaraţiilor şi deconturilor.

2.1. Registre contabile.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare şi Registrul-inventar.

a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în mod cronologic, operaţiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. In cadrul firmei, acest jurnal este emis de programul de contabilitate « CIEL », pe baza înregistrărilor efectuate zilnic. Se listează la sfârşitul lunii, iar totalurile (rulajul) se înscriu manual în registrul jurnal (formularul tipizat) şnuruit şi înregistrat la Administraţia finanţelor publice Târgovişte la data înfiinţării firmei.

b) Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situaţia fiecărui cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale. Formularele folosite drept registru „Cartea-mare” pot îmbrăca diverse forme, cum ar fi: fişe de cont pentru operaţiuni diverse, fişe de cont şah sau pe conturi corespondente, forma „Cartea-mare” centralizatoare.

c) Forma folosită drept registru „ Cartea-mare” de firma X, este cea de fişe de cont pentru operaţiuni diverse. Această fişă (cartea mare) este emisă din programul de contabilitate şi se listează şi arhivează o dată pe an – la sfârşitul anului.

d) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. În cadrul recapitulaţiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv. Acest registru în cadrul X se completează o dată pe an având la bază inventarele întocmite în fiecare gestiune (materii prime, mărfuri şi produse).

e) Registrul general de evidenţă a salariaţilor. Se numerotează pe fiecare pagină şi va purta obligatoriu pe toate paginile ştampila inspectoratului teritorial de muncă. Angajatorul are obligaţia completării registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului individual de muncă , data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii în ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), salariul de bază la data încheierii contractului, data încetării contractului şi temeiul legal al încetării acestuia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care face înscrierea. In cazul X, registrul se completează şi se păstrează în format electronic, conform normelor în vigoare, la sediul central al angajatorului.

Preview document

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 1
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 2
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 3
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 4
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 5
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 6
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 7
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 8
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 9
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 10
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 11
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 12
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 13
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 14
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 15
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 16
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 17
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 18
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 19
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 20
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 21
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 22
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 23
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 24
Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Practica de Specialitate in Cadrul Firmei X.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Practica de Specialitate in Cadrul unei Firme - SC Fastpromo SRL

Cap.1.Prezentarea entitatii. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la...

Organizarea contabilității la o firmă de panificație

INTRODUCERE Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre...

Inventarierea Patrimoniului

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

I. Scurta prezentare a intreprinderii INFIINTAREA INTREPRINDERILOR Intreprinderea este definite ca o unitate de productie (de bunuri sau...

Aplicații informatice specifice activității financiar-contabile

ELABORARAREA UNEI POLITICI DE SECURITATE PRIVIND INFORMAŢIA FINANCIAR – CONTABILĂ Politica protecţiei informaţiilor Descrierea stării de fapt...

Te-ar putea interesa și

Proiect Marketing - SC OchiMagic SA

INTRODUCERE Paintball-ul este unul din cele mai incitante jocuri care a cucerit lumea. In 1970 James Hales de la Daiys Manufacturing a inventat si...

Planul de Afaceri al SC TNT Marketing SRL

Introducere Acest proiect este structurat în trei capitole dupa cum urmează: în primul capitol vom prezenta aspectele principale ale...

Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital

Cap.1 -Delimitãri ale Asigurãrilor de viaţã. 1.1. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor 1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare Omul, parte...

SC Coats România Impex SRL

MOTIVATIE În cadrul FACULTATII DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR, la sfârsitul fiecarui an universitar este prevazut realizarea stagiului de...

Caiet de practică - contabilitate și informatică de gestiune

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE Am efectuat stagiul de practică la SC. VARD Tulcea. SA - Compartimentul Financiar-Contabil din...

Management Operațional

Locul managementului operațional în cadrul firmei Operaţiile sunt acele activităţi legate direct de obiectul principal de activitate al unei...

Proiect privind practică de specialitate în cadrul firmei SC Tual Fast Chance 98 SRL

I.Prezentarea entitatii. I.1.Infiintare, denumire, capital. Societatea SC TUAL FAST CHANCE `98 SRL a luat fiinta in anul 1998. Numarul...

Cultură Antreprenorială

TEMA DE CASA Societatea contemporană a intrat intr-o fază de schimbare accelerată. Se schimbă structurile sociale şi economiile, dar si...

Ai nevoie de altceva?